Kisalföld, 1979. szeptember (35. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GVÖR, 1979. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT _______________ ARA: 1,60 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nemeken ülést tartott. Az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendelettel újraszabályozta a bí­rósági végrehajtást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás sza­bályait továbbfejlődött társadalmi-gazdasági viszonyainkkal, másrészt egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vagyonjogi, családjogi és munkajogi követelések bírósági végrehajtá­sát. Többek között: megkönnyíti a tartásdíj behajtását, a gyermek elhelyezésére és át­adására vonatkozó határozat végrehajtását, hatékonyabb eszközöket biztosít a bírósági döntésből fakadó kötelezettségeiket nem tel­jesítő állampolgárok esr szervek ellem haté­konyabb fellépésre, ezzel szilárdítja az ál­lampolgári és állami fegyelmet. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lep hatályba. Az Elnöki Tanács ézután'*sze- mélyi kérdésekben döntölt: Zara Lászlót, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagjai — nyugállományba vonulása miatt — ’ .fel­mentette tisztségéből ezzel egyidejűleg Ba­logh Istvánt, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagjai sorába beválasztotta. Az El­nöki Tanács végül bírákat választott meg és mentett fel. Losonczi Pál' üdvözlő I á y i r a t a Líbia nemzeti ünnepe alkalmából Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Mo­urner el-Kadhafi ezre­dest. a Líbia Arab Népi Szocialista Dzsamahirl- ja vezetőjét. Eszmecsere a szakszervezeti mozgalomról Marcelíno Camacho elutazott hazánkból A SZOT meghívására augusztus 18—31 között hiva­talos-baráti látogatást tett hazánkban Marcelino Cama­cho. a Spanyol Munkásbi­zottságok Szakszervezeti Szö­vetségének (CCOO) főtitká­ra. Magyarországi tartózko­dása során a magyar szak- szervezetek tevékenységével, a szocialista' társadalomban betöltött szerepével és aktuá­lis feladataival ismerkedett. Gáspár Sándorral, a SZOT főtitkárával folytatott meg­beszéléseken kölcsönösen tá­jékoztatták egymást a két or­szág szakszervezeti mozgal­mának helyzetéről, véle­ményt cserélte!; a nemzetkö­zi szakszervezeti * mozgalom' időszerű kérdéseiről és a két­oldalú kapcsolatok tovább- .fejlesztésének lehetőségeiről. A CCOO főtitkára ipari és mezőgazdasági üzemekben. kulturális, szociális és szak- szervezeti intézményekben tett látogatást, fogadta Péter János, az országgyűlés alel­nöke. A SZOT vezetőivel folyta­tott tárgyalásokon mindkét fél hangsúlyozta az ez év ok­tóberében Genfben megren­dezésre kerülő III. európai szakszervezeti konferencia jelentőségét és jövőbeni rendszeres megtartásának szükségességét. A SZOT és a CCOO képvi­selői megállapodtak a szer­vezeteik közötti kapcsolatok és együttműködés tovább) erősítésében, a kölcsönös szo­lidaritás elmélyítésében. Mar­celino Camacho spanyolor­szági látogatásra hívta meg a magyar szakszervezetek kül­döttségét. A CCOO főtitkára pénteken elutazott hazánkból. Konzultatív tanácskozás Megbeszélés Ulánbátorban A Mongol Népköztársaság külügyminisztériumának meghívására augusztus 27-töl 31-ig a szocialista országok külügyminisztériumainak képviselői konzultatív ta­nácskozást tartottak Ulánbá­torban. A tanácskozáson. a Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság, a Bolgár Nép- köztársaság, a Csehszlovák Szocialista . Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Laoszi Népi Demokratikus Köztár­saság a Lengyel Népköztár­saság. a Magyar Népköztár­saság, a Mongol Népköztár­saság. a Német Demokrati • kus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság; a Szovjet Szocialista Köztársa - ságok Szövetsége, az Ukrán— Szovjet Szocialista Köztársa - sag és a Vietnami Szociálist;. Köztársaság külügyminiszté­riumának miniszterhelyette­sei és más vezető munkatár­sa: vettek részt. A tanácskozás munkájában részt vettek- a KGST titkár­ságának képviselői is. A tanácskozás résztvevői véleményt cseréltek az ENSZ t evékenységének aktuális problémáiról. és az ENSZ- közgyűlés 34. üléssijakártak kérdéseiről. A találkozó szí­véivé?. baráti légkörben folyt le. I Vendégkiállítás ' Az osztrák ellenállási moz­galom archívuma Magyaror­szágon is bemutatja az Oszt­rákok a száműzetésben cí­mű kiállítást, amelyet az utóbbi öt évben, amióta el­készítették. sok-sok. érdeklő­dő tekintette meg Ausztria városaiban, az Amerikai Egyesült Államok 30 egyete­mén, Stockholmban. Frank­furtban és Brüsszelben. Amint Herbert Steiner pro­fesszor, az archívum tudo­mányos titkára — egykori ellenálló — pénteken a sailó képviselőinek elmondta: 1934 és 1945 között, miután Ausztriában a munkáspárto­kat, a skabad szakszervezete­ket beszüntették, majd a né­met csapatok megszállták Ausztriát, az osztrák ellenál­lók 10 ezreinek kellett el­hagyniuk hazájukat. A kiállítás ünnepélyes «megnyitóién ré?zt vett Bo­ros Sándor kulturális mi­niszterhelyettes. Sárközi Sán­dor, a Magvar Partizán Szö­vetség titkára. Valamint po­litikai. társadalmi é’etünk számos képviselője. Megje­lent Gerhard Velcovsky, az osztrák szövetségi köztársa­ság budapesti ideiglenes üavvivője. valamint az oszt­rák e'lsná'lási mozgalom ve­teránjainak egy csoportja. A Soproni Ruhagyár csornai üzeme A minőség javításáéit A visszaadott munkakör — Döntő az alapanyag Amikor június utolsó napjaiban a Soproni Ruhagyár csor­nai üzemében jártunk, valósággal vibrált a levegő, olyan sürgést-forgásl tapasztaltunk. Sokáig úgy tűnt. hogy a kollek­tíva minden erőfeszítése ellenére sem tudja pótolni azt a le­maradását. amely az év eleji iparági alapanyaghiány miatt keletkezett. A hajrá azonban sikerült, az üzem becsülettel teljesítette feladatát. Török Andrásné üzemvezető is sokkal nyugodtabbnak tűnik most a nyár végén. A Demokratikus Ifjúsági Világszövétség európai tagszerve­zeteinek kétnapos kibővített konzultatív tanácskozása — ame­lyet. Jacek Paliszewskinek. a DÍVSZ európai bizottsága veze­tőjének. a lengyel tagszervezet képviselőjének elnökletével tartottak Budapesten — pénteken befejezte munkáját. A résztvevők a tanácskozáson elismeréssel nyilatkoztak azokról az akciókról, amelyeket a szövetség az 1979 eleien az NSZK-beli Dortmundban rendezett végrehajtó bizottsági ülé­sé óta megvalósított. Valamennyi felszólaló hangsúlyozta a közeli jövő egyik legfontosabb eseményének jelentőségét: ..Békés biztonságos jövőt minden gyermeknek” címmel szer­veznek világkonferenciát Moszkvában. A konzultatív tanács­kozás résztvevői üdvözölték a SALT-II. megállapodást, támo­gatásukról biztosították a ratifikálására irányuló erőfeszítése­ket. Számos javaslatot tettek arra hoev a jövőben a világ ha­ladó ifjúsága miképp vállaljon nagyobb részt a demokráciá­ért. a demokratikus oktatásért, az ifjúság jogaiért és a munka-' nélküliség ellen folytatott küzdelemben. Magyar-jordán egészségügyi egyezmény — Tizenkét év óta nem volt ilyen hajtás, mint az idén. Csak dicsérni tudom az asszonyokat — mondja az üzemVezétőnő. — Most a mi­nőség megjavítása az első számú feladat. A terv szerint 97 százalékban első osztályú terméket kell szállítanunk, de ez az első félévben csak kilencvennégy százalékra si­került. Az alapanyaggal kap­csolatos gondjaink csak né­mileg csökkennék, s ezen a legutóbbi másfél éves kísér­let sem segített. Azért mon­dok kísérletet, mert éppen a gondok miatt úgynevezett cserélőket állítottunk be, akik a hibás anyagot kike­resik és megfelelőre cseré­lik. de átütő eredményt ez sem hozott. Most ezt a ..stá­tuszt" visszaadjuk a központ­nak. — Próbálkoztak-e más módszerekkel? — Már nem kísérlet a mi­nőségi bérezés. .Egy éve a legkülönbözőbb mutatók sze­rint vizsgáljuk a jobb mun­kára való ösztönzést. Még va­júdunk vele. de a terv sze­rint 1980-ban véglegesítjük. Elvünk, az őszinteség, mert enélkül a lényege veszne el. Alapvető változást azonban csak a jobb alapanyag hoz­hat. A iérsev ruhák értéke is nagyobb — bár a pontos adatokat nem ismerem — gazdaságosabb is gyártásuk. — A megyében a munka­erő-gazdálkodás területén számos kezdeményezés tör­tént. Hogyan érintette ez ti csornai üzemet? — Egy kicsit távolabbról kezdem. Néhány éve száz­nyolcvan-háromszázezer ru­hát varrtak egy év alatt. Most a félévi szám megköze­líti a kétszázötvenezret. Ugyanakkor létszámunk nem jelentősen nőit.' Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kétszázhatvan dolgo­' zóra jut négy művezető, akiknek még néhányan se- gítkeznek. Ezek az adatok ta­lán mutatják, hogy a terme­lés, létszámgazdálkodás és a munka- és üzemszervezés összehangolása évek óta a fi­gyelem középpontjában volt. Eleve nem alakult ki n-agv változtatást igénylő helyzet. . A termelésirányítók feladat­körét már 1978-ban írásba rögzítve korszerűsítettük és a . mi nden dolgozóra kiterjedő , felülvizsgálat megtörtént Külön vizsgáltuk a normát nehezen teljesítők helyzetét. Az egyéni adottságokat fi­gyelembe véve változtattunk és változtatunk a jövőben is. A gondos egyeztetés után ju­tottunk arra a<következtetés­re, hogy a harmadik negyed­évben hat munkakört épí­tünk le. közöttük a már em­lített cserélöt. — Az emberi erővel törté­nő takarékoskodás mellett milyen más területen takaré­koskodnak? — A gyár nyolcvan száza­lékban első osztályú anyagot kap, a maradék egyötöd hi­bás a legnagyobb termékünk alapanyagából. A kellékek sem megbízhatóak. Marad á cérna és az energia. Villa- mosenergia-megtak,arí tás unk a világítás átalakításával je­lentős lesz. Nehezebb meg­valósítani a hőenergetikai el­képzeléseket, mert saját üze­münkön kívül szolgáltató szerepet is betöltünk. Ha má­sok nem köteleznek az ú.i szabványok megsértésére, ezen a területen előbbre lép­hetünk — mondta az üzem­vezetőnő. H. S. Nemzetközi egyezmény született a Magyar, Népköz- társaság és a Jordán Hase- mita Királyság kormánya kö­zötti egészségügyi együttmű­ködésről. A megállapodást pénteken írta alá Budapes­ten — a Hilton Szállóban — a két ország egészségügyi minisztere: dr. Schultheisz Emil és Abdel Rauf Ravab- deh. Az egyezmény értelmében a két ország illetékesei az egészségügy szervezése terén — rendszeresen tájékoztatják egy-mást a gyógyítóhálózat szei-vezetéről és az egészség­ügyet érintő fontosabb jog­szabályokról. Közük az egészségügyi statisztika hnóci- szereire vonatkozó tapaszta­lataikat - és közzétett statisz­tikai adataikat. Kölcsönösen megismerhetővé teszik (kí­vánságra meghatározott pél­dányban meg is küldik) új egészségügyi létesítménye* típusterveit. Kiterjed az együttműködés az orvos- és gyógyszerészeti tudomány különféle területeire, az or­vosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzésére és továbbképzésé­re. Ezt szolgálja majd a tu­dományos kutatások legfon­tosabb új eredményeinek közlése. Megismertetik az egészségügyi oktatás formáit, módszereit, és kérésre meg­küldik egymásnak az új ma­gyar. illetve jordán egészség- ügvi tankönyveket, tájékoz­tató anyagokat, filmeket. Fontos fejezetét jelenti az egyezménynek a közegészség- ügyben a környezet, a mun­ka-. élelmezés- és iskola- egészségügy terén kialakítan­dó együttműködés, a jár­ványügyi tapasztalatcsere, a fertőtlenítésben alkalmazóit módszerek és eredmények kölcsönös megismertetése. Tájékoztatják egymást — minden esetben a lehető leg­gyorsabban — azokról az egészségügyileg fontos jelen­ségekről eseményekről, ame­lyek halassal lehetnek a két ország járványügyi helyzeté­re. Az egyezményben rögzí­tették: ingyenes esészségíisyi ellátásban részesítik azokat a magvar. illetve iordán állam­polgárokat. ak;k ideiglenesen a másik országban tartóz­kodva hirtelen megbeteged­nek. halaszthatatlan orvosi beavatkozásra szorulnak. Azt is lehetővé teszi a mos­tani megállapodás, hogy a két ország meghatározott időtartamra küldjön egymás­hoz tapasztalatcserére, illet­ve továbbképző1"'? orvosokat, gyógyszerészekéi egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat, más egészségügy dolgozókat, meghívjanak szakembereket előadások tar­tására. ■ ENERGIA- ÉS AN\ AOTAK 4 RÉKOSSAG. Az Egyesül Izzó nagykanizsai fényforrás gyára 1979-ben tíz százalékkal több izzólámpát és alkatrészt gyárt, mint tavaly. A többlet­termelést a termelékenység növelésével, gyártmányfejlesztéssel a scte.it csökkentésével, a gépsorok jobb kihasználásával érik cl. Termelésük nyolcvanat százalékát exportálják. Ülést tartott az Elnöki Tanács

Next

/
Thumbnails
Contents