Kisalföld, 1978. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

172022 HvlHIbU Tavaszi hangok Bár meteorológiai ér­telemben a világ számos részén még nagyonis zord szelek fújnak, po­litikai értelemben — és éppen az emberiség jö­vőjének egyik kulcskér­dését illetően — soka­sodnak a „tavaszi han­gok”. Mind több jel mu­tat arra, hogy világszer­te a legkülönbözőbb ré­tegekben terjed a felis­merés : fokozni kell á nemzetközi erőfeszítése­ket a fegyverkezési haj- . sza megállítására, a le­szerelés megvalósításá­ért. Ha csak a legutóbbi órák ezzel kapcsolatos eseményeit kötjük cso­korba. az eredmény már­is figyelemreméltó. A legfontosabb hír az, hogy a konferenciák hagyo­mányos városában, a sváici Genfben megkez­dődött a leszerelési bi­zottság ülésszaka. A na­pirend röviden így fog­lalható össze: intézkedé­si javaslatok kidolgozása nukleáris fegyverek gyártásának és terjedé­sének megszüntetésére, a vegyi fegyverek betiltá­sára, a tömegpusztító fegyverek új fajtáinak és rendszereinek, nem utol­sósorban a sugárfegyve­rek kiiktatására. Az új ülésszak nincs híján nehézségeknek, de reménységeknek sem. Mint a TASZSZ szovjet hírszo'gálati iroda a nyi­tányról szóló kommen­tárjában rámutat: a nyu­gati országok álláspontja eddig akadályozta ko­moly eredmények eléré­sét. A kommentár emlé­keztet arra. hogy az Egyesült Államok a tör­ténetem legnagyobb ka­tonai költségvetését ter­jesztette be a következő pénzügyi évre — az ősz- szeg nagyságrendje 126 mi’liárd dollár! A gigászi szám önma­gában is iól érzékelteti a leszerelés útiában ál’ó legnagyobb akadályt: a mammutmonooóliuTnok an vagi, profitérdekeltsé­gét a fegyverkezési haj­sza folytatásában. Nem utolsósorban en­nek a szándéknak a po­litikai ve+ülete észlelhe­tő a NATO számos, a le- szere’ési folyamatot ne­hezítő gesztusában. Ezek közül a legveszélyesebb­nek ielenleg a neutron­bomba gvártásánaik és elteri esztdcó-nek szorgal­mazása tűnik. Erre hívta fel a figyel­met a Béke-vüáetanács washingtoni ülése, az ENSZ leszerelési doku­mentuma. sőt a holland Kereszténydemokrata Párt katonai szakértői­nek munkaokmánya. Ez a párt részt vesz a hol­land kormán v-koalíció- ban és állásfoglalása könnyen azt jelentheti: Hága a NAT.O máiusi csúcsértekezletén nemle­gesen foglal állást a neutronbomba terveivel szemben. A holland példa is mu­tatja a biztató folyama­tot, amely a „tavaszi han­gok” mögött van: azt a felismerést, hogy nem a fegyverfajták ijesztő fel- duzzasztása. hanem a pusztító eszközök arze­náljainak fokozatos le­építése a világ nyugal­mához vezető út. Elfogadták a költségvetést 420 millióval gazdálkodik Sopron 386 új lakán — 375 új óvodai férőhely Sopron város Tanácsa tegnap elfogadta az 1978. évi költ­ségvetési és fejlesztési tervet. A pénzügyi és a tervosztály ér­demi vita után jóváhagyott előirányzata szerint a város ez évben mintegy 420 millió forinttal gazdálkodik. A tervek a jelen középtávú terv idei célkitűzéseit — számolva a népgaz­daság külső és belső feltételeinek változásaival is — tartják számon. így például az előírt életszínvonal-politika megvaló­sulását segítve: a költségvetési intézmények kiadásai csak mérsékelten emelkedhetnek. A határozati javaslat egyiK pontja szerint: a fejlesztési alap felső határát, a 198 mil­lió 400 ezer forintot túllépni még többletbevétel esetén sem szabad. Egészségügy, közművelődés Dr. Horváth Mihályt, a vá­rosi tanács pénzügyi osztályá­nak vezetőjét kértük meg a pénzügyi tervek jellemzésére. Elmondotta, hogy különös gonddal figyelt a terv az egészségügyi ágazat színvo­nalának emelésére. Az ellátá­si szint javítására 600 ezer, szociális juttatásokra 553 ezer, a kórház működési feltételei­nek javítására egymillió, míg új műszerek beszerzésére to­vábbi 2 millió forintot sza­vazott meg a tanácsülés. A közművelődési munka felté­teleinek javítására 500 ezer forint szerepel a tervben. A Munkásőr utcai általános is­kola, amelyet 16 tantermesre méreteztek, de ennél átme­netileg jóval több tanulócso­portot fogad be, megnöveke­dett feladatainak ellátásához 250 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. Nagy gondot okoz a tanács­nak az utak, járdák és hidak állapota. Tízmilliót, a múlt évinél 2 millióval többet for­dítanak rendbehozatalukra, de a kielégítő megoldással még ez az év is adós ma­rad. A Halász utcai általános is­kolánál a közvetlen életve­szély elhárítása végett födé­met kellett cserélni. A mun­ka szeptemberre befejeződik. Rendkívüli mértékben meg­növekedtek a környezetvé­delmi és kommunális költsé­gek. Betelt például a régi szeméttelep, 4—5 millió fo­rintra volna szükség új léte­sítéséhez. Noha nem szere­pelt a tervekben, már ez év­ben hozzá kell látni az elő­készítés munkálataihoz. A váratlan és a megnöve­kedett felújítási feladatok költségei miatt az 1978. évi költségvetés fedezetéhez 6 millió forintot még ezután kell előteremteniük a tanács vezetőinek. Fejlesztési terv A központi követelmények­hez igazodóan a lakásépítés, a vízgazdálkodás és a gyer­mekintézmények fejlesztése képezi a kiemelt feladatot. Ennek megfelelően 386 új la­kásba költözhetnek be 1978- ban: 88 tanácsi, ugyanennyi szövetkezeti, 180 pedig OTP beruházású lakás lesz, míg 30-at egyéb intézmény épít­tet. Elkezdődik a Pozsonyi ut­cai és a Villa sori medencét összekötő, a várost megkerülő II. számú nyomócső építése, s elkészül a hozzá szükséges. 2 ezer köbméteres víztároló. A nyomásviszonyok javítása elsősorban a Lövérekben, de az egész városban is érezteti kedvező hatását: egyenlete­sebb lesz a vízellátás. A vá­rosi tanács a GySEV-vel kö­zösen a dél-keleti iparterület vízvezeték-hálózatának fej­lesztését is megkezdi. A legnagyobb fejlődés előtt a gyermekintézmények áll­nak: 375 óvodás kisgyerek újonnan megnyíló elhelyezési lehetőségével számolhat eb­ben az évben a város. Feb­ruár elején nyit a 75 férő­helyes Hársfa sori, és 25 fé­rőhellyel bővül a Zsilip ut­cai óvoda. Szepterhber else­jétől 150 kisgyermek befoga­dására alkalmas új óvoda kezdi munkáját a Jere­ván lakótelepen. Év végére az Ady Endre úti óvodában 100-zal, a Halász utcaiban pe­dig 25 kisgyermekkel bővül­het a létszám. Ez a fejlesztés már jelentősen lecsökkenti a férőhelyhiányt és a zsúfolt­ságot. Még egy örvendetes adat: szeptember elsejétől 80 férőhelyes bölcsőde nyílik a Jereván városrészben. Fegyelmezetlen, takarékosan A Sopron városi Tanács 1978. évi célkitűzéseit a mér­téktartás és a realitás jellem­zi. A középtávú pénzügyi terv 1978-ra ütemezett feladatokat tartalmazza, s attól csak any- nyiban tér el. amennyiben azt az időközben jelentkezett sürgős tennivalók szükséges­sé tették. Az egyik legfonto­sabb jellemvonása pedig a zártság. Nincs lehetőség pél­dául a fejlesztési terv túllé­pésére. Az év közben jelent­kező újabb feladatokat és az árintézkedések kihatásait sa­ját erőből kell megoldani, ezért mind a tanácsi irányí­tásban, mind az intézményi végrehajtás szintjén rendkí­vül fegyelmezett és takarékos pénzgazdálkodásra, ugyanak­kor céltudatos munkára van szükség. Mindezek együtte­sen a termelési oldalt is érin­tik. A város bevételeinek há­romnegyede — amely megha­tározza a célkitűzések tel­jesülését — a termelő válla­latok gazdálkodásának ered­ményességén múlik. Farkas Imre Ülést tartott a megyei párt-vb Tegnap Győrött a pártszékházban ülést tartott a me­gyei párt-végrehajtóbizottság. Az ülésen részt vett és felszólalt dr. Fodor László, a Központi Bizottság osz­tályvezetőhelyettese. A végrehajtó bizottság megtárgyalta a Politikai Bi­zottság 1977. szeptember 6-án a tájékoztatás-politikai munka javítására hozott határozatából adódó megyei feladatokat. Hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a tájékoztatás mindenkor legyen hiteles, a lehetőségek­hez képest gyors, lényegre törő és egyértelmű. A tájé­koztatás alapvető feladata, hogy az emberek tudatát, azon keresztül magatartását formálja. Fontos célja, hogy a párttagság és a lakosság reálisan értékelje nép­gazdaságunk és a nemzetközi osztályharc helyzetét, tu­datosan. meggyőződéssel vegyen részt a szocialista épí­tésben, a szocialista életmód és életvitel általánossá té­telében. A tájékoztatás nemcsak jog, hanem kötelesség is, melyet nem gátolhat hibás értelmezés, szemléletbeli fogyatékosság, személyes vagy vélt közösségi érdek. A tájékoztatás, politikai céljainkat szolgáló eszköz, amely nagyfokú felelősséget kíván a tájékoztatást adóktól és felhasználóktól egyaránt. A párt-végrehajtóbizottság ezt követően egyéb ügye­ket tárgyalt. Győrben negyedszer Környezetvédelmi napok A környezetszennyeződés és környezetpusztulás, mint a műszaki, technológiai haladás kísérőjelensége ma már egy­re általánosabbá válik. A ter­mészeti körfolyamatok egyen­súlyában bekövetkezett ked­vezőtlen változások általános fokozódása világszerte aggo­dalmat keltett és az elmúlt évtizedek alatt e gond min­denütt az érdeklődés előteré­be került. A rohamos tech­nikai fejlődés következtében, különösen az urbanizációs fo­lyamatok tagadhatatlan árny­oldalai veszélyeztetik egész­ségünket és ezzel együtt az egész élővilág épségét. Ennek ellensúlyozására mind jobban szélesedik az a világméretű összefogás, amely célul tűzte ki az emberi környezet meg­óvását. Ma már hazánkban is je­lentkeznek azok a környezeti ártalmak, melyek a fejlett országokban egyre nagyobb gondokat. egyes esetekben majdnem katasztrofális hely­zetet teremtenek. Az elmúlt DUZZASZTÓMŰ ÉPÜL A vízszint 2 méter 80 centiméternyire emel­kedik, ezáltal a másodpercenként kiemelhető víz mennyisége átlagosan 6 köbméternyi lesz. Ezerkétszáz hektárnyi terület vízellá­tását, öntözését oldják meg általa. Mosonmagyaróvár térségében, a Mosoni- Hunán gyors ütemben épül a duzzasztómű p létesítmény kivitelezésének készültségi fo­ka eléri 'a 90 százalékot. Célja, rendeltetése rhogy biztosítsa a Lajta-hansági Állami Gazdaság és a Kisalföldi Erdőgazdaság han­sági területének öntözését, vízellátását. A beruházók terve, szándéka szerint májustól elkezdődhet a vízszolgáltatás. A vasbeton szerkezetű duzzasztómű berendezései auto­matikus működésűek lesznek. Kivitelezését az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Ganz-Mávag, és — alvállalkozói „szerep­körben” — a Német Demokratikus Köztár­saság-beli Orsta hidraulikus berendezéseket gyártó vállalat végzi. A termesztés, a gaz­dálkodás hatékonyságát, színvonalát szá­mottevő mértékben befolyásoló, növelő be­ruházás részeként felépülő duzzasztómű mintegy 30 millió forintba kerül. A hozzá csatlakozó csatornarendszer beruházási költ­sége további 47 millió forint. Szűk Ödön felvétele években több irányú törek­vések voltak a környezet­szennyeződés okozta károk felmérésére, azok elhárításá­hoz szükséges ráfordítások megállapítására. Sajnos ez- ideig nem sikerült nemzetkö­zileg is elfogadható módszer kialakítása. A környezeti szennyezettségből adódó nép- gazdasági károk becsült ősz- szegéből, azok hatására is le­het következtetni. Az alábbi adatok óvatos becsléssel meg­állapított értékek, melyeket a tényleges károk minden való­színűség szerint meghalad­nak. A levegőszennyeződésbőL okozott kár évente 2,6 milli­árd forint, a vízszennyeződés és a tisztítás növekvő költ­ségei 3,2 milliárd forintot emésztenek fel. a különféle egyéb ipari ártalmak 6 milli­árd forintra rúgnak, s az ur­banizációs ártalmak kimutat­hatóan 2.7 milliárd forint veszteséget okoznak, összesen tehát évente megközelítően 14,5 milliárd forint a kör- nvezetszennyeződési kár ha­zánkban. A hatalmas kár nagy része az ipari üzemek szennyezésé­ből adódik. Ezért a Gépipari Tudományos Egyesület meg­különböztetett figyelmet for­dít a környezetünk védelmé­re. óvására. Ezt szolgálja a gépipari környezetvédelmi napok rendezvénysorozata, amelyet negyedik alkalommal szerveznek meg Győrött áp­rilis 11—13. között. A sokoldalú tanácskozás célja a gépipari vállalatok környezetvédelmi gondjai­nak ismertetése, a gépipari termékek szennyező hatásá­nak csökkentése. A rendez­vénysorozatra eddig hatvan új_ információkat tartalmazó előadást jelentettek be a ha­zai és külföldi szakemberek. Legnagyobb érdeklődés és fi­gyelem a zaj és rezgés elleni védelem módjait kíséri. A műszaki és természettudomá­nyos szakemberek mellett orvosok, jogászok cserélik ki tapasztalataikat. A tegnap délelőtti sajtótájékoztatón a Győri Technika Házában a rendező szervezetek, a GTE g;>őri szervezete, az Optikai. Akusztikai és Film-Technikai Egyesület győri csoportja, a Magyar Hidrogológiai Társu­lat győri csoportja, az Orszá­gos Környezetvédelmi Tanács és a HNF megyei bizottsága képviseletében az előkészítő bizottság tagjai elmondták, hogy több száz hazai résztve­vőre számítanak és tíz ország környezetvédői jelentkeztek a negyedik győri gépipari kör­nyezetvédelmi napokra. H. S. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPIA GYŐR, 1978. FEBRUÁR 1., SZERDA ARA: 80 FILLÉR XXXIV ÉVFOLYAM, 27. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents