Kisalföld, 1979. július (35. évfolyam, 152-176. szám)

1979-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A. szövetkezés erej ével K Ö Z L E M El N Y • • , • .. . . • r ■ . a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának _____ 1979. június 29-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1919. . június 29-én Kádár János elvtárs elnökletével kibővített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain Kívül részt vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei pártbizottságok első titkárai, a Budapesti Pártbizottság titkárai, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának titkárai, a Minisztertanács tagjai, az Országos Anyag- és Árhivátal elnöke és elnökhelyettese, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a KB gazdaságpoliti­kai, valamint ipari, mezőgazdasági és közlekedési osztályának vezető munkatársai, a központi napilapok főszerkesztői. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárá­nak előterjesztésében az ..időszerű nemzetközi kérdésekről, szóló tájékoztatót: — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárá­nak előterjesztésében az 1919. évi népgazdasági terv végre­hajtásának eddigi tapasztalatairól és a további feladatokról szóló tájékoztatót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első tit­kárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának összehívására vonatkozó javaslatot. A Központi Bizottság átte­kintette a nemzetközi helyzet alakulását, a párt- és .állami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett külpolitikai tevé­kenységét. O A Központi Bizottság meghallgatta a hivata­los, baráti látogatáson ha­zánkban járt szovjet párt- és kormányküldöttséggel folyta­tott tárgyalásokról szóló je­lentést. A magyar kommunis­ták. a magyar nép örömére szolgált, hogy ismét hazánk­ban üdvözölhettük a testvéri szovjet nép képviselőit, a kül­döttség vezetőjét, L eonyii lijics Brezsnyev elvtársat, a Szovietunió Kommunista Pártja -Központi Bizottságán igák főtitkárát', a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksói gének elnökét- a nemzetközi kommunista ' mozgalom ki­emelkedő alakját, igaz bará­tunkat. A Központi Bizottság nagy­ra értékelte' a szívélyes .elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folyta­tott - legfelsőbb szintű tárgya­lásik eredményeit. A tárgya­lások újabb lendületet adnak pártjaink, népeink, országa-. ink kapcsolatai erősítésének, testvéri barátsága elmélyíté­sének,- internacionalista együttműködése fejlesztésé­nek. A Központi Bizottság hangsúlyozta: a magyar— szovjet barátság megingatha­tatlan alapokra, elveink, cél­jaink, érdekeink azonosságára épül. A minden területre ki­terjedő gyümölcsöző együtt­működés a Szovjetunióval biztonságot ad és szilárd tá- rtiaszt jelent a magyar nép szocialista építőmunkájáhpz. ' A Központi Bizottság alá­húzta, hogy azok a kétoldalú megállapodások, amelyek á közelmúltban születtek, jól szolgálják a magyar—szovjet gazdasági együttműködés el­mélyítését. sokoldalú kapcso­lataink fejlesztését.-, A tárgyalásokon ismételten kifejezésre* jutott, hogy a nemzetközi helyzetet azono­san ítéljük meg. Céljaink vál­tozatlanok. törekvéseink kö­zösek. A jövőben is együtt­működünk az enyhülés ered­ményeinek megszilárdításáért és katonai .területre történő kiterjesztéséért, a fegyverke­zési hajsza megfékezéséért, a. nemzetközi biztonságért, a helsinki ajánlások megvaló­sításáért. . Közösen lépünk .fel a vitás nemzetközi kérdések igazsá­gos. az érintett népek érde- . keinek ' megfelelő • politikai rendezése,4 a helyi háborús feszültségek megszüntetése érdekében. A- magyar—szov- . .let - tárgyalások megerösítet- lék a két nép szolidaritását a kínai agresszió következmé­nyeinek felszámolásáért küz­dő szocialista Vietnammal.­A Magyar Szocialista Mun- , káspárt és .a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetői- 'nek megbeszélésein kifeje­zésre jutott, hogy a két párt egyaránt érdekelt a nemzet-, közi kommunista és 'munkás- mozgalom- egységének meg- . erősítésében, a testvérpártok közötti elvtársi együttműkö- , dés fejlesztésében. Pártjaink értékelik a. Marx, Engels. Le­nin. tanításait- alkalmazó és továbbfejlesztő kommunista és munkáspártok alkotó útke­resését, ami- akkor eredme- ji.yés, ha egyaránt tekintettel van az osztály hőre, a szocia­lista átmenet és.építés álta­lános törvényszerűségeire, va­lamint az adott ország konk­rét sajátosságaira. A, Központi Bizottság kir emelkedő jelentőségű ese­ményként értékelté a Szov­jetunió párt-, és kormánykül­döttségének magyarországi látogatását, afnely a magyar és a Szovjet nép testvériségé­nek elmélyítése mellett jól szolgálta a szocialista közös­ség országai . összefogásának, egységének erősítését, a tár­sadalmi haladásért, a békéért folytatott nemzetközi küzdel­met. O A,-Központi Bizottság meghallgatta és jóvá­hagyólag tudomásul vette a. Bolgár Népköztársaságban hivatalos, '-baráti látogatást tett. párt- és koymánVkűPlött- ségünk ...jelentéséi. A Kádár János ' élvtárs és a Tod or Zsírkor elvtárs által vezeteti küldöttségek baráti tárgyain-' •sain ismételten kifejezésre jutott, hogy azonos /módón í1 éljük meg a szocialista épí­tés. a nemzetközi-, kommunis­ta és munkásmozgalom, vala­mint a nemzetközi helyzet' alapvető kérdéseit. A látoga­tás, a tárgyalások tovább pié- Ivilették a pártjaink, orszá­gaink közötti együttműködést népeink és a szocialista kö­zösség javára. © Hazánk és a szocialista országok együtt műkő elésének, sokoldalú kapcsola­tainak további fejlődésé' szolgálták . a magyar—szovjet és a magyar—bolgár kor . mányfői tárgyalások a Kubai Köztársaság parlamenti kül­döttségének budapesti látoga­tása.' valamint a bolgár, a csehszlovák, a jugoszláv, a koreai: a léngyel és az NDK- beli testvérpár* vezető kép­viselőivel folytatott megbe­szélések. O A Központi Bizottság megemlékezett a Köl-- csönös Gazdasági , Segítség tanácsa megalakulásának 30. 'évfordulójáról. Hangsúlyoz­ta. hogy a KGST-ben meg­valósuló együttműködés ed­dig is jelentősen segítette a tagországok' műszaki, tudo­mányos -fejlődését, gazdasági felemelkedését. A KGST pó­tolhatatlan szerepet tölt be országépítö céljaink valóra váltásában. Pártunk és kor­mányunk a jövőbén is min­dem megtesz annak érdeké­ben. hogy a szocialista gazda­sági integráció a nemzeti és a ' közös érdekeknek megfe­lelően hozzájáruljon orszá­gainkban .a fejlett szocialista társadalom sikeres építésé­hez. © A nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. át­tekintve a Központi Bizott­ság rámutatott: a világbéke megőrzése, a biztonság meg­szilárdítása ' szempontiából meghatározó fontosságú a Szovjetunió és az Egyesült Államok1 kapcsolatainak alakulása. Ezért a magyar közvélemény örömmel üdvö­zölte a Becsben megtartott szovjet—amerikai csúcstalál­kozót. s annak eredményeit. A BALT—11. aláírása az ed­digi legnagyobb lépés, ame­lyet a nukleáris fegyverkezé­si hajsza megfékezése érde­kében-lettek. A megállapodás végrehajtása jelentősen hoz­zájárulhat a világháború ve­szélyének , elhárításához az általános és teljes leszerelés­hez szükséges bizalom erősí­téséhez. kedvezően befolvá- sblhatja a nemzetközi enyhü- . lés további előrehaladását, a katonai feszültség enyhítésé1 szolgáló más tárgyalásokat. . A szocialista közösség or­szágai folytatják az enyhü­lés eredményeinek megerősí­tésére irányuló összehangol* nemzetközi tevékenységükéi A Varsói Szerződés tagálla­mai külügyminiszteri bízol'- ' sásának májusi budapesti közös nyilatkozata fontos ú* kezdeményezésekkel : egész!-, lelte ki a politikai tanácsko­zó testület korábbi konstruk-. tív.'javaslatait - a békés egy­más mellett, élés politikáié­nak előmozdítására. Az euró pai 'országok, továbbá az Egyesült' Államok és Kanada részvételével megtartandó konferencia eredményesen szolgálná a .katonai ervhü- ,lés( elősegítő intézkedések közös kidolgozását, újabb ga­ranciát nyújtana a fegyveres konfliktusok megelőzésére. A Központi Bizottság meg­erősítette.'hogy .a , Magyar Népköztársaság a Varsói Szer­ződés tagországaival együtt a jövőben, is kész a legnagyobb figyelemmel -megvizsgálni minden építő szándékú ja­vaslatot.- kezdeményezést amely az államok közötti köl­csönös bizalom erősítésére, a katonai enyhülésre, á leszere­lésre irányul. O A Központi Bizottság hangsúlyozta: a Magyar Népköztársaság változatla­nul arra törekszik hogy a békés*egymás mellett élés politikájának megfelelően- fejlessze az együttműködést a más társadalmi rendszerű országokkal Európában és a földrész határain túl. (Folytatás a 2. oldalon.) K étszeres ünnep ez a mai nap a megyének. Kapuvár­nak. Megtiszteltetés ez az ünnep a .megyének. Kapu­várnak.- mert országos eseménynek adhat otthont, az 57. Nemzetközi Szövetkezeti Nap rendezvényei­nek. S ünnep még nekünk azért, mert alkalmat ad emlékezni és emlékeztetni a húsz évvel ezelőtti történelmet formáló lé­pésre. amikor á megye'parasztsága a szövetkezeti gazdálkodás útját választotta és az országban elsőként lett szövetkezeli megye. Győr-Sopron megye. így ma ezrek karöltése demonst­rálja az emberi összefogás nagv erejét, és fényes példák- bir­tokában lehet szép ez az ünnep, az ország több mint négymi- lió tagot számláló szövetkezeti mozgalmának napja. Gondjaik, szárnypróbálgatásaik, néhai sikertelenségeik mel­lett is (mert nincs munka, élet nehéz és kevésbé sikeres . sza­kaszok nélkül) millíárdokat számolhat e! eredménynek csak a megye szövetkezeti mozgalma is. A megye termelőszövetke­zetei tavaly ötmilliárd 745 millió forint üzemi termelési érté­ket állítottak elő, az ipari szövetkezetek termelési értéke egy- milliárd kétszázezer forint volt. a. fogyasztási szövetkezetek tavalyi árbevétele megközelítette az öt és fél millió forintot es 153 millió forint nyereséggel zárták, az évét. A búza, ahogy zöldre (esti a mezőket, majd sárga kalászba érik,- .a„kenyér, amíg asztalunkra kerül, pirosán cs*forrón; a cipő,.a.ruha és a hús az ünnepi terítéken ma már elválasztha­tatlanul kötődik a szövetkezeti mozgalomhoz, az egymásra­utaltság jegyében. Ez a mozgalom, akár. a mag. ha jó talajra hullik, egyre erőteljesebben szökkent szárba, egyre egészsége­sebb hajtásokat, nevelve a, folytatáshoz. Ha elmondhatjuk, márpedig elmondhatjuk, hogy valamennyi szövetkezetnél, fo­gyasztási. ipari, termelőszövetkezeteknél, évről évre javuló termékminőséget, növekvő mennyiséget számolhatunk el. ak­kor ebben nagy része .van a mozgalom erkölcsi erejének, az utódnevelés. a szakembernevelés sikerének. És .ez talán a legfontosabb, mert nemcsak múltja, jelene létezik a mozga­lomnak, hanem van jövője, ami biztonságra, szilárd alapra emelt. ' A fen vés szelek korszakából tán még ünnepelnek itt most is. jóllehet csillapította az idő a forradalmi hőskorszak tüzet. De az akkori lelkesedést átmentettük nemzedékről nemzedék­re. s át kel! menteni a jövőnek, ebből táplálkozhat most is az ünneplés melege, hogy a mai napon megpihenve a kissé sűrű hétköznapjaink közepette erői gyújtsunk a holnapokhoz. Méri a holnapok számadásai nem lehetnek silányabbak az .elmúltaknál, nyert a megtett út kötelez, hogy. mindazt mara- •''dékfatanul valóra váltsuk, amire csak lehetőséget ad a szövet­kezés. Ezt a becsület, a tisztesség diktálja, ezt az egymásba- fogózó emberek lelkiismerete diktálja. L egyen ez az ünnep olyan örömteli, mint. amilyent meg is érdemel az ország valamennyi szövetkezeti tagja és legyen ez a mai nap erőt adó kikapcsolód'.s a nehezebb, de. még elismerésre méltóbb folytatás­hoz. És ezen a napon az ország, tisztelettel fejet hajt annak a négymillió embernek az úttörömunkáért, az ünnepi aszta­lunkéit, és rajta, középütt á kenyérért. G. Szabó Tanító a va tás Győrött A végzős hallgafóhnak Gesztéül József, főigazgató nyújtotta át a diplomát. Győr város Tanácsának dísztermében volt tegnap az Apáczai Csere János Tanító­képző Főiskola tanítóavató é ckplomaátadó ünnepi tanács ' ülése. Az ülés elnökségébe., a tanács tagjai, a főiskola ve zetöi mellett helyet foglal Horváth László, az MSZM1 Győr városi Bizöttságána' . titkára. Módos Uezsöné. a v; rösi tanács elnökhelyettese. A végzős hallgatókat Ges test József főigazgató 'kö­szöntötte. Az 197.3—79-es tanévbe végzett hallgatók eredmé nyeiről Ács Anlalné. a. fő­igazgatói hivatal vezetője szá­molt be. Nappali tagozató. 132 végzős hallgató közül százharmincán állam vizsgáz­tak. Levelező tagozaton' 119 A'égzös közül 113 sikeres ál­lamvizsgát lett pedagógus kap majd diplomát. A foga- lalomtételt követően vörös lipló-mát az idén egy hallga- . ónak; Bencsics Ibolyának idolt át á főigazgató. Tizen­hét jelesen, hatvanhat jói. negyvennégy' közepesen és *gy elégségesen végzett nap- tali tagozatos hallgató vette it oklevelét.- A. pályakezdők nevében 1 'iertalanfy Mária; kert szó;’, riaid Gad! István, a föi-koJ KISZ-bizottságának titkár-, köszöntötte társait. M dós Dj- isöiié. Győr - város Tanácsa levében szólt az új diplomá­sokhoz: — A ma pedagógusának nerhc.sal: lépés* kell tartania a fejlődéssel, hanem az élen kell járnia — mohü l a töb­bek között. majd Marx György fizikust, pedagógust idézte: — Korunkban a taní­tók. tanárok, oktatók állnak a legfontosabb poszton. Min­denki elmaradhat a gyorsuló világban, de a tanítók soha. Kérem véssék emlékezetük­be; s légyen ez útravaló szá­mukra. A tanulmányi munka mel­lett. kiemelkedő tevékenysé­gükért öten vették át a • főis­kola emlékgyűrűj.ét: Bencsics Ibolya. Bertalahfy Mária. Biróezky Magdolna Malin? Varga Maria cs Bakony Jenő. A főiskolán végzett levele­ző tagozatos hallgatók hét­főn. a főiskola dísztermében vehetik majd át diplomáju­kat Gesitesi József főigaz­gatótól. AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979, Július 1- VASÁRNAP _________________________ARA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM I.

Next

/
Thumbnails
Contents