Kisalföld, 1978. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ünnepségek a megyében A Nagy Október 61. évfordulójára készülünk GYŐR, 1978. NOVEMBER 1., SZERDA ARA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ■. " tr - •> ■? • ...• i*' FÓKUSZ Dipionáciaí nagyüzem A Közel-Keleten és a térséggel kapcsolatban más színhelyeken is to­vább tart a diplomáciai nagyüzem. Ha az ember egy pillantást vet a tar­ka képre, mindössze egyetlen dolog tűnik biztosnak: miközben Washington igyekszik mielőbb tető ala hozni az egyiptomi—izraeli különbékét, az arab or­szágok döntő többsége , és a palesztin mozga­lom lépéseket tesz a sza- dati különulas irányzat­tal szemben. Jasszer Arafat, a 'Pa­lesztin Felszabadítási Szervezet vezetője Moszkvában tárgyal, lö- gadta őt Andrej Gromi- ko szovjet külügyminisz­ter is. Ezzel párhuzamo­san az iraki fővárosban arab külügyminiszteri konferencia folyik — ugyancsak a PFSZ rész­véteiével —, amelynek deklarált célja a Bag­dadban hamarosan ösz- szeüiő csúcsértekezlet előkészítése. Természetesen, éppen a múltbeli tapasztalatok fényében, nem lehet azt várni, hogy Bagdadban a résztvevők között nem lesznek nézeteltérések. Van azonban legalább két tényező ami leg­alábbis elképzelhetővé teszi, hogy a csúcsérte­kezlet a korábbinál egy­ségesebb álláspontot foglal el. Ez a két ténye­ző a következő. 1. Most a korábbiak­nál sokkal nagyobb a tét. Ezúttal nem — bár­milyen fontos — részlet- kérdésekről van szó, ha­nem arról, hogy Egyip­tom. az eddig legfonto­sabb troptország. telje­sen elhagyja az arab tá­bort. 2. Az arab frontot ha­gyományosan gyengítő motívum, az iraki—Szí­riái ellentét. Asszad mi­napi bagdadi látogatásá­val legalábbis nagymér­tékben enyhült. Maga a Szíriái államfő ilyen ér­telemben nevezte „törté- telmi jelentőségűnek” Bakr iraki elnökkel való tárgyalásait. Ha valami újabb né­zeteltérés merül fel az izraeli és az egyiptomi fél között, Washington teljes súlyával lök egyet a tanácskozások akado­zó szekerén. Az az Ame­rikai magatartás amely­nek jegyében — nem utolsósorban belpolitikai okokból. hiszen az Egyesült Államokban részleges választások kö­zelednek — a hármas tanácskozások ..sikerre vannak ítélve”, követe­lőzőbbé teszi a B eqin- kabinetet. Az izraeli.kor- mánvtö ismét kijelentet­te például, hogy a sokat vitatott félkatonai tele­püléseket a Golan-fenn- s:kon nemcsak megtart­ja. de bővíti is. Miközben Washing­tontól Moszkván át Bag­dadig nagyonis különbö­ző előjelű megbeszélé­sek folynak, Libanon­ban változatlanul a fegyvereké a szó. Soltész István kohó- és gépipari miniszter tegnap Győrbe látogatott. Vele együtt, érkezett Gácsi Miklós kohó- és gépipari miniszterhelyet­tes. A vendégeket az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságának székhazában Háry Bála, a megyei pártbizottság első titkára és Szabó Mihály, a megyei pártbizottság titká­ra fogadta. Az ezt követő megbeszélésen részt vett Hor­váth Ede, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigaz­gatója. Elsősorban a Vagon- gyár fejlesztésével kaocsola- tos kérdéseket vitatták meg a tárca két vezetőjével, de A Szovjetunióban 1917-ben az egy főre jutó villamos- energia-fogyasztás alig 10— 20 kilowattóra volt, jelenleg már több mint négyezer ki­lowattóra. Termelése a for­radalom évében alig érte el az ezer megawatt-ot. A szo­cialista fejlesztés előbb a meglevő erőműveket kap­csolta egybe, majd rekord­idő alatt húsz erőművet épí­tett. Az első — 110 kilovoltos — távvezeték 1922-ben épült a Szovjetunióban. Ezután még gyorsabban követték egymást az események ebben az alapvető iparágban. 1956- tól 400 kilovoltos távvezeté­kek épültek, amelyeket ké­sőbb 500 kilovoltosra állítot­tak át. Kialakultak az ipar­vidékek önálló villamosener­giai központjai. 1967-ben, kísérleti jelleggel felépült az első 750 kilovoltos szovjet távvezeték kilencven kilomé­teres szakaszon. Később Ilon kilométerre növekedett e távvezeték hossza. Időközben a Szovjetunió felkészült arra is. hogy megteremtse a KGST villamosenergetikai együtt­működésének az ipari hátte­rét: villamos rendszerét Lvov, Munkács környékén is fejlesztette. Magyarország ugyancsak hosszú utat járt végig a vil­lamosenergetikában. A háló­zatfejlesztés 1910-ben kezdő­dött. Kelenföldön épült erő­mű, majd elkészült a Buda­pest—Horvátkimle között az első száz kilovoltos távveze­ték. A felszabadulásig az erőművek egymástól függet­lenül üzemeltek, nem alakult ki egységes rendszer. A lát­ványos feilődés az 1948-ban történt államosítást követően az' ötvenes évektől indult meg. K’sismán.d és ÉraekőI- vár között épült az első. im­már a szocialista országok közötti együttműködést szol­gáló 110 kilovoltos távveze­ték. 1954-től már négy szo­cialista ország ' villamosener- aetikai rendszere üzemelt összekapcsojtan. A hatvanas években már 400 kilovoltos távvezetékeket is építettek a szó volt más Győr-Sopro; megyei gépipari vállalat te vékenységéről, helyzetéről is. A vendégek ezt követően Háry Béla és Szabó Mihál: kíséretében megtekintették at új győri Kisfaludy Színhá zat. A programban következe* vagongyári látogatásra Soltés: Istvánt és Gácsi Miklós Szabó Mihály kísérte el. Lá togatás* tettek a szerszám és h á ts óhí d -gyáregy s égbe *" megtekintették az öntödét, a új kovácsüzemet az épülő 6~ ezer, négyzetméteres üzem­csarnokot. Végezetül a motor- gyáregységbe látogattak. KGST tagországai, miközben belső hálózatukat is. fejlesz­tették. A 750 kilovoltos távvezeték Magyarország és a Szovjet­unió között teremt újabb energiakapcsolatot. (Ez egyébként a világon a negye­dik 750 kilovoltos tá'A'eze- ték.) Létesítését megelőzte a Moszkva—Leningrad közötti hasonló teljesítményű, 580 kilométer hosszú távvezeték építése; az olt szerzett ta­pasztalatokat hasznosították e hatalmas KGST-távvezeték építésekor. A KGST-országok a közös rendszer révén területükön bárhová eljuttathat iák az energiát. A fogyasztási csú­csok ugyanis az egyes orszá­gokban más-más időpontban jelentkeznek. A közös rend­szer révén kevesebb erőmű építésére, üzemeltei ésére A tartalomból November 8-tól új menetrend A téti példa Más a feladat, mint a városban A tanítási óra . Az úszás népszerűsítéséért van szükség a tagországok ellátásához. A 740 kilométer hosszú új távvezeték két végpontja a szovjet Vinnyicán és a ma­gyar Albertirsán található Létrehozása előtt készítették el a Győrt Pozsonnyal össze­kötő 400 kilovoltos távveze­téket, s ezáltal egy több or­szágot átfogó rendszer ala­kult ki. A 750 kilovoltos távveze­ték építése a napokban befe­jeződött. Feszültség alá he­lyezésére néhány nap múlva, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója al­kalmából kerül sor, azt kö­vetően pedig megkezdődik s rendszer próbaüzemeltetése A fejlődés a következő években. tervidőszakokban is folytatódik. A Szovjetunió*, és Lengyelországot összekötő ugyancsak 750 kilovoltos távvezeték építése szerepe! egyebek között a tervezőasz­talon. A Szovjetunióban új atomerőművek épülnek. A KGST két éve tartott 30 ülésszakán nagyszabású in­tegrációs fejlesztési elképze­léseket fogalmaztak meg a/ energiaellátás biztosítására. Magyar Tibor Népünk történelmében is új korszakot nyitott a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom ezért ünnepeljük minden év­ben megújuló tisztelettel. Az ünnepségek megyénkben már e hét közepén megkez­dődnek. Győrött, a megyei pártbizottságon november 3-án. 14 órakor kormányki- lüntetést kapnak a kiemel­kedően dolgozó pártmunká­sok. November 4-én 8.30 óra­kor a megyei tanács székhá­zában munkában élenjáró ta­nácsi dolgozókat tüntetnek ki. November 5-én délelőtt 11 órakor a nádorvárosi és az újvárosi köztemetőkben meg­koszorúzzák a szovjet hősök emlékműveit. Ugyancsak dél­előtt 11 órakor a városi ta­nácsháza előtti emlékművek­nél a tanulóifiúság és az út­törők képviselői koszorúznak. 14.30 órakor pedig a felsza­badulási emlékművön helye­zik el megvénk párt. állami vezetői, a fegyveres erők. a társadalmi szervek képviselői a kegyelet és a megemléke­zés virágait. Ugyanezen a napon az új Kisfaludy Színházban a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron megyei és Győr városi Bizottsága rendez dísz­ünnepséget. A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után Port Árpád, a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr- Sopron megyei Bizottságának titkára mond ünnepi köszön­tőt, majd a Kisfaludy Szín­ház művészei Illyés Gyula Fáklyaláng című színművét mutatják be. Sopronban november 4-én 15.30 órakor először a Má­jus 1. téri Szabadság emlék­műnél rendeznek koszorúzás! A szociálpolitikai tervek végrehajtása nyomán tovább javultak a vasipari dolgozók élet- és munkakörülményei — állapította meg keddi ülé­sén a Vasasszakszervezet központi vezetősége. A vál­lalatok a dolgozók lakásépít­kezéseinek támogatását tart­ják a legfontosabb szociál­politikai feladatuknak, s tó! is teljesítették e segítségnyúj­tás ötéves programjának idő­arányos részét. A legnagyobb vállalatok — a Csepel Vas­es Fémművek, az Egyesült Izzó, a Mezőgép Tröszt stb. ünnepséget, majd utána a Le­nin körúti szovjet hősi emlék­műnél koszorúznak. Ugyan­ezen a napon 17 órakor a Petőfi Színházban megrende­zésre kerülő ünnepség szóno­ka Kocsis József, a városi tanács elnökhelyettese lesz. Mosonmagyaróváron novem­ber 6-án 15.30 órakor az óvá­ri temetőben koszorúzzák meg a szovjet hősök emlékművét, 17 órakor ugyanezen a napon az egyetem dísztermében mond ünnepi beszédet dr. Ma­jor Jenő, az MSZMP Győr- Sopron megyei Bizottságának tagja, kórházigazgató főor­vos. Kapuváron november 4-én 15 órakor a felszabadulási emlékműnél, majd utána a temetőben lévő szovjet hősök sírjánál lesz koszorúzási ün­nepség. 18 órakor a vitnvédi kultúrházban Hideg László, a kapuvári városi pártbizottság osztályvezetője emlékezik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfordulójá­ra. Ezután a vitnyédi néni együttes, a helybeli úttörők és a kapuvári Kata-kör ad kultúrműsort. Csornán november 4-én 14.30 órakor a MOFÉM csor­nai gyáregységének kultúr­termében Pödör Pál, a városi tanács elnöke mond ünnepi beszédet, 16 órakor a Bősár­kány i úti és a Soproni úti temetőben megkoszorúzzák a szovjet hősök sírját, 16.30 órakor pedig a Szabadság téri szovjet hősi emlékművön he­lyezik el a kegyelet virágait. Az említetteken kívül rae-i gyénk minden helységében megemlékeznek a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom évfordulójáról. — maguk szervezték meg és bonyolították le a munkásla­kásépítést, amellyel a terv­időszak első két évében 873 új otthont adtak dolgozóik­nak. A legáltalánosabb meg­oldásként vállalati kölcsö­nökkel támogatták dolgozóik lakásépítkezéseit és vásárlá­sait. Ily módon használták fel a támogatásra előirány­zott költségeknek csaknem 69 százalékát, amellyel 3810 dol­gozó lakásgondjának meg­oldásához nyújtottak segít­séget. A támogatásban részese­teknek mintegy négyötöde fizikai dolgozó és körülbelül fele 30 éven aluli fiatal. A dolgozók kisgyermekei­nek elhelyezése érdekében bővítették a vállalati gyer­mekintézményeket. s a leg­általánosabb megoldásként á tanácsoktól vásároltak he­lyeket tanácsi óvodákban, bölcsődékben. így az utóbbi két évben újabb 2087 gyer­meket helyezhettek el óvo­dákban és bölcsődékben. Munkavédelmi célokra csaknem annyit költöttek az utóbbi két évben, mint az előző öt évben együttvéve. Elsősorban a nehéz fizikai munka és az anyagmozgatás gépesítését fejlesztették. Több vállalatnál, s főként a kohászatban a rekonstrukció eredményeként megszűnte*- tek 'ónébánv olvan üzeme*, munkahelyet, amely veszá- lvezteite a dolgozók egészsé­gét és testi épségét. Gyor­sabb előrehaladás szüksége? azonban a munkásszállások és az (Hűlök fejlesztésben. Az ülésen *""*semiékeztek a Kommunisták Magyaror­szági Pártja mega'ak"’á«é- nak 60. évfordulóiéról, az egykori vasasok dicsőséges harcairól is. B Ebben az évben mintegy 21 millió forini értékű javítási munkát tervezett a Téli Au­tójavító ISz. A személj kocsik és kistelier,jármüvek szerelése az év háromnegyed részében tervszerűen haladt, a szövetkezet mintegy nyolc százalékkal tcijesílcttc túl időarányos ter­vét. Felvételeink egy már megjavított motor minőségi átvételének, illetve a lengéscsillapító műszeres vizsgálatának egy-egy pillanatát rögzítették. Elkészüli a legnagyobb közös távvezeték Villaiiiosenergetikai együttműködés a KGS1-tagországok között A szociálpolitikai tervek véorehajtásáról Soltész István látogatása Győrött világ proletárjai, egyesüljetek! A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelgő évfordu­lója adott alkalmat arra a rendezvényre, amelynek a részt­vevői a KGST-tagországok villamos alaphálózatának fejlesz­téséről és a szovjet—magyar villamosencrgetikai együttmű­ködésről kaplak átfogó tájékoztatást tegnap délután a győri Technika Házában. Az együttműködés múltját és távlatait avatott szakember ismerlette: Dósa Béla, az ERŐTERV nem­zetközi hálózati kapcsolatok szakértője; a KGST villamossá­gi állandó bizottságának tagja.

Next

/
Thumbnails
Contents