Kisalföld, 1978. július (34. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

VILÁG PKOLCIAKJAI, tOVtiULJtltK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. JOLIUS 1., SZOMBAT ARA: 1 FORINT XXXIV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Semmeiweis­emléküiés Semmelweis Ignác születé­sének 160. évfordulója alkal­mából emlékülést tartottak tegnap Győrött, a megyei ta­nács épületének dísztermé­ben. A megye mintegy hat­ezer egészségügyi dolgozójá­nak képviseletében megjelen­teket, s a vendégeket, kö­zöttük Port Árpádot, a me­gyei pártbizottság titkárát, és dr. György Ernőt, a megyei tanács vb-titkárát dr. Kele­men István megyei főorvos köszöntötte. Ünnepi beszédében dr. Ma­jor Jenő kórházigazgató főor­vos méltatta Semmelweis Ig­nác munkásságát, emberi és orvosi nagyságát. A megemlé­kezés után dr. György Ernő nyújtotta át az egészségügyi minisztériumi kitüntetéseket a kiemelkedő munkát vég­zett egészségügyi dolgozók­nak. „Kiváló munkáért” kitün­tetést kaptak: Molnár Ottó vegyészmérnök, Farkas Jó­zsef szakmunkás, Boross Jó­zsef osztályvezető-helyettes ápoló, Nagy Rudolfné szü­lésznő, Csizmadia Tiborné osztályvezető, Pattogató Anna asszisztens, Falvi Mária ve­zető asszisztens, Gosztola Jó- zsefné vezető asszisztens, Tóth Anna asszisztens, Tarr Magdolna gyógyszerész, Sza­bó Anna raktárvezető-helyet­tes, Antmann Istvánná cso­portvezető, dr. Huszár Lász­ló osztályvezető főorvos. Zsugonits Józsefné osztályve­zető ápolónő, Iván László gépkocsivezető, Drescher Mi- hályné gazdasági nővér, Va­dalma Erzsébet osztályvezető ápolónő, Krisch Imréné la­borasszisztens, Villányi Béla - né nővér, Török Jánosné se­gédápolónő, dr. Barczi Viola főorvos. Miniszteri dicséretben ré­szesültek: Pölöskei Ilona ápo­lónő, Kovács Erzsébet takarí­tónő, Ambrus Lakatos István gyógyszertárvezető, Major Éva szakasszisztens, Horváth Miklósné ügyintéző, Búza Ti­borné gondozónő, László Kál­mánná takarítónő, Kapui Vil- mosné szakácsnő, Bessenyei Kálmán segédápoló, Soós La- josné szülésznő, Gruber Mi­hály műtőssegéd, Szokoli Ist­vánná diétásnővér, Érsek Béláné belső ellenőr. A társadalmi összefogás szép példája Felavatták a megyei úttörővezető képző tábort A megnyitás ünnepélyes pillanatai. Jobb oldalt Szűcs Istvánná. (Szűk ö. felvétele) Tegnap délután ünnepélyes névadással egybekötve fel­avatták a brennbergbányai Nagy Jenő úttörővezető-kép- ző tábort. Az ünnepélyes avatáson megjelentek: Háry Béla, a megyei pártbizottság első tit­kára. Szűcs Istvánná .a Ma­gyar Úttörők Országos Szövet­ségének főtitkára, a megye városainak, járásainak párt-, állami és társadalmi vezetői, a tábor tervezői és építői, valamint a névadó családi tagjai. Díszjel és jelentésátadás után Szűcs Istvánné tartott meg­nyitó beszédet. A többi kö­zött a következőket mondot­ta: — Az ajándékot kapó bol­dog érzése és az ajándékozó büszkesége járja át vala­mennyiünk szívét, hiszen ré­gi ígéretünket váltjuk való­ra. amikor a Győr-Sopron me­gyei úttörőknek és vezetőik­nek átadjuk a KISZ Köz­ponti és Győr-Sopron megyei Bizottsága közös beruházása­ként épített úttörőtábort. Szeretnénk, ha egy-egy nyá­ron át több mint kétezer kis­dobos. úttörő és felnőtt ve­zető töltene itt felejthetetlen napokat, készülne feladatai­ra. Beszédének további részé­ben a brennbergbányai mun­kásmozgalom történetéből idézett. Nagy Jenőnek, a me­gyéből származó internaci­onalistának, a tábor név­adójának érdemeit méltatta, majd a következő szavak kí­séretében adta át az úttörők­nek a tábort: A mai naptól a tiétek. Gondoljatok hálával azokra, akiknek a kezét és a szívét dicséri e létesítmény. A leg­szebb köszönet az legyen, hogy a saját munkátokkal nemcsak véditek. hanem szé­pítitek és gazdagítjátok is a tábort, s mindent megtesztek a vidám, tartalmas úttörőélet megteremtéséért. Ezután Takács József, a KISZ Győr-Sopron megyei Bizottságának első titkára átadta a tábor zászlaját, majd a tábor tervezésében és építésében kitűnt vezetők, műszakiak és munkások ki­tüntetésére került, sor. A ki­tüntetéseket Szűcs Istvánné adta át. Piros nyakkendős úttörő köszönte meg a KISZ köz­ponti és megyei bizottságá­nak. valamint a Magyar Út­törők Országos Szövetségé­nek a tábort, és ígérte: lel­kesedésükkel, vidámságukkal napról napra bizonyítják, hogy megérdemlik a rendkí­vüli gondoskodást. Az ünnepség után a ven­dégek a táborral ismerked­tek. és megtekintették a név­adó életét bemutató kiállí­tást (Farkas) Ünnepélyes ianévzáró a megyei pártiskolán Tonnán dóin Inti ünnepélyesen zárta a 18. tan­lL^udp (lrlclUll évét Sopronban a megyei párt­iskola. A különböző időtartamú bentlakásos alapozó és továbbképző tanfolyamokon az idén 664-en tanultak. A tegnapi záróünnepségen 26 egyéves és 24 kéthónapos középkáderképző tanfolyamot végzett hallgató kapta meg a bizonyítványt. Egy héttel korábban az öthónapos pártiskola 47 hallgatója vette át az oklevelet. Az ünne­pélyes tanévzárón megjelent Háry Béla, a megyei párt- bizottság első titkára is. Pete Imrének, a pártiskola alapszervezeti titkárának megnyitója után Háry Béla köszöntötte a végzős hall­gatókat, és a többi között a következőket mondta. — A tanulás mindig hasznos, mert egyrészt önbecsü­lést ad, másrészt csak a nagyobb tudás segítheti a tár­sadalom előtt álló feladatok megvalósítását. A pártis­kolán tanultak igazi haszna majd azon keresztül lesz mérhető, hogyan tudják önmagukat jó kommunistává nevelni és az itt szerzett elméletet a hétköznapok gya­korlatába átültetni. Az időszerű politikai kérdések és a népgazdaságra váró jelentős feladatok részletes elemzése után így folytatta Háry Béla. — A jelenleginél sokkal több alkotó, politikailag is művelt emberre van szüksége az országnak és megyénk­nek. Kérem önöket, hogy a ma feladatainak becsületes elvégzése mellett szüntelenül keressék a jövő tennivalói­nak magasabb színvonalú megoldását is. A párt tiszt­ségviselői nem elégedhetnek meg a jelen eredményei­vel. Valamennyi dolgozó emberrel meg kell értetni, hogy a nemzetközi gazdasági életben csak kiváló minő­ségű termékekkel tudunk megjelenni és a nemzeti jö­vedelmet növelni. Ezután Háry Béla szólt a kapitalizmussal vívott ideológiai harcról, valamint a nacionalista szemlélet káros hatásairól: — A magyar párt 1956 óta azt az elvet vallja, hogy csak szolgálva lehet vezetni. Így megengedhetetlen, hogy egyetlen kommunista is nagyképűsködjön, bárkit leke­zeljen vagy kiváltságokra tegyen szert. Mindenki, így önök is azért tanultak, hogy az embereket segíthessék a jobb munkavégzésben és a szocialista életmód kiala­kításában. A kommunista vezetői magatartás társadal­mi érdek, hiszen "az emberek nagy része a vezetők élet­vitelén keresztül minősíti a párt politikáját. Háry Béla ezt követően megköszönte az iskolaveze­tés, a tanárok és a hallgatók egész évi lelkiismeretes fáradozását. A megyei pártbizottság első titkárának szavai után Simon János, az oktatási igazgatóság helyettes vezetője méltatta az eredményes tanévet, elbúcsúzott a hallga­tóktól. majd Térjék Istvánné, az oktatási igazgatóság vezetője kiosztotta a bizonyítványokat. Az egyéves is­kola hallgatói közül Domonkos Miklós, Horváth Ferenc, Kránicz István, Kővári József, Ördögh Csaba, Verrasztó Sándor és Wunderlich Ottó átlagon felüli teljesítmény­nyel a kiváló szintet érte el. ♦ ♦ ♦ Egy pártiskolai hallgatótól külön Is megkérdeztem, hogy mit jelentett számára az egyéves párltskola. A» Ontndpi soproni vasöntödéjének unioaei tdlldldl pártvezetőségi titkára Kővári József, aki a hallgatói alapszervezet titkári tisztségét is ellátta: — Az egyéves pártiskolán tanultak legnagyobb hasz­nát abban látom, hogy felébresztette a hallgatókban a marxizmus—leninizmus alapos megismerésének és gya­korlatban való alkalmazásának igényét, öt üzemben ta­nulmányoztuk a pártmunka csinját-bínját, vezettünk taggyűléseket, pártfegyelmi vizsgálatokat. A 26 tagú kollektíva végig becsületesen tanult és életre szóló ba­rátság szövődött közöttünk. N. M. Ma utaznak haza konini vendégeink Fogadás és záribeszélgetés a megyei pártbizottságon •• Ülést tartott a Szakszervezetek Győr-Sopron megyei Tanácsa Tegnap délelőtt tartotta ülését székházában a Szakszerve­zetek Győr-Sopron megyei Tanácsa. A testület megtárgyalta a szakszervezetek legutóbbi megyei küldöttértekezlete hatá­rozatának végrehajtásáról előterjesztett jelentést, amely a küldöttértekezlet óta eltelt időszak eredményeit összegezte. Ezután a testület meghallgatta a megyei számyizsgáló bi­zottság tájékoztatóját a küldöttértekezlet óta végzett tevé­kenységről. Végül megvitatták és elfogadták a Szakszerve­zetek Győr-Sopron megyei Tanácsának, az SZMT elnöksé­gének és titkárságának második félévi munkatervét. (A küldöttértekezlet óta végzett tevékenység részletes is­mertetésére lapunkban visszatérünk.) Az ülésen Juhász Ottó, a Szakszervezetek Országos Taná­csának titkára hosszú és eredményes szakszervezeti munkája elismeréséül Mező Józsefnek, a Szakszervezetek Győr-Sopron megyei Tanácsa munkavédelmi osztályvezetőjének átadta a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést. Pénteken délelőtt a konini vajdasági pártküldöttség a megyei és a Győr városi Párt- bizottság képviselőinek kísé­retében a Győri Richards Fi­nomposztógyárba látogatott. Ligeti Imre vezérigazgató és Gede Jenőné, a gyári pártbi­zottság titkára fogadta őket. Gede Jenőné tájékoztatást adott a gyár pártéletéről. Ez­után a vendégek üzemlátoga­táson vettek részt. Délután a megyei pártszék­házban fogadást adtak tiszte­letükre és záróbeszélgetésre került sor. A delegáció foga­dásán részt vettek: Horváth János, a megyei pártbizottság titkára, dr. Papp József, a megyei pártbizottság osztály- vezetője, Horváth László, a Győr városi Pártbizott­ság titkára. Balogh István és Kovács Ernő, a megyei pártbizottság munkatársai. Horváth János köszöntötte a vendégeket, majd Lech Ciu- pa, a konini vajdasági párt- bizottság titkára, a küldöttség vezetője számolt be a delegá­ció Győr-Sopron megyei láto­gatásának tapasztalatairól. A többi között a következőket mondotta: — Ami jó, az hamar elmú­lik, tartja a lengyel közmon­dás. így vagyunk mi is ezzel a Győr-Sopron megyei láto­gatással, amely rendkívül hasznos volt számunkra. Megismerkedtünk a megye különböző szintű pártbizott­ságainak és pártszervezetei­nek életével, a Kisalföld kom­munistáival, az ipari üzemek­ben dolgozó munkásokkal és a termelőszövetkezeti parasz­tokkal. Először vagyok Ma­gyarországon, és nem hittem volna, hogy ilyen kellemes tapasztalatokra teszünk szert. Mindenütt rendkívüli tiszta­ságot tapasztaltunk, mintha mindig ünnep lenne. Az ilyen apró dolgok is rávilágítanak egy nép arculatára. Magas kultúrájú népet ismertünk meg, s örömünkre szolgál, hogy ennyire sokoldalúan tá- tájékozódhattunk a megye életéről. Nagyon tetszett a la- káséDÍtés dinamizmusa, s kü­lönösen az új falusi családi házak szépsége. — Úgy érezzük, számos te­rületen van mit tanulnunk a maevar elvtársaktól. Nagyon hasznos tanulságokat szerez­tünk a pártmunkát és a párt- építést illetően. Kedvezőek voltak üzemi látogatásainkon szerzett benyomásaink, és el­ismeréssel vegyes irigységgel szemléltük a nagyüzemi me­zőgazdaság gyönyörű búza- és kukoricatábláit. állattenyé­szeti telepeit, épületeit és gé­peit. ígérjük, mindent meg­teszünk, hogy a konini vaj­daságban is minél előbb meg­teremtsük a szocialista mező- gazdaság kialakításának fel­tételeit. Lech Ciupa végül köszöne­tét mondott a megyei pártbi­zottság vezetőinek a rendkí­vül baráti fogadtatásért, az ipari és mezőgazdasági üze­mekben tett látogatások ki­tűnő megszervezéséért. S vé­gül tolmácsolta a delegáció köszönetét a megyei lap mun­katársainak, hogy figyelem­mel kísérték útjukat és írá­saikkal elősegítették, hogy a megye lakói minél többet tudjanak meg a konini test­vérterület életéről. Válaszul Horváth János a többi között a következőket mondotta: — Nagyon köszönjük eze­ket az elismerő szavakat, örülünk, hogy látogatásuk el­érte célját: gazdag tapaszta­latokkal térnek vissza Len­gyelországba. Látogatásuk szilárdította a két nép barát­ságát, s különösen hasznos volt a két testvérmegye kap­csolatainak szorosabbra fűzé­se szempontjából. Ezek a munkadelegációk rendkívül sok tanulsággal szolgálnak mindannyiunk számába. Mi is szeretnénk tanulmányozni, megismerni a konini vajdaság pártbizottságainak, pártszer­vezeteinek életét és a köz- igazgatás ottani rendszerét. Ami konini elvtársaink ott­honi céljait illeti: szilárd meggyőződésünk, hogy sike­reket érnek el a mezőgazda­ság szociálista átszervezésé­ben, s ebben igyekszünk ta­pasztalatainkkal minél na­gyobb segítségükre lenni. A két megye kapcsolatai sokoldalúan fejlődnek. A kö­zelmúltban járt itt például a konini vajdaság szakszerveze­ti delegációja, amelynek láto­gatása szintén hozzájárult a kapcsolatok erősítéséhez. Megköszönjük látogatásu­kat, amely elmélyítette a köztünk levő elvtársi, baráti kapcsolatokat, érzelmeket. További sikereket kívánunk önöknek, otthoni munkájuk­ban. Kérjük, adják át a ko­nini vajdaság kommunistái­nak, a párt-, állami és társa­dalmi vezetőknek, a konini embereknek valamennyiünk üdvözletét. ♦ * ♦ Lengyel barátaink ma reg­gel búcsút vesznek megyénk­től. Budapestre látogatnak, majd az esti órákban haza­utaznak Lengyelországba.

Next

/
Thumbnails
Contents