Kisalföld, 1979. november (35. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

Magyar felszólalások az ENSZ-bizottságokban Az ENSZ-közgyűlés 1. szá­mú politikai bizottságában a leszerelési kérdesek általános vitájában kedden felszólalt tír. Kőmives Imre nagykövet, a Magyar Népköztársaság képviselője a genfi leszerelé­si bizottságban. Beszédében — emlékeztetve a korábbi magyar kezdeményezésre — sürgette a vegyi fegyverek eltiltására vonatkozó egyez­mény mielőbbi megkötését. Az atomfegyverek elterje­désének megakadályozásával kapcsolatban a magyar kül­dött síkra szállt az atomso- rompó-szerződés egyetemes­sé tételéért, a nukleáris fegy­verrel nem rendelkező álla­mok biztonságának szavato­lásáért. Támogatta azt a szov­jet javaslatot, amelv szerint az államok vállalnák, hogv nem helyeznek el nukleáris fegyvereket olyan országok területén, ahol jelenleg nin­csenek ilven fegyverek. Az ENSZ-közgyűlés admi­nisztratív és költségvetési bi- , zottságában a titkárság össze­tételével foglalkozó napirendi pont vitájában kedden fel­szólalt Cubcsí Tibor, a ma­gyar küldöttség tagja is. Ki­emelte. hogy az ENSZ-alap- okmány betartása, a határo­zatok végrehajtása szempont­jából elengedhetetlen a való­ban hatékony titkársági mun­ka. Hangsúlyozta: minden tagállam érdekében véget kell vetni a titkárság létszá­ma növekedésének, mivel az csökkenti a hatékonyságot. és pénzügyi terheket ró a tagállamokra anélkül, hogy ezzel arányosan emelné a munka színvonalát. A ma­gyar küldött rámutatott az egyenlő földrajzi kéovise- let elve betartásának szüksé­gességére. és ezzel összefüg­gésben hangsúlyozta, hosv az ENSZ-titkárság összetételé­ben a szocialista országok to­vábbra is aránytalanul ke­véssé kéovisettek. ROMA I# ¥ ■ m ¥9 m ¥ ■ Um Kepviselohazi vita a Pershing-ügyről Az olasz kormány támo­gatja a NATO atomrakéta- korszerűsítési tervet, vagyis hajlik arra, hogy engedé­lyezze az amerikai Pershing- 2 és a szárnyasrakéták egy részének felállítását saját te­rületén. Egyúttal azonban tárgyalást javasol a Varsói Szerződésnek az ..Euroraké- ták” csökkentéséről, s arra törekszik, hogy a SALT—II. ratifikálása után mielőbb hozzáfogjanak a SALT—III- hoz, amelyhez az érintett or­szágok is hozzájárulnának. Ebben összegezhető Malfat- ti olasz külügyminiszter a képviselőház elé terjesztett beszámolója arról, hogy mit kíván tenni Róma a „Per- shing-ügyben”. Az olasz dip­lomácia vezetője nem mon­dott egyértelműen sem igent, sem nemet a Pentagon tervé­re, de tudtul adta, hogy sem­mi kétség sem férhet Olasz­ország NATO-hűségéhez. Malfatti üdvözölte ugyan Leonyid Brezsnyevnek azt a berlini bejelentését, miszerint a Szovjetunió egy év leforgá­sa alatt 20 ezer katonát és ezer harckocsit kíván kivonni az NDK területéről, de — nyilvánvaló politikai céllal — igyekezett mérsékelni a kon­struktív kezdeményezés hord- erejét. Malfatti előterjesztése után elkezdődött a vita, amelyben felszólalt az OKP — második embere — Alessandro Natta is. Natta azt mondta, hogy nem tartja teljesen kielégítő­nek a miniszter előterjeszté­sét. Az OKP szerint ugyanis mindennemű fegyverkezési programmal szemben elsőbb­séget kell biztosítani a fegy­verzetek korlátozását célzó tárgyalásoknak. Felszólította a kormányt, hogy tartózkod­jék az elhamarkodott lépé­sektől, mert a közép-hatótá­volságú amerikai atomraké­ták befogadásával súlyosan veszélyeztetné a békét és az enyhülési folyamatot. Natta végül felszólította Cossiga kormányát, hogy komolyan foglalkozzék a Brezsnvev-in- dítvánnyal, s ne kockáztassa a nemzetközi enyhülés folya­matában elért eddigi ered­ményeket. flczél György fogadta az NSZK iiazságögyniiiszterét Aczéi György, a Minisztertanács elnökhelyettese tegnap dél­előtt hivatalában fogadta dr. Hans-Jochen Vogelt. a Német Szövetségi Köztársaság igazságügyminiszterét. A találkozón részt vett dr. Markója Imre igazságügyminiszter. Jelen volt dr. Johannes Balser. az NSZK budapesti nagykövete. Tegnap elutazott hazánkból dr. Hans-Jochen Vogel, a Né­met Szövetségi Köztársaság szövetségi igazságügyminisztere, aki dr. Markója Imre igazságügyminiszter meghívására — igazságügyi küldöttség élén — háromnapos hivatalos látoga­tást tett Magyarországon. A luxemburgi külügyminiszter hazánkban Szerdán a Külügyminiszté- . rium épületében Púja Fri­gyes külügyminiszter s a meg­hívására hivatalos látogatá­son hazánkban tartózkodó Caston Thorn luxemburgi külügyminiszter tárgyaláso­kat folytatott. A nyílt, őszinte légkörű megbeszélésen a két külügy­miniszter nagy figyelmet szentelt a nemzetközi kérdé­seknek. Részletesen foglalkoz­tak az enyhülés, az európai biztonság együttműködés, és-, a leszerelés kérdésével. A tárgyaláson áttekintet­ték Magyarország és Luxem­burg kapcsolatait is, aláhúz­va: elégedettek azok alaku­lásával. Aczéi György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a meg­beszéléseket követően az Or­szágházban fogadta Gaston Thorn-t. A szívélyes légkörű találkozón résztvett Púja Fri­gyes. Veress Péter külkereske­delmi miniszter délután hi­vatalában találkozott Gaston Thorn-al. Az eszmecsere so­rán áttekintették a két or­szág gazdasági kapcsolatai­nak alakulását. Becs Iladerőcsökkcntési tárgyalások Szerdán dr. Eduard Moli- tor nagykövet, luxemburgi küldöttségvezelő elnökletével megtartották Bécsben a kö­zép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csök­kentéséről folyó tárgyalásso­rozat '217. plenáris ülését. A tanácskozáson felszólalt Luc Smolderen nagykövet, a bel­ga delegáció vezetője. A brit kormányfő látogatása Bonnban Egynapos brit—nyugatné­met konzultációt tartottak szerdán Bonnban. Helmut Schmidt kancellár a délelőtt folyamán két és félórás négy- szemközti megbeszélést folyta­tott Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel. Ezzel pár­huzamosan a két külügymi­niszter, Genscher és Lord Carringon is tárgyalóasztal­hoz ült. Napirenden szerepelt a brit kormány számára ’ legégetőbb kérdés is: Londonnak az a követelése, hogy a Közös Pi­ac november végi dublini csúcsértekezletén csökkentsék Anglia hozzájárulását a közös költségvetéshez. Thatcher asszony a nap fo­lyamán felkereste Karl Cars­tens nyugatnémet köztársasá­gi elnököt is. IH BUDAPEST. Kádár János, az MSZMP KB első titkára. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Aczé] György, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Péter János, az Országgyűlés alelnöke bú­csúlátogatáson fogadta Vito- mir Gasparovicsot, a Jugosz­láv Szocialista Szövetségi Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki végleg elutazott Budapest­ről. BERLIN. Berlinben szerda este hivatalosan bejelentették, hogy Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke ma Todor Zsivkovnak. a Bolgár KP KB első titkárának, a Bol­gár Népköztársaság Államta­nácsa Elnökének meghívásá­ra — párt- és kormánykül- • döttség élén Bulgáriába láto­gat. ALGÍR. Rabah Bitat, az Al­gériai Nemzeti Felszabadítási Front Politikai Bizottságának tagja, az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság Népi Nemzetgyűlésének elnö­ke, fogadta Vaszilij Kuznve- covot, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnöksége elnö­kének első helyettesét. Kuz- nvecov vezeti azt a szovjet küldöttséget, amelv részt vesz az algériai forradalom 25. év­fordulójával kapcsolatos ün­nepségeken. Rabah Bitat és Vaszilij Kuznyecov a szovjet —algériai kapcsolatok fejlő­déséről és számos kölcsönös érdeklődésre számottartó nemzetközi problémákról cserélt véleményt a találko­zón. LISSZABON. Jasszer Ara­fat, a PFSZ VB elnöke, ma Lisszabonba érkezik, hogy ott találkozzék a portugál veze­tőkkel. s részt vegyen az arab népekkel — különösképpen a palesztin néppel — való szo­lidaritás első világkonferen­ciáján — jelentette be szer­dán a konferencia tájékozta­tó bizottsága. Megfigyelők a palesztin vezető újabb nyu­gat-európai látogatását a PFSZ hivatalos nyugat-euró­pai elismeréséhez vezető fo­lyamat további állomásának tartják. LONDON. A Nagv-Britan- niában tartózkodó Hua Kuo- feng szerdán Sir Keith Jo­seph ipari és Norman Fowler közlekedési miniszter társasá­gában Közéo-Angliába repült, hogv megtekintse a Brit Ál­lamvasutak gyártrnányfeilesz- tési telepét. majd á Rnlls- Rovce repülősén motor üze­met. Kína már évek óta gvártia licenc alapján a Rolls- Royce Soev tíousú motorját. Hua kedden kínai látogatás­ra hívta meg James Cillae- hant. az ellenzéki Munkáspárt vezérét. OTTAWA. Joseph Luns NATO-főtitkár kedden Ot­tawában tartott sajtóértekez­letén állást foglalt amellett hogv az Atlanti Szövetség még az idén hozzon döntést a szövetség európai atomfegy­vereinek korszerűsítéséről. A főtitkár, aki a NATO-közgyű- lés évi plenáris ülésért vett részt, kijelentette: erősen re­méli. hogy a szövetség mi­niszteri tanácsának december­ben Brüsszelben megtartandó ülése ..pozitív határozatot hoz az ügyben". Luns szerint csak ilven döntés alapján kezdhe­tik meg a tárgyalásokat a Szovjetunióval az atomfegy­verek európai telepítésének kérdéséről. VARSÓ. Sziléziában. a Czechowice-dziedzice, .Szilé­zia” kőszénbánvában kataszt­rófa történt. Egv szállítósza­lag meggvulladása tüzet oko­zott. A körzetben 26 bányász tartózkodott. Az azonnal meg­indított mentőakció során négv bánvászt sikerült ki­menteni. és kettőnek a holt­testére bukkantak rá. Húsz bányász kimenekülését illet­ve a közvetlen segítségnyúj­tást a tűzvész eddig meghiú­sította. A szerencsét! enséCT színhelyére érkezett Edward Glerek. a LF.MP KB első tit­kára.. Találkozott a bányá­szokkal a bányamentőkkel, az őket segítő tudósokkal és szakértőkkel. Viszonylagos nyugalom Salvadorban A népi bizottságok megala­kítására van szükség Salva­dorban a lakosság legfonto­sabb követeléseinek teljesíté­sére — hangoztatta a Salva­dor! Kommunista Párt a me­xikói sajtóban kedden közzé­tett nyilatkozatában. A Salvadort kormány szer­dán kinevezte az új Legfel­sőbb Bíróság tagjait, és az ország új polgármestereit. A legfőbb jogi testület 13 kiemelkedő jogi szakértőből áll, elnöke Miguel Granillo, ismert salvadori ügyvéd lett. A hét elejei véres zavargá­sok után szerdán reggel a salvadori fővárosban vi­szonylagos nyugalom uralko­dott. Az ország más városai­ban azonban három halálos áldozatot követeltek a Népi Felszabadítási Erők (FPL), il­letve a Népi Forradalmi Tömb (BPR) elnevezésű gerillaszei- vezetek újabb akciói. A belga küldött beszédében vázolta a tervezett csökken­tés kollektív jellegével kap­csolatos nyugati álláspont alakulását. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón a szocialista országok szóvivője sajnálattal állapította meg: a nyugati fél ezúttal sem élt azzal a lehetőséggel, hogy konkrét választ adjon a szo­cialista országok több komp­romisszumos javaslatára, s ehelyett egyoldalú kötelezett­ségeket várnak a Varsói Szer­ződés tagországaitól, minde­nek előtt a Szovjetuniótól. A haderőcsökkentési tár­gyalások következő plenáris ülését a jövő csütörtökön tartják a bécsi Hofburgban. A Szocialista Internacionálé határozata A Szocialista Internacioná- lé irodája a Lisszabon mellet­ti Estorilban tartott értekez­letének második napján, szerdán, határozatot hozott az Afrika déli részén küzdő fel­szabadítási mozgalmak támo­gatásáról. A Portugál Szocialista Párt javaslatára elfogadott hatá­rozat kimondja, hogy a Szo­cialista Internacionálé párt­jainak mindent meg kell ten­niük a Dél-Afrikai Köztársa­ság elszigeteléséért, elő kell mozdítaniuk gazdasági bün­tető intézkedések alkalmazá­sát. A Szöcialista Internacioná- lé határozata támogatásáról biztosította a Zimbabwe Ha­zafias Frontot, és elítélte a rhodesiai és a dél-afrikai csapatok támadásait Zambia, Mozambik és Angola ellen. »1979. november 1., csütörtök RÖVIDEN fíYORQLIQTA sisss i 1 I !■ I I »40 m 1 416 746 r 62 131 626 5 1 426 732 p . 62 136 613 k 1 436 718 r Az 19,s- °kt°l>er 30-an megtartott Oktober havi lottó ju- 631416,» m 1441711 n talomsorsoláson a 43. heti szelvények veitek rérzt. A gyors- 62 146 603 m 1 456 630 p listában az alábbi rövidítéseket használjuk: gí t -sj m 1 466 C76 r *2 136 591 n 1 471 669 r a vásárlási utalv. (1000 Ft) sa m 5M f 1 476 632 p b Lada 1200 tip. személygépkocsira utalvány gj 1ggk 1 486 648 r C kétszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1380. évi (,■> 171 570 n 1 497 641 1 olimpiára (pozíciószám: 920111). 62 176 ?«3 o 1 501 627 ni <• egyszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi 62 181 556 ni 1 306 620 g olimpiára (pozíciószám: 9203 19) 62 186 594 i 15116)3 o e különleges étkezési felszerelések JT. (14 722 Ft) 62 191 342 m 15'6 606 o f különleges étkezési felszerelések IV. (10 951 F() 6" 201 528 o 1 596 592 1 S szerencse-utalv. (30 000 Ft) 62 206 521 n 1 531 583 ni h színes tv (22 300 Ft) (2 211 514 o 1 536 578 o i zenesarok ut. (20 000 Ft) 62 216 507 o 1 541 571 p .1 otthon lakberendezési utalv. (15 000 Ft) ■ 6” 221 500 m 1 .756 550 ni k televízió (10 000 Ft) 62 231 486 p 1 561 543 o 1 vásárlási utalv. (10 000 Ft) , g* 236 479 n 1 566 536 m m vásárlási utalv. (9000 Ft) g2 251 458 p 1 576 522 1 n vásárlási utalv. (7000 Ft) g2 33< 451 p 1 381 315 m 0 vásárlási utalv. (5000 Ft) 52 7c 1444 { 1 591 501 d P vásárlási utalv. (4000 Ft) 62 271 4*0 r 1 596 494 m r vásárlási utalv. (3000 Ft) 62 276 423 p 1 606 480 o * vásárlási utalv (7000 Ft) és Lada 1600 tip. személygép- 6" 2St 41s r 1621459 o kocsira utalvány. 62 301 388 e 1 626 452 p - 62 3S6 339 r 1631415 1 A nvertes szelvényeket 1979. november 25-ig kell a totó- 62 346 325 m 1 646 424 m lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok. vagy posta útján a 62 351 318 h 1651417 p Sportfogadási és Lottóigazgatóság címére (1875 Budapest, 62 356 311 k 1 661 403 r V. Münnieh Ferenc u. 15.) eljuttatni. 62 376 283 h 1 589 I 62 3«1 276 11 1 681 375 í A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az eset- 6? 421 220 m 1 ro," ' leges hibákért felelősséget nem vállalunk. »2 *26 213 p 1 691 361 r 62 431 206 m r 1841131 o 1 98.5 948 1 55 865 411 p ' «2 446 185 d , 1,, 0 1 836 130 p 1990 941 d 62 041 752 h 62 451 178 o 1 Ili "í m 1 881 095 n 44 830 833 p 62 046 745 r «2 466 137 p I lil r 1 891 081 h 44 855 846 p «2 056 731 f 471 1.50 n ' 1 901 067 r' 44 860 839 r 62 066 717 I 62 4SI '36 g J -ü !" 1 941 011 i 55 .590 796 1 62 071 710 m 63 *91 ’22 h .sí, -io, k 1 946 004 1 55 600 782 f 62 076 703 m 62 496 115 1 isii 170 * 1 965 976 k 55 605 773 k 62 081 696 n «-> 516 087 n " 1 970 969 p 55 615 771 d 6 > 086 689 r 6 . sík 087 p 1 826 172 1 1 975 962 n 55 855 425 m «2 096 675 I 62 321 080 n 1 836 138 m 1 980 955 n 55 860 418 r 62 101 668 g 62 526 073 p 2 — KIXfttPÖlG—

Next

/
Thumbnails
Contents