Kisalföld, 1978. december (34. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK; AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1*978. DECEMBER 1., PÉNTEK ARA: 80 FILLÉR XXXIV. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM fl IX. magyar békekingresszus elé flz Országos Béketanács jelentése Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tolt. A Minisztertanács megtár­gyalta es elfogadta a Tudo­mánypolitikai Bizottság el­nökének a bizottság legutób­bi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatározásokat tartalmaz a kutató szerveze­tek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási-fejlesztési céltársulások kialakításának elősegítésére, a tudományos- műszaki eredmények gyor­sabb és hatékonyabb nép- gazdasági hasznosítása érde­kében. Az országos környezet- és term^zetvédelmi tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi kutatásokat koor­dináló tanács ajánlásokat dolgozott ki a Balaton kör­nyezetvédelmi intézkedései­re, a legfontosabb tudomá­nyos eredmények és gyakor­lati tapasztalatok alapján. A kormány tudomásul vette az- ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Ilié Verdct elutazóit Budapestről Csütörtökön ' elutazott Bu­dapestről a román küldött­ség. amely Hie Verdeinek, a Román Szocialista Köztársa­ság miniszterelnöke első he­lyettesének. a Román Állami Tervbizottság elnökének, ve­zetésével részt vett a magvar —román gazdasági együtt­működési vegyes kormánybi­zottság XIV. ülésszakán. A delegációt a Ferihegyi repü­lőtéren Marjai József minisz­terelnök-helyettes. a vegyes kormánybizottság magyar ta­gozatának elnöke búcsúztat­ta. Jelen volt Rajnai Sándor, hazánk bukaresti, valamint Victor Bolojan, Románia bu­dapesti nagykövete. A Finn KP KB-plénuma Finnországnak az aktív békeszerető politika alapján a jövőben is az enyhülési fo­lyamat elmélyülése melleit kell síkra szállnia — szögezi le a Finn Kommunista Párt KB-plé'numának határozata. A finn kommunisták tá­mogatásukról biztosítják az SZKP békeprogram iát és a Varsói Szerződés tagállamai­nak közelmúltban előterjesz- te;t .javaslatait. A kubai dolgozók kongresszusa A központi beszámoló vi­tájával es felszólalásokkal folytatta munkáját szerdán a Kubai Dolgozók Központ­jának XIV. országos kong­resszusa. A kongresszus vendégei­ként Havannában lévő kül­földi küldöttségvezetők kö­zöli .szerdán felszólalt Gál László, a Magyar Szakszer­vezetek Országos Tanácsá­nak főtitkár helyett esc. Hafez al-Asszad látogatása a Zalka Háté Katonai Hűszaki Főiskolán Hafez al-Asszad. az Arab Újjászületés Szocialista Párt­ja főtitkára, a Szíriái Arab Köztársaság elnöke és kísé­rete csütörtökön — Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke és Púja Frigyes külügymi­niszter társaságában — ellá­togatott a Zalka Máié KatJ- nai Műszaki Főiskolára. A vendégeket megérkezésükkor Czineqe Lajos hadseregtábo.- nok. honvédelmi miniszter és a főiskola vezetői üdvözölték. Hafez al-Asszadot. aki haza­Béke és szilldarilási nagygyűlés A IX. magyar békekong­resszus előestéién csütörtö­kön forró hangulatú béke és szolidaritási nagygyűlést tar­tottak a Taurus Gumiipari Vállalatnál. Az elnökségben helyet foglalt és felszólalt Nguyen Phu Soai, a Vietna­mi Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete, s ott voltak a Béke-világtanácsnak a IX. kongresszuson résztve­vő küldöttei is. A nagygyűlésen Darvasi István, az Országos Béketa­nács alelnöke méltatta a vi­lág békeerői összefogásának jelentőségét. ja fegyveres erőinek főpa­rancsnoka is. a főiskola hall­gatói katonai tiszteletadással fogadták, amelynek során fel­csendült a szíriai és a ma­gyar himnusz. Padi György mérnök-ezre­des. a Főiskola parancsnoka tájékoztatta a vendégeket a katonai tanintézet történeté­ről. szervezeti felépítéséről, a tisztképzésben betöltőit sze­repéről. a tanulmányi mun­káról. A látogatás során — bemutató keretében — meg­tekintettek különféle, a Ma­gyar Néphadseregben jelen­leg alkalmazott technikai oe- rende/.éseket. műszereket. Ki­képzési segédeszközöket, s felkeresték a tisztjelöltek szálláshelyét. Hafez al-Asszad elismerés­sel nyilatkozott a látottakról, a főiskola tisztképzési tevé­kenységéről. s jókívánságait tolmácsolta a katonai taninté­zet oktatóinak, hallgatóinak. Az elmúlt öt esztendőben a magyar békemozgalom kedvező hazai és nemzetközi feltételek között — a Vili. magyar békekongresszus út­mutatásai alapján — ered­ményesen tevékenykedett a béke építése és védelme fel­adatainak valóraváltásán — szögezi le az Országos Béke­tanácsnak a december l-én kezdődő IX. magyar béke­kongresszus előtt közzétett ielentése. A beszámoló a to­vábbiakban kiemeli: a VIII. békekongresszus azt a köte­lezettséget vállalta, hogy a magyar békemozgalom — a párt és a kormány politikáját támogatva, — a hazai és nemzetközi munkájában mindent megtesz a béke, az egyetemes haladás ügyének előmozdításáért, az új világ­háború kitörésének megaka­dályozásáért, a helyi konflik­tusok visszaszorításáért, a fejlett szocialista társadalom építésének legfontosabb fel­tétele, a béke megőrzéséért és biztosításáért. A magyar békemozgalom egyidejűleg tesz eleget hazai és nemzetközi kötelezettsé­geinek; hazánkban a béke ügye nemzeti ügy, s ez párat­lan lehetőséget teremt ahhoz, hogy mindenkihez eljusson. Az elmúlt öt évben jelen­tősen fejlődött a magyar bé- keinozgalom tevékenysége, hatéKony eszközévé vált a szocialista nemzeti egység erősítésének, a különböző vi­lágnézetű emberek együtt­működésének — állapítja meg a jelentés. A békemozgalom sikerei­nek egyik fő éltető eleme a társadalom minden osztályá­nak és rétegének a mozga­lomban való cselekvő rész­vétele. A munkástömegek hazánkban a béke védelmé­nek és építésének, a békés esvmás mellett élés politiká­jának, az imperialista ellenes szolidaritásnak, a Béke-vi- lágtanács akcióinak legkö­vetkezetesebb támogatói. A békemozgalomnak jelentős tényezője a termelőszövetke­zeti parasztság és a béke épí­tésében, védelmében növekvő szerepe van az értelmiség­nek, a tudomány, a techni­ka, a kultúra művelőinek. Sarlós István (képünkön középen) a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának főtitkára fogadta Rumos Chandrát (balra) a Béke-világtanáes elnökét. A találkozón jelen volt Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács főtitkára és dr. Laukó Ká­roly, a Békc-világíanács titkára. Összeül a Varsói Szerződés Az MHSZ Hatvan éves országos szövetség “ o Hatvan évvel ezelőtt ala­kult meg a látássérültek első érdekvédelmi szervezete, a Vakok és Gyengánlátók Or-' szagos Szövetsége — tájékoz­tatta az évforduló alkalmából csütörtökön a Május 1. úti székházban az újságírókat dr. Vas Tibor, a szövetség el­nöke. — Szövetségünk a pol­gári demokratikus forrada­lom szülötte: kormánya hagy­ta jóvá első alapszabályun­kat — mondotta. A szövetség első virágkorát a Tanácsköz­társaság idején élte, amikor- is kimondták; a vakokat munkához kel] juttatni. A Tanácsköztársaság buká­sa után a felszabadulásig ne­héz helyzetben éltek a látás­sérültek: sokan közülük kol­dulásra kényszerültek. A fel­szabadulás után kormányren­delet mondta ki: a vakokról való gondoskodás állami fel­adat. 1949-ben megalakult az első speciális vállalat — a fővárosi kefe- és seprőgyai­tó —. amelynek dolgozói a gyengénlátók közül kerültek ki. Ez az üzem ma is több mint 600 embernek ad mun­kalehetőséget. A szövetségnek ma már több mint 19 ezer tagja van — körülbelül 30 ezren kap­nak személyi járadékot az or­szágban —, s közülük több mint háromezren vállalnak munkát rendszeresen. Ütvén éves múltra tekint vissza a vakok és gyengénlátók isko­lája. A nyolc általánost so­kan végzik el itt. Nagy gond a három éven aluli gyermekek szemészeti szűrése nincs megoldva. Így azoknál a*z apróságoknál sem tudnak időben beavatkozni, ahol mód lenne a segítség e. .A jövőben tehát szorgalmaz-' ni kell az időben való felku­tatást. hiszen az orvostudo­mány fejlődésével egyre in­kább remény van a vakok es gyengénlátók számának csők kenésére. idei munkájáról Az idei esztendő — az MHSZ megalakulásának JO. évfordulója — a szövetség' életének kiemelkedő éve volt. Ezért fokozottabban töreked­tek arra. hogy a lakosság, különösen az ifjúsági széles rétegei mind jobban megis­merkedjenek az MHSZ cél­jaival. a honvédelmi neve'ő- munkaban betöltött fontos szerepével. mindazokkal a tanulási, szórakozási formák­kal. sportolási lehetőségekkel, amelyeket a szervezet intéz­ményéi. klubjai kínálnak az érdeklődők számára — mon­dotta egyebek között Kis s Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára, a szervezet tevé­kenységének idei tapasztala­tairól rendezett csütörtöki saitótáiékoztátón. Elmondta, hogy a jubileumi évforduló alkalmából tartott megemlékezések, hazai es nemzetközi rendezvények, versenyek. vetélkedők to­vább növelték az MHSZ programjai iránti érdeklő­dést. A tanácsok, az üzeme,<. a termelőszövetkezetek aktív támogatásával és sikeres tár­sadalmi munkaakciókkal kor­szerű kiképzési bázisok, lő­terek. tanpályák és egyéb ob­jektumok épültek. Szélesed­tek az MHSZ nemzetközi kapcsolatai is. A sajtótájékoztatót követő­en a , meghívott újságírók, honvédelmi tudósítók Szolnok megyébe látogattuk. Az Országos Béketanács valamennyi társadalmi és tö­megszervezettel. mozgalom­mal együttműködésben, a Hazafias Népfront mozgalmi keretében tevékenykedik. A Népfront több mint 4000 bi­zottsága, s a mellettük te­vékenykedő béke-, barátsági és szolidaritási aktivisták — a Hazafias Népfront orszá­gos vezető teslületének út­mutatásával — tervszerű, fo­lyamatos békemozgalrni munkát végez. A több mint négymillió dolgozót tömörítő szakszervezetek a békemoz­galom legszélesebb szerve­zett tömegbázisát képezik. Kiszélesedett az OBT és a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság és tagcsoportjai közötti egvüttműködés, rendszeres és sokoldalú munkakapcsolat jött létre a Szovjetunióhoz fűződő megbonthatatlan ba­rátság ápolása, a testvéri or­szág békepolitikájának támo­gatása érdekében. Eredmé­nyesen bővültek, erősödtek az együttműködés szálai a békemozgalom és a szövetke­zetek, valamint a kiskeres­kedő és a kisipari dolgozók szervezetei között. A Msevar Nők Országos Tanácsa, a Ma­gyar Vöröskereszt, a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat az elmúlt' öt évben munkájának szerves része­ként támogatta a békemozga­lom programjának végrehaj­tását. A dokumentum ezt követő­en rámutat: a magyar béke­mozgalom az utóbbi öt esz­tendő alatt jelentősen erősö­dött a tudományos élet kép­viselőinek tevékenysége, az OBT bizottságainak, munka- csoportjainak szerepe. A ma­gyarországi egyházak, az Or­szágos Béketanács katolikus papi bizottságának munkája is jelentősen hozzájárult ah­hoz. hogy a hívő emberek is egyre jobban felismerik*- nincs ellentmondás hitük és a békemozgalmi munka kö­zött. A beszámoló az európai békéért, biztonságért, és együttműködésért folyó küz­delemről szólva aláhúzza: a magyar békemozgaiom kö­vetkezetesen síkraszállt a helsinki záróokmány meg­valósításáért. az _ enyhülés eredményeinek megszilárdí­tásáért. Kontinensünk több, mint három évtizedes békés korszakát a Győzelem napja nyitotta meg, s évente az év­fordulóval kezdődik a béke- és barátsági hónap hazai eseménysorozata. A beszámoló kiemelt fi­gyelmet szentel a fegyverke­zési verseny megállításáért, a leszerelésért folytatott küz­delemnek. A magyar béke­mozgalom a Béke-világtanács leszerelési akcióihoz kapcso­lódva, itthon és külföldön hozzájárult a háború eluta­sításához és a féktelen fegy­verkezési verseny világmére­tű elítéléséhez. Korunkban a háborús ve­szély elleni fellépés szorosan kapcsolódik függetlenségi harchoz az éhínség, a nyo­mor, a kizsákmányolás elie- ni küzdelemhez, a társadal­mi haladás erőinek sikerei­hez — emeli ki a beszámo’ó. Békemozgalmunk tevékeny­ségében jelentős helyet fog al el az Afrika, Ázsia, Latin- Amerika népeivel vállalt szolidaritás, a gyors, a követ­kezetes, a társadalmi szerve­zetekkel összehangolt fellé­pés a gyarmati elnyomás, a neokolonializmus, és a faji megkülönböztetés ellen. Az OBT a Magyar Szolidaritási Bizottságban képviselt szer­vezetekkel szorosan együtt­működve itthon és külföldön több jelentős nemzetközi ak­ciónak is elindítója volt. Az indokínai népek harcával vállalt szolidaritás á nem­zetközi és a magyar béke­mozgalom történetének leg­kiemelkedőbb fejezete. A magyar békemozgalomban jelentős helyet foglal el az imperializmus és az izraeli agresszió ellen küzdő arab népekkel, a Palesztinái arab néppel vállalt szolidaritás, támogatják Afrika népeinek függetlenségi harcát, s széles körű szolidaritás kíséri a chilei nénnek a fasizmus el­leni küzdelmét. A két kongresszus közölt az Országos Béketanáes újabb 30 ország békeszerve­zetével létesített kapcsolatot; jelenleg 127 ország 237 béke- mozgalmával és haladó sze­mélyiségével működik cgyült. Az OBT-nek'a Béke-világta- náccsal hagyományosan jó együttműködése az elmúlt öt évben tovább bővült. A Szovjetunió és a testvéri szo­cialista országok hékemoz- galmaival állandó, rendsze­res és eredményes az együtt­működés, összehangolt a nemzetközi fellépés. A ko­rábbinál nagyobb szerepet tölt be a tapasztalatok kö'- csönös megismerése és avp- korlati hasznosítása. Az OBT 92 feilűdő ország béke- és szolidaritási szervező* ével. haladó erőivel tart fenn kap­csolatot. A két évvel emelőit Budapesten megrendezed feilődési vilaekonferencbin száz ország és 33 nemze'kö"*i szervezet 500 küldődét ' '‘iák vendégül. Az Országos Bé\*°- tanács 24 fejlett tökésor«?-« békemozgalmaival működik egvütt. A beszámoló ismerteti a békemozgalom propaganda­munkáját. a választott testü­letek tevékenységét, s ber*’- iezésül köszönetét mond mindazoknak, kik segíted''.'; a magyar békemozgaiom céljának valóraváltását. s hozzájárultak a szocialista Magyarország és a béke ügyének erősítéséhez. tagállamainak honvédelmi o miniszteri bizottsága i A Varsói Szerződés tagállamainak honvédelmi miniszteri bizottsága december első felében tartja Berlinben soron kö­vetkező üléséi, amelyen a terv szerint megvitatják a Varsói Szerződés katonai szervei tevékenységének időszerű kérdéseit.

Next

/
Thumbnails
Contents