Kisalföld, 1977. december (33. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS 'APJA GYŐR, 1977. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 80 FILLÉR XXXIII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Magyar pártküldöttség Costa Ricában A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Poli­tikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság tit­kárának vezetésével be­fejezte látogatását Ve­nezuelában. A magyar pártküldött­ség caracasi tartózkodá­sa alatt megbeszéléseket folytatott Jesus Fariával, a Venezuelai Kommu­nista Párt főtitkárával és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről köz­leményt adnak ki. A magyar pártküldött­ség szerdán a costa rica-i Népi Élcsapat Párt meg­hívására San Joséj^ uta­zott. Bemutató A Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai — Budapesten zajló ülésük programjá­nak részeként — szerdán megtekintették a Dunán felépített vasúti uszály- hidat, a polgári és kato­nai szakemberek együt­tes munkájának ered­ményét. A bemutatón részt vett Borbándi Já­nos, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rócz Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osz­tályvezetője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter. i Távirat Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke távirat­ban fejezte ki részvétét Neelam Sanjiva Reddy- nek, az Indiai Köztársa­ság elnökének a Kelet- Indiát sújtó ciklon pusz­tításai miatt. Mandátum Magyarországot is meg­választották az ENSZ mezőgazdasági és élelme­zési szervezetének (FAO) 49 fagú tanácsába, amely' két konferencia között a FAO irányító szerve. A mandátum 1977 novemberétől 1980 december végéig szól. Tapasztalatcsere Az ENSZ egészség- ügyi világszervezete (WHO) és az Országos Vízügyi Hivatal rende­zésében szerdán három­napos tanácskozás kez­dődött az OVH székhá­zában a magyarországi vízminőségszabályo­zási mintaterületek ta­pasztalatairól. L. Kaprio, a WHO európai irodájá­nak igazgatója nyitotta meg a tanácskozást, ame­lyen hét előadás és 22 felkért hozzászólás alap­ján összegezik a minta­területeken szerzett ta­pasztalatokat, és megbe­szélik az eredmények nemzetközi hasznosításá­nak lehetőségeit. Téeszveretők a Graboplastban MEGISMERNI EGYMÁS MUNKÁJÁT Korszerű gyár, szervezett munka — Konténerek a mezőgazdaságnak A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről szóló beszámoló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesítéséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költ­ségvetés irányelveire vonatkozó előterjesztés megvita­tását javasolja a Központi Bizottságnak. Befejeződött a magyar-szovjet kormányközi bizottság tanácskozása Hosszú hengersorokon te­kergőzik az anyag, el-el tű­nik, újból előbukkan, s a gép­sor végén megcsodálható a kész műbőr. — Milyen jó lenne, ha mi is ilyen hamar láthatnánk a munkánk gyümölcsét — só­hajt fel mellettem az egyik téesz-elnök. Megyénkben immár hagyo­mányosnak mondható, hogy az ipari és a mezőgazdasági üzemek vezetői kölcsönös lá­togatásokon igyekeznek meg­ismerni egymás munkáját. Az MSZMP megyei bizottsága által szervezett közös konzul­tációk során most megyénk mezőgazdasági üzemeinek vezetői látogattak el a Győri Pamutszövő és Műbőrgyárba. A vendégeket Jankovich Nándor, a gyár vezérigazgató­ja köszöntötte, köztük Háry Bélát, az MSZMP Győr-Sop- ron megyei Bizottságának el­ső titkárát. A vezérigazgató beszámolt a gyár történeté­ről, arról az útról, amelyet az első időszak naponkénti legyártott ezer négyzetméter műbőrétől a mostani napi 150 ezer négyzetméter áruig meg­tettek. Külön szólt a régeb­bi, és a soron következő be­ruházás tervezésének, meg­valósításának felelősségteljes gondiáról, valamint a gyár szociális létesítményeiről, dol­gos munkáskollektivájáról. A mezőgazdasági üzemek vezetői először filmen, majd a gyakorlatban is megtekint­hették az üzem munkáját Végigjárták a hosszú csarno­kokat. láthatták nem éppen könnyű dolguk közben a mun­kásokat, és a célszerű, bonyo­lult berendezéseket. — Engem a Graboplastot végigjárva az ötletesség, a nagy szakmai tudás ragadott meg legjobban — mondta Fazekas László, a darnózseli egyesült termelőszövetkezet elnöke. — Szép, számunkra talán bonyolult berendezése­ket, rendezett «arnokok.it láttunk. — Sokkal több embert kép­zeltem ebbe a gyárba — je­lentette ki Csete Gusztáváé, a lébénymiklósi termelőszövet­kezet párttitkára. — Sokszor szinte furcsa is volt, hogy egy-egy nagy üzemcsarnok­ban milyen kevesen dolgoz­nak. És persze rögtön ehhez a munkáslétszámhoz arányít- ja az ember a termelés, vég­termék nagyságát is. Ügy gondolom, hogy a termelő- szövetkezeteinknek, s így ne­künk is még sokat kell fej­lődni ezen a téren. Egy ilyen nagy üzemben, nagyobb fel­adat hárul a kommunistákra is. Mi tanulni, látni jöttünk a Graboplastba és ez, azt hi­szem, sikerült. Nemcsak azt tapasztaltuk, hogy a gyárban kérnek a munkásaiktól, ha­nem azt is. hogy törődnek velük. Az orvosi rendelő, a pár j átritkító munkásotthon ennek a törődésnek a meg­győző bizonyítéka. Dr. Nagy Mihály úgy is mint a szili termelőszövetke­zet elnöke, úgy is mint a Termelőszövetkezetek Kisal­földi Területi Szövetségének elnöke, nagy érdeklődéssel nézte végig a gyárat. Tapasz­talatait így összegezte: — Szervezett, programozott, olajozott gépezetet láttunk. A korszerű üzem- és munka- szervezés olyan gyakorlatá­val találkoztunk, amelyből mindannyian sokat tanulha­tunk. Jó érzés látni, hogy a megye üzemei ilyen magas fejlettségi szintre jutottak el. Ismét megerősödtem abban a meggyőződésemben, hogy ne­künk is állandóan javítani, korszerűsíteni kell a munkán­kat. Igaz, a Graboplast mű­bőröket gyárt, de azt koránt­sem mondhatjuk, hogy semmi köze a mezőgazdasághoz. A vezérigazgató elvtárs beszél­getés közben említette, hogy korszerű szállítókonténereket, takaróponyvákat gyártanak a mezőgazdaságnak, s kísérle­teznek víz- valamint hígtrá­gya-tároló medencékhez al­kalmas műbőrök kialakításá­val is. Szabó Mihály, az MSZMP megyei bizottságának titkára megköszönte a Graboplast vezetőinek a jól szervezett bemutatót, s hozzátette: — Nagyon fontos, hogy a mező- gazdasági és ipari üzemekben dolgozók megismerjék egy­más munkáját, büszkék le­gyenek egymás jó eredmé­nyeire. Győr-Sopron megye szerencsés helyzetben van, mezőgazdasági üzemeinek javarésze jól gazdálkodik, s amint láthattuk az ipari üze­mekben is figyelemre méltó, szervezett munka folyik. A résztvevők bizonyára mind­annyian láttak olyant, amin érdemes elgondolkozni, ami tettekre sarkall. S ez is volt a cél. Befejezésül álljon itt még az egyik termelőszövetkezet párttitkárának véleménye: — Az ember hajlamos azt hinni, hogy másnak könnyebb a dolga, kevesebb a gondja. Most itt a Graboplastban én arról győződtem meg. hogy itt a gyárban is meg ke1! küz­deni minden apró sikerért, minden forintért. Németh E. Moszkvában szerdán véget ért a magyar—szovjet gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság XX. ülésszaka. Az ülésszakon a magyar küldött­séget dr. Szekér Gyula mi­niszterelnök-helyettes, a szovjet küldöttséget Konsz- tantyin Katusev, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese vezette. A tanácskozásról kiadott közlemény szerint a kormány­közi bizottság áttekintette és jóváhagyta a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió legfontosabb iparágai közötti gyártmányszakosítás és koo­peráció . hosszú távú fejlesz­tésének alapvető irányelveit. A bizottság áttekintette és jóváhagyta a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió minisztériumainak azokat a javaslatait, amelyek a terme­lési-műszaki együttműködés kiszélesítésére és elmélyítésé­re irányulnak a rádióiparban, a hajóépítésben, az energeti­kai, a nehézipari és közleke­dési gépgyártásban, valamint az építőanyag-gyártásban. Megvitatták és jóváhagyták a két országnak az áruszállí­tás megjavítására irányuló intézkedéseit is. A bizottság ülése alkalmá­ból aláírta a két ország kor­mányának egyezményét arról, hogy a Szovjetunió műszaki téren együttműködik a Dunán létesülő Nagymaros—gabciko- vói vízlépcsőrendszer nagy­marosi lépcsőjének építésé­ben. A bizottság áttekintette azo­kat a kormányközi megálla­podásokat. amelyek a 750 ki­lovolt feszültségű villamos távvezeték, négy új szénbá­nya és egy hőerőmű építésé­ben történő együttműködésről szólnak, valamint az olefinok és feldolgozási termékeik, a növényvédő szerek, műtrá­gyák és a magasabb zsíralko­holok gyártásában történő együttműködésre vonatkoz­nak. A két fél határozatokat fogadott el az említett kor­mányközi egyezmények telje­sítésének biztosítására. A bizottság jelentést hall­gatott, meg a kölcsönös áru- szállítások ez évi tervének teljesítéséről és megállapítot­ta: a teljesítésben nagy sze­repe volt a csepeli kombinát dől gozói kezdeményezésének: a Szovjetunió rendeléseinek á — a Nagy Októberi Szocia-j lista Forradalom 60. évfordu­lója tiszteletére — határidő előtti teljesítésére indítóit munkaversenynek. A bizottság ülése a testvéri barátság és a teljes egyetér­tés légkörében folyt le. A kormányközi bizottság ülésének jegyzőkönyvét a ké! társelnök: Szekér Gyula és Konsztantyin Katusev írta alá. A nagymarosi vízlépcső építkezésével kapcsolatos új kormányközi egyezményt ma­gyar részről dr. Biró József külkereskedelmi miniszter, szovjet részről Szem jói Szkacskov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa Külgazdasági Kapcsolatok Állami Bizottsá­gának elnöke írta alá. Az ünnepélyes aláíráson Konsztantyin Katusev rövi­den méltatta a tárgyalások, az ülésszakon létre jött új meg­állapodások jelentőségét. Sze­kér Gyula válaszában utalt arra, hogy a kormányközi bi­zottság eddigi húsz üléssza­kán igen jelentős eredménye­ket ért el a két ország közöt'i együttműködés fejlesztésében. A gyümölcsöző együttműkö­dést, a kölcsönös előnyöket mutatja, hogy a bizottság lét­rehozása óta eltelt 14 eszten­dőben a magyar—szovjet kül­kereskedelmi forgalom hét­szeresére nőtt. A kormány el­nökhelyettese külön is alá­húzta, hogy a szovjet fél nagy figyelmet és megértést tanú­sít a magvar javaslatok, igé­nyek iránt, és hogy az ülése­ken a testvéri barátság, az elvtársi együttműködés lég­körében sikerrel lehet áthi­dalni a legbonyolultabb kér­déseket is. ♦ ♦♦ » Szerdán hazaérkezett Moszk­vából a magyar küldöttség amely a magyar—szovjet gaz­dasági és műszaki-tudomá- nyos együttműködési kor­mányközi bizottság XX. ülés­szakán vett részt. Tájékoztató országgyűlési képviselőknek Az országgyűlés ipari és kereskedelmi bizottságának Parlamentben tartott szerdai együttes ülésén részt vett Inokai János, az országgyű­lés alelnöke. A Gorjanc Ignác és Palkó Sándor elnökletével megtar­tott tanácskozáson Szabó Im­re könnyűipari és Lauthán Ferenc belkereskedelmi mi­niszterhelyettes tájékoztatta az országgyűlési képviselőket. Az összefoglaló értékelés sze­rint a textil-, textilruházati-, bőr-szőrme és cipőipari ága^ zatokat felölelő ruházati ipar az egész könnyűipar termelé­sének 65 százalékát adja. Az egyre növekvő termelést és a minőségjavulást alapvető­en segítette az iparág 1970- ben kezdődött kiemelt fejlesz­tése. Ez ebbefi az ötéves terv­ben is folytatódó rekonstruk­ciónak köszönhetően 1980-ig — 1975-höz mérve — a ter­melés további 50 százalékos emelkedésével számolnak. Az értékelésből kitűnt az is, hogy a belföldi anyagellátás­ban elsősorban a konfekció- ipar küzd nehézségekkel. A beszámolót követően az országgyűlési képviselők szorgalmazták, hogy a keres­kedelem az eddiginél jobban védje a vásárlók érdekeit, s ne fogadjon el mindent, amit kínál az ipar. Növelni kell a divatos cikkek részarányát esetleg olyképpen is, hogy a szocialista országokkal cse­réljen Magyarország tétele­ket. A vitában több képviselő is kiemelte, hogy az ipari és a kereskedelmi bizottságnak szerdai együttes ülése is azt bizonyítja, hogy a termelést és az értékesítést nem lehet elválasztani, s a meglévő el­lentmondásokat fel kell olda­ni: méghozzá határozott in­tézkedésekkel, határidőkkel és felelősökkel. Jankovich Nándor bemutatja a téesz-vezetőknek az egyik üzemet. (M. K. felv.)

Next

/
Thumbnails
Contents