Kisalföld, 1978. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. MÁRCIUS 1., SZERDA ARA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM A könnyűipari miniszter az ágazat feladatairól Pártnap a MOKÖT-ben Mosonmagyaróvár vendé­ge volt tegnap Keserű Já- nosné könnyűipari minisz­ter. Délelőtt a miniszter a városi pártbizottságra láto­gatott, ahol Takács Imre, a városi pártbizottság első tit­kára tájékoztatta a város ipari üzemeinek, részleteseb­ben a Magyaróvári Kötött­árugyár munkájáról. Ezt kö­vetően a város gazdasági, társadalmi vezetőivel talál­kozott a miniszterasszony. Délután Háry Bélának, a megyei pártbizottság első titkárának kíséretében láto­gatott el a Magyaróvári Kö­töttárugyárba, ahol pártna­pi előadást tartott gazdasági életünk, ezen belül a köny- nyűipari ágazat időszerű kér­déseiről. Nemzetközi mércével mér­ve is számottevő eredménye­ket ért el hazánk az elmúlt évben, hangsúlyozta beveze­tőjében a könnyűipari mi­niszter. A termelés mindhá­rom szektorában teljesültek a feszített munkára épített célkitűzések. Előbbrelépett gazdaságunk egyik legfonto­sabb feladatában a külke­reskedelem forgalmi ará­nyainak javításában is. Mint­egy tíz százalékkal nőtt ha­zánk tőkés exportja. S ami a könnyűipari ágazat számára örvendetes: az ipari átlagot meghaladó részt vállalt az export fejlesztéséből. Figyelemre méltó eredmé­nye ez az ágazatnak annál is inkább, mivel hosszú ideje tartó világpiaci dekonjuktu- rális időszakban teljesítette export-feladatát. Mindez azt is bizonyítja, hogy egyre több vállalat sikeresen alkat? mazkodik az új, megnöveke­dett nemzetközi piaci igé­nyekhez. Sajnos az elmúlt évben sem javultak a nem­zetközi piaci lehetőségek, és tovább csökkent a létszám a könnyűipari üzemekben. A javuló eredmények tehát nem a külső körülmények­nek, hanem a tudatosabb gazdálkodásnak köszönhetők, A további lehetőségek tük­A pártnapi ülés elnöksége: Takács Imre. Háry Béla és Keserű Jánosné. rében beszélt a miniszter az ágazat gondjairól. Fejlesztés­re váró példaként említette a hazai könnyűipari áruellá­tást. Hangsúlyozta, hogy nem szabad véletlennek te­kinteni az ágazat termékei iránti hazai kereslet csökke­nését. Ha például alacsony a Magyaróvári Kötöttárugyár sikkötött termékei iránti igény, bizonyára baj van a termékek színvonalával is. További helyi példát is em­lített a miniszterasszony. Mo­solyogva jegyezte meg, hogy míg a hazai lakosság igen nagy hányada nyugdíjas ko­rú, addig például a neki be­mutatott MOKÖT-kollekció- ban sem látott ennek a kor­osztálynak ajánlható ruha­neműt. .. A MOKÖT-ben zajló re­konstrukció is jól példázza, hogy milyen jelentős össze­gű beruházások valósulnak meg a könnyűiparban. A fej­lesztéshez szükséges összege­ket azonban magának az ága­zatnak kell előteremtenie, hangsúlyozta a könnyűipari miniszter. Létalapja az ipar­ágnak, hogy a drága, import­ból származó gépeket, nyers­anyagokat nyereséges, ex­portképes termékekkel viszo­nozza. Ez a követelmény ha­tározza meg az ágazat jelen­legi feladatait. Minőség — kapacitás — szakismeret: e három szóba lehetne tömöríteni a minisz­ter által megfogalmazott fel­adatokat. Az előkészítőktől a kivitelezőig a minisztertől a szövőnőig mindenki megta­lálhatja a módját, miként járul hozzá a termékek szín­vonalának értékének növelé­séhez — jegyezte meg a mi­niszter. Nem kevésbé fontos feladatként említette a kor­szerű, nagyértékű gépek ka­pacitásának kihasználását, s ezzel összefüggésben a kor­szerű technikához elenged­hetetlenül szükséges szakmai ismeretek fejlesztését. A megnövekedett piaci köve­telmények megkövetelik a hatékonyabb szellemi mun­kát — hangsúlyozta Keserű Jánosné, és e célkitűzések el­érésének reményében kívánt jó munkát, s jó eredménye­ket a Magyaróvári Kötött­árugyár dolgozóinak. Peíhő L. .Teli ház” hallgatta a miniszterasszonyt. (Matusz Károly felvételei) A TARTALOMBÓL , VAN-E ÁSŰS, KAPÁS EMBER? FORFA-BRIGÁDOK A NAGYCSALÁDOSOKÉRT MOSONMAGYARÓVÁR KÖZMŰVELŐDÉSI TERVE GAZDÁTLAN BEUTALÓK RÁBAKÖZ VADŐRE KLUB VAGY KOCSMA? MERRE TOVÁBB? KERESSÜK EGYÜTT/ SPORT ELSZÓRAKOZTA AZ AUTÓK ÁRÁT Ülést tartott a megyei párt-vb Kedden délelőtt Győrött, a pártszékházban ülést tar­tott a megyei párt-v^grehajtóbizottság. Megvitatta a Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság és szervei pártirányításának helyzetéről és a továbbfejlesztés le­hetőségeiről szóló jelentést. Az ülésen részt vett és a vitában felszólalt Gál Ferenc, a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese és Baranyai György rendőr ve­zérőrnagy, a Belügyminisztérium csoportvezetője. A párt-végrehajtóbizottság a jelentést elfogadta és hatá­rozott a feladatokról Ezt követően egyéb ügyekben ho­zott döntést. Negyven magyar vállalat a tavaszi lipcsei vásáron Hatvan ország 9 ezer cége. köztük csaknem 40 magyar külkereskedelmi és külkeres­kedelmi joggal rendelkező vállalat mutatja be ipari új­donságait és fogyasztási cik­keit a március 12—19. között a tavaszi lipcsei vásáron — jelentették be a vásár ren­dezői a NDK nagykövetségén tartott keddi sajtótájékoztató­jukon. A szocialista országok, a nemzetközi együttműködés, a KGST integráció eredményeit reprezentáló beruházási java­kat mutatnak be, a dina­mikusan fejlődő, sokoldalú gyártási kooperációk egyik példájaként olyan egyenára­mú gépsor is látható majd, amelyet magyar—csehszlovák és NDK-beli szakemberek kö­zösen fejlesztettek ki, a so­rozatgyártásuk is munkameg­osztás alapján valósul meg a jövőben. A sajtótájékoztatón el­mondták, hogy soha ennyi fejlődő ország még nem ál­lított ki Lipcsében, mint ez­úttal. összesen 20 fejlődő or­szág cégei mutatják be gép­ipari termékeiket és fogyasz­tási cikkeiket. A lipcsei vá­sáron elsőízben vesz részt Afganisztán, Etiópia és Ve­nezuela. Az iparilag fejlett tőkés országokból, valamint Nyugat-Berlinből 2100 kiállí­tó jelentkezett, köztük első­ízben új-zélandi és kanadai cégek. A magyar vállalatok tíz különböző csoportban állíta­nak ki egyebek közt mérő­műszereket, szerszámgépeket, élelmiszeripari berendezése­ket, adatfeldolgozó eszközö­ket és elektrotechnikai ter­mékeket. A szabadterületen magyar mezőgazdasági gépek is láthatók lesznek. Az NDK- ban jól ismert számos válla­lat, mint például a BUDA- VOX, a Gamma és az Iroda­gép- és Finommechanikai Vál­lalat korábbi gyártmányaik továbbfejlesztett, automati­zált típusait kínálják majd. A magyar kiállítók közül is töb­ben benevezték termékeiket vásárdíjra, az NDK szerve­zők összesen több mint száz aranyérmét adnak majd át a hazai és külföldi kiállítók­nak. A fogyasztási cikkeket ha­gyományosan Lipcse belváro­sában 16 vásárházban állítják ki. A legtöbb külföldi cég élelmiszeripari és élvezeti cik­keket, valamint textiltermé­keket mutat be. Ugyancsak a belvárosban rendezik meg a tavaszi vásár nemzetközi könyvkiállítását. amelyen húsz ország 750 kiadója vo­nultatja fel könyvújdonsá­gait. nemzetközi nyári egyetemek Az idén két nyári egyete­met rendeznek Egerben. Mindkettő nemzetközi jelle­gű lesz — jelentették be az egri nyári egyetem intéző bi­zottságának keddi ülésén. Az egyik — a műemlék- védelmi tagozat — július 31- én nyit és augusztus 9-ig tart; a másik — a filmmű­vészeti tagozat — augusztus 12—21. között zajlik le. A műemlékvédelmi tagozat fő témája a műemlék és kör­nyezete lesz. A filmművésze­ti nyári egyetemen a ma­gyar filmművészet fejlődésé­vel, módszereivel, alkotásai­val ismerkednek meg a hall­gatók. Szakszervezeti fórum A dolgozók érdekében, védelmében A győri Richards Finom­posztógyár szakszervezeti ak­tivistáinak, tisztségviselőinek kérésére tegnap Győrbe láto­gatott dr. Biró Györgyné, a Textilipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára a SZOT Elnökségének tagja. A vállalat dolgozói sok kérdést intéztek hozzá írásban, s ezekre tegnap délután a vál­lalat művelődési otthonának színháztermében megtartott nagyaktíva ülésen válaszolt. A fórum jellegű találkozón részt vett Baranyi Tibor, az SZMT megyei titkára. A legtöbb kérdést a bérek­ről, jövedelmekről, a külön­böző szociálpolitikai kedvez­ményekről tették fel a Ri­chards Finomposztógyár dol­gozói. Nagy hangsúlyt kapott a nehéz fizikai munka meg­könnyítése, az anyagmozga­tás korszerűsítése. Dr. Biró Györgyné megkülönböztetett figyelmet szentelt a munka- védelmi fejlesztésekre, a tex­tiliparban különösen nagy gondot okozó környezeti ár­talmak csökkentésére. Elmondta, hogy ebben az ötéves tervben az iparág há­rom milliárd forintot költ szociális és kulturális jelle­gű beruházásokra, és tudo­mása szerint rövidesen kor­szerű ebédlő épül a Richards- ban is. A korkedvezményes nyug­díjról, a szabadszombatokról, a fizetett szabadság kiterjesz­téséről feltett kérdésekre el­mondta, hogy a munkaerő- hiány mellett az is nehezíti az ilyen jellegű kedvezmé­nyek növelését, hógy a tex­tiliparban munkaidőben a gé­pek 14 százaléka áll. A kor­kedvezményes nyugdíjak Ki- terjesztése és a dolgozoKra nem káros helyeken vissza­fejlesztésére már megkezd­ték az előkészítő munkálato­kat a szakszervezetek. az egészségügy szakemberei, a várható jelentősebb módosí­tásra két-három év múlva ke­rül sor. Külön foglalkozott a fő­titkárnő a munkában megfá­radt. nyugdíj előtt álló dol­gozók gopdjaival. Ezekre a legtöbb esetben a vállalato­kon belül kell a legjobb meg­oldásokat megkeresni, pél­dául úgy, hogy a nyugdíj előtti évekre a kollektív szer­ződésben keresetkiegészítést rögzítenek. Az üzemi demokratikus fórumok kiterjesztéséről szól­va nagy hangsúlyt kaptak a megnövekedett felelősségű bizalmiak és bizalmi testüle­tek. Ezekben a hónapokban szilárdulnak meg azok a for­mák. amelyeket a miniszter- tanácsi és SZOT-határozatok hívtak életre, ezért még sok az átfedés, a fórumok műkö­désében. Végül néhány nemzetközi szakszervezeti tapasztalatáról tájékoztatta a Richards Fi­nomposztógyár aktivistáit dr. Biró Györgyné. Budapesti Kedden folytatta munkáját a szocialista országok testvérpártjai központi bizottsági titkárainak budapesti tanácskozása. A szocialista országok testvérpártjai központi bizott­sági titkárainak budapesti tanácskozásán résztvevő küldöttségek tiszteletére kedden ünnepi estet rendez­tek a Várszínházban. A nagy tetszést aratott műsorban kiváló magyar ének- és táncegyüttesek léptek fel.

Next

/
Thumbnails
Contents