Kisalföld, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA C-YÖR, 1979. ÁPRILIS 1., VASÁRNAP ÁRA: 1,70 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM tÜUSJ Megemlékezés Kossá István, a magyar munkásmozgalom kiemelke­dő személyisége születésének 75. évfordulója alkalmából szombaton koszorúzás! ün­nepséget rendeztek a Mező Imre úti temető Munkás- mozgalmi Panteonjában. Kossá István sírját az MSZMP Központi Bizottsága nevében Dabrónaki Gyula és Horváth László, a KB tagjai, a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseletében Ligeti László elnökhelyettes és Moldovait Gyula elnökségi tag, a Közlekedés- és Posta­ügyi Minisztérium részéről Pullai Árpád miniszter és Földvári László miniszter- helyettes koszorúzta meg. Borbáncli János hazaérkezett Szombaton hazaérkezett. Phenjanbol az a magyar küldöttség, amely a magyar- koreai gazdasági és műszaki­tudományos konzultatív kor­mányközi bizottság negyedik ülésszakán vett részt. A dele­gációt Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, a kormányközi bizottság társelnöke vezette. Az ülésen áttekintették a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének Koszorúzások, gyűlesek, ifjúsági találkozók Felszabadulásunk ünnepére készül a megye Hazánk felszabadulása 34. évfordulójának méltó .meg­ünneplésére készül Gyűr- Sonron megye. Győrött a forradalmi ifjú­sági napok keretében ápri­lis 2-án 9 órakor a Rába EJTŐ Stadion aulájában ../Ír élsportolók és környezetük kapcsolata” címmel vitafóru­mot rendeznek, amélvnck- el őadó ja Spiegl József, a KISZ KB honvédelmi és sportosztáiyának helyettes vezetője. Tíz órakor a megyei tanács székházában kormány­kitüntetéseket adnak át a munkában élenjáró tanácsi dolgozóknak. Április 3-án ki­lenc órakor Győrött, a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban Fördös Andrásáé, a Hazafias IVépfront megyei titkára is­merteti a megyei felszabadu­lási pályásat eredményét és kiosztja a díjakat a nyerte­seknek. Fél tíz órakor ugyanott bemutatót tartanak a • díjazott amatörjilmekböl. Ugyancsak az ifjúsági házban fél tizenegykor megnyitják » felszabadulási fotót á r I a tót Tizenegy órakor a Műcsar­nokban pedig a fel 'obadulá si iparművészeti tárlat nvilii mos. Április 3-án 11 órako: megkoszorúzzák a szovjet hő­sök emlékművét a nádorvá­rosi és az újvárosi temető­ben. Délután fél három óra­kor a Szabadság téri felsza­badulási emlékműnél a Győr-Sopron megye, Győr város párt- és állami vezetői, a tömegszervezetek, valamint a fegyveres erők és testületek képviselői koszorúznak. Délután 15,30 órakor az MSZMP Győr városi Bizott­sága, valamint a KISZ Győr városi Bizottsága a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban fel­szabadulási ünnepséget ren­dez. Ünnepi beszédet mond dr. F'inla Ferenc, Győr város Tanácsának általános elnök­helyettese. Utána az úttörő- ház és az ifjúsági ház kultúr- •«oportja ad műsort. Sopronban április 2-án dél­után 13 órákor a forradal­mi ifjúsági napok keretében íz egészségügy területén dolgozó fiatal szakemberek közéleti kapcsolatairól tar­tanak fórumot az Egészség­ügyi Szakiskolában. Vitaindí­tót mond dr. Horváth Ottó, a megyei kórház főigazgató­főorvosa. Április 3-án 10 órakor a soproni-hegységi Tacsi árok­ban felavatják a munkás- mozgalom mártírjainak em­lékművét, avatóbeszédet' Gollnhofer Sándor, a városi pártbizottság titkára mond. (Folytatás a 2. oldalon.) Termék saját fonálból Importpótló beruházás a Szőnyeggyárban Az idén háromszáz tonna vegyi szál Kiegyensúlyozottan A nemzetközi helyzetről, az MSZMP nemzetközi tevékeny­ségéről szóló jelentést, valamint a belpolitikai élet egyes időszerű kérdéseiről előterjesztett tájékoztatót vitatta meg és,fogadta el a Központi Bizottság március 28-i ülésén, adja tudtul az a közlemény, amelyet a lapok pénteki számuk­ban hoztak nyilvánosságra. A vezető párt- es állami testüle­tek nemzetközi tevékenységét, annak irányvonalát jóváhagy­va a Központi Bizottság megkülönböztetett hangsúllyal mu­tatott rá: az enyhülést akadályozó tényezők elhárításában, a nemzetközi légkört mérgező törekvések visszaszorításában meghatározó szerepe van a szocialista országok együttes fel­lépésének. Hazánk aktiv résztvevője a szocialista országok közös erőfeszítéseinek, Helsinki szellemében a nemzetközi enyhülést, a békés egymás mellett élést szolgálva. Kiemelkedő jelentőségűnek ítélte a vezető párttestület Kádár János és Leonyid Brezsnyeo márciusi találkozóját, ahol a tárgyalófelek mind a nemzetközi kérdésekben*mind a gazda­sági együttműködés továbbfejlesztésének szükségességében és gazdag lehetőségeiben azonos álláspontot foglaltak el. A nem­zetközi helyzet eseményeit áttekintve a Központi Bizottság nagy jelentőségű tényként értékelte Kambodzsa népének győ­zelmét, hazánk lakossága nevében is elítélte Kína világbékét veszélyeztető kalandorpolitikáját, a Vietnam elleni fegyveres agressziót. A nemzetközi helyzetről szóló jelentést elfogadva a Központi Bizottság megállapította: népünk üdvözli az iráni forradalmi változásokat, míg az egyiptomi—izraeli különbeké­ről úgy vélekedett, hogy az állandósítja a feszültséget a Kö­zel-Keleten. A nemzetközi helyzet bonyolultsága, a makacs feszültség-gócok keltette veszélyek is indokolják pártunk azon törekvését, hogy óhajtja és a maga eszközeivel elősegíti á testvérpártól? közötti kapcsolatok fejlesztését erősítéséi. Belpolitikai életünk egyes időszerű kérdéseit elemezve a Központi Bizottság jogos elégedettséggel állapíthatta meg. a párt vezető szerepe érvényesül, s ez legfőbb biztosítéka an­nak, hogy a további haladás feltételeit megteremthessük. Ezeknek a feltételeknek a korábbiaknál célszerűbb kialakítá­sához adott nagy segítséget a testület 1978. április 19—20 i ülésének — a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól — szóló határozata. \ Központi Bizottság mostani ülése hangsúlyozza: az áp­rilisi határozatban foglaltak végrehajtása — összhang­ban a XI. kongresszus határozatainak megvalósításá­val — megfelelő úton halad, a cselekvés egységét, célratöré­sét, ritmusát és hatásosságát azonban némely területen ja­vítani kell. Ezt elsősorban a gazdasági tevékenységre, valamint az ál­lami élet fejlesztésére érthetjük, vonatkoztathatjuk. A Köz­ponti Bizottság ismételten aláhúzta: szocialista építőmunkánk legfontosabb terepe ma a gazdaság, s azon belül is első he­lyen most az 1979, évi népgazdasági tervben foglaltak vég­rehajtása, a tervcélokkal egyező ágazati, vállalati cselekvés áll. Az idei népgazdasági program kezdete — amint azt a közleményben olvashatjuk — megfelelő munkáról tanúsko­dik. Éppen emiatt kell fölfigyelni arra a tapasztalatra, hogy nem mindenütt értik világosan — az iparcsoporti, iparági irányításban éppúgy, mint a termelőhelyeken — az új köve­telményeknek megfelelő gazdasági tennivalókat, s ezért a célszerű cselekvés is késik a termelőtevékenység némely rész­terepén. A minőségi, hatékonysági követelmények előtérbe állítása — amire egyebek mellett módot kínál a termelésnöve­kedés visszafogottabb üteme, a folyó beruházásokra történő koncentrálás — nem belátás kérdése, hanem szükségszerűség. A szigorúbb gazdálkodási feltételek ellenére közösségek sora bizonyította, hogy megvannak, illetve előteremthetők a for­rások a népgazdaság egyensúlyi helyzetét javító cselekede­tekhez, fejlesztésekhez és termelési eredményekhez. Tág terepen vizsgálódott a Központi Bizottság belpolitikai életünk különféle összetevőit mérlegelve, hiszen a szövetségi politika alakulása, a tömegek erősödő részvétele a közélet­ben éppúgy helyet kapott az értékelésben, mint a fegyveres testületek tevékenysége, az állami élet fejlődése, a kommu­nisták növekvő aktivitása a párt politikájának képviseleté­ben és megvalósításában. Ez a széles körű áttekintés egyben jelzője annak, hogy a vezető párttestület folyamatosan figye­lemmel kíséri a társadalmi-gazdasági életünk igazodását a változó követelménj'ekhez, azaz nem csak akkor foglalkozik egy-egy kérdéscsoporttal, amikor abban esetleg gondok, ne­hézségek sűrűsödnek, hanem rendszeres és következetes ellenőrzést gyakorol éppen a párt vezető szerepéből származó felelősségérzettől vezérelve. " eredményeit és meghatároz­ták a .további munka főbb feladatait. Megállapodtak ab­ban. hogy hosszú távú gazda­sági együttműködésre vonat­kozó javaslatokat dolgoznak ki. Tervbe vették, hogy to­vábbi tárgyalásokat folytat­nak a külkereskedelmi áru­forgalom fejlesztéséről és megvizsgálják egy hosszúle­járatú kereskedelmi megálla­podás megkötésének kérdé­sét. Magyar-jemeni megbeszélés o A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­sára március 27-e és 31-e kö­zött látogatást tett hazánk­ban a Jemeni Nemzeti De­mokratikus Front küldöttsé­ge, amelyet Sultan Ahmed Omar elnök vezetett. A kül­döttséget fogadta László Andor, a HNF OT elnöksé­gének tagja és Harmati Sán­dor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke. A megbe­széléseken a jemeni politiku­sok tájékoztatást adtak a Je­meni Arab Köztársaság bel-, külpolitikai helyzetéről és a Nemzeti Demokratikus Front tevékenységéről. A magyar tárgyaló felek népünk szoli­daritásáról, további erkölcsi és politikai támogatásáról biztosították a hazájuk de­mokratikus egyesítéséért küzdő jemeni hazafiakat. Jóformán még meleg volt az a termék, amelyet a mi­nap a Soproni Szőnyeggyár a város Liszt Ferenc Művelő­dési Házában bemutatott az ott összegyűlt hazai nagyvál­lalatok képviselőinek. A SOTEX vendégei az idei má­sodik félévi rendeléseket ér­keztek rögzíteni, így a vál­lalat érthetően igyekezett legújabb termékeivel is meg­ismertetni a kereskedőket. Ezek között volt az a bizo­nyos, még meleg tűzött sző­nyeg, melyet a vállalat sa­ját vegyiszál-gyártó üzemé­ben termelt nyersanyagból készítettek. Az úgynevezett specifiká­ciós üzleti tárgyalás bár bi­zonyosan fontos, de mégis­csak szokványos égy divat­termékeket kínáló vállalat életében. Az Viszont igazán nem mindennapi újdonság. . hogy erre a tárgyalásra már olyan terméket vihetett a SOTEX, melyhez a, nyers­anyagot saját és ráadásul új­donatúj üzemében állítottak elő. A fogyasztókat képviselő kereskedőknek tetszett a két­szeresen is hazai termék. A bemutatott tűzött szőnyeg idehaza gyártott műanyag­granulátumból, s belőle ide­haza készített, s ráadásul Sopronban előállított fonal­ból származott. A terjedel- mesílett polipropilén alap­anyagú szőnyeg a megszóla­lásig azonos az eddig nyuga­ti import fonalból készített termékekkel. Bizonyosan sok munkája lesz még a SOTEX. szakem­bereinek addig, míg az új üzem mindenben tökéletes lesz, hiszen most még a kez­det kezdeténél tartanak. A próba mindenesetre jól sike­rült. Tulajdonképpen ezzel a SOTEX átadottnak tekinti a (15 millió forint költséggel lé­tesített, tetemes importot pótló fejlesztését. A berendezés NSZK-beli gyártócége egy hete adta át az üzemet használóinak, gazdái birtokba vették, a szo­kásos — s eddig úgymond elmaradhatatlan — szalagát­vágási ünnepséget a sikeres használat pótolja majd. Az új üzem évi ötszáz ton­na fonal gyártására alkal­mas. kiegészítő berendezé­sekkel azonban teljesítmé­nye majdan kétszeresére bő­víthető. Az idén már 300 ton­na fonal gyártását tervezi a SOTEX a Tiszai Vegyi Kom­binát USA-licence alapján ■ készített, az első tapasztala­tok szerint jó minőségű po­lipropilén granulátumából. Ebből a mennyisEs'Vü 300 ezer négyzetméter sző­nyeget állítanak ’ elő. A Soproni Szőnyeggyár idei gyártási tervében a hazai .szükségletek kielégítésére, il­letve exportra 3.5 millió négyzetméter szőnyeg készí­tése szerepel. A most lezá­rult tárgyalásokkal rögzítet­ték az idén a hazai piacok­ra kerülő valamennyi termé­ket. Ezek között szerepel a vállalat saját fonodájában előállított, teljes egészében akril. kettős velúrszőnyeg. Olyannyira megnyerte a szakemberek tetszését, hogy nagyobb mennyiségben sze­rettek volna rendelni belőle, mint amennyire egyelőle az üzem képes. F. J. K iegyensúlyozott belpolitikai életünk alapköve a párt be­vált politikája, s ezt a politikát a tömegek cselekvőén támogatják. Ez éppúgy kedvező hatással van a szocia­lista demokrácia erősödésére, gazdagodására, mint ahogy ser­kentően hat arra a párttagság megnövekedett aktivitása is. s azon belül a kommunista példamutatás, a nehéz feladatok vállalása, a kezdeményezések fölkarolása. Hatalmas erő rej­lik a cselekedni készek táborának szüntelen gyarapodásában, s ezért nagy. a cselekvés egységének szerepe termelő- és lakó­helyen egyaránt. A teendők lényegét a Központi Bizottság így fogalmazta meg: „a fő feladat szocialista vívmányaink meg­őrzése, az anyagi termelés eredményeinek és az elért életszín­vonalnak a megszilárdítása, a további fejlődés feltételeinek megteremtése". ■ Óránként nyolcezer köbméter földgázt fogad az Észak-dunántúli Gázgyárt#- fs Szol­gáltató Vállalat győri központi telepének földgázfogadé állomása. Az állomás látja cl a nélkülözhetetlen gázenergiár a! a győri kisfogyasztókat és az ipari üzemeket.

Next

/
Thumbnails
Contents