Kisalföld, 1979. május (35. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. MÁJUS 3., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÍGY ÜNNEPELT MEGYÉNK LAKOSSÁGA Hannincezren a győri felvonuláson Vidám, színes hull malis programé1' Esernyőkkel a Liren (Folytatás a 3. oldalon.) Május 1. Reggel hét óra. Vigasztalanul zuhogott Győ­rött az eső. A megyeszékhely utcáit lárva láttam, hogy egy­más után nyíltak ki az abla­kok. A felvonulásra készülők kémlelték az eget. Sajnos, nem sok örömük telt benne. Nyolc óráig szinte kihalt volt a város. Azután mintha egv- csanásra megváltozott volna minden, nem törődve esővel, széllel, megindult a győriek áradata a gyülekezőhelyek felé. Háromnegyed kilenc kö­rül a Tanácsköztársaság útia két oldalán, a felvonulási út­vonal mentén több mint öt­ezer ember tartotta esernyő­iét. dacolt az időiárással és várta a színes kavalkád kez­detét. Nem csalódtak. Kilenc órakor a győri ál­talános iskolák úttörői fan­fárokkal jelezték, hogy kez­detét veszi Győrött a 35. sza­bad május elseje ünnepe. Ek­korra már elfoglaltak helyüket a dísztribünön: Háry Béla. az MSZMP Győr-Souron megyei Bizottságának első titkára. Lombos Ferenc, a Györ-Son- ron megyei Tanács elnöke. Györ-Sopron megye és Győr város párt- és állami vezetői, a munkásmozgalom régi har­cosai. a munkában élen iáró dolgozók, a Pro Űrbe győri kitüntetettjei. Hiába, még az eső is ad újat: végignézve a dísztribün­ről. színes, érdekes látványt nyújtottak az esernyők ezrei, köztük a zászlók és virágok. Először a győri általános iskolások, úttörők és kisdobo­sok jöttek. Mintegy tízezren lehettek. A Zalka Máté Álta­lános Iskola tanulói saját fú­vószenekaruk pattogó ütemű indulóira vonultak. A Gárdo­nyi Géza. Kun Béla. Gombos Ferenc. Ságvári Endre isko­lák diákjai énekelve, integet­ve léptek el a tribün előtt. Újszerű volt, hogy az iskolák nem különültek el egymástól, hanem szinte eggyéforfva vo­nultak. A dísztribün vendegei Az általános iskolák után.;: gimnáziumok, és szakközép'ts- kolák diákiai érkeztek a tér­re. Vidáman, jókedvűen, vi­rág mindegyikük . kezében pengett a dal. szállt az ének. Rövid idő múlva feltűnt a. Győri Közlekedési és Távköz­lési Műszaki. Főiskola, vala­mint az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola taná­rainak és hallgatóinak fegyel­mezett menete. Egy percre elcsendesült a tér. maid nagy taps foga.dta az úttest mindkét, oldalán a Bába Magyar Vagon- és Gép­gyár dolgozóinak hatalmas tömegét, színes menetét. Tö­mör falat alkotva együtt vo­nultak az egyes gyáregységek dolgozói. A magukkal hozott táblák, transzparenáek hir­dették munkasikereiket, va­lamint azt. hogy a gváróriás- ban 1059 brigád 13 12(5 tagia dolgozik. A zuhogó eső elle­nére színes kéoet nyújtott a Rába Táncegyüttes rövid be­mutatója. Több mint negyed órán át vonultak a vagon- gváriak. Jöttek ezután a töb­bi gyárak és üzemek. A Rá- batext dolgozói kis divatbe­mutatói tartottak termékeik­ből. A másik • oldalon, a Gj/őr megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói vonultak. A városi tanács zenekara pat­togó, indulóinak ütemére ér­keztek a térre a Graboplast dolgozói. Léggömbökkel, szí­nes zászlókkal, virággal inte­gettek. Soraikban szovjet és magyar katonák is vonultak. A Richards Finomposztógyár színpömpás menetét a szov­jet fúvószenekar kísérte. Kö­zöttük is szovjet katonák vo­nultak magyar zászlókkal. Színes volt a Gardénia Csip- kefüggönygyá r dolgozóinak felvonulása: menetük élén az általuk gyártott, világszerte ismert függönyök egy-egv da­rabját hozták. Zászlókkal jöt­tek a tanács dolgozói. Sajnos, az eső nem lohadt, vigasztalanul zuhogott, de továbbra sem vette kedvét a felvonulóknak. A Györ-Sop­ron megyei Ruházati Kiske­reskedelmi Vállalat színes menete aratott nagy sikert. Jöttek a Kisfaludy Színház 'művészei, ott voltak a menet­ben a győri kórház cs rende­lőintézet orvosai. Negyed ti­zenegyet mulatott a városhá­za toronyórája, amikor meg­jelentek a téren a győri, spor­tolók. Ök zárták a 35. szabad május elseje színes, szén me­netéi. amelven mintegy har­mincezren vettek részt. A felvonulás után Háry Béla az alábbi nyilatkozatot adta lapunk munkatársának: — Tisztelet és elismerés mindazoknak, akik a rossz idő ellenére is ellőttek és részt veitek a felvonuláson. Diákok-, munkások, értelmi­ségiek tettek■ hitet a munka ünnepén pártunk politikáin mellett. Köszönet a felvo­nulóknak és a rendezőknek egyaránt. A A A Tol végét idéző időben, de tavaszi hangulatban ünnepel­tek a soproniak május dre­ien. A felvonulásra készülők már reggel fél kilenckor o't voltak a város hat pontján kiielplt gyülekező helyen. Az ünnepi menet első cso­portja pontosan fé] kilenckor ért a Bástya téri díszemel­vény elé. melyen ez alkalom­mal is a kitüntetett üzemek, intézmények vezető5 munká­sai. a város és a soproni já­rás politikai, társadalmi tiszt­ségviselői foglaltak helyet. A felvonulás résztvevői! Csordás Mihá’y. a városi szakszervezetek szakmaközi bizottságának titkára üdvö­zölte. A városi zenekar indulót játszott, mikor feltűnt a fel­vonulók első csoportja a sop­roni diáknapok emblémájá­val. A rendezői udvariasság ugyanis a vendégeknek en­gedte ál a felvonulás kezdé- " .nek jogát. Elöl a budapesti fiatalok haladtak, őket a ko­máromiak. a vasiak, majd a házigazda Győr-Sopron me­gyeiek követték. Kádár János és Gáspár Sándor szakszervezeti vezetőkkel találkozott Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az SZVSZ elnöke a felvonulási téren találkozott azokkal a külföld! szakszervezeti veze­tőkkel. akik 35 országból és a Szakszervezeti Világszövetség képviseletében részt vettek a budapesti dolgozók május T-i ünnepségén. Kádár János hangsúlyozta, hagy a május 1-i ünnepi se­regszemle jól kifejezi mun­kásosztályunk, népünk szo­cialista hazafiságát és inter­nacionalizmusát. Demonstrál­ja testvériségünket a szocia­lizmust építő népekkel, a vi­lág kommunista és munkás­pártjaival. Kifejezi, hogy né­pünk aktív, cselekvő szolida­ritást vállal azokkal a né­pekkel, amelyek szabadsá­gukért. nemzeti függetlensé­gükért harcolnak, és mind­azokkal. akik a haladásért és a békéért küzdenek. Kádár János megköszönte a külföldi szakszervezeti ve­zetők részvételét a budapes­ti május 1-i ünnepségen, és sok síkéit kívánt az általuk képviselt országok szakszer­vezeti mozgalmának, dolgo­zóinak további harcához. Olést tartott a Minisztertanács A kormány tájékoztatási hivatala közli: a Miniszter­tanács szerdán ülést tartott. Szekér Gyula miniszterel­nök-helyettes beszámolt a Nigériai Szövetségi Köztár­saságban folytatott tárgyalá­sairól. valamint a magyar- iraki gazdasági együttműkö­dési állandó vegyesbizoltság ülésszakáról. A kormány jó-, váhagyólag tudomásul vette a jelentéseké'.. A Minisztertanács megtár- gj'alta és elfogadta a közle­kedés és postaügyi miniszter előterjesztését a közlekedés­politikai koncepció tovább­fejlesztéséről, valamint a megvalósítása érdekében szükséges több állami intéz­kedéseket tartalmazó munka- programról. Ügy határo­zott. hogy az abban foglalta­kat a népgazdasági tervek­ben. kell érvényesíteni. A kormány ezután egyeb ügyeket tárgyalt. Május 19-20. 0 KISZ országos értekezlete Szerdán ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága. A tanácskozáson részt vett Baranyai Tibor, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője. A testület Ma- róthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a KISZ KB első titkárának előterjesztésében megtárgyal­ta ás elfogadta az ifjúsági szövetség IX. kongresszusa óta végzett munkáról és a to­vábbi feladatokról szóló je­lentést, valamint az országos értekezlet ügyrendjére tett javaslatot. Az országos KISZ- értekezlelel a központi bi­zottság május 19—20-ra hívta össze A KISZ KB ezután szemé­lyi kérdésekben döntött. Fejti Györgyöt érdemei elis­merése mellett felmentette titkári funkciójából, vala­mint központi bizottsági, in­téző bizottsági és titkársági tagsága alól. Fejli Györgyöt az MSZMP Politikai Bizott­sága kinevezte az MSZMP KB párt- és tömegszerveze- li osztályára osztályvezető- helyettesnek. A KISZ Köz­ponti Bizottsága Varga Lászlót, a KISZ Zala megyei Bizottságának első titkárát megválasztotta a központi bizottság, az intéző bizottság és a titká-ság tagjának, a KB titkárának. Ankét az építőipar fejlesztéséről A rendszerelvú építés ha­zai megvalósításával a jelen­leginél változatosabb épüle­tek tervezhetők előregyár­tót' elemekből — állapította meg Szabó János építésügyi és ' városfejlesztési miniszté­riumi államtitkár szerdán az építő- és épitőanyagipar to­vábbfejlesztéséről a Technik: Házában rendezett ankét öv­ezető előadásában. Min: 'angsúlyozta, az építés ipa­rosításának jelenlegi fokán az elemek tömeges gvártásii gyakran vezetett az unifor­mizáláshoz. énnek elkerülé­sére. többféle, de egymáshoz kapcsolható, egymással ösz- szeszérelheíő panelek, szer­kezeti elemek előállításának teltételeit kell megteremte­ni az elemek kombinációjá­val tetszőlegesen változtat­hatók az épületek méretei, beosztásuk Az elmaiadt felújítások ■Jónásának kérdésével is fog­lalkozott az államtitkár. En­nek a tevékenységnek a mű­szaki színvonala — más épí­tő szakágakhoz. képest — meglehetősen alacsony, ezért az építésben foglalkozta ot- tak előnytelenül inrgas ará­nyát, 40—42 százalékát köti le ez a fajta munka Az államtitkár bevezető előadása után az építőipar fej lesztesének gyakorlati kérdéseit vitatták meg az ankélon VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents