Kisalföld, 1978. szeptember (34. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

Magyar kormány­küldöttség utazott Tripoliba A Líbiai Legfelső Népi Bizottság meghívá­sára — Polinszky Károly oktatási miniszter veze­tésével — csütörtökön magyar kormányküldött­ség utazott Tripoliba. Li­bia nemzeti ünnepe, a szeptember 1-i forrada­lom 9. évfordulóját kö­szöntő ünnepségekre. Ünnepség Boyorodcsány­ban Bogofodcsányban, az Orenburgból induló Szö­vetség gáztávvezeték leg­népesebb magyar telep­helyén csütörtökön épí­tők és szovjet lakosok százai sereglettek ösz- sze az iskolaavató — tan­évnyitó ünnepségre. Az alig négyezres lélekszá­mú település szívében ál­ló 24 tantermes új intéz­mény homlokzatát a ma­gyar és a szovjet nép ba­rátságát, a szocialista or­szágok közösségének testvériségét éltető fel­iratokkal díszítették fel. Az új tanévet már eb­ben a magyarok építette nyelvi laboratóriummal, előadó — és műhelyter­mekkel is ellátott — ok­tatási intézményben kez­dik. » Az ünnepségen jelen voltak Iváno-Frankovszki terület, valamint a járás párt- és állami vezetői is. Ezzel befejeződött az építők küldetése a bogo- rodcsányi kompresszor- állomás 7 és fél hektár­nyi területén — jelen­tette be az ünnepségen Bagdi Márton telepveze­tő. Most. hogy a komp­resszorállomást környező parkok, járdák, a léte­sítményeket összekötő utak utolsó méterei is el- * készültek, az üzembehe­lyezést végző szakembe­reken a sor. AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1978. SZEFTEMBER 1., FENTEK ÁRA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM VIETNAM ’78 A vietnami nép mélységes tiszteletet vívott ki a haladó emberek körében. Állhatatos­sága a harcban, a bölcsessége a politikában és következetes internacionalista magatartása a külkapcsolatokban nagysze- szerű példa ma és minden ha­ladó mozgalom számára. E gondolatok jegyében nyitotta meg csütörtökön a pesterzsé­beti Vasas Művelődési Köz­pontban a Vietnam ’78 című kiállítást Deák Lívia, az MSZMP KB tagja, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnök-, helyettese. Hangsúlyozta: a mi országunk szolidáris a viet­nami néppel, s a vietnami nép iránti szolidaritás az egész társadalom ügye. A fotókiállítás a vietnami nép hősi harcát, dolgos hét­köznapjait dokumentálja. Szaljut-6 Túl vannak a kísérleti program felének teljesítésén a nemzetközi űrexpedíció tag­jai a Szál jut űrállomáson- Bikovszki', és Jähn kettőse — a tapasztalt állandó személy­zet, Kovaljonok és Ivancsen- kov segítségével — eddig ki­vétel nélkül minden felada­tot az előírásnak megfelelően oldott meg. Eszmecsere Németh Károly, a v Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizott­ságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára csütörtökön fogadta Mo­hamed Dzsabir Badzs- budzst, az Arab Újjászü­letés Szocialista Pártja (BAATH) regionális ve­zetőségének főtitkárhe­lyettesét és Nabih Has- sount, a regionális veze­tőség tagját, akik az MSZMP meghívására ha­zánkban töltik szabadsá­gukat. A szíriai vendégekkel folytatott baráti, szívé­lyes légkörű megbeszélé­sen részt vett Berecz Já­nos, KB külügyi osztá­lyának vezetője. Jelen volt Saddik Saddikni, a Szíriai Arab Köztársa­ság budapesti nagyköve­te. ■ Elkészült a legújabb tojóház a győri Űj Kalász féesz- ben, megkezdődött a tojótyúkok betelepítése. A gazdaságban százezer tyúk évente húszmillió tojást termel, amelyet a ter­melőszövetkezet a baromfiipari vállalatnak ad át. A most üzembe helyezett legújabb típusú három szintes tojóház a Rába Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárában ké­szült. A gyártók a győri gazdaságban szerzett termelési ta­pasztalatok alapján előkészítik a sorozatgyártást. A null-szé- riában készített tojóház „testvérét” ezekben a napokban mu­tatják be Moszkvában, nemzetközi kiállításon. (M. K. felvétele) Alig fejezték be az idei gabonatermés adatainak összesíté­sét, rövidesen új frontját nyitják meg a betakarítási munkák­nak, a mezőgazdasági üzemekben. A számos őszi érésű nö­vény közül mégkülönböztetett figyelem kíséri a kukoricát. Megyénkben az idén 56 ezer 415 hektárra vetettek e fontos takarmánynövényből, 8 százalékkal nagyobb területre, mint egy esztendővel korábban. Az állami gazdasági és a szövet­kezeti szektorban egyaránt növekedett a termőterület: álla­mi gazdaságainkban 7 ezer 646 hektár, szövetkezeteinkben 38 ezer 142 hektár a termőterület. Gyümölcsöző együttműködés Szovjet gépek a magyar mezőgazdaságban Az IKR és KSZE növény­termelési rendszer taggazda­ságai egyaránt készülnek a betakarításra. A KSZE győri irodájában megtudtuk, hogy megyei taggazdaságai közül a rajkai téesz 2 Claas domi- nátort kapott, az öt E—512-es kombájn közül pedig kettő a téti, kettő a bősárkányi, egy pedig a gyomoréi téesz-be került. A műszaki szolgálta­tás továbbfejlesztése céljából a KSZE foglalkozik a me­gyei raktár megteremtésének terveivel. Az IKR ugyancsak figyelmet fordít a gép-alkat­rész ellátásra, a szervizszol­gálatra. Egyik taggazdaságában, a töltéstavai téeszben — ahol az idén 1600 hektárról, az üzemi szántóterület 50 szá­zalékáról kell betakarítani a kukoricát — két Claas domi- nátor és három E—512 kom­bájn áll munkára készen. Az ..aratás” mellett gondolnak a terményszállítás és a szárí­tás megszervezésére. A ter­vek szerint kétszer nyolc órás műszakban 23—24 napos be­takarítási idény várható. A korai érésű kukoricák kom­bájnolása a tervek szerint szeptember 15-én kezdődik. A termelő gazdaságok szak­emberei nagyon mértéktar­tóak — esetenként óvatosak — a várható termés meny- nyiségét illetően. Ennek el­sősorban az augusztusban ta­pasztalható rendkívül aszá­lyos időjárás volt az oka. A hőség, illetve a csapadék- hiány megtépázta a kukori­cákat. Augusztusban megyénk­ben a lehullott csapadék- mennyiség csupán 15 milli­méter volt szórványokban, kivétel Sopronhorpács kör­nyéke, ahol 50 milliméter eső hullott. A júliusi és a júniusi csapadékmennyiség szintje is elmaradt a sokévi átlagtól. Júliusban 46 milli­méter eső esett, az utóbbi ötven év átlagához képest 30 milliméter a hiány. Június csapadékátlaga 51 milliméter, az 50 évi átlagnál 15 milli­méterrel ez is kevesebb. A töltéstavai téeszben au­gusztusban 30 milliméteresót mértek, legalább százra lett volna szükség. A téti téesz­ben — ahol a KSZE terme­lési rendszerben 900 hektá­ron terem kukorica — szin­tén nagyon kevés volt a csa­padék. Az augusztusban mért eső 28.1 milliméter, de ez a mennyiség szórványokban hullott, a termőterületnek mindössze 15—20 százalékán. Utoliára augusztus harmin­cadikén volt eső, de akkor jegesen érkezett. + -f + Az aszály hatása termé­szetesen eltérő a megye föld­jein. A gvőr-szentiváni téesz­ben, ahol 620 hektáron lesz termés, bíznak a megfelelő hozamokban. A mélyebb fek­vésű, kötöttebb talajokon bő­ségesebb a növények vízkész­lete, így remélhető, hogy ott szebb lesz a termés. Egészé­ben azonban a kedvezőtlen természeti tényezők sajnála­tosak. mert nemcsak a ter­mőterület növekedett me­gyénkben. hanem javult a kukorica fajtaösszetétele és a termesztés számos agrotech­nikai tényezője. A növény mindmáig gyommentes ma­radt. A csapadékpótlás azon­ban e jelenlegi technikai és technológiai körülmények mi­att, valamint a kukorica élet­tani sajátosságai miatt még nem megoldott. A termelő üzemek ilyen helyzetben ta­pasztalataink szerint arra tö­rekednek, hogy a gabonabe­takarításhoz hasonló pontos, gyors üzem- és munkaszer­vezéssel a megfelelő minősé­gű kukorica minden szemé' betakarítsák. V. L. Űj szovjet mezőgazdasági gépek, berendezések magyar- országi vizsgálata kezdődött meg kutatóintézeti szakembe­rek közreműködésével. Ez a próbasorozat — amelyen a helyi adottságokhoz való al­kalmazkodást külön is ellen­őrzik — előzi meg minden esetben egy-egy külföldi be- tendezés importját. Jelenleg hal típus van vizsgálat alatt: nagy teljesítményű bálázó­gép, önjáró szálastakarmány- betakarító, nagy teljesítmé­nyű fűkasza, továbbá a kor­szerű szálastakarmány szecs­kázó berendezés újabb válto­zata. A szakemberek járatás közben ellenőrzik a takar- Inánykiosztó kocsit, megfigye­lés alatt van egy juhnyíró „műhely”. Ez utóbbi érde­kessége. hogy a juhok nyírá­sának befejezése után az egész részleg áttelepíthető a szomszédos üzembe. Ameny- nyiben a próbák eredmény- nyei járnak, úgy a következő években nagyobb mennyiség­ben hozzák majd be a Szov­jetunióból ezeket a típusokat. A magyar mezőgazdaságban alkalmazott gépek, berende­zések több mint fele import­ból származik. Ezen belül is meghatározó szerepe van a Szovjetunióval létrehozott együttműködésnek. A mezőgazdasági gépesíté­si kapcsolatot újabban az 1971-ben megkötött egyez­mény szabályozza a két or­szág között. Eszerint a szov­jet partner a különféle trak­torok, gabona és rizskombáj­nok, valamint a magtisztító berendezések gyártására sza­kosodott A magyar üzemek ugyanakkor magcsávázókat szállítanak a baráti országba, traktor-légfékberendezések. kompresszorok és szerelvé­nyek mellett. Az ötödik öt­eves terv időszakában az együttműködés méginkább kiszélesedik, a Szovjetunió 42 féle traktor illetve mezőgaz­dasási gép. a magyar ipar pe­dig 16 féle gép és berendezés szakosított gyártását vállal­ta A Szovjetunióból 1976—80. között mintegy 300 millió ru­bel ér’ékű mezőgazdasági gép érkezik Magyarország: a. Mii.aez folytatása annak a 30 éves együttműködésnek, amely azzal kezdődött, hogy a szovjet mezőgépgyárak ter­veket és gyártási dokumen­tációkat adtak a magyar üze­meknek. Mindent egybevetve, a me­zőgazdaságunkban használt 60 ezer traktorból 40 ezer szovjet gyártmányú. Az ötö­dik ötéves terv időszakában a Szovjetunióból 28—29 ezer erőgép érkezik, ezek döntő többsége a bevált MT7.—30- as t'pushoz tartozik. A Ka- gyr rországon használt 14 500 kon bátnból 10 ezer a szovjet SZK-tíousú gén. Emellett még nagy teliesítményű lánctalpas tral .torokat, cukorrépabétakn- rító gépeket, kazalrakó- és bá'ázóberendezéseket. vala­mint az öntözés és a zöldség­termesztés számos korszerű egységét szállítja jelenleg :s hazánkba a Szovjetunió. r Újabb otthonok További lakóépületeket hoztak és hoznak tető alá Adyváros közművesített területén, az Ifjúság körút közelében. A kép hátterében látható 20 és 25 lakásos épületek panelsze- relése már befejeződött, átadásuk még ebben az évben megtörténik. A kép előterében a következő épület ötödik szintje; az épület, elkészülte után 11 szintes lesz és 243 család talál benne új otthonra. FELKÉSZÜLÉS A KUKORICA BETAKARÍTÁSÉRA Új gépek a gazdaságokban - Töltéstavai tervek VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK'

Next

/
Thumbnails
Contents