Kisalföld, 1978. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. JÚNIUS t., CSÜTÖRTÖK ARA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM A leszerelés az emberiség létérdeke Puja Frigyes beszéde az EHSZ-hözgyiilés rendkívüli ülésszakán Samora Maciiéi hazánkba érkezett Kairói boszorkány­üldözés Legjobb védekezés a támadás. Anvar Szadat is ezt a módszert válasz­totta, amikor öt hónap után először másfél órás nemzetközi sajtókonfe­rencián bizonygatta: a külföldi sajtó hamis ké­pet fest Egyiptomról. Vagyis: az ellenzékiek­kel szemben indított kairói boszorkányüldö- zés csupán egyes újság­írók agyréme, valójában az egyiptomi nép széles körű demokratikus jogo­kat élvez. Azt is állítot­ta az egyiptomi elnök, hogy csupán azok ellen lépnek fel, akik — úgy­mond — „a demokráciát kihasználó opportunista elemek”. Nce. a tények mást mutatnak. A letartóztatási hul­lám, a főügyészség nyo­mozása nyilvánvalóan azt célozza, hogy az amúgy is háttérbe szorí­tott egyiptomi baloldalt végleg szétzúzza. De mi ezeknek a politikusok­nak és diákoknak a bű­ne? Mindenekelőtt az, hogy nem osztják Szadat de­rűlátását. Makacsul azt állítják, hogy Kairó és Jeruzsálem közvetlen párbeszéde nem hozott — nem is hozhat — sem­miféle eredményt az arab ügy számára, nem járul hozzá a közel-ke­leti békés és tartós ren­dezéshez. Ellenkezőleg, aláássa az ingatag arab egységet, még bonyolul­tabbá, összekuszáltabbá teszi a különben is rend­kívül összetett helyzetet. Ha számba vesszük, mi történt november — vagyis az első közvetlen egyiptomi—izraeli csúcs- találkozó — óta, aligha cáfolhatjuk Szadat el­lenzékének véleményét. A párbeszéd semmilyen eredménnyel nem járt, Izrael mereven elzárkó­zik mindenfajta területi engedménytől, hallani sem akar a palesztin kérdés rendezéséről, sőt, azóta nyílt agressziót követett el Libanon dé­li része ellen. Szadat mindezek elle­nére optimista. Kijelen­tette: két hónapion belül el kell dőlnie a Kairó— Jeruzsálem párbeszéd to­vábbi sorsának. Kényte­len-kelletlen beismerte ugyanakkor, hogy Egyip­tom és Izrael között je­lenleg nincs semmiféle kapcsolat. Hogy mire alapozza derűlátását? Erre a kérdésre nsm vá­laszolt. Nem is válaszol­hatott. S ami ilyenkor a legkézenfekvőbb: bűnba­kot kell találni, valami­vel el kell ^terelni a fi­gyelmet a nyomasztó bel­ső feszültségről. A boszorkányüldözés okát alighanem ebben kell keresni. Az egyipto­mi demokrácia pedig — ellentétben Szadat állí­tásaival — talán mégsem oly tökéletes, mint ami­lyennek az elnöki rezi­dencián feltüntetni igye­keztek. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására Samora Moises Machelnek, a Mozambiki Felszabadítás! Front (FRELIMO) elnökének, a Mozambiki Népi Köztársa­ság ' elnökének vezetésével szerdán mozambiki párt- és állami küldöttség érkezett hi­vatalos, baráti látogatásra Bu- riaoestre. A mozambiki el­nökkel hazánkba érkezett fe­lesége, Graca Machel is. A küldöttség tagjai: Joa- quim A. Chissano, a FRE­LIMO Állandó Politikai Bi­zottságának tagja, külügymi­niszter, a nemzetgyűlés ál­landó tagja, Mário G. Ma- chungo, stz Állandó Politikai Bizottság tagja, ipar- és ener­giaügyi miniszter, nemzet- gyűlési képviselő, Jósé Luis Cabaco, a Központi Bizottság tagja, közlekedés- és hírköz­lésügyi miniszter, nemzet- gyűlési képviselő, és Sérgio Vieira, a Központi Bizottság tagja, a Mozambiki Bank el­nöke, nemzetgyűlési képvi­selő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt ösz- sze a vendégek fogadására. A repülőteret mozambiki, ma­gyar és vörös zászlók, üdvözlő feliratok díszítették, a beto­non katonai díszzászlóalj so­rakozott fel csapatzászlóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége, Losonczi Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke, továbbá Katona Imre, az Elnöki Tanács meg­bízott titkára, Bíró József külkereskedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter. Soltész István kohó- és géoioari mi­niszter. az MSZMP Központi Bizottságának tagiai, Trethon Ferenc munkaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezetője. Szépvöl­gyi Zoltán, a fővárosi ta­nács elnöke. Rácz Pál kül­ügyi államtitkár, Várkonyi Péter államtitkár, a Minisz­tertanács Tálékoztatá.si Hiva­talának elnöke, a Köznonti Bizottság tagiai. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezés- ügyi államtitkár, továbbá a politikai élet több más veze­tő személyisége. Jelen volt Sütő Gábor, hazánk maoutói nagykövete. Ott volt a Buda­pestre akkreditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. A repülőgépből kilépő ven­dégeket Kádár János és Losonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretettel üdvözölte. A díszzászlóalj parancsno­ka jelentést tett a mozambiki elnöknek, majd fölcsendült a mozambiki és a magyar himnusz, közben 21 tüzérségi díszlövés hangzott el a kül­döttség vezetőjének tisztele­tére. Samora Moises Machel Kádár János társaságában el­A szakszervezeti munka lényege a szocialista demok­ratizmus fejlesztése, érvénye­sítésének elősegítése. Ezen a téren az ÉDOSZ megyei te­rületén jelentős a fejlődés a jog- és hatáskörök gyakorlá­sában. A beszámolókban na­gyobb szerepet kapott a konkrét szakszervezeti mun­káról szóló rész, vagyis nem estek abba a hibába, hogy a szakszervezeti taggyűlés ter­melési tanácskozássá vált volna. Az 1975. évi választások után a megyei bizottság azt tartotta legfőbb teendőjének, hogy a soron következő fel­adatokhoz igazítsa vezető, irányító tevékenységét, mun­kamódszerét. A végrehajtás eredményei közé sorolható, hogy biztosították a munka­terv szerinti testületi munkát: a megyei bizottság elé került anyagok, előterjesztések ér­demi jellegűek voltak, s ez­által javult a közös munká­ból való részvállalás is. A vállalatok gazdasági, po­litikai és tömegszervezeti ve­zetőivel igyekeztek élő, jó munkakapcsolatot kialakítani. Néhány kisebb súrlódástól el­tekintve a kapcsolatok rende­lépett a díszszászlóalj előtt, köszöntötte a katonákat. Út­törők virágcsokrokat nyújtót tak át az elnöknek és felesé­gének. Samora Moises Machet üdvözölte a küldöttség fogar riására megjelent magyar köz­életi személyiségeket és a diplomáciai testület tagjait majd a vendégek elhaladtak a mozambiki és mkgyar zászlókkal integető főváro­siak hosszú sorai előtt. A bu daoesti dolgozók forró szere tettel, igaz barátsággal' üdvö zölfék a mozambiki nép kül dötteit. Az ünnepélyes fogadtatás <; d'szzászlóalj díszmenetéve" feleződött be. maid a vendé gek a magyar ä'larctörfia'- társaságában, rendőri díszmo torosok kíséretében szállá sukra hajtattak.; A Magvar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottság? és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán va­csorát adott a mozambik: párt- és állami küldöttség tiszteletére az Országház Va­dásztermében. Részt vett a vacsorán Kódá” János. I,osonczi Pál. Gyener András. Traufmann Rezső, r kormány több tagja, a politi­kai élet számos vezető szemé lyisége. A szívélyes, baráti hangu­latú vacsorán Kádár János é' Samora Moises Machel pohár­köszöntőt mondott. ződtek, az említett szervek támogatják a közös elképze­léseket. + Az ÉDOSZ megyei bizott­sága egyik fontos feladatá­nak tartja a termelést segítő tevékenység állandó javítá­sát. Ennek is szerepe van ab­ban, hogy a megye élelmezés­ipari vállalatainál két év alatt 13,6 százalékkal növeke­dett a termelés. Ez az ered­mény a feszült munkaerő- helyzetben különösen figye­lemre érdemes, dicséri a te­rület 11 ezer 440 dolgozóját. Jelentős fejlesztési, beru­házási tevékenység is nehe­zítette a termelést, persze ezt vállalni kellett ahhoz, hogy megteremthessék a jövő elő­relépésének alapjait. Kedvező előrelépést hozott a Győri Szeszipari Vállalat rekonst­rukciója, a húsipar győri gyá­rában épülő feldolgozóüzem, az ugyancsak épülő kapuvári sonkaüzem, a Baromfifeldol­gozó Vállalat 500 mgonos tranzit hűtőháza, az új gabo­natárolók, a Keksz- és Ostya­gyár raktára. Valamennyi jól szolgálja a .hatékonyság nö­vekedését. A pozitív példák mellett a testület ülésén szó volt azok­Az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli leszerelési ülésszakán, az általános vita keretében, szer­dán este hangzott el Puja Frigyes külügyminiszternek, a magyar küldöttség vezetőjé­nek felszólalása. A külügyminiszter beszédé­ben többek között a követke­zőket mondotta: — A Magyar Népköztársa­ság kormánya fő külpolitikai feladatának tartja, hogy köz­reműködjék a béke és a biz­tonság megszilárdításában. Állhatatosan tevékenykedik azért, hogy a politikai enyhü­lés elmélyüljön, a népek és a nemzetek -együttműködése erősödjék. Kormányom úgy véli, hogy az enyhülés ügye talán soha nem volt olyan szorosan összekapcsolódva a leszerelés problémakörével, mint éppen most, és hogy a politikai enyhülés eddigi ered­ményei. további sikerei csak akkor biztosíthatók, ha azok hatékony intézkedésekkel egé­szülnek ki a leszerelés terén. Ez a legsürgetőbb teendő napjainkban. — Éppen ezért a Magyar Népköztársaság kormánya egyetért minden olyan intéz­kedéssel. amely elősegíti a fegvverkezési hajsza megfé­kezését és támogat minden olyan kezdeményezést, javas­latot. amely előbbrevisz a le­szerelés útján. — A világ közvéleménye előtt jól ismert, hogy a szocia­lista országok kezdettől fogva a leszerelés őszinte és követ­kezetes hívei. Az is köztudo­mású. hogy a szocialista or­szágok a nagyszabású kezde­ményezések egész sorával igyekeztek elősegíteni a lesze­relés célkitűzéseinek valóra- váltását. Nem rajtuk múlott, hogy javaslataiknak csak kis részét fogadták el. ról a gondokról is, amelyek például a tanácsi vállalatok­nál, vagy a soproni húsgyár­ban jelentkeznek, ahol a ter­melési feltételek lényegesen elmaradnak a követelmé­nyektől. A megyebizottság véleménye szerint például a tanácsi sütőipari üzemeknél az összevonások hozhatnának kedvező változást, mint ezt más megyei példák igazolják. Elmarasztalóan szólt a testü­let a Győr-Sopron megyei Sütőipari Vállalatról, amely­nek finomáru üzemében rend­kívül kedvezőtlenek a mun­kakörülmények és a szociális feltételek — ott soronkívüli, gyors intézkedésekre volna szükség. Érzékeny terület: a túlóra. Megállapították: nincs előre­lépés; két év alatt 974 ezer­ről 1 millió 31 ezer lett a túl­órák száma! A feszültséget a mezőgazdaság dinamikus fej­lődése és az élelmezésipar ennél lassúbb üteme okozza. Főleg a Tejipari Vállalatnál (ahol a mai fejlettség a VI. ötéves tervidőszakban már nem lesz megfelelő); ugyan­csak jelentős fejlesztésre vol­na szükség Mosonmagyaróvá- rott, a Gyümölcs- és Főzelék­konzervgyár üzemében. ♦ ♦ ♦ Az ülésen megvitatták a szakszervezeti nevelőmunka eredményeit és teendőit, az érdekvédelmi feladatok telje­sítését. összegezésül megálla­pították, hogy az ÉDOSZ- kongresszus és a megyei kül­döttértekezlet határozataiból adódott feladatokat eddig eredményesen hajtották vég­re. M. T. — Ma, amikor a legégetőbb feladat az emberiség meg­mentése a nukleáris pusztu­lástól, különösen nagy jelen­tőségű a világ két legerősebb hatalmának, a Szovjetunió­nak és az Egyesült Államok­nak az együttműködése a le­szerelés terén. A magyar kormány helyesli és üdvözli a szovjet—amerikai kapcsola­tok javítására irányuló erő­feszítéseket, a hadászati fegy­verzet korlátozását célzó tár­gyalások folytatását, a meg­beszélések kiterjesztését más kérdésekre és őszintén kíván­ja ezek mielőbbi sikeres be­fejezését. Újabb egyezmé­nyek, de különösen a SALT —2. megállapodás tető alá hozása igen pozitív hatást gyakorolna a leszerelési fo­lyamat egészére és általában a nemzetközi légkörre. — A katonai szembenállás csökkentését szolgálja a Varsói Szerződés politikai tanácsko­zó testületé 1976. novemberi bukaresti ülésének két javas­lata is. Teljesen világos, hogy ha a helsinki záróokmányt aláíró államok, köztük a négy nukleáris hatalom kötelező erejű szerződésben lemonda­nának a nukleáris fegyverek elsőként való alkalmazásáról egymás ellen, ez nagy lépés lenne a nukleáris világhábo­rú elhárítása terén általában is. Hasonlóképpen megvan annak is a lehetősége, hogy az érintett államok megálla­podjanak egymással; addig is, amíg lehetővé válik a kato­nai szövetségi rendszerek egy­idejű megszüntetése, nem bő­vítik űj tagokkal a Varsói Szerződést és a NATO-t. Gon­dolom, nem kell indokolni, hogy ezeknek a javaslatok­nak a megvalósítása kedvező hatással lenne a nemzetközi együttműködésre Európa ha­tárain túl is. és jól szolgálná az egész világ népeinek ér­dekeit. — A leszerelési tárgyalások problémáit vizsgálva kor­mányom abból indul ki, hogy a fegyverkezési verseny meg­fékezése, a leszerelés minden ország népének létérdeke. Ép­pen ezért minden ország kor­mányának kötelessége, hogy a leszereléshez aktívan, jó­akarattal és őszinte erőfeszí­tésekkel hozzájáruljon. — Ettől az ülésszaktól mi azt várjuk, hogy megfelelő alkotó légkör kialakításával tegye lehetővé a résztvevő országok küldöttei számára a leszerelés terén eddig elért eredmények tárgyilagos ösz- szegezését, a leszerelési tár­gyalások során követendő alapelvek körültekintő meg­határozását. a sürgető és meg­oldásra leginkább érett fel­adatok kijelölését. , — Ha ilyen szellemben dol­gozik a rendkívüli ülésszak, képes lesz arra, hogy ösztö­nözze az államokat a lesze­relési tárgyalások ütemének és hatékonyságának növelésére, hogy a világ békeszerető erői­nek újabb biztatást nyújtva elősegítse az enyhülést, elő­mozdítsa a leszerelés napi­renden lévő problémáinak megoldását, a leszerelés el­lenfeleinek elszigetelését és visszaszorítását. — Az általános vita mene­tét küldöttségünk nagy figye­lemmel kíséri. Már az eddigi felszólalásokban is számos ta­nulmányozásra érdemes gon­dolat fogalmazódott meg. Kü­lönösen nagyra értékeljük a Szovjetunió küldöttsége ál­tal május 26-án előterjesztett okmányt „A fegyverkezési verseny megszüntetésének gyakorlati módszereiről”. A magyar kormány az ebben a dokumentumban foglalt ja­vaslatokkal teljes mértékben egyetért, és a megvalósítá­sukra irányuló erőfeszítése­ket minden eszközzel támo­gatja (Folytatás a 2. oldalon.) Értékelés két kongresszus között Hárem esztendő tapasztalatait összegezte az ÉDQSZ megyei bizottsága Húsz alapszervezet tartozik az Élclmezésipari Dolgozók Szakszervezetének Győr-Sopron megyei Bizottságához. Leg­utóbb az volt a feladatuk, hogy április végéig megtartsák az alapszervezetek beszámoló taggyűlését, amelyen értékelik a szervezet 1975-ben tartott kongresszusa óta eltelt idő mun­káját, tapasztalatait. A bizalmiak nagy többsége eleget tett beszámolási kötelezettségének; a szakszervezeti bizottságok, műhelybizottságok taggyűléseken adlak számot a végzett munkáról. Ilyen előzmények alapján tűzte, napirendre a me­gyei bizottság a munka tapasztalatait Túri János megyei titkár előterjesztése alapján. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK Kádár János üdvözli Samora Machelt.

Next

/
Thumbnails
Contents