Kisalföld, 1978. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLE I ARJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1978. JANUAR 1., VASARNAP ARA: 1 FORINT XXXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM EREDMÉNYES MUNKÁT, TOVÁBBI SIKEREKET' Irta: Horváth János, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának titkára E redményes esztendő lezá­rása után, az új év alkal­mából a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Győr- Sopron megyei Bizottsága és a me­gyei tanács nevében tisztelettel kö­szöntjük megyénk lakóit, munkáso­kat, parasztokat, értelmiségieket, al­kalmazottakat; pártunk tagjait és a pártonkívülieket. 1977-ben a terv­időszak második évét zárta az or­szág, és mint a Központi Bizottság 1977. december 1-i ülése megálla­pította; a terv céljainak megfelelő- engyorsult a fejlődés üteme, dina­mikusan nőtt a termelés és a nem­zeti jövedelem. A- lakosság életkö- N rülményei, az életszínvonal emelke­dése a tervezettet valamelyest meg­haladta, és mindez a korábbiaknál nehezebb, bonyolultabb körülmé­nyek között valósult meg. örvendetes, s elismerés illeti érte dolgozóinkat, hogy megyénkben a gazdasági növekedés az iparban 1977-ben is. meghaladta az országos átlagot, jól használtuk ki ehhez az átlagosnál kedvezőbb adottságain­kat. Mezőgazdaságunk a korábbinál gazdagabb kínálatot, jobb és ki­egyensúlyozottabb ellátást biztosí­tott. Kedvezően hatott az a széles­körű munkaverseny, amellyel me­gyénk dolgozói köszöntötték a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját és a szocializmust épí­tő szovjet népet. Jóleső érzés, hogy a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepét megyénk lakossága méltón ünnepelte meg. Megyénkben a tervezettnél több lakás épült fel, új létesítményekkel gazdagodott az egészségügy, bővül­tek az oktatás tárgyi feltételei. Jól megoldotta feladatát a vasúti köz­lekedés, korszerűsödött a közúti közlekedés eszközállománya, vala­melyest javult a szolgáltatások színvonala. A vázlatosan felsorolt eredményekért köszönet illeti a gaz­dálkodó szerveknél, az állami, tár­sadalmi szervezetekben és az intéz­ményeknél dolgozókat. Elismerés illeti az oktatás és a közművelődés munkásait, akik segítették a mű­velődési igények kielégítését, a szo­cialista tudatformálást. Megyénk­ben a közrend és a közbiztonság szi­lárd, megbízható a határőrizet és következetesen érvényesül a törvé­nyesség, amiért elismerés illeti a fegyveres testületek tagjait és az . igazságügy dolgozóit. Az állami és társadalmi szervek­ben, tömegszervezetekben dolgozó kommunisták példamutatóan végez­ték munkájukat a közösség érdeké­ben. hozzájárultak a munkások, pa­rasztok és értelmiségiek együttmű­ködésének erősítéséhez, segítették a politikai, gazdasági és közművelő­dési feladatok végrehajtását, s ezen keresztül nagyban hozzájárultak a XI. pártkongresszus célkitűzéseinek 1977. évi megvalósításához. Eredményeinket minden eddiginél odaadóbb munkával értük el, da­colva a gazdálkodást, termelést hát­ráltató külső tényezőkkel, ezért jo­gos mindazok büszkesége, akik hoz­zájárultak a hétköznapok sikerei­hez, a kisebb- nagyobb dolgozó kol­lektívák közös erőfeszítéseihez Olyan időszakban igyekeztek minél kedvezőbb alapokat teremteni a to­vábbi fejlődéshez, amikor erre a legnagyobb szükség volt. Ma a naptár szerint kezdetét ve­szi az V. ötéves tervidőszak közép­ső, s minden bizonnyal fontos esz­tendeje. Félidőhöz érkeztünk, ami­kor eredményeink mérlege közép­állásban van, ám ahhoz, hogy cél­jaink valóra váljanak. 1978-ban ki­sebb arányú növelésért is még töb- , bet kell dolgoznunk. A népgazda­sági elvárások jól ismertek már. A megyei feladatok igényeit pedig de­cember 14-én fogadta el a megyei pártbizottság, azóta azok megisme­résére is volt lehetőség. 1978. évi megyei feladatainkra az a jellem­ző, hogy a követelmények ismét magasabbak az országos átlagnál mivel ehhez a lehetőségek is adot­tak. A gyorsabb fejlődési ütem el­lenére megmutatkoztak munkánk fogyatékosságai, a fejlődést kedve­zőtlenül befolyásoló tendenciák is. Nem vagyunk elégedettek a terme­lési szerkezet korszerűsítésének ed­digi ütemével; javítani kell a mun­ka szervezettségét és a munkaerő­gazdálkodást. Például csökkenteni kell az egyes gazdálkodó egységek — főleg mezőgazdasági üzemek — közötti aránytalanságokat; csökken­teni szükséges a befejezetlen beru­házásokat. Az ipari termelésnek Győr-Sop- ron megyében átlagosan 7—9 szá­zalékkal kell növekednie ezen be­lül a gépiparban 10—12, a könnyű­iparban 4—6, az élelmiszeriparban pedig 6—8 százalékos növekedésre látunk lehetőséget. Hat-hét százalé­kos termelésnövekedést várunk a me­gye építőiparától, míg a mezőgazda- sági üzemektől 4—5 százalékot, ezen belül a lakosság színvonalas áruel­látása a fő tennivaló. A szállítással foglalkozó vállalatok feladatait lé­nyegében az ipari, mezőgazdasági termelés növekedése szabja meg, ezért azzal arányosan kell fejlőd­nie a járműpark szervezettebb ki­használásának. Az országosnál nagyobb elvárá­sokkal arányosan, az átlagosnál na­gyobb mértékben — 7—8 százalék­kal — kell növekednie a megyében dolgozók jövedelmének. Dinamiku­san folytatódik a lakásépítés; 1978- ban 3800—4000 család jut új otthon­hoz. Célkitűzéseinket társadalmi mé­retű összefogásra, minden eddiginél színvonalasabb és lelkesebb mun­kára alapozzuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy megyénk dolgozóiban megvan a készség és a képesség ar­ra, hogy sikerre vigyék terveinket, céljainkat. Javaslataival, a demok­ratikus részvétel további kibonta­koztatásával, a társadalomért, az emberi közösségért érzett felelőssé­gével és közéletiségével a munkás- osztály aktív irányítója és egyben tevékeny megvalósítója az elképze­léseknek. Terveinket ’ a társadalmi közösség érdekeire építettük, s a közösség fogja azokat megvalósíta­ni. Bizton számítunk arra a pótol­hatatlan társadalmi, emberi több­letre, ami a szervezett kollektívák­ban, a szocialistabrigádban rejlik. Azt kérjük tőlük, hogy az új esz­tendőben is legyenek lendületet meghatározó kezdeményezői, élhar­cosai a politikai, gazdasági, kultu­rális célok elérésének; munkafel­ajánlásaikkal támogassák jelent gazdagító, jövőnket megalapozó ter­veink megvalósulását, az emberek életszínvonalának további emelését. Lelkiismeretes, jó munkával te­gyünk hitet szocialista hazánk és a szocializmust építő országok nagy közössége mellett, erősítsük együtt­működésünket a baráti országok, elsősorban legfőbb támaszunk, a Szovjetunió népével. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Győr-Sopron me­gyei Bizottsága, Győr- Sopron megye Tanácsa eredményes munkát kíván a nagy és nehéz feladatokat hozó, ám min­den bizonnyal további szép sikere­ket is Ígérő új évhez. A megyei pártbizottság és a megyei tanács nevében megyénk minden lakójá­nak erőt, jó egészséget, örömteli és nagyon boldog egyéni, családi éle­tet, békét és sikerekben, eredmé­nyekben gazdag új esztendőt kívá­nunk! rßöldo(i áf tact hí aán null! Gyümölcsöző takarékosság A pénzügyminiszter január elsején hatályba lépő ren­deleté értelmében a nyereménybetétkönyvek a negyed- évenkénti sorsolásokon nagyobb nyereményekben ré­szesülhetnek. A nyereményösszeg megállapításának alapjául szolgáló átlagbetét felső összege az eddigi 10 000 forint helyett 50 000 forint. A negyedévenkénti sorsolásokon a legnagyobb nyeremény, minden ezer be­tétkönyv közül egyre, az eddigi 200 helyett 250 százalék. Ezentúl a legnagyobb, 50 000 forint összegű átlagbetét­tel szerencsés esetben 125 000 forint nyerhető, s az ille­ték levonásával 100 000 forint vehető fel. A „főnyeremé­nyeken” kívül minden ezer forgalomban levő betét­könyv között két 100 százalékos, öt 50 százalékos és ti­zenkét 25 százalékos nyereményt sorsolnak ki. Ugyancsak január elsején lép hatályba az a pénzügy- miniszteri rendelet, amely — az Állami Ifjúsági Bizott­ság határozata alapján — az ifjúsági takarékbetétesek­nek, valamint a fiatal házasoknak további hitelkedvez­ményeket nyújt. A rendelkezés szerint ugyanis az ifjú­sági takarékbetétesek az öt év alatt összegyűjtött betét­hez járó külön kölcsönt nemcsak új lakás építéséhez vagy vásárlásához, hanem a magántulajdonban levő üresen álló családi ház, valamint az állami tulajdon­ban álló házingatlanok lakásvásárlásaihoz is megkap­hatják. A miniszter egyidejűleg úgy rendelkezett, hogy az ifjúsági betétesek az ötéves takarékossági időszakot követően nem csupán a betét felvételétől számított egy éven, hanem két éven belül is jogosultak a külön köl­csön felvételére. A fiatal házasoknak nyújtott hitelkedvezmények is bővülnek. A miniszter eltörölte azt a korábbi kikötést, amely szerint csak azok a házasok vehetik igénybe ezt a kölcsönt, akiknek együttes jövedelme a 6000 forintot nem haladja meg, és a házasságkötés óta nem telt el öt esztendő. A felvehető kölcsön összege változatlan, kamatát azonban a rendelet az eddigi 9 százalékról 8 százalékra csökkentette, továbbá nem követelik meg az eddigi 10 százalékos előtörlesztést.

Next

/
Thumbnails
Contents