Kisalföld, 1979. november (35. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK] AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM Befejeződött a Varsói Szerződés katonai tanácsának ülése Befejeződött a Varsói .Szer­ződés tagállamai egyesített fegyveres erői katonai taná­csának október 29—31. között Bukarestben megtartott ülése, amelyen Viktor Kulikov, a Szovjetunió marsallja. a Var­sói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka elnökölt. A tanácskozás munkájában részt vettek az egyesített fegyveres erők katonai taná­csának tagjai, a Bolgár, a Csehszlovák, a Lengyel, a Magyar Néphadsereg, továb­bá a Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti Nép­hadserege, a Román Szocia­lista Köztársaság Hadserege es a szovjet hadsereg képvi­selői. •A katonai tanács összegezte az 1979. évi hadműveleti és harcászati felkészítés eredmé­nyeit. megvizsgálta az 1980. évi feladatokat. Nicolae Ceausescu. a Ro­mán Kommunista Párt l'ötjt- ' kára. a Román Szocialista Köztársaság elnöke, szerdán fogadta a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyve­res erői katonai tanácsa bu­karesti ülésének résztvevőit. A katonai tanács ülésének magyar résztvevői Csórni Ká­roly vezérezredes, honvédel­mi minisztériumi államtitkár­ral az élen szerdán délután hazaérkeztek. A KISZ és az OKIH epilmííköiiése A Magyar Kommunista If­júsági.Szövetség és az Orszá­gos Környezet- és Természet­védelmi Hivatal vezetői ked­den megbeszélést tartottak az OKTH székhazában. Maróthy László az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és Gonda György ál­lamtitkár. az OKTH elnöke áttekintették az ifjúsági sző­ve-ség környezétvédelmi te­vékenységének eddigi tapasz­talatait. a KISZ és az OKTH együttműködését, s elfogad­ták a további együttmimkál- kodás alapját jelentő irány­elveket. Ülést tar! a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését no­vember 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájé­koztató és a XII. kongresszus elő­készítésével kapcsolatos feladatok megvitatását javasolja !a Központ; Bizottságnak. Iil Ilii Ilii Ilii IH'III Ilii I Ilii— IIIIIM llilll IPI11111 Ilii I IM'II 1111111II Ilii III lllllli'H Megemlékezés a takarékossági világnapról Ötvenöt évvel ezelőtt a mi­lánói értekezletükön határoz­ták el a világ takavékpénzj- tárai, hogy niinden év októ­ber utolsó munkanapján tartják a takarékosság világ­napját. Eboől az1 alkalomból tegnap délután" Mosonma­gyaróváron a 11. számú álta­lános iskola aulájában a Szakszervezetek Győr-Sopron megyei Tanácsa és a Ha­zafias Néofront megyei Bi­zottsága ünnepséget rende­zett a város iskoláit képvi­selő pedagógusok részére. Jelen volt: Szabó Mihály, az MSZMP Győr-Sopron megvei Bizottságának titkára, Vál’cl István, a Győr-Sopron me­gyei Tanács elnökhelyettese. Takács Imre, az MSZMP Mosonmagyaróvár városi Bi­zottságának első titkára. Né­meth Károly, a mosonma­gyaróvári járási pártbizott­ság titkára. Glázer Géza. az SZMT titkára. Fördös András­áé, a HNF megvei bizottságá­nak titkára. Török Gyula, az OTP ügyvezető igazgatója, és Holndonner Kálmán, az OTP megyei igazgatója. Az általános iskolások .mű­sora után Fördös Andrásné. a Hazafias Népfront megyei Bizottságának titkára ünneoi beszédében többi között az alábbiakat mondta: — Volt idő. amikor hang­zatos jelszavakat gyártottunk a takarékosságról, ám akkor nem volt mivel takarékos­kodnunk. Takarékoskodni pe­dig addig kell. amíg van mi­ből. A takarékosságnak és a takarékpénztáraknak régi ha­gyományai vannak Magyar- országon. Az első hazai ta­karékpénztár 149 evvel ez­előtt alakult meg. Az Orszá­gos Takaréknénztór' keresi és kutatja ma is, hogy tevé­ken vs égén ek f ej lesztésével. szolgáltatásainak bővítésével hogyan tudná az iránta tá­masztolt igényeket maximá­lisan kielégíteni, s az élet- körülmények .változásához. javításához még hasznosab­ban hozzájárulni. A nénszeKí betéte1 helyezés sj formák közül szólt az if­júsági takarékbetétről, a ka­matozó- betétkönyvekről, a gépkocsinyerernény-betét­könyvről.'’ a takaréklevélről és nem utolsósorban a KST- ről. Majd a mosonmagyar­óvári takarékossági eredmé­nyekről beszélt. — Az iskolai takarék bé­lre? Mosonmagyaróvár és a járás minden iskolájában, akárcsak a meaváben másutt a takarékosságra nevelés e.gvik eszköze. Az előző tan­évben a város és a járás di­ákjai 2.5 millió forintot gyűj­tött, ai< össze az osztálykirán­dulásokra. vaav esvéb szülő1 terhek könnyítésére. Az egy tanulóra e«ő megtakarítás a városban 221 forint, a járás­ban 286 forint. Az ünnem beszéd után dr Kovács Tibor gyermek- gyógyász főorvos tartott elő­adást. A takarékossági világ­nap megyei ünnepsége’ keres­kedelmi és vevőszolgálati tá­jékoztatókkal. valamint ju­talmak átadásával zárult. H. V. Napirenden az építés, a parkosítás Társadalmi munka 25 millió forint értékben Győrött a társadalmi mun­ka értéke ez évben elérte a 25 millió forintot. A pénzbeni értéknél azonban sokkal na­gyobb jelentőségű az az ösz- szeíogás. amellyel a széllé- ' mi es fizikai dolgozók ezrei önként, munkálkodtak azért, hogy szebb, gazdagabb legyen a megyeszékhely. Ft gondolatokkal kezdte tá­jékoztál óját a Hazafias Nén- front Győr városi elnökségé­nek keddi ülésén Belovicz Károly városi titkár, majd az 1980.. évi elképzelésekről .szólt: A .jövő esztendő egvik ki­emelt feladata a lakóterüle­tek környékének rendezésé­ért széni léséért végzendő tár­sadalmi munka sr“rvezé°e és továbbfejlesztése lesz. Csak a >nkóbizoHságok irányításá­val, a védnökség! rendszer és ,a lakosság segítségévet tör­ténhet a parkosított terüle­tek, a játszóterek társadalmi gondozása, a házak előtti vi- rágosítás, zöldesítés, fásítás és az árkok tisztítása. Ugyan­csak szükségét látják a város tanácsi és népfront-vezetői, hogy szorgalmazzák: a válla­latok, üzemek jobban tartsák rendbe környezetüket! Több olyan teendője lesz a városnak, amely elvégzésé­hez társadalmi munkával já­rulhat a lakosság. Ilyen Ab­dán. a Radnóti-emlékhely, Győr-Kiskúton a sportpálya. Révfaluban és Győrszentivé­nem a bölcsőde, a peremke­rületekben nedig a járda érültévé, a fásítás és te>-enren- doyés a győnnbaráli úttörő­táborban, a zöldterület kiala­kítása a gvőrj Kun Páia ip_ kólelep mögött — hogy csak a fontosabbakat említsük. A társadalmi munkában nyúj­tott jogi tanácsadást is széle­síteni kívánja a népfront vá­rosi bizottsága. — A társadalmi munka csak akkor lehet eredményes, ha jól szervezett az irányítás, tervszerű a munka és igazo­dik az a távlati fejlesztések- . hez, alkalmazkodik a lakos­ság valós igényeihez. Ennek érdekében nagyon sokat te­het a fejlesztések gazdája, a városi tanács és a népfront ' városi bizottsága —. hangsú1- lyozta Belovicz Károly, majd bejelentette./ hogy a jövő év- ’ re eddig mintegy 13 millió forint értékű társadalmimun- ka-lehetőssget egyeztettek a városi tanács tervosztályával. H. I. A tartalomból Őszinte számvetés Színvonalasabb munkára törekednek Kisalföld Ifjúsága ♦ Gyertyák napja, csütörtök Nemzetközi összefogást a katonai enyhülésért! B Magyar EMSZ Társaság Intéző Bizottságának állásfoglalása A magyar közvéleményben széles körű visszhangra ta­lált Kurt Waldheimnek. az ENSZ főtitkárának az Egye­sült Nemzetek szervezete le­szerelési akcióhete alkalmá­ból mondott beszéde, amely­ben a többi között hangsú­lyozta: ,,az emberiséget vál­tozatlanul súlyos veszély, az önpusztítás veszélye fenyege­ti”. Valóban, egy év alatt 409 milliárd dollárt költenek a világon fegyverkezésre, ép­pen ezért a népek létérdeke á fegyverzet korlátozása, a leszerelés, a militarizmus kor­látok közé szorítása. Meggyő­ződésünk. hogy a politikai enyhüléssel lépést kell tarta­nia a katonai enyhülésnek —• emeli ki a Magyar JINS’? Tár­saság. Intéző Bizottságának szerdán közzétett állásfogla­lása A Szovjetuniónak Leonyid Brezsnyev állal Berlinben előterjesztett legújabb javas­latai is — amelyek hazánk ’ társadalmát n-.élv megelége­déssel töltötték el — a szocia­lista országokat tömörítő Var­sói Szerződés tagállamainál: konstruktív békeakaratát de­monstrálják — hangzik a do­kumentum. A leszereléssel . összefüggő kérdéseknek az. ENSZ Társaságok Világszö­vetsége legutóbbi. Barce'óná- ban megtartott 27. közgyűlése ugyancsak kiemelkedő teret szentelt. A közgyűlésen elfo­gadott határozat — amelynek végrehajtását a Magyar ENSZ Társaság széles körűen tá­mogatja — rámutat a lesze­relés és a fejlődés közötti szo­ros összefüggésre is. Csak a fegyverkezési hajsza meg­szüntetése. a leszerelés te­remtheti meg a tartós békét és biztonsagot, a gazdasági és társadalmi haladást minden nép számára. A határozattal egyetértve a magyar közvéle­mény is í’endkívüli jelentő­séget tulajdonít a SALT—II. aláírásának és sürgeti a SALT—III-mal kapcsolatos tárgyalások azonnali megkez­dését. mert csak ilyképpen érhető el a stratégiai fegy­verek lényeges csökkentésé­nek, az új tömegpusztító fegvverek bevezetése meg­szüntetésének általános ér­dekű célja. Az ENSZ Társaságok Vi­lágszövetségének felszólításá­hoz csatlakozva a Magyar ENSZ Társaság felhívja a szövetség . valamennyi tag- szervezetét: hassanak oda, hogy kormányaik végrehajt­sák az ENSZ rendkívüli le­szerelési közgyűlésének hatá- rozait. Meggyugvással állapíthatjuk meg, hogy a Magyar Népköz­társaság politikája minden­ben egyezik a békét és lesze­relést támogató százmilliók törekvéseivel, s ez jutott k:- fejezésre az elmúlt napokban a leszerelési akcióhét alkal­mából megfogalmazódott ál­lásfoglalásokban is A századik idény IJ] cukor Petőházán „Uíazik” a nyer«szele( — A farlályokban már a cukor készül. Néhány napja kéréssel for­dult a termelőkhöz a Pető- házi Cukorgyár: a földből kiszedett répát még aznap szállítsák el az átvételi hely­re. Ugyanis a táblán hagyott répa a hirtelen beköszöntő hidegre éjszaka-megfagyott, napközben felengedett és tá- rolhatatlanná vált. Az ilyen répa nemcsak a feldolgozás1 akadályozta, hapern a cukor- tartalom is csökkent. Nos. egy-két napig még ilyen fagyott-kiengedett ré­pát dolgoz fel a gyár — mondták kedden Petőházán —■ s ez meglátszik a cukor- tartalmon is. Az előző napok­ban 2—3 százalékkal több cukrot mértek, a kiszedett és földön renden maradt répa cukorfoka 1G százalékra esett vissza. Egyébként a répafel­dolgozási idény 32. napjáig a tervezett 39 ezer vagon ré­pából 19 371 vagonnal dolgo­zott fel a gyár, és 1377 vagon cukrot készített. Még hozzá — a szakvélemények szerint — kifogástalan minőségű fe­hér cukrot. A veteránszámba menő gyár napi elméleti teljesítmé­nye 300 vagon termés feldol­gozása, eddig sikerült napon­ta 324 vagon répából cukrot nyerni. Az átlagos cukorlar- ta.lom 16,66 .százalék, az utób­bi' időben — leszámítva azt a 400 vagonnvi termést, ami renden maradt — 17 és fél százalékot is elért a répa cukortartalma. Melyik gazdaság hozta be eddig a legmagasabb cukor- tartalmú répát? A korszerű laboratóriumban azonnal kéznél vannak a rendszeres mérések eredménvei. A ki­sebb területen termelők kö­zül például a kunszigeti té- esz közel 19 százalékos cu­kortartalmú répát szállított, hasonló értékűt a bősárkányi, a kajárpéci gazdaság. Na­gyobb mennyiséget termelők közül a Lajta-hánsági Állami Gazdaság répájának 16,9 volt a digestiója, a Nagyszentjá- nosi Állami Gazdaságé pedig több mint 17. Az eső kedvezett a répa­szedőknek is. valamelyest enyhült a föld szárazsága, s a szokásosnál nehezebb hét után a gyár is reméli, hoav az elkövetkező időszakban felszedett termés tárolható­sága lényegesen javul. A századik kampánya ez a gyárnak. 1980-ban lesz száz­éves a Petőházi Cukorgyár. Mivel ünnepelhetné a legmél­tóbban ezt a nemes jubileu­mot. csakis az ho°v a ko­rábbi gyakorlathoz hűé*1, zök­kenőmentes á^’ételt. feldol­gozást végez. És a századi’; évfordulóra is a legszebb fe­hér cukrot feszi le a népgaz­daság asztalára. ti. Szabó

Next

/
Thumbnails
Contents