Kisalföld, 1977. február (33. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-01 / 26. szám

PORTUGÁLIA: CGTP-lntersindical Äz MPLA nyilatkozata Ú) párt alakul Angolában Alkotmányellenes a Charta 77 Figyelmeztették Hajekot és Patockát A portugál fővárosban va­sárnap este befejeződött a négynapos országos szak­szervezeti kongresszus, ame­lyen átszervezték az Intersin­dical szakszervezeti szövetsé­get és „Portugál Dolgozók Általános Szövetsége — Or­szágos Intersindical” (CGTP —Intersindical) néven új központot hoztak létre. A küldöttek 25 tagot és 10 pót­tagot magában foglaló orszá­gos titkárságot választottak. Tagjai között szerepel Kali- das Barreto ismert szocialista párt szakszervezeti aktivista is, aki a kongresszuson kö­vetkezetesen hitet tett az egység mellett. A küldöttek 87 százaléka szavazott az egy­séges listára. A kongresszus a portugál dolgozókhoz intézett kiáltvá­nyában aláhúzta: a szakszer­vezetek készek döntő mér­tékben hozzájárulni az ország gazdasági és társadalmi ne­hézségeinek leküzdéséhez, ha ez a szabadság, a haladás és a nemzeti függetlenség je­gyében, az alkotmányban rögzített célok megvalósítását szolgálva megy végbe. A ki­áltvány felszólítja a dolgozó­kat: fokozottabban vegyenek részt az ország életében, hogy megvédhessék és to­vább fejleszthessék a forra­dalom vívmányait, konszoli­dálhassák a szabadságjogo­kat, a demokráciát, az álla­mosításokat. a földreformot, a múnkásellenőrzést és -irá­nyítást. A kongresszusi küldöttek határozatban vállaltak szo­lidaritást a fasizmus és az imperializmus ellen küzdő latin-amerikai népekkel, Dél- Afrika, Namíbia és Zimbab­we függetlenségért küzdő né­pével és a nemzeti jogainak helyreállításáért harcoló Pa­lesztinái néppel. A kongresszus határozata értelmében törvényjavaslatot terjesztenek a nemzetgyűlés elé a szakszervezeti mozga­lom működéséről. A törvény­javaslat a dolgozók „szerve­zeti egységében” jelöli meg a szakszervezeti jogok demok­ratikus gyakorlásának leg­fontosabb feltételét. Szakszervezeti körökben azt tekintik a kongresszus egyik legnagyobb eredményé­nek, hogy háttérbe szorítot­ták a szélsőbaloldali, álforra­dalmi törekvéseket, amelyek­nek leg'kirívóbb megnyilvá­nulása az a követelés volt. hogy a kapitalizmust „általá­nos forradalmi sztrájkkal” A sajtóban az utóbbi időbén több hír jelent meg dr. Bé­res József kisvárdai növény­nemesítő rákellenes gyógy­szeréről. A betegek a Béres-féle cseppeket olyan utasítással kapták meg. hogy az orvos által rendelt gyógyszereket egyidejűleg nem szedhetik. Az Egészségügyi Miniszté­rium felhívja a figyelmet arra, hogy az Országos On- kopathológiai Kutatóintézet által elvégzett vizsgálatok szerint a Béres-féle cseppek 1976. év őszén a közvéle­mény már tájékoztatást ka­pott arról, hogy a borszőlő- és bortermeléshez felhasznált termelőeszközök (műtrágya, novényvédőszer. energia, bor- gazdasági gépek, felszerelé­sek stb.) ára emelkedett. En­nek hatására a szőlő, és bortermelés önköltsége szá­mottevően nőtt. illetve jöve­delmezősége romlott. Az önköltség növekedésé­nek részbeni ellensúlyozása döntsék meg. A küldöttek többsége a demokratikus vív­mányok megvédésében és megszilárdításában jelölte meg a szakszervezetek je­lenlegi legfőbb feladatat. A szakszervezeti tanácsko­zással egyidejűleg vasárnap Portóban rendkívüli kong­resszust tartott a Portugál Szocialista Párt, hogy jóvá­hagyja a párt új szervezeti szabályzatát. Éjféltájban azonban kiderült, nem tartóz­kodik elég küldött a terem­ben ahhoz, hogy szavazza­nak a dokumentumról, ezért a központi bizottságot hatal­mazták fel a -döntés megho­zatalára. Az SZKP Központi Bizott­sága hétfőn határozatot fo­gadott. el a Nagy Októberi Szocialista. Forradalom 00 -ik évfordulójáról. A jubileumi dokumentum részletes, átfo­gó elemzést ad a győzelmes szocializmus országának fej­ENRICO BERLINGUER, az Olasz Kommunista Párt főtitkára vasárnap Milánó­ban egy politikai gyűlésen is­mét azt javasolta, hogy az OKP ■ részvételével hozzanak létre széles, demokratikus alapokon nyugvó koalíciós kormányt. Az ország súlyos gazdasági nehézségeiből csak úgy lehet kilábalni — mon­dotta —, ha egy demokrati­kus és népi egységkormány létrehozásával keresik a ki­bontakozást. WASHINGTON. Vance amerikai külügyminiszter márciusban Moszkvába uta­zik, és arra számít, hogy va- lamennyi, még nyitott kérdés napirendre kerül majd a folytatódó SALT-tárgyaláso- kon. Vance szerint 1977 kri­tikus esztendő a békés rcn­hatástalanok, bár nem ártal­masak. Ezért kéri, hogy akik szedik, semmiképp se vonják ki magukat az orvosi gyógy­kezelés alól. Dr. Béres József találmányi bejelentést tett, és a szer sza­badalmazhatóságát az Orszá­gos Találmányi Hivatal vizs­gálja. Az Egészségügyi Mi­nisztérium a cseppek elkészí­tési módját, véleményével együtt az orvosokkal ismer­teti, és a cseppeket gyógy­szertárakban hozzáférhetővé teszi. (MTI) és a termelési érdekeltség megőrzése érdekében a bor­szőlő és a bor felvásárlási árának 7 százalékos emelésé­re 1976. őszén került sor. En­nek következtében a felvá­sárló és forgalmazó vállala­tok lehetőséget kaptak arra, hogy február 1-től 5 százalé­kod meg nem haladó mérték­ben emelhessék a borok el­adási árát is. Az Angolai Népi Köztársa­ságban létrehozzák a Dolgo­zók Élcsapat Pártját — je­lentette be Luandában közzé­tett nyilatkozatában az An­golai Népi Felszabadítási Mozgalom (MPLA) Központi Bizottságának Politikai ,Bi- kottsága. A párt ideológiai alapjául a marxizmus—leni- nizmus szolgál. Az MPLA küszöbönálló kongresszusán megalakítan­dó új párt olyan irányító erő, lesz, amely mozgósítja a dol­gozókat a szocialista társa­lődéséről, az októberi forra­dalom világtörténelmi jeleu- * tőségéről, a szovjet társada­lom, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom helyzetéről, általában a nem­zetközi viszonyokról. dezés szempontjából a Közel- Keleten, és lehetőség van rá, hogy újra összeüljön a genfi békekonferencia. A CHILEI KATONAI KOR­MÁNY rendelettel bezáratta a valaha erős jobboldali Ke­reszténydemokrata Párt rá­dióját, amely gyakran ellen­tétbe került a katonai veze­tőkkel. A rendeletben azzal indokolták a rádió betiltását, hogy a Kereszténydemokrata Párt „tiltott politikai tevé­kenységre” használja fel a rádiót „beavatkozott a ható­ságok munkájába” és „haza- fiatlan tevékenységet” foly­tatott. MONDALE TOKIÓBAN. Vasárnap este kétnapos lá­togatásra Tokióba érkezett Walter Mondale, amerikai al- elnök. Mondale hétfőn késő délután találkozott Fukuda Takeo miniszterelnökkel. A megbeszélés két legfontosabb •napirendi pontja a japán— amerikai csúcstalálkozó elő­készítése. valamint -annak megvitatása volt, hogy hol és mikor rendezzék meg a fej­lett tőkés országok soron kö­vetkező gazdasági csúcsérte­kezletét. SACCO ÉS VANZETTI. Pietro Nenni, az Olasz Szo­cialista Párt 85 éves elnöke 2 163 840 7000 Ft-os vásárlási ut. 2 163 865 4000 Fi konyhaíelsz. ut. 2 164 242 3000 Ft-os textil ut. 2 174 423 3000 Ft-os textil ut. 2 175 175 háztartási telsz. 2 190 156 71100 Ft-os tetőtől, talpig ut. 2 195 975 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. 2 196 916 50 000 Ft-Os ötlet ut. 2 198 689 3000 Ft-os textil ut. 2 207 294 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. 2 219 239 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 2 242 406 hűtőgép II. 2 263 352 9000 Ft-os ki mit vál. Ut. 2 266 942 3000 Ft-os textil ut. 2 282 710 7000 Ft-os tctőtől- talpig ut. 2 310 043 3000 Ft-os textil ut 2 327 359 7000 Ft-os telötól- talpig ut. 2 333 634 7000 Ft-os tetötől- taipig ut. 2 369 066 televízió I. 2 370 409 10 000 Ft-os vásárlási ut. 2 383 199 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 384 770 táskarádió 2 398 134 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 401 687 otthon lakbér, ut. 2 411 002 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 430 932 10 000 Ft-os vásárlási ut. 2 453 001 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 465 382 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 472 849 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 479 319 7000 Ft-os tetötől- talpig ut. 2 517 032 to 000 Ft-os vásárlási ut. 2 531 061 3000 Ft-os textil ut. 2 538 834 1000 Fl-os textil ut. 2 544 850 4000 Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 563 847 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. 2 574 793 9000 Ft-os ki mit vál. Ut. 2 591 138 7000 Ft-OS tetölől­dalom építésében vállalt fel­adatok megoldására. A mun­kásosztály, a parasztság és a forradalmi értelmiség szövet­sége a párt irányításával az angolai forradalom végső győzelméhez fog vezetni. Az MPLA Központi Bizott­sága 1977-re célul tűzi ki a gazdasági élet további helyre- állítását, az 1973-as termelési szint elérését, a munka ter­melékenységének fokozását, és valamennyi gazdasági ágazat nemzeti rekonstrukctt ós tervének megvalósítását. Elsőrendű és állandó fel­adat a termelési viszonyok átalakítása abból a célból, hogy létrehozzák a kizsákmá­nyoló osztályok nélküli társa­dalmat, megszüntessék a fa­lu és a város, a szellemi és a fizikai munka közötti kü­lönbséget. A párt — mutat rá a nyi­latkozat — irányítja az an­golai népnek a nemzeti de­mokrácia és a dolgozók ha­talmi szerveinek megszilár­dítására irányuló tevékeny­ségét. A népi hatalom legma­gasabb szerve a nemzetgyű­lés lesz, amelynek összehívá­sára már megkezdődtek az előkészületek. egy nemzetközi bizottság ne­vében szombaton üzenetet küldött Carter elnöknek,azzal a követeléssel, hogy vizsgál­ják felül a Sacco és Vanzetti olasz bevándorlók ellen 1921- ben hozott és végrehajtott ha­lálos ítéleteket. Mint ismere­tes, világszerte, így az Egye­sült Államokban és Olaszor­szágban is évtizedek óta köve­telik az ártatlanul., kivégzett, Sacco és Vanzetti rehabilitá­lását. Pietro Nenni elnöke annak a nemzetközi bizott­ságnak, amely a két olasz el­len hozott halálos ítélet fe­lülvizsgálatát követeli. AZ EGYESÜLT ÁLLA­MOKBAN tovább tart a der­mesztő hideg. Az ország em­beremlékezet óta leghidegebb telén eddig, negyvenötén fagy­tak meg. Az áldozatok többsé­gét gépkocsijában érte a fagy- . halál. -Fűtőanyag-takarékos­sági célokból közép-nyugaton és északkeleten többezer ipari körzetben beszüntették az áramszolgáltatást és emiatt több mint kétmillió dolgozó átmenetileg munka nélkül maradt. talpig ut. 2 594 267 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 646 228 3000 Ft-Os textil ut. 2 6-51 100 televízió II. 2 634 025 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 2 660 708 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 671 264 10 ooo Ft-os vásárlási ut. 2 672 059 3000 Ft-os textil ut. 2 699 431 3000 Fl-os textil ul. 2 690 780 10 000 Ft-Os vásárlási ut. 2 727 523 televízió II. 2 738 979 otthon lakbér, ut. 2 740 975 10 000 Ft-os vásárlási ut. 2 741 866 10 OOO Ft-os vásárlási ut. 2 746 877 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 2 753 264 hűtőgép II. 2 753 665 hűtőgép I. 2 757 752 10 000 Ft-os vásárlási ut. 2 796 060 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 794 882 hűtőgép I. 2 799 352 3000 Ft-os textil ut. 2 832 724 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 543 510 színes tv 2 854 686 3000 Ft-os textil uf. 2 858 848 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 2 858 9,53 hűtőgép I. 2 908 096 7000 Ft-os tctőtől- talpig ul. 2 920 299 9000 Ft-os ki mit vál. ut. Hétfőn Prágában a cseh­szlovák főügyészségen beszél­getést folytattak J. Hajekkel és J. Patockával. akik magu­kat az úgynevezett Charta ’77 szóvivőinek nyilvánították. A főügyészség képviselője figyelmeztette Hajeket és Pa­tockát. hogy az úgynevezett Charta a vele kapcsolatos te­vékenység, így a dokumen­tum Csehszlovákiában és kül­földön való terjesztése a cseh­szlovák törvényekbe ütköző cselekedetnek számít. A Csehszlovák Szocialista Köz­társaság alkotmányának ér­telmében a Charta ’77-et nem lehet petíciónak tekinteni. A csehszlovák alkotmány értelmében a képviseleti szer­vekhez való fordulás jogát csak a dolgozók érdekében le­het gyakorolni. Az úgynevezett Charta ’77- et, bár formálisan a csehszlo­vák államhatalmi szerveknek címezték, először nyugati hír- ügynökségeknek juttatták el, és közzétették a polgári saj­tóban. A Charta ’77-et csak ezután kapta meg néhány csehszlovák államhatalmi szerv. Az úgynevezett Charta ’77 szerzői leszerepelt és az 1968/ 69-eg eseményekért felelőssé­get viselő politikusok cso­portjából, valamint különbö­ző szocialistaellenes elemek­ből állnak, akik szántszán­dékkal és durván meghami­A nyugatnémet szélsősége­sek fokozzák szovjetellenes provokációs kampányukat. Ahogy ez már nem egyszer előfordult, nekik inkább a népek közötti feszültség szí­tása van kedvükre, nem Ete­dig a feszültség csökkentése. Céljaik megvalósítására most felhasználták az áruló Bukovszkij nyugat-németor­szági utazását, azét a Bu- kovszkijét, akit a közelmúlt­ban utasítottak ki a Szovjet­unióból. A Die Welt című napilap interjút készített Bukovszkij- jal. A kiutasított ebben kö­szönetét fejezi ki Straussnak azért az erőfeszítéseiért, ame­lyet a szovjetellenesség szítá­sa érdekében fejtett ki. Bu­kovszkij szerint Franz Josef 2 941 633 400» Ft-os konyhaíelsz. ut. 2 945 173 hlltőgép II. 2 945 244 5000 Tt-os vásárlási ut. 2 960 235 10 000 Ft-os vásárlási ut. 2 972 623 5000 Ft-os vásárlási ut. 2 980 241 otthon lakbér, ut. 2 989 647 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. 2 990 519 3000 Ft-os textil ut. 2 992 037 3000 Ft-os textil ut. 44 400 616 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 44 415 879 otthon lakbér, ut. 44 422 354 5"00 Ft-os vásárlási ut. 44 432 556 10 000 Ft-os vásárlási ut. 44 633 214 tv II. 44 660 082 3000 Ft-os textil ut. 44 663 236 5000 Ft-os vásárlási ut. 44 672 070 10 000 Ft-Os vásárlási ut. 55 404 547 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 55 409 214 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 55 415 170 3000 Ft-os textil ut. 55 715 969 hűtőgép 1. 55 416 162 5000 Ft-os Vásárlási ut. 55 631 257 5000 Ft-os vásárlási ut. 55 634 906 4000 Ft-os konyhai, ut. 55 669 221 3000 Ft-os textil ut. 55 673 353 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. sítják a csehszlovák valóság tényeit, gyűlölettel rágalmaz­zák az állami, és társadalmi rendet és annak hatalmi szer­veit. Semmibe veszik a Cseh­szlovákia Kommunista Párt­jának vezető szerepét, ame­lyet az alkotmány negyedik cikkelye is rögzít, kisebbítik a forradalmi harc. valamint a szocialista' építés eredmé­nyeit. Ezek az elemek kül­földi kémszervezeteknek olyan anyagokat juttattak el, amelyeket fel lehet használ­ni kommunistaellenes Cseh- szlovákia-ellenes kampány­ra, és ez a kampány szerve­sen hozzátartozik a szocialis­ta közösség ellen irányuló egyeztetett ellenséges táma­dásokhoz. Mindezek a cselekmények éles ellentétben vannak a csehszlovák nép érdekeivel, és a csehszlovák törvényho­zás elveivel, valamint a helsinki záródokumentumok elveivel, amelyek megtiltják az egymás belügyeibe való beavatkozást és kimondják: tiszteletben kell tartani az illető országban érvényben lévő törvényeket. A csehszlovák főügyészsé­gen Hajeket és Patockát fi­gyelmeztetésben részesítet­ték, és felhívták figyelmü­ket arra, hogy a csehszlovák törvények semmibevétele megfelelő büntetőjogi szank­ciókat von maga után. Strauss „azon kevés politiku­sok közé tartozik, akik józa­nul ítélik meg az enyhülési politikát”. Strauss valóban sohasem sajnálta az időt és a fárad­ságot, hogy lejárassa az eny­hülés gondolatát, hogy aka­dályokat állítson az enyhülé­si folyamat útjába. Bukovsz­kij valószínűleg ebben látja az ő „józanságát”. Bukovszkij szovjetellenes kijelentései, sajnos helyet kaptak a nyugatnémet rádió- és tv-állomások műsoraiban is. Egyszóval ebben a kam­pányban egymásra találtak mindazok az elvakult reak­ciós erők, amelyek szembe- szállnak Helsinki szellemével és a békével. 63 019 551 televízió II. 63 024 358 7000 Ft-OS tetőtől, talpig ut. 63 031 090 7000 Ft-OS tetőtől, talpig ut. 63 035 581 9000 Ft-os ki tűit vál. ut. 63 052 781 5000 Ft-os vásárlási ut. 63 092 102 4000 Ft-os konyhaíelsz. 63 114 985 hűtőgép I. 63 120 091 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 63 132 689 otthon lakbér. 63 139 115 televízió II. 63 162 423 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 63 168 014 50 000 Ft-Os ötlet ut. 63 178 866 9000 Fl-os ki mit vál. ut. 63 182 599 3000 Ft-os textil ut. 63 185 399 3000 Ft-Os textil ut. 63 170 895 tv I. 63 210 440 to ooo Ft-os vásárlási ut. 63 228 456 30 ooo Ft-os vásárlási ut. 63 216 708 4000 Ft-os konvha telsz. 63 246 742 5000 Ft-os vásárlási ut. 63 287 306 4000 Ft-os konyha félsz. 63 323 291 4000 Ft-os konyha félsz. 63 337 260 5000 Ft-ós vásárlási ut. 63 364 641 7000 Ft-os telötől- talpig ut. 63 372 333 3000 Ft-os textilül. 63 382 566 5000 Ft-os vásárlás: ut. 63 395 651 4000 Ft-os konyha félsz. 63 397 150 4000 Ft-os konyha félsz. 63 437 419 7000 Ft-os tetőtől- talpig ut. 63 449 868 háztartási félsz. 63 459 901 3000 Ft-os textil ut. 63 515 593 10 ooo Ft-os vásárlást ut. 63 522 069 hűtőgép 1. 63 529 545 10 ooo Ft-os vásárlási ut. 63 551 505 zenesarok ■63 552 453 9000 Ft-os ki mit vál. ut. 63 559 101 5000 Ft-Os vásrálási ut. 63 562 916 hl Ooo Ft-os vásárlási ut. 63 563 542 10 ooo Ft-os vásárlási ut. 63 567 092 10 000 Ft-os vásárlási ut. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye Hától megemelik a bor fogyasztói árót Határozol a Hagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójárói Eseményekről - röviden GYORSLISTA az 1971. január 31-én megtartott lottó jutalomsorsolás >ál, melyen az 1977. évi 1. heti lottószelvények vettek részt. A nyertes szelvényeket 1977. február 20-ig kell a lottó-totó kirendeltségek, az OTP fiókok, vagy a Posta útján a Sport- fogadási és Lottó igazgatósághoz (1875 Budapest. V., Miin- nich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetle­ges hibákéirt felelősséget nem vállalunk. (CTK MTI) FeszültségszíLók KIIMRÖiD 1977. február 1.. kedd 2-

Next

/
Thumbnails
Contents