Kisalföld, 1979. augusztus (35. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS iapja CYOR, 1979. AUGUSZTUS 1., SZERDA ARA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM Befejeződött a nemzetközi szeminárium A Miinek fárúdBliunienluiTiBl tagadlak el A gyermekek körében vég­zett mozgalmi munka új módszereivel. hasznos Tor­máival ismerkedtek meg töb­bek között a kedden zárult háromnapos nemzetközi sze­minárium résztvevői, akik az európai gyermektalálkozón 34 országnak 44 haladó és de­mokratikus gyermekszerver szelét, képviselik. Általános vélemény alakult ki arról, hogy hazatérve kontinensünk és más földrészek küldöttei is kamatoztatják majd itt szer­zett ismereteiket, hogy még eredményesebben munkál­kodhassanak a gyermekek­nek a békére, a barátságra, a szolidaritásra nevelésében — jelentette ki Horváth Eva, a Gyermek- és Ifjúsági Mozgal­mak Nemzetközi Bizottsága (CIMEA) főtitkára. A hétfőj záróülést kővetően több dele­gáció vezetője sajtókonferen­cián tájékoztatta az. újságíró­kat a tanácskozás eredmé­nyeiről. Összesen 3i hozzászólás hangzott cl. s a résztvevők őszinte, reális képet kaptak az európai földrészen. Afriká­ban. Ázsiában és Latin-Ame­rikában élő gyermekek egész­ségügyi, szociális: politikai és társadalmi helyzetéről — mondotta el a CIMEA főtit­kára. Az európai gyermektalalko- zón részt vevő delegációk, a gyermek- és ifjúsági szerve­zetek. képviselői a háromna­pos nemzetközi szemináriu­mon záródokumentumot fo­gadtak el. amelyet eljuttatnak az ENSZ' Nemzetközi Gyer­mekév Bizottságához és az UNICEF-hez is. A záródokumentum hang­súlyozza: a nemzetközi gyer­mekév előkészületei, eddigi és várható eseményei megfe­lelő keretei biztosítanak a földkerekség különböző ré­szein élő gyermekek helyze­tének elemzéséhez, és a húsz évvel ezelőtt elfogadott gyer­meki jogok deklarációja vi­lágméret ű érvényesítéséért folvtatott harc szélesebb ala­pokra helyezéséhez. A gyermekek, a felnövekvő nemzedék jelene és jövője elválaszthatatlanul kapcso- lódik korunk alapvető társa­dalmi és 'politikai problémái­nak megoldásához, amelyek közül a Féke és a leszerelés elsőrendű fontosságú — hang­súlyozza 'a közlemény. A résztvevők megállapították. hogy a jelenlegi körülmények között nincs és nem is lehet más ésszerű. alternatíva, mint a béke és az enyhülés. E mély meggyőződés alapján megerősítették a különböző gyermek- és serdülőkori szer­vezetek együttes elkötelezett­ségét a béke és a haladás erői áltál folytatott közös harc­ban, amelynek célja a nem­zetközi helyzet pozitív válto­zásainak elmélyítése. Ez az elkötelezettség ma annál is inkább fontos, mivel a reak­ciós. militarista és háborús körök nem adják fel az eny­hülési folyamat megakada- lyozására, fegyverkezési ver­seny fokozására tett kísérle­teiket. A résztvevők üdvözöl­ték a hadászati támadófegy­verek korlátozásáról, a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok között létrejött szerző­dés, a SALT—II aláírását, határozottan elítélik a külön­böző reakciós erők felelőtlen kísérleteit, amelynek célja az egyezmény ratifikálásának megakadályozására. A szemi­nárium kifejezésre jutott sürgős féladat a katonai kon­frontáció csökkentése Euró­pában. A résztvevők kifejez­ték meggyőződésüket, hogy ezen a téren haladást jelen­tene egy politikai konferen­cia összehívása az európai or­szágok.- valamint az Egyesült Államok és Konada részvé­telével. A világ minden gyermeké­nek boldog gyermekkora ne­vében. méltó és békés jövő­jük nevében meg keil fékez­ni és meg kell állítani a fegy­verkezési versenyt, és tartós békét kell teremteni minde­nütt a világon — hangsúlyoz­za a záróközlemény. E fel­adat nemes volta és fontos­sága annál is inkább nyilván­való. mivel *n háborúk, a fegyveres konfliktusok, az ag­ressziók és az erőszak első áldozatai mindig a gyerme­kek. Az újabb pusztítások Vietnam mártír földjén, az újabb özvegyek és árvák, a lerombolt bölcsődék isko’yk. kórházak, az e'raeadntt éle­tek olyanoktól, akik csak most kezdtek élni — a k’oai vezetés vietnami nén elleni agressziójának - következmé­nyei; a palesztin. libanoni, dél-afrikai gyermekek tragi­kus sorsa mind megannyi bi­zonyíték erre — hangsúlyoz­za a dokumentum. Európai gyermektalálkozó tflLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK. Lusakai malomkövek Ülést tartott a megyei párt-vb Tegnap Győrben a pártszékházban ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt G.vőr-Sopron megyei Végrehajtó Bizottsága, Elsőként a TIT helyi szerveinek, a munká­sok és fiatalok körében végzett, tevékenysé­géről tárgyaltak. A napirend vitájában részt vett és felszólalt dr. Kuruc- Imre. a TIT fő­titkára. Ezt követőén a.testület jóváhagyta a második félév politikai évfordulóinak ter­vét és tájékoztatót hallgatóit meg az idegen­forgalom első félévi megyei tapasztalatairól. Befejezésül a végrehajtó bizottság egyéb ügyeket tárgyalt. Jól gazdálkodtak a hitellel Eredményes kesztyűgyár! beruházás A gépek is túliéiíek az ígéreten Nagyszabású fejlesztés kezdődött a múlt év elején a Győri Kölötlkesztyűgyárban. A forrást, a mintegy 60 millió forintot kitevő beruházási költséghez az úgynevezett konvertálható árualapbővitő hitelkeret biztosította. Ebből a keretből a bank azokat a vállalatokat támogatta, amelyek a legigényesebb pia­cokon is gazdaságosan érlékesífhclik (emlékeiket, s ame­lyekről feltételezni leheléit, hogy beruházásukat kepe.sek az előirányzott rövid idő alatt sikerrel befejezni. A Győri Kötöttkesztyügyar- ban két évet szántak a fej­lesztés kivitelezésére, s bár még a negyedik félév nagy­része hátra van. annyi mór most is bizonyosnak látszik, a gyár lelkiismeretesen bánt a rábízott milliókkal. Idén márciusban már ..menetrend­szerűen;’ üzemelt az a 90 új gép. amely a beruházás első ütemében: vagyis a- múlt év­ben Győrbe érkezett. Sőt. a japán gépgyártók áltál ga­rantált 85 százalékos hatás­fok helyett 95 százalékot ,.hoztak, ki" a gépekből a győ­riek. illetve a celldömölkiek. (A 90 új gépből 60 a Kötött- kesztyűgyár celldömölki üze­mébe került.) A számottevő ha tás fok javításról a szerelés­nél közreműködő japán mér­nökök a legnagyobb elisme­réssel szóltak, dicsérve a Kö­töttkesztyűgyár magas mű­szaki felkészültségéi. A jó hatásfok hátterében persze nem csupán műszaki tényezők említendők. Hozzá­járult azokhoz az új gépeket működtető dolgozók ösztönzé­se is. Olyan premizálási rend­szert dolgoztak ki. amelyben a juttatás a termék minősé­gével, valamint a keletkezett hulladékkal áll egyenes, illet­ve fordított aranyban. A pre­mizálás lényegét, s a dolgo­zok kézügyességét dicséri, hogy mindössze egy hónapot igenyelt a betanulási idő. Su- kat mondó adat: míg a ko­rábbi technológiával 78 órát vett igénybe ezer kesztyű gyártása, most ugyanez a mennyiség mindössze 24 óra alatt készül. Am a gyáriak szerint néhány szervezési in­tézkedéssel tovább csökkent­hető a gyártási idő, s az eh­hez szükséges szervezési in­tézkedéseket még idén meg fogják valósítani. Ami pedig a termékek mi­nőségét, piaci versenyképes­ségét illeti, a Kötöttkesztyü- gyár e téren is rászolgált a hitel folyósításában megnyil­vánuló bizalomra. Az új gépe­ken gyártott egészségügyi és egyéb munkakesztyűk nugr­ónál nyertek a pécsi vásáron. Erre az évre 70 ezer pár kesztyű tőkés exportját irá­nyozta elő a gyár. a tényle­ges eladások azonban ezt a tervei jócskán meghaladtak, már eddig több mint 225 ezer pár kesztyű kelt el számos országban, s az év végéig vár­hatóan a t félmillió párt is meghaladja majd a tőkés ex­port. ' ».V A beruházás első üteme te­hát már ..sínen van”, ,Io úton halad a fejlesztés második ré­sze is. amely a divatkesztyük gyártását fogja a munkakesz­tyűk színvonalához emelni. Ebben a programban 40 * — ugyancsak japán — automa­ta munkába állítása szerepel., A nvegvaiósuLás után a -terv szerint mintegy 800 ezer pár­ral bővül a Győri Kntöttkesz- tyügyár divatkesztyű-kapaci­tása. s álapósan fejlődik mind a gyártás, mind pedig a gyártmány minősége is. Már működik, illetve már külföl­di megrendelésre dolgozik 14 divatkesztyűs gép. s az eddigi tapasztalatok alapján ezek a gépek is túltesznek a japán szállítók ígéretén. További 10 gép beszerelésre vár, s ismer­ve a japán szállítók pontos­ságát. bizonyára a tervezett­nek megfelelően még augusz­tusban útrakel az utolsó 16 berendezés is. PTH. CHINOIM-müszerek A CHINOIN nagytétényi gyáregységének műszcrOzemcben sokféle speciális műszert, gyógyszer-analitikai berendezést készítenek. A különféle rendeltetésű műszerek egy részét a hazai gyógyszergyártásban használják fel. de exportálnak is belőlük a KGST-országokba. Ma nyílik meg a zam­biai fővárosban a brit nemzetközösseg csúcsér­tekezlete. Az egykori brit gyarmatbirodalom utód­államainak ez a sajátos, rendkívül ellentmondá­sos és nem kevésbé he­terogén gyülekezete mind a színhelyet, mind az időpontot illetően kényes körülmények között ül össze. Az értekezlet legizgal­masabb témája ugyanis nyilvánvalóan a Rhode­siával kapcsolatos di­lemma-szövevény lesz és a konferencia színhelye. Zambia az úgynevezett frontállamok egyike. Kenneth Kaunda zam­biai elnök a Rhodesiával szomszédos államok ve­zetőivel, Ma chef mozam­biki. Neto angolai. Nye­rsre tanzániai és Se- rethse Khama botswa- nai államfővel — együtt nem véletlenül időzítet­te a frontállamok külön csúcsértekezletét a lusa­kai konferencia előesté­jére — ugyancsak a zam­biai fővárosban. A -él nyilvánvaló volt: közös álláspontot kidolgozni a nemzetközösségi értekez­letre. Az itt várható viták egyik legfőbb gerjesztő­je és .célpontja az egyko­ri ..anyaország". Anglia lesz. Nem nehéz megjó­solni, hogy Margaret Thatcher miniszterelnök­asszony Lusakában újabb leckét kap a régi igaz­ságból. amely szerint sokkal könnyebb ellen­zéki pozícióból ..kemény dolgokat" mondani, mint a bársonyszékből gya­korlati eredményeket el­érni a kül- és belpoliti­ka veszélyes vizein. Tekintélyes angol kom­mentátorok szerint a kormányfő két malomkő között kénytelen meg­próbálni a lehetetlent Lusakában: összeegyez­tetni az összeegyeztethe- tetlent, vagyis saját párt­ja ..héjái" és az afrikai országok igényeit. Tal- cher asszony megválasz­tásához nagy segítséget kapott a fehértelepes- rezsim angliai védelme­zőitől és ez a csoport elég nagyhatalmú ahhoz, hogy tartani kelljen tőle. . Ugyanaljkpr Rhodesia ügvében egész Afriaka — j érthetően — elsősorban Angliát teszi felelőssé azért, hogy a dolgok idáig fejlődhettek és egy csaknem összafrikai el­lenérzés alapos gondokat jelenthet hosszabb távon . is a brit külpolitikának. London ráadásul azt a nyugatot képviseli egy elsöprő többségében ..harmadik világbeli' résztvevőkből álló kon­ferencián. amelynek kulcsszerepe van a má­sik fehér bástya, a Dél- afrikai ' Köztársaság apartheid-rezsi m jenek prolongálásában. Lusa- kában meglehetősen ne­héz lesz megakadályozni, hogy a brit delegáció széksora a vádlottak pad­jává váljon. ■ HORDOZHATÓ BEHENDE 'ESEK GAZKUTAKIIOZ — A Budapesti Kőolajipari Gyár mozgatható gázüzemi kitermelő berendezéseket is gyárt, többek között a Nagyalföldi Köolaj- és Földgáztermelő Vallalat részére. A kisebb hozamú és nem bosszú élettartamú gázkutak- hoz ugyani» nem érdemes hagyományos kitermelő egységeket telepíteni. Ha kimerül a kút, a berendezés könnyen tovább szállítható a következő Munkahelyre. A képen: Szállításra ké­szítik elő a hordozható berendezést. ,

Next

/
Thumbnails
Contents