Kisalföld, 1978. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE! TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. ÁPRILIS 1., SZOMBAT ÁRA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Kegyelettel megemlékezett elhunyt tag­járól, Ortutay Gyuláról. Törvényerejű rendeletet al­kotott a Polgári Törvény- könyvnek a külgazdasági kapcsolatokra történő alkal­mazásáról. Figyelemmel a külgazdasági kapcsolatok sa­játos szempontjaira, a jog­szabály kiegészíti a Polgári Törvénykönyv egyes rendel­kezéseit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Szabá­lyoz egyes, a külgazdasági kapcsolatokban rendszeresen jelentkező szerződés-típuso­kat, így a kereskedelmi kép­viseletet és a szerviz-szolgá­latot. Az Elnöki Tanács határo­zatot hozott a felszabadulá­sunk 33. évfordulója alkal­mából adományozott kitün­tetésekről, majd hozzájárult az Eötvös Loránd Tudomány- egyetemen három, a pécsi tudományegyetemen egy, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen pedig két végzős hallgató kitüntetéses doktor­rá avatásához. Végül bírákat mentett fel és választott meg. A Magyar—Szovjet Baráti Társaság székházában pénte­ken bensőséges ünnepségen emlékeztek meg hazánk fel- szabadulásának 33. évfordu­lójáról. Az ünnepségen — amelyen részt vett — Vla­gyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és Jurij Andreje- vics Naumenkó vezérezrede^, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői parancsnoksá­gának magyarországi képvi­selője — Nagy Mária, az MSZBT főtitkára a társaság aranykoszorús jelvényét nyúj­totta át a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetsége és kereskedelmi kirendeltsége több munkatársának. Pénteken a Parlamentben Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalának elnöke kitün­tetéseket adott át újságírók­nak. Az ünnepi eseményen jelen volt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, Győri Imre, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Grósz Ká­roly, a Központi Bizottság osztályvezetője és Fodor László a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese. Rózsa Ferenc díjat kapott Hajdú János, a Népszabad­Ma megkezdődnek Győrött a Kisfaludy-napok megyei döntői. Az ünnepélyes meg­nyitó 19 órakor lesz a Rába Művelődési Központban. Meg­nyitó beszédet mond Janko- vits György, a megyei tanács művelődési osztályának veze­tője. Utána a fiatalok fák­lyás felvonulást tartanak, majd megkoszorúzzák a Köz­társaság téri Kisfaludy-szob- rot. Mihályiban ugyanezen a napon 19 órakor a művelő­dési házban megalakul az MSZBT-tagcsoport. A meg­alakulásról szóló oklevelet Kreiter Mária, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságának osztályvezetője adja át. Április 2-án, vasárnap 14.30 órakor Győrött, a Felszabadu­lási emlékműnél, előtte 11 órakor pedig az újvárosi és szabadhegyi temetőben ren­deznek koszorúzási ünnepsé­get. Délután négy órakor a Richards-gyár kultúrtermé­ben az MSZMP Győr városi Bizottságának ünnepségén dr. Tallós Elemér, az MSZMP Győr városi Végrehajtó Bi­zottságának tagja mond be­szédet. Folytatódnak a Kis­faludy-napok rendezvényei. Ugyancsak ezen a napon a győri Közlekedési és Távköz­lési Műszaki Főiskolán 15,30 órakor megkezdődnek az egyetemi és főiskolai kultu­rális napok események Mosonmagyaróváron vasár­nap délelőtt 11 órakor lesz koszorúzás a szovjet hősi em­lékműnél, majd 15 órakor tartják meg a megyei fel- szabadulási központi ünnep­séget az egyetem dísztermé­ben. Az ünnepség szónoka Port Árpád, az MSZMP Győr- Sopron megyei Bizottságának titkára. Mosonmagyaróváron a Lajta-hansági Állami Gaz­daságban, valamint Jánosso- morján április 2-án alakul meg a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság tagcsoportja. Csornán április 2-án a fel- szabadulási emlékműnél 19 órakor lesz koszorúzás, majd ugyanott Groschner Ottó, az MSZMP Csorna városi Bi­ság munkatársaKoncz Ist­ván, a Népszabadság rovat­vezető helyettese. Köves Ti­bor, az MTI külpolitikai szer­kesztőségének főszerkesztője; Paizs Gábor, az Esti Hírlap főszerkesztő helyettese; Rajk András, a Népszava főmunka­társa; Rapcsányi László a Magyar Rádió főmunkatársa; Várkonyi Margit, a Hétfői Hí­rek főszerkesztő-helyettese és Vigovszki Ferenc, az MTI fotó főmunkatársa. Harminc­hármán részesültek kormány- kitüntetésben. 16-an vették át a kiváló munkáért kitüntető jelvényt. zottságának titkára mond ün­nepi beszédet. Kapuváron áp­rilis 2-án 15 órakor koszorúz­nak a felszabadulási emlék­műnél. Sopronban ugyanezen a na­pon a Május 1. téri Szabad­ság emlékműnél 14,15 órakor, a szovjet hősi emlékműnél pedig 15,15 órakor koszorúz­nak. Sopronban április 2-án a Liszt Ferenc Művelődési Központban rendezik meg a XI. megyei irodalmi színpa­di és színjátszó fesztivált. 19 órakor a záróünnepély ke­retében a vágkirályfai (Cseh­szlovákia) színjátszó együt­tes bemutatja Jókai: A lőcsei fehér asszony című drámá­ját. Április 3-án 9 órakor, Győ­rött, a Petőfi Sándor Ifjúsá­gi Házban Háry Béla, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának első titkára át­adja az 1978. évi felszabadu­lási pályázat díjait. Fél tíz órától ugyanott bemutatót tartanak a díjazott irodalmi és amatőrfilm alkotásokból. A Győri Műcsarnokban 10,30 órakor Németh László, a Ha­zafias Népfront megyei titká­rának helyettese megnyitja a felszabadulás fotótárlatot. A múzeumi képtárban 11 óra­kor Marton János ország- gyűlési képviselő nyitja meg a felszabadulási képzőművé­szeti tárlatot. A Petőfi Sán­dor Ifjúsági Házban 12 óra­kor ünnepélyesen megköti az üzemi ösztöndíj-szerződése­ket a képzőművészekkel. 12.30 órakor pedig fogadás lesz a díjnyertes alkotók tiszteleté­re. Ugyancsak Győrött, a vá­rosi tanácsháza dísztermében és a Zeneművészeti Szakkö­zépiskolában folytatódnak az egyetemi és főiskolai kultu­rális napok rendezvényei. A győri Sportcsarnokban 18 órakor lesz a Kisfaludy-na­pok ünnepélyes zárása, díj­kiosztása és gálaműsora. Április 3-án Sopronhorpá- ■cson felavatják az új mű­velődési házat. Ünnepi be­szédet mond: Pilcz Károly, az MSZMP soproni járási Bi­zottságának első titkára. Ugyancsak április 3-án a KISZ Mosonmagyaróvár já­rási Bizottsága Kimién ifjú­sági fesztivált rendez. Beze- nyén a Magyarországi Dél­szlávok Demokratikus Szö­vetsége tartja ünnepségét. 19 órakor a kultúrházban fellép a Szlovén Központi Együttes. Az említetteken kívül me­gyénk minden községében ünnepségeket tartanak és megkoszorúzzák a szovjet hő­si emlékműveket. Hogyan gazdálkodtak ta­valy a megye szövetkezetei, milyen tervekkel kezdték az új évet, erről tanácskozott tegnap a Kisalföldi Területi Szövetség Elnöksége a gazda­ságpolitikai bizottság felmé­rése alapján. Erre az alka­lomra olyan értékelés ké­szült — mint azt dr. Haás László, a TOT tanácsosa is hangsúlyozta —, amely nem­csak a számokat regisztrálja, hanem foglalkozik a haté­konysággal és összehasonlítva jól elemzi az eredményeket. A megye hetven termelő­szövetkezete készített zár- számadási beszámolót, misze­rint a közös vagyon értéke több mint nyolcmilliárd fo­rint. A múlt évi eredmények jobbak az 1976 évinél: 56 té- eszben nőtt a nyereség, kettő­ben csökkent a veszteség. Nagy eredményjavulást ért el a rajkai, a mosonmagyaróvá­ri, a mosonszolnoki, a nagy- lózsi, a sopronhorpácsi, a bá- gyogszováti, a bősárkányi, a kónyi, a szanyi téesz. Koráb­ban is jól gazdálkodó volt és sikereit tavaly is gyarapítot­ta: a farádi, a szili, a györ- zámolyi, a kunszigeti, az ötte- vényi, a győri Kossuth, a bo- gyoszlói, a rábakecöli és a darnózseli szövetkezet. Tizen­két gazdaságban csökkent a nyereség, három téesz gazdál­kodott veszteségesen: a vit- nyédi, az iváni és a rábapor- dányi. Az egy tízórás munka­napra jutó részesedés átlago­san 133 forint 72 fillér, vi­szont ez szövetkezetenként nagyon differenciált Például Ivánban 111 forint jut a tíz­órás munkanapra, a győri Kossuth Tsz-ben pedig 230 fo­rint. A költségek jelentős növe­kedése is jellemezte a múlt év gazdálkodását, a termelési költségek fedezésére nőtt a hiteligény, mivel a bővített újratermeléshez a saját forrás kevés volt. A kedvezőtlenebb körülmények között gazdálko­dó üzemeken sokat segített a kiegészítő tevékenység. Álta­lában nőtt tavaly az állati termékek értékesítése, szá­mottevő ebből a tejtermelés növekedése: 1975-höz képest 36 százalékkal adtak el több tejet a szövetkezetek. A költ­ségek jövedelmezőbb megté­rülése különösen a növény- termesztésben tapasztalható, az alaptevékenységen belül nőtt a növénytermesztés üze­mi eredményeket meghatáro­zó szerepe. Tehát tavaly 'általánosság­ban a gazdáütoaas jovedei- mezösege javult, viszont a rá­fordítások megtérülése rend­kívül eltérő a megyeoen, akárcsak a területi hatékony­ság. Az egy hektárra jutó üzemi termelési érték péloaul a györ-ménfőcsanaki téeszben 57 479 forint, Csapodon 13 147 forint. A különbségek okai adódhatnak a termőhelyi adottságok sokféleségéből, az eszközellátottságból, de az okok között elsőként kell em­líteni a szervezési-vezetési tevékenységek közötti kü­lönbségeket. Éppen a terme­lőszövetkezetek közötti nagy differenciáltság bizonyítja a hatékonyság növelésének meglevő tartalékait. Ezek kö­zött is a legjelentősebb a ve­zetés, a szervezés színvonalá­nak a növelése, a munka- és technológiai fegyelem szigo­rítása, az eszközellátottság ja­vítása. Az idei esztendő eredmé­nyeinek javításához számos kezdeményezéssel járul hozza a területi szövetség is. így a héten alakult meg öt terme­lőszövetkezet részvételével — a farádi, a szili, a nagycenki, a beledi és a soproni téesz — a szervezési integrációs bi­zottság, amelynek célja elter­jeszteni az ágazati önelszámo­lási rendszert, 1980-ig, a me­gye huszonöt közös gazdasá- , gában. A megalapozott, jól, gazdálkodó szövetkezetek a megye tíz gyengén gazdálko­dó szövetkezetének patroná- lását vállalták, így a többi között Farád, Rábapordányt; Szil, Mórichidát segíti. Várhatóan nő az állatte­nyésztés integrációja, hat gaz­daság tartozik a marhahús termelési rendszerhez, tíz a tej termelési rendszerhez. A sertéshús termelésben hu­szonhét az ISV-hez, kettő az AGROKOMPLEX-hez, kettő a TETKA-hoz, tizenegy pedig a KAHYB termelési rendszer­hez tartozik. Kiterjedtek a baromfiágazat rendszer-kap­csolatai is. Jobb lesz az idén a műszaki ellátottság: a szö­vetkezetek gépi beruházásra 326 millió forintot terveztek. De szükség van a ráfordítá­sokkal, az eszközökkel és a dolgozók munkájával — mint a legfontosabb termelési té­nyezővel — való jobb gazdál­kodásra; tehát a vezetés ha­tékonyságának a javítása alapvető tennivalója lesz en­nek az esztendőnek. G. Szabó Elutazott Sopronból a szovjet nagykövetség delegációja Tegnap befejeződtek Sop­ronban a hazánk felszabadu­lásának 33. évfordulója je­gyében rendezett magyar— szovjet barátsági napok. A szovjet nagykövetség delegá­ciója három nap alatt üzem- és iskolalátogatásokon, vala­mint politikai nagygyűlésen vett részt, megismerkedett a várossal és annak közvetlen környezetével. A munkásokkal és értelmi­ségiekkel való találkozások alkalmával az elhangzó be­szédekből és kötetlen meg­nyilvánulásokból is egyértel­művé vált, hogy ünnep- és hétköznapjainkat a testvéri barátság és a felszabadítás miatti hála erős érzése hatja át. Ezt bizonyították a közös együttlét megható búcsúper­cei is, amikor a szovjet nagy- követség delegációja, a KISZ és a Hazafias Népfront váro­si Bizottsága együtt koszorúz- ták meg a Szt. Mihály teme­tőben nyugvó szovjet hősök sírját. FÉKON VAGY SZIRÉN? A szép, jó minőségű inganyagokból egyelőre külföldön varrnak ingei. Az év végére már azonban a Fékon Férfi Fehérnemügyár vagy pedig a szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet emblémáját fogják viselni a Győri Textilipari Vállalat szöveteiből varrt ingek. (A Rábatext terveiről szóló írásunk a 3. oldalon.) w Újságírók kitüntetése VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Legfontosabb tennivaló —,----------------------------------------------------------­Növelni a vezetés színvonalát Ülést tartott as Elnöki Tanács Ünnepi készülődés április 4-re Nagygyűlés Mosonmagyaróváron — Kisfakidy- napok Győrött — Fesztivál Sopronban Április 4-ének, legnagyobb nemzeti ünnepünknek, felszaba­dulásunk 33. évfordulójának megünneplésére készül Győr- Sopron megye. A városokban, falvakban és a munkahelyeken bensőséges ünnepségeken emlékeznek meg a szabadságunkért elesett hősökről, s visszatekintenek történelmünk legszebb fejezetére, a szocialista építkezésben 1945-től napjainkig elért kimagasló sikerekre. Megemlékezés az MSZBT- székházban

Next

/
Thumbnails
Contents