Kisalföld, 1977. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1977. MÁJUS 1., VASARNAP ARA: t FORINT XXXIII ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Májusi zászlók alatt __________írta: Szabó Mihály, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának titkára M ájus elseje 1890. óta a világ dolgozóinak nagy seregszemlé­je, a munkások legnagyobb nemzetközi ünnepe. Azóta minden esztendőben, most ismét, vörös zászlót bontottak az Öt világrész dolgo­zó milliói. Az első zászlóbontás célja a nyomorúságos élet- és munkakörülmé­nyek megváltoztatása, a magasabb, igazságosabb bér, a nyolcórás munka­idő, az emberibb élet megteremtése- volt. 1890. óta azonban óriásit változott a világ képe. Vörös zászlók alatt győ­zött a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom. E győzelem után három évtized­del a szocializmus már világrendszerré vált. Ahol még nem győzött a szocia­lizmus, a munkásosztály szövetségesei­vel együtt ott is vívja harcát, a nemzet­közi szolidaritás vörös zászlai alatt a tőkés kizsákmányolás, az elnyomás, az imperializmus ellen, a felszabadulásért, az emberi haladásért, a békéért, a szo­cializmusért. A vörös zászló immár ki­lenc évtizede a szolidaritás, az összefo­gás jelképe. Azóta a május az emberek tudatában nemcsak a természet éven­kénti megújulását, hanem a nemzetközi szolidaritást és az összefogást is jelké­pezi. Hazánkban a harmincharmadik sza­bad májust ünnepeljük. Nálunk és a többi szocialista országban május elseje nemcsak a nemzetközi munkásosztály nagy seregszemléje, hanem a fejlett szocialista társadalom építésén mun­kálkodó termelőszövetkezeti parasztság­nak, az értelmiségnek is az ünnepe. Ez azért lehetséges, mert nálunk a társa­dalmi átalakulás vezető erejének, a munkásosztálynak, a termelőszövetke­zeti parasztságnak, az értelmiségnek, hazánk valamennyi becsületes emberé­nek alapvető érdekei és távlati céljai megegyeznek. A május elseje jelsza­vainak — a fejlett szocialista társa­dalom építésének és a béke védelmének feladatai — megvalósítása népi, nemzeti érdeleké vált. Így lett országunkban a nemzetközi munkásünnep a magyar nép nemzeti ünnepe is. Május elseje azonban nemcsak ün­nep számunkra. Számvetés is. Mit tehe­tünk a nemzetközi szolidaritás, a nem­zetközi haladás érdekében, és mit te­hetünk, illetve kell tennünk saját né­pünk érdekében? Országunk — erőink­hez, lehetőségeinkhez mérten — eddig is mindent megtett, hogy támogassa a népek, a nemzetközi munkásosztály harcát, felszabadító mozgalmát. De tudnunk kell, az internacionalista hoz­zájárulásnak, a szolidaritásnak legfon­tosabb formája: a szocializmus hétköz­napjaiban végzett lelkiismeretes, fe­gyelmezett munka. Sokszor talán nem is gondolunk rá, milyen sokat jelent a szocializmusért, a haladásért küzdők számára az, amit a már megvalósult, egyre fejlődő szocializmus hoz létre. Meggyőződésünk, hogy legtöbbet ez­zel tehetünk testvérpártjaink, a haladó erők sikeréért, ha az, amit teszünk, ön­magáért beszél. A cselekvő internacio­nalizmus, ha országunkban sikeresen építjük a szocializmust, már ezzel erő­sítjük a szocialista világrendszert, a bé­ke és a nemzetközi haladás erőit. Ez az érdeke népünknek is. Így kapcsolódik a nemzetközi érdek az internacionaliz­mussal. A több mint harminc éve szabaddá vált hazánkban hatalmas változások történtek, gyarapodott népünk anyagi és kulturális színvonala. Sikereink leg­főbb forrása, hogy a hatalom jó kezek­ben van, helyesen érvényesül a párt ve­zető ereje, állandóan erősödik a párt és a dolgozó nép kapcsolata. Az óriási eredmények mellett ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy ha bizto­sítani akarjuk további töretlen fejlődé­sünket, akkor ehhez munkánk eddigi hatékonysága és minősége nem lesz elegendő. Nagyobb követelményt kell támasztani önmagunkkal szemben, fe­gyelmezettebb, hatékonyabb, jobb mi­nőségű munkára van szükség. Ez a ma­gyar nép igazi érdeke. Nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és milyen áron építjük fel a fejlett szo­cialista társadalmat. Pártunk XI. kong­resszusa programnyilatkozatot fogadott el, amelyben meghatározta a szocialista társadalom perspektíváját, haladásunk irányát^ Mindennapi munkánkat úgy kell végezni, hogy segítse ezen célkitű­zések megvalósítását. Biztató, hogy közvéleményünk egyre nagyobb része látja reálisan gazdasági viszonyainkat, lehetőségeinket. De még ennél is fontosabb, hogy a nagy többség megértette: a nemzetközi gazdasági kö­rülmények számunkra hátrányos válto­zását csak a munkánkban meglevő fo­gyatékosságok felszámolásával lehet el­lensúlyozni, és további kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésünk kulcskérdése a tár­sadalmi termelés hatékonyságának foko­zása. Ezért értenek egyet a vezetés és a szervezés színvonalának emelésére, a Un javítására, a végrehajtás hatékonyabb ellenőrzésére irányuló tö­rekvésekkel. De a vezetőknek további erőfeszítéseket kell tenni a jól szerve­zett, folyamatos és termelékeny mun­ka feltételeinek megteremtésére, és el kell érnünk, hogy minden egyes dolgo­zó világosan értse: a hatékonyság az ő gyakorlatában nem más, mint a munka­idő, a termelőeszközök, gépek kihaszná­lása, az idővel, anyaggal, energiával, szerszámmal való takarékosság, a szer­vezettebb, jobb minőségű munkavégzés. . Napjaink feladata a.z 1977. évi terv teljesítése, mint az V. ötéves tervi élet- színvonal- és fejlesztéspolitikai céljaink megvalósíthatóságának feltétele. Az idei terv végrehajtása megyénk­ben is jól indult. Az ipari üzemek fel­készülése tervszerűbb, megalapozottabb volt, és az ipar fejlődése dinamikus. Megyénk mezőgazdaságának dolgozói is becsülettel helytálltak, az őszi vetést és talajmunkát idejében és jó minőségben elvégezték. A belvíz, a korán jött nagy meleg, majd az azt követő fagyok nagy károkat okoztak gazdaságainknak. Most a legfontosabb a károk pótlása, a ki­esés csökkentése, az időszerű mezőgaz­dasági munkák gyors és szakszerű el­végzése. Az idei terv teljesítését -egítik gyá­raink, szövetkezeteink dolgozóinak ver­senyvállalásai, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére a csepeli felhívás nyomán indított munkaverseny. A dolgozók lel­kesedése, alkotókészsége terveink telje­sítésének lgíőbb biztosítéka. M a. a munkásosztály nemzetközi ünnepén megköszönjük me­gyénk dolgozóinak fegyelme­zett, eredményes munkáját. Kü­lön köszöntjük az 1976. évi munkájuk alapján kitünteteti vállalatok, szövet­kezetek, brigádok dolgozóit, vezetőit. Tevékenységük elismerése a munka megbecsülését jelenti, s ez is bizonyít­ja: a mi társadalmunk a munka társa­dalma. Barabás László grafikája Kádár Jánost Lenin-béke díjjal tüntették ki Nemzetközi Lenin-békedíjjal tüntették ki Kádár Já­nost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa által alapított, a vi­lágbéke megszilárdításáért folytatott küzdelem legki­emelkedőbb képviselőinek adományozott kitüntetés oda­ítéléséről szóló hírt szombaton este jelentették be Moszkvában. Elismerés közösségeknek A nemzetközi munkásünnep, május elseje alkalmából vállalatok, szövetkezetek és intézmények részésültek ki­tüntetésben. Megyénkből az alábbi kollektívák vívták ki jó munkájukkal az elismerést: KIVÁLÓ VÁLLALATOK: Magyar Vagon- és Gépgyár, Mosonmagyaróvári Fém­szerelvénygyár, Győri Tervező Vállalat. Győr-Sopron megyei Beruházási yállalat, Győr-Sopron megyei Ta­lajerő-gazdálkodási Vállalat, Győr-Sopron megyei Élei-: miszer-kiskereskedelmi Vállalat, Győri Szeszipari'Vál­lalat, Vetőmagtermeltető Vállalat. KIVÁLÓ IGAZGATÓSÁG. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. KIVÁLÓ SZÖVETKEZETEK: Győri Divat Ruházati Isz, Fertődi Építőipari Szövet­kezet, Soproni Áfész, Sopronhorpácsi Áfész. KIVÁLÓ TERMELŐSZÖVETKEZETEK: Kunszigeti Tsz, Dunaszegi Tsz, Tordosamenti Tsz. ÉLÜZEMEK: Magyar Hűtőipar győri gyára. Győri Közúti Építő Vállalat, Győri Növényolajgyár, Győri Keksz, és Os­tyagyár. KIVÁLÓ GYÁREGYSÉG: Pamutnyomóipari Vállalat, Sopron. KIVÁLÓ ÜDÜLÖK: Soproni SZOT—Csepel-üdülő, Soproni SZOT— KPVDSZ-üdülö. OKISZ VÁNDORZÁSZLÓ: Győri VITECH. MINISZTERI DICSÉRET: AFIT XV-ös Autójavító Vállalat, Közúti Igazgatóság. DICSÉRŐ OKLEVÉL: Győri Áfész, Győri Cipész Isz, Téti Takarékszövet­kezet. Ellen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! ' Atéesz öregei A megye termelőszövetkeze­teiben az 1976. évi zárszáma­dás adatai alapján 18 571 nyug­díjas és járadékos él. Kilenc évvel azelőtt, a havi kétszáz- hatvan forint járadékból élők­ről készített riportsorozat meg­állapításaival veti össze a mai téesz-öregek életkörülményeit a rábakecöli téeszben szerzett tapasztalatok alapján. (Riportunk a 3. oldalon.) A fűztő! indult Föld nélküli földművesek ivadékaként'a megismerés vá­gya hajtotta, amikor 1944-ben a szülői házból útra kelt. Ko­miszingben, ceignadrágban. ba­kancsban érkezett Győrbe. Sze­rencséje voll Munkát kapott a Graab-gyárban. Szénlapátoló lett. Ennek éppen 33 esztende­je. Ma Jankonich Nándor ve­zérigazgató. (Riportunk a 7. oldalon.) Növekvő bizalom A múlt évben kétszer annyi közérdekű bejelentés érkezett a Mosonmagyaróvár városi Ta­nácsra, mint két évvel ezelőtt. A megoldandó feladatokhoz az észrevételt tevők közül számo­sán társadalmi munkát aján­lottak fel. Miképpen jelzi ez a lakosságnak a tanács iránti bi­zalmát és a tanács miként tud­ja növelni ezt a bizalmat? (írásunk a 6. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents