Kisalföld, 1979. október (35. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. OKTÓBER 2., KEDD ARA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Lázár György fogadta Rudolf Rolilíceket Jubileumát köszöntötte a város •• ünnepi tanácsaié» Kapuvárait Ezerkilencszázhatvankilenc. október 1-én Kapuvár lakossá­ga a zord idő ellenére, jó hangulatban sietett a Rábaközi Mű­velődési Központ épületébe, hogy tanúja legyen Kapuvár tör- • • - a, ténelmé jelentős1-pillanatának, amikor äz Elnöki-Tanács tit­kára -átadja a várossá nyilvánítás oklevelét. Aznap megala­kult a hatvan tagú tanács, a 11 tagú Végrehajtó bizottság és hét .munkabizottság. Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága első titkárának vezetésével október elején párt­ós kormányküldöttség utazik Berlinbe, hogy — a Német Szocialista Égvségpárt Központi Bizottságának, az NDK Ál­lamtanácsának és Minisztertanácsának meghívására — reszt vegyen a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeket. \ ________ , Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke hétfőn hivatalában fogadta Rudolf Rohlicek. csehszlovák miniszterelnök-helyettest. A szívélyes baráti hangulatú ta­lálkozón jelen volt Marjai József miniszterelnök-helyet­tes és Václav Moravec. Cseh­szlovákia budapesti nagykö­vete.­Sarlós István hazaérkezett Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára — aki részt vett és felszólalt a Ja­maicai Népi Nemzeti Párt közelmúltban megtartott or­szágos értekezletén, majd a Népfront képviseletében lá­togatást tett Mexikóban. Costa Ricában és Panamában — Vasárnap hazaérkezett la­tin-amerikai körútjáról. CsahszBa Mák gazdasági és műszaki napok Hétfőn Budapesten, a Tech­nika Házában megkezdődött az 5. csehszlovák gazdasági es műszaki napok egy hetes eseménysorozata, amelyen 30 előadás hangzik el. főként a legújabb csehszlovák építő­ipari, számítástechnikai, szer- számgépipari eredményekről, új műszaki és technológiai eljárásokról. A rendezvénysorozatot Aj- tűi Miklós, a Műszaki és Ter­mészettudományi Egyesületei Szövetségének elnöke nyitot­ta meg. majd Marjai József és Rudolf Rohlicek minisz­terelnök-helye 11 esek mon d ta k beszédet. Mint hangsúlyozták:- Magyarország és Csehszlová­kia. gazdasági és műszaki tu­dományos együttműködése a kölcsönös baráti és elvtársi segítségnyújtás szellemében fejlődik. E kapcsolatokat erő- sítf az is. hogy mindkét or­szág számára létkérdés mi­nél intenzívebb bekapcsoló­dás a nemzetközi munkameg­osztásba. A magyar és a csehszlovák kormány ezért is megkülönböztetett figyelmet fordít a szocialista gazdasási integráció minél szélesebb körű kibontakoztatására, s támogatja a KGST keleté­ben folvó iiven irányú tevé­kenységet. Ezt példázza egye­bek között azoknak a sokol­dalú megállanodásoknak egész són*. amg'vek meg­valósításában mind Masvav- n>-seág. mind Csehszlovák]'"• t-e'-ékenven részt vesz. A farvsvágok nqzdnsáai p <7 v f í f j-.jfi n Jr ö 'Tó.g.a f.p í 1 rvT-és-én 6 V egvik fn iránva a közvetlen kanncolafok erősödése .az ál­lami szervek vállalatok, ha­tármenti területek között. A várossá- nyilvánítás tize­dik évfordulója alkalmából ünnepi ülést 'taríott tegnap délután Kapuvár város Ta­nácsa az ez alkalomra meg­szépült tanácsteremben. Az ünnepséget Molnár Lászióné, a Hazafias Nép­front Kapuvár városi Bizott­ságának titkára nyitotta meg. Köszöntötte a tanács tagjait, a vendégeket, köztük dr. Papp Józsefet, az MSZMP Győr- Sopron megyei Bizottságának osztályvezetőjét, S.ialó Lajost, a Győr-Sopron megyei Ta­nács általános elnökhelyette­sét, Fördős Andrásáét, a HNF megyei bizottságának titká­rát, majd felkérte dr. Nagy András tanácselnököt ünnepi beszédének megtartására. — Kezdettől tudtuk és hir­dettük, hogy a városépítés céltudatos, tervszerű és lelki- ismerete^ becsületes helytál­lást igénylő munka, amelyből mindenkinek ki kell venni a részét — kezdte .megemléke­zését az elnök, majd a továb­biakban számot adott arról, mi mindent végeztek az eltelt évtizedben. — A korszerűsített élelmi­szeripar kiegészült modern gépiparral. A város iparszer­kezetében megtalálható a vas-, villamos-, a textil-, az élelmiszer-, az építő- és fa-, valamint a szolgáltatóipar. Ipari termelésünk tíz év alatt két és félszeresére növeke­dett. A két mezőgazdasági termelőszövetkezetben is meg­változott a termelési szerke­zet. Az anyagi alapok éssze­rűbb felhasználásával, a nö­vénytermesztési; és állatte­nyésztési hozamok növelésé­vel termelésük korszerűbb, gazdaságosabb lett. A városi rang. a lakosság igénye és pártunk kongresz- szusi programja is megköve­telte a kereskedelem fejlesz­tését. Az e téren végbement változásokat is elemezte a .szónok...A többi között el­mondta. hogy a .kereskedelmi hálózat alapterületű 9 ezer ; négyzetméterről 15 ezerre, a 210 millió forintos forgalom * 500 millióra növekedett a tíz . év alatt, és javult a város­környéki lakosság ellátása is. A továbbiakban az egész­ségügyi és szociális ellátás­ban végbement változásokat, az üzemorvost hálózat kiépü­lését. a kórházi gyógyítás ja­vulását. a jobb megelőző és gyógyító munka feltételéit elemezte a tanácselnök és be­jelentette, hogy rövidesen megkezdik az új, modern or­vosi rendelő és gyógyszertár építését.. Sok minden történt Kapuvárott az oktatási, mű­velődési lehetőségek és körül­mények fejlesztéséért is. Bi­zonyítja. hogy többek között felújították az általános isko­lát. a középiskolát és a szak­munkásképző intézetet. Az óvodákban, bölcsődékben, a napközi otthonokban ma két­szer annyi gyermekről gon­doskodnak. mint tíz évvel ez­előtt. A holnap is biztató: Gartán óvoda énül. amelyet október első nanfaiban adnak át: az Arany János utcában bölcsőde és óvoda építését kezdték meg: jövőre elkészül a város úiN 12 tantermes ál­talános iskolája, valamint a tornaterem. A közművelődést és kulturális életet irányító intézmények, testületek és művészeti együttesek munká­ja is színvonalasabbá vált. — Művelődési központunk egyre jobban betölti szerepét a város kulturális életén:!; összefogásában. irányításán ban. Módszertani segítséget nyújt a városkörnyéki közsé­geknek. szervezője megyei és országos rendezvényeknek is. Műkedvelő művészeti csoport­jaink — a népi tánccsoport, a fúvószenekar, az énekkar, a Kata-kör, az irodalmi színpad — jól működnek, sok segítsé­get kaplak az országos hírnév megszerzéséhez, a magasabb minősítéshez. A tanácsoknak — így Kapu­várnak is — kiemelt feladata volt az elmúlt évtizedben a lakásépítés szervezése. Kapu­várott a két ptóves terv so­rán állami, szövetkezeti és magánerőből 682 család jutott, illetve jut szép. korszerű ott­honhoz. De nemcsak az új otthonok lakói élnek jobb la­káskörülmények között, hi­szen T2 állami-, lakást korsze­rűsített a tanács és több szá­zan magánerőből, az OTP se­gítségével tették korszerűvé otthonaikat. Szépen fejlődött a város kommunális létesít­mények tekintetében is. Dr, Nagy András méltatta a városi tanács, a végrehajtó bizottság és a tanács bizottsá­gainak munkáját is. — Mindig a legjobb tudá­sunk szerint igyekeztünk kép­viselni a választók érdekeit. Sokszor nehéz volt a válasz­tókerületi és az összvárosi érdeket egyeztetni, rangsorol­ni. Talán városunk arculata, egyre gyarapodó anyagi és szellemi értékei, a lakosság kulturális felemelkedése, a mindennapi termelő- és alko­tó munka a legjobb bizonyí­téka: jó gazda módiára tevé­kenykedtek a népképviselet tagjai. Az ünnepség következő ese­ménye a „Pro Űrbe Kapuvár” ki tüntetések átadása volt. A várósért kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül Pát- zay Pál kétsze?-es Kossuth- dí’as szobrászművész. Kapu­vár nemrég elhunyt díszpol­gára. Varrta F.rzsébet, az MSZMP Kapuvár városi Bi­zottságának első titkára, va­lamint a Kapuvár városi Tűz­oltó Parancsnoksán kollektí- vá'a részesült a kitüntetésben. Dr. F.rdély Sándor. Sopron város tanácselnöke a meave városainak nevében köszön­tötte a tízéves várost. Ezután ■7 elnöklő Molnár I-ász!óné 'lr. Pang Lajosnak, a Minisz­tertanács Tanácsi Hiva’a'a elnökének köszöntő levelét is­mertette. A kapuvárt úttörők kedv°” szavaival, énekével. verselé- s»vei ért véget az ünnepi ta­nácsülés. Horváth Irma Az ideihez hasonlóan 1980- ban .is 388 300-an tölthetik szabadságuk egy részét szak- szervezeti üdülőkben — erről határozott hétfői ülésén a SZOT Elnöksége. Ezúttal újabb üdülőt nem nyitnak, de gon­doskodnak a zalakarosi, a hé­vízi Postás és Park. a bala- tonszéplaki Ezüstpart. a sop­roni Pedagógus, a gyulai és a szántódi Kemping-üdülők, valamint a hévízi szanató­rium tervszerű építéséről. Több mint 48 000-en nya­ralhatnak együtt családjukkal. csaknem tízezren vehetnek részt külföldi csereüdülteté­sen. s 55 hajó is indul külföl­di útra. körülbelül tízezer, üdülőutassal, A leányfalui Pa­noráma üdülőt egyhetes tur­nusokban nászutasok rendel­kezésére bocsátják. 1980. január 1-től — a ki­adásokkal azonos mértékben — emelkednek az üdülők té­rítési dfiai. A felnőtt és a csa­ládos üdültetés naoi 8. a cso­portos gyermek- és szakmun­kástanuló üdültetés napi 6 fo­rinttal kerül többe az eddi­ginél. Vagyis felnőttek szá­mára az első csoportba sorolt üdülőkben napi 48. a máso­dik csoportban 36. a harmadik csoportba sorolt üdülőkben és az üdülő szanatóriumokban 30. a szülőkkel eívütt üdülő 15 évesnél nem idősebb gyer­mekek után napi 22. a nvári csoportos gyermekű dőlésben és az Iskolás gvógyüdülésben részt vevők után. valamint a szakmunkástanuló üdü’őkben nani 16 forintot kell fizetni. A harmadik és a további ön­álló keresettel nem rendelke­ző gyermekek titán térítési dl- int nem kell fizetni, A szak­munkástanulók gyógyüdülte­Mint az országban min­denütt, Sopronban éppoly jó ,gyereknek lenni, .-vm ma reggel fél kilenctől egy ki­csit több gonddal jái majo a gyermekség, mint egyéb­ként: ekkor kezdődik ugyan­is a Magyar Úttörők Szövet­sége soproni járási elnöksé­gének 4 parlamentje a Hor­váth Zoltán Üttörőházban. Ezt szombaton a városiak megbeszélése követi. Azért a gondok csák félig komolyak a négy munkacso­portban tanácskozó gyere­keknek. miután elmesélték egymásnak, hogyan tanul­nak. miképp élnek az úttö­rőmozgalom adta lehetősé­gekkel, milyen új barátsá­gokat kötöttek a tanév első hónapjában az iskolában, egy kicsit játszanak, énekel­nek is. Netán azokat a fel­nőtteket tag?’'’ál; ah’k úttörőéletük e fontos esemé­nyére meghívtak, men min­den munkacsoport egyúttal vendéglátója egy-egy fel­nőttnek is. A meghívottak az úttörőmunkát segítő he­lyi társadalmi, gazdasági ve­zetők. A hivatalos program sze­rint a pariament feladata: Értékelni az úttörőcsapatok tevékenységét, megvitatni a gyerekek érdekeinek érvé­nyesülését. összegyűjteni a javaslatokat a felsőbb szin­tű parlamentekre és nem utolsó sörben megválasztani azokat, akik társaikat a me­gyei tanácskozáson -képvise­lni. tése is, az állami gondozottak üdülése is ingyenes, Új intézkedés, hogy a SZOT üdülő-szanatóriumokba minden év október elseje és a következő év április 30-a között a szakszervezeti bizott­ságok — ha azzal az ágazati, iparági központ, illetve a szakszervezetek megyei taná­csa is egyetért — szakszerve­zeti tagsággal rendelkező sa­játjogú nyugdíjasokat is be­utalhatnak. Az elnökség megvitatta a szakszervezetek elméleti ku­tató intézetének múlt évi munkáját, valamint idei és jövő évi feladatait is. Megál­lapította. hogy az intézet a társadalmat, a szakszerveze­tek munkáját érintő széles körű kutatásokat végzett, ta­nulmányokat készített, ame­lyekhez több mint tízezer em­bert kérdezett meg. A követ­kező években is fontos fel­adatai lesznek olyan kérdé­sek kutatásában, tanulmányo­zásában, mint a fejlett szo­cialista társadalom építése. Ezen belül egyebek közölt vizsgál ia majd a szakszerve­zetek funkcióit, a szocialista munka verseny távlatait, a dolgozók életmódjának egyes kérdéseit, a tudományos és technikai haladás hatásait, a szakszervezeteknek a szocia­lista demokráciával összefüg­gő feladatait. További napirendi pontként az elnökség tájékoztatót hall­gatott meg a gazdasági sza­bályozás 1980. január elsejei módosításáról, továbbá meg­vitatta a szakmunkásképző is­kolákban működő tanulói szakszervezeti alapszerveze­tek anvagi támogatásának kérdéseit. Egy-egy gyerek-küldött édesanyja még taian az ün­nepi alkalomra való fehér inget vasalta, amikor felke­restük Etilinger Zsuzsa já­rási úttörőelnököt, hogy megkérdezzük: — A szervezet vezetőinek milyen tanulságokkal szol­gálhat a gyerekek beszámo­lója, számtalan kérdése'! — Már a járási megbeszé­léseken feltűnt — ami ugyan eddig sem volt titok —, hogy a gyerekeket igencsak ha­sonló kérdések *-)g!alkoziat- ják, mbit a felnőtteket, csak életkoruknak megfelelően. A tanulás, a magatartás, az egymás közötti kapcsolat, a természethez való viszony mind olyan gond, ami bár­mely életkorban fej tőréé t okoz. Baj, ha sok egyéb dol­gunk miatt nem használjuk fel a gyerekek megfigyelése­it. észrevételeit. Az űltörő- parlarr.entek szerepe éppen az, hogy ezen változtasson. — A komolyság nem vál­tozik komolykodássá ezeken az összejöveteleken? — Ennek van veszélye, de elkerülhető: csoportjaink nem nagyok, a program egy résza kötetlen. Az egyik' munkacsoport foglalkozásai­nak címe pémájil; .,\V r a iáték. vár a te meszel!” . — Es hány gyereke' ár a nai délelöttör" — Személv „térin' hetve­net. de ők a járás, háromé-' zerötszáz úttörőjét képvise­lik.' a l. Űttörőparlament Sopronban Káliár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik az NDK-ba Az üdülésről tárgyalt a SZOT Elnöksége Az ünnepi tanácsülés résztvevői. Fotó: Matusz Károly Zászlóiéról! (is Vasárnap délelőtt ünnepé­lyesen. katonai tiszteletadás­sal levonták a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél .a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját, amelyet a Fegyve­res erők napja tiszteletére szombaton vontak fel.

Next

/
Thumbnails
Contents