Kisalföld, 1978. augusztus (34. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. AUGUSZTUS 1., KEDD ARA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Folytatódott a Vll gazdag eseménysorozata Ázsia napja Ülések a vitaközpontokban A magyar delegáció rendezvényei Rhodesiái agresszió A rhodesiai hadsereg egységei vasárnap újabb agressziót követtek el a szomszédos Mozambik területe ellen. Mint a rhodesiai hadsereg főpa­rancsnoksága hivatalosan közölte, több rajtaütés- szerű támadást intéztek a Zimbabwe Hazafias Fronthoz tartozó Zanu szervezet kiképző táborai ellen. A Salisburyban kiadott közlemény a megszokott hangnemben és indoklással „bizonyos terrorista-támaszpontok elleni önvédelmi had­műveletről” beszélt. Harcok Vietnamban A VNA jelentése sze­rint kambodzsai csapa­tok mintegy két ezred- nyi erővel betörtek Viet­nam Tay Ninh tartomá­nyának egyik határkör­zetébe és ott súlyos pusz­tításokat okoztak. A vi­etnami fegyveres erők ellentámadása miatt visszavonulni kénysze­rült kambodzsai katona­ság több mint 400 embert vesztett. A vietnami csa­patok sikeresen vissza­vertek több behato­lási kísérletet egy má­sik vietnami tarto­mányban is. A vietna­mi hírügynökség sze­rint a kambodzsaiak a két tartományban lezaj­lott, határmenti harcok során csak a közelmúlt napokban több mint 1200 halottat, sok hadifoglyot, nagymennyiségű fegy­vert és hadianyagot vesz­tettek. Felszabadító támadások Eritreában az etióp fegyveres erők folytatják előrenyo­mulásukat Eritreában. Mint az országos forra­dalmi operatív parancs­nokság közölte, vasárnap a kormánycsapatok el­foglalták az Asmarától 40 kilométerre délre, az Asmara—Makale útvo­nal mentén fekvő De- kemhare várost. A tarto­mány nyugati részén a fegyveres erők a szudáni határ közelében lévő Tessenei városból, ame­lyet a múlt héten szaba­dítottak fel, előrenyo­multak Barentu felé. és egyesültek az ottani helyőrséggel. A parancs­nokság közleménye rá­mutat, hogy az eritreai lakosság örömmel fogad­ja a kormánycsapatokat. Kádár János hazaérkezett a Szovjetuniód! A tartalomból SÉTA A MUNKAERŐGOND KÖRÜL ★ Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, aki a Krímben találkozott Leo- nyid Brezsnyevvel. az SZKP Központi Bizottságának főtit­kárával. a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének el­nökével vasárnap hazaérkezett a Szovjetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese. Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai: Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint Katona István, a Központi Bizottság tagja és Bz- recz János, a KB osztályvezetői. Jelen volt Vlagyimir Jakov- levics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. A CÉL: BENNMARADNI A PIACON ★ PIRI NÉNI ★ EGY FEGYELMI ÜGY TANULSÁGAI Vasárnapi aratás Az utolsó nekigyűrkőzés Tumultus a csornai malom előtt A múlt hét első napjaiban még 24—26 százalékos víztar­talommal hordták a földekről a búzát. A hét közepén már lényegesen csőikként a víztar­talom, feleslegessé vált a szá­rítás, és az arató, szállító gé­peken valóban látástól vaku- lásig dolgoztak vasárnap is. * + ♦ Párás, ködös az idő vasár­nap kora reggel, volt ahol esett is. A kombájnosok ag­gódva indulnak a földekre: vissza zavarhatja-e őket az eső? Az országúton már nyolc óra előtt vontatók, IFA-ko- csik sorjáznak megrakva bú­zával. Még a szombat esti aratásból való szemet viszik a csornai malomba, hogy mi­re megtelnek a földeken a kombájnok, már 'ismét üresen v.árják a gabonát. Csakhogy ez a remény hamar szerte­foszlik. A csornai malom előtt vi­tatkoznak a traktorosok, aki ügyesebb, az elébe vág a má­siknak, hogy hányán állnak nyolc óra körül a malom előtt megrakodva? Harmincig ju­tok a számolásban... Szom­baton este 9 óráig vette át a örményt a malom, éjszakai műszak nem volt. Vasárnap reggel hat órakor nyitott, s Németh László raktáros sze­rint fél 9-ig 180—190 tonna gabonát vettek át. Biztatnak a malomban, hogy ez a csúcs egy óra alatt leszalad, nincs miért aggódni. Délután 2 órakor ugyanilyen tömeg vá­rakozik a malom előtt — s eb­ből következik, hogy állnak a földeken a "jóllakott kombáj­nok — van olyan gépkocsive­zető, aki délelőtt tíz órától nem tudott még kirakodni. Mivel e hétre várható a bú­zaaratás csúcsa, a csornai ma­lomnak is úgy kell megszer­veznie a rakodásokat, átvéte­leket, hogy az üzem éjjel- nappal menjen. Még akkor is, ha en ,ek az ára az éjszakai pó.lék fizetése. + + Szombaton telefonon hívta a szerkesztőséget a rajkai té- esz, hogy befejezte az ara­tást, ér- a felszabadult kom­bájn", a.t Devecserre és Farad­ra irái.yítja. A rajkai kombáj- nosokat kerestük Farádon, de hiába, a két Dominátor nem érkezeit meg. Pedig a farádi- ak megszervezték hozzá a ki­szolgáló brigádot, felkészül­tek a fogadásra, sőt a téesz egyik szakembere elébük uta­zott Rajkára. Közölték ve’e, hogy éppen egy félórája vitte el élőié a dominátorokat a darnózsfcli téesz, ugyanis az agráripari egyesülés odairá- uyítc tta a gépeket. Ha szükség van még a járás­ban a rajkai kombájnokra is, természetes, hogy „otthon” se­gítenek. De akkor nem szabad így „lo^a tenni” egy amúgy is gonddal birkózó gazdaságot, mint' a farádi. Hogy miért nehéz a farádiak aratása? Eri­dig vihartól kuszáit, dőlt ga­bonát vágtak. Vasárnap is nyolc kombájn gyürkőzik a megdőlt búzával. Göncz Imre, a gépesítési brigád vezető mondja: „Az eddig aratott gabonának a 90 százalékét csak egyirányba tudták vág­ni, s még lesz két napra való ilyen nehéz aratás. Ezért a kombájnosok bérezését is mó­dosít r.i kellett, mivel kétsze­resen dolgoznak meg a telje­sítményért”. Porfelhő kíséri a farádi kombájnosokat, megáll az egyik, mert fölcsavarja a dob a szalmát. Megáll a másik, mert a rendválasztó húzza a gabonát. A szervizkocsi ki se jön a tábláról... A héten in­dulatnak a gépeik a haoyi Dúzára, ott már könnyebben aratnak. A többi között a raj- Kai dominátorokra lenne kí­váncsi Schmuck István, a me­gyei tanács elnökhelyettese, Wellner István, a csornai já­rási pártbizottság első titká­(Folylatás a 3. oldalon.) A Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat abdai gyáregységének szervizkocsi, jai az aratás kezdetétől háromszáz alkalommal szálltak ki a mezőgazdasági üzemekbe, s minden meghibásodott gépet tizenkét órán belül kijavítottak. Az aratási ügyelet alkalmá­val hetvenként szerelő és 32 gépkocsi áll készenlétben. Éjszakába nyúlóan tartott vasárnap este is a bál Havan­na utcain. Kubai zenekarok szórakoztatták a nemzetközi közönséget végig a tengerpar­ti sétányon. Hétfőn délelőtt pontosan tíz órakor ismét megnyíltak a tárgyalótermek ajtajai, foly­tatódott a komoly munka. A VIT állandó politikai vi­taközpontjainak ülésein részt­vevő fiatalok hétfőn olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a világ népeinek harca a békéért, a gazdasági politi­kai és tásadalmi egyenlőség­ért, a békét szolgáló nemzet­közi együttműködés fejleszté­se. az igazságosabb nemzet­közi gazdasági rend megte­remtése. Folytatódott a vita a dél-afrikai, namíbiai, zimbab­wei fiatalok harcáról, a sza­badságért, a faji megkülön­böztetés megszüntetéséért, az apartheid felszámolásáért. ♦ ♦ * „Ázsia napjaként’’ szerepelt a hétfő a havannai feszti­vál programjában. Ennek megfelelően a VIT-küldöttek a koreai, a laoszi és a viet­nami nép melletti szolidari­tásuknak adhattak hangot a kora délelőtti, valamint a dél­utáni órákban megtartott nagygyűléseken. Eezeken — akárcsak a politikai vitaköz- por.tok ülésein — felszólal­tak Magyarország képviselői is. Az antiimperialista szolida­ritás nemzetközi központjá­ban tevékenykedő nemzetkö­zi bíróság hétfői ülésén Viet­nam képviselőinek előterjesz­tésében hallgathatták meg a bírák az „Imperialista agresz- sziók’ összefoglaló címet vi­selő vádpontot. ♦ ♦ ♦ Azt az öt órát hiányolják küldötteink, amellyel Ma­gyarországon előbbre jár az időszámítás, hisz ha a nap nem huszonnégy, hanem leg­alább huszonkilenc órából ál­lana, talán sikerülne eljutni­uk a VIT-eseményeknek leg­alább a felére. Példa erre a hétfői programsor is: a ma­gyar vonatkozású rendezvé­nyek puszta felsorolása is ol­dalakat töltene meg. A politi­kai vitaközpontokban elhang­zottak az első magyar felszó­lalások, „A világbékéért, a világ népeinek politikai, gaz­dasági és társadalmi egyen­lőségéért vívott harc” téma­körét elemző munkacsoport­ban például Barna Ildikó, a SZOT külügyi referense mondta el hazai tapasztala­tokban bővelkedő beszédét. Ott voltak küldötteink a vietnami szolidaritási nagy­gyűlésen is, ahol Kovács Je­nő, a KISZ Központi Bizott­ságának titkára tolmácsolta a magyar ifjúság álláspontját: ahogyan a vietnami nép ol­dalán álltunk a harc nehéz óráiban, úgy segítjük a test­véri szocialista ország népét a háború sebeinek begyógyí- tásában. s úgy vállalunk kö­zösséget vele újabb nehézsé­geinek közepette. A magyar nemzeti klubban küldötteink a csehszlovák de­legációt látták vendégül, egy csoport fiú és leány pedig a francia fiatalok „Párizs-klub- jába’’ látogatott. A magyar klub egyébként érdekes fó­rumnak adott otthont a nap folyamán: az európai tőkés országokból érkezett delegá­tusok „faggatták” küldöttein­ket az ifjúság érdekeinek képviseletéről és védelméről Magyarországon. A Buda pest­klubban nagy sikerrel mutat­kozott be a Sebő-együttes, majd ugyanitt „sakk-iskola” nyílt: Verőczi Zsuzsa Európá­ba jnokunk mérkőzött vagy kéttucat táblán a havannai sakk-kedvelőkkel. Az 5. és a 10. utca sarkán felállított sza­badtéri színpadon a Fonográf együttes és Koncz Zsuzsa adott műsort — valóságos tá­boruk van már a klubban — a Kormorán együttes pedig a Lenin parkban koncertezett. Hétfőn este Havanna Ala- mara kerületének lakói lát­ták vendégül a magyarokat. Ez Országos Béketanács távirata Ma kezdődik a nukleáris leszerelési világkonferencia Az 1978. évi nukleáris leszerelési világkonferencia Tokió­ban ma nyílik meg. Az Országos Béketanács elnöksége a ta­nácskozás résztvevőihez a következő táviratot küldte: Ezekben a napokban világszerte — a Magyar Népköztár­saságban is — kegyelettel adóznak az első atomtámadás ál­dozata: Hirosima és Nagaszaki ártatlanul elpusztult polgárai emlékének. Azóta a tömegpusztító fegyverek gyártása meg­sokszorozódott, s vele együtt fokozódott a veszély is. hogy egy felelőtlenül kirobbantott háború az egész emberiség pusztulását vonja maga után. A béke-világmozgalom újabb és újabb akciói hatalmas társadalmi erőket állítanak csatasorba a jó ügyért: az egye­temes biztonság feltételeinek megteremtéséért. A Szovjet­unió és a szocialista országok ismételt és reális javaslatokat tettek a fegyverkezési hajsza megfékezésére, a tömegpusztító fegyverek betiltására. Mélységes aggodalommal állapíthat­juk meg, hogy az Egyesült Államok, a NATO nyílt fenyege­tésével beláthatatlan következményekkel járó újabb fegy­verkezési hajszába akarják kényszeríteni a világot. Az ame­rikai hadiipar a legembertelenebb, minden eddiginél pusztí- tóbb fegyverrel, a neutronbombával kívánja kiegészíteni há­borús arzenálját. Hazánk — a Szovjetunióhoz és a többi szocialista ország­hoz hasonlóan — következetes békepolitikát folytat, amely­nek sarkalatos pontja a leszerelés és az eayhülési politika továbbfejlesztése. Ebben a szellemben támogatjuk a Béke­világtanács világméretű akcióit, a fegyverkezési verseny megállításáért, a tömegpusztító fegyverek eltiltásáért, a le­szerelésért. A magyar békemozgalom támogatásáról biztosítjuk a konferencia minden résztvevőjét a fegyverkezési verseny megállításáért, a tömegpusztító fegyverek betiltásáért, a le­szerelésért és a tartós békéért, a társadalmi haladásért foly­tatott küzdelemben — hangsúlyozza befejezésül a távirat.

Next

/
Thumbnails
Contents