Kisalföld, 1979. december (35. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. DECEMBER 1., SZOMBAT ARA: 1,60 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM VILÁG FROLET ARJAI, EGYESÜLJETEK! Oktatás és népesedés A megyei NEB jelentése Pénteken délelőtt Győrött, a megvei tanács székhazában ülést tartott a Gvör-Sonror. megvei Népi Ellenőrzési Bi­zottság. Előbb Várvölgyi Gnu- la. a megvet NEB elnöke szá­méit be az. előző ülés óta vég­zett munkáról, maid a bizott­ság megvitatta a jövő évi el­lenőrző tevékenységre készí­A megyében 88 néni ellenőr 37 oktatási intézményben vizsgálta, müven körülmények között tanulhatnak ezek a gyerekek. A számadatok ön­magukért beszélnék; az egv tanulócsoportra tűtó sver- meklétszám az 1973-ben számlált 23.3-róÍ 23-re nőtt. Győrött ez a szánt majdnem Camp David csődje Akár a világ lelkiis- meretétiek is nevezhet­jük az ENSZ fórumát. Ritkán fordul elő, hogy a világszervezetben föl­borulnának az értékren­dek és visszájára fordul­na az igazság. Híven tükrözi a föld­kerekség jobbik felének, a haladó gondolkodású, felelős államoknak a tö­rekvését a csütörtök esti határozat, amelyet a pa­lesztin-ügyben hoztak. Nagy tübbséggel — 75 szavazattal. 33 ellensza­vazat és 37 tartózkodás mellett — az ENSZ köz­gyűlés kimondta: ér­vénytelen a Camp Da- vid-ben kötött külön- megál lapod ás. A földönfutóvá tett, szülőföldjéről elűzött pa­lesztin nép jövőjét, el­idegeníthetetlen jogait figyelmen kívül hagyta az egyiptomi—izraeli— amerikai egyezmény. A Közel-Keleten azóta sem csökkent a feszültség, s annak ellenére, hogy Iz­rael bizonyos területeket visszaszolgáltatott Egyip­tomnak — jogos tulaj­donosának —, a kérdé­sek kérdése máig is megoldatlan. Nevezete­sen:, a palesztinai arab nép államalapítási jogát változatlanul nem is­merték el. s az erre vo­natkozó tárgyalások elől Izrael makacsul elzár­kózik. A világszervezet felis­merte ezt a tarthatatlan állapotot. Ezt bizonyítja, hogy a palesztin nép egyetlen törvényes kép­viselője; a PFSZ szá-j mára megfigyelői stá­tuszt engedélyezett, s le­hetővé telte, hogy_ Jasz- 'szer Arafat a világszer­vezet fórumán kifejtse népének konstruktív ja­vaslatait a válság meg­oldására. Azt például, hogy a többség altat sarukba szorított Egyiptom és az Egyesült Államok kísér­letet lelt obstrukcióval megakadályozni a hatá­rozatok megszavazását. Az ügyrendi kifogások azonban hatástalanok maradtak. További fi­gyelemreméltó jelenség, hogy a kilencek korábbi esvsége fölbomlott: az EGK., nyolc tagjának el­utasításával szemben Franciaország tartózkodó voksa került az urnába. Végül azt sem szabad lebecsülni, hogy jogerős határozat született, mi­szerint a PFSZ egyenjo­gú félként üljön tár­gyalóasztalhoz. vegyen részt minden olvan ta­nácskozáson. erőfeszítés­ben vagy akcióban, amélv az igazságos és tartós rendezés útját - módját keresi. .Ezt az ál­lásfoglalást 117 tagállam helyeselte. vagyis az előbbi határozatnál is nagyobb egyetértés övez­te. A világ nagy többsége józan, reális módon ér­tékeli a közel-keleti hely­zetet. s törekvése egybe­esik a palesztin nép cél­jaival. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartóit. A2 Elnöki Tanács — a tár­sadalom. fejlődése követel­ményeivel összhangban — módosította a Munka Tör­vénykönyvet. Az új rendel­kezések elősegítik a hatéko­nyabb munkaerőgazdálko­dást. valamint — a jogok és kötelezettségek összhangjá­nak figyelembe vételével — továbbfejlesztik a dolgozók érdekvédelmét és. egyszerűsí­tik a munkajogi szabályo­zást. A módosítás elősegít; a nemzetközi munkaügyi szer­vezet által elfogadott nem­zetközi egyezményekben fog­lalt elveknek a munkajogi szabályainkban való érvé­Mosonmagyaróváron az éves társadalmi munkater­ven »felül a népfront aján­lása nyomán a lakosság a kö­vetkező nagyobb jelentőségű tennivalókat ígéri: a majo­roki tornaterem befejezése, a MOFÉM-telepí iskola ud­varának rendbetétele, a vá­rosi játszóterek összes esz­közének felújítása,' a Báger- tó hasznosítási tervének el­készítése, az éves szokásos mennyiségen tű! húsz tonna hasznos papír- és textil-hul­ladék gyűjtése. A mihályi népfrontbizott­ság is részletes tervet küldött a megvalósítandó feladatok­ról. Gyermekintézmények fel­újítására, korszerűsítésére négyezer órát vállalnak a helyiek. A cadosfai ifjúsági klub teljes felújítása mint­egy ezer társadalmi munka­órát. igényel. Himodon is több ezer órát tesz ki a zöld­övezetek felújítása, gondozá­sa, az utak karbantartása. Gyárán az' iskola kisdiákjai­nak körülményein javít majd a társadalmi összefogás. Bágyogszovátról kilenc, pontban összefoglalt részle­tes társadalmi munkaválla­lási terv érkezett a község intézményeinek és úfiainak re ndezéséről, esi n ossítási ró!. Ribaúffal-i, Kisbabot. 'Mér­ges összesített váll-Rása több mint ötszázezer forint ér­tékű ’1979—80-ban: óvodá­ét» tések. környezetrendezé­sek. útkavicsozás. • Park non dozás. közterületek tEkavOása. karbantartása a szili és a sooronnémeti nén- frontbi'zoft.ságok ajánlása 580 ölelve 000 ezer forint ériek­ben. Básárkdny és a hozzá tartom HrskA'íéflffek (Aeéa- laa. Bnrhacs. Moa^a. Ca1:ó- hn--n. Pábc.nkapi. Tárnokréti) lakossága vízműéoítés., oark- létesílás, sportfelszerelések nyesüléaét. Az új szabályok 1980 január 1-éh Tépnek ha­tályba. A törvényerejű ren­delettel egyidejűleg adják k: majd a végrehajtást szabá- . lyozó minisztertanácsi ét munkaügyi miniszteri ren­deleteket. Az Elnöki Tanács Szikszói Sándor ezredest vezérőrnagy- gyá . és dr. Csiba . István rendórezredest. rendőrvezér­őrnaggyá nevezte ki, A belügyminiszter dr. Csi­ba István vezérőrnagyot ki­nevezte a , budapesti rendőr- főkapitányság vezetőjének bűnügyi első helyettesévé. karbantartása révén forint­ban kimutathatóan több mint másfél milliós társadalmi összefogást igér. A bog.yosz­lói nepfrontosok Bogyoszló, Jobaháza. Magyarkeresztur és Potyond lakóira számítva 21 féle munkával 870 ezer forintnyi értékkel gazdagítják lakóhelyüket. A mécsének húszezer fo­rintnyi társadalmi munka­végzésének főbb céljai: gyermekintézmények rendbe­tétele, a Duna-part és a sportpálya rendezése, az ut­cák parkosítása, a község árokhátózatának tisztán tar­tása. Mosonszolnokon szoci­alista brigádok jelentős űt- kavicsozást vállaltak, aztán mini-sporttelep létesítése és a/, iskolai napközi, a műve­lődési ház kerítésének elké­szítése szerepel a tervekben. Tengőn a falucsinosítás' le­gyében mínteav 700 e,:e- fo­rint a társadalmi összefogás isért mértéke. Távszentmik- lóson az MHSZ-tőfér kiala­kítása, az áfész-űzletház kor­szerűsítése. a közterületek parkosítása az összefogás cél­ja. A községi tanáccsal megvi­tatott elképzelések szerint ÜjUéren evv lakosra srániít- va várhatóan min-egv 410 forint lesz 1930-ban a társa­dalmi munkavégzés értéke a — tavalvi ?->.7-tel szemben Szgkony. Gy'alóka. Réoc.e- vis több mint fel millió fo­rintos vállalása a községek szépítését szolgálja. A sor.- ron’iorpács’.ak nem részletez­ték a- mun kanálla)*«■ok fo­rint értékét, de múlván te­temes összeg alakul ki az el- számo1 ásnál mert az orvosi rendelő építésének segítése. iatszó'Ar .léfes' ése iskolai sporttelep áttelepítése, bőví­tése áll a feladatok sóidban. A tartalomból Párttagok a munka élvonalában A­Az agráripari egyesülés beruházásai 4­Jó évet zárhat a közösség-f Dunától a DunáhoT; A kicsi lélekszámú Zsira felajánlása is meghaladja a negyvenezer forintot. Pannonhalma „nagy ügye” az iskolaépítés, ehhez 21 vál­lalat, szövetkezet, intézmény, illetve azok szocialista bri­gádjai ajánlották fel jelentős összegeket a munkabérükből, és csaknem négyszáz napnyi társadalmi munkaórát, vala­mint fuvart, munkagépet. Rajkán rendkívül részletes társadalmi munka-progra­mot állítottak össze a követ­kező esztendőre: közel egy­millió forint értéket tervez­tek. Sokat kapnak majd a gyermekintézmények a fel­nőttektől, de az iskolai úttö­rőcsapat is számos jó kez­deményezést jelentett be. Nagy gondot fordítanak a község szépítésére, parkosí­tására. tisztán tartására — hiszen a határállomás miatt igen jelentős az átmenő ide­genforgalom. tett tervet, végezetül oedig ar­ról tárgyalt, milyen körülmé­nyek között lennek iskolába a meg növekedett létszámú ö uerm e k kor osztó ívok Az utóbbi napirendi ponttal kapcsolatosan készített jelen­tés emlékeztet arra: az MSZMP Központi Bizottsága már 1972-ben rámutatott, hogv az általános iskolák eav része a gvenge személyi és tárgyi feltételek miatt nem tud eleset tenni a megnöve­kedett követelményeknek, ezért az általános iskolai há­lózat fejlesztését kiemelt fel­adatként kell kezelni. A statisztika azt mutatja, hogy amíg korábban az elöre­gedés. 1970 óta a népesség íi- atalodása jellemző Gvőr- Sopron megyére 1973-tól kez­dődően különösein a tanköte- les korú gyermekek száma nőtt meg és a demográfiai robbanás nehéz helyzetet te­remtett a bölcsődei, óvodai, iskolai és naoköziofcthonos el­látásban. Bár az óvodai he­lyek száma 1979-ben elérte a 16 ezret, mégis növekedett az óvodák zsúfoltsága, minden eddiginél többre. 535-re nőtt a felvételt kért és helvhiánv miatt elutasított gyermekek száma. A megyében átlagosan 120 százalékos az óvodák ..ki­használtsága”. a megyeszék­helyen Dedia megközelíti a 140 százalékot. Az 1978—79-es tanévben 6187, a mostani tanévben ve­dig 6536 gyermek kezdte me­gyénkben az általános iskola első osztályát (A beiskolázás csaknem száz százalékos volt az idei őszön s ezzel Győr- Sopron meeve országosan az élre került.) A magyar—szovjet tim­föld—alumínium egyezmény keretében a Mineralimpex és a Metalimpex külkereske­delmi vállalatok aláírták jö­vő évi export, illetve import megállapodásaikat, a szov­jet Raznoimport. külkereske­delmi egyesüléssel. Eszerint. 30. Egy tanteremben átlago­san 29 kisdiák tanul. Az e.gv pedagógusra iutó átlagos gyermekiétszáni megközelí­ti a 15-öt. A győri Móra Fe­renc Általános Iskolában pél­dául átlagosan 26,3. az első osztályokban pedig majdnem 35 gyermek jut ea.v tanítóra. A tanítási célra eoült helyi­ségekkel ma már nem oldható meg a tanulócsoportok foglal­koztatása. ezért esvre több szükségtantermet kell kialakí­tani p rnegve településein. Az általános iskolai tantermek 60 százaléka kis alaDterülete, megromlott állaga, rossz fel­szereltsége miátt nem felel meg a korszerű oktatási kö­rülményeknek. ígv még ió ideig szükség lesz az ..alkal­mi” tantermekre. Mindezek ellenére — álla­pította meg a népi ellenőrzé­si bizottság — az elmúlt öt esztendő során is sokat fejlő­dött a overmekintézménvi, oktatási hálózat Györ-Sonron meaueben. A helví tanácsok időben és jól ismertek fel a gyermekek számának növe­kedéséből adódó gondokat és eredményes intézkedésekét tettek a tanítás feltételeinek javítására. Üi iskolákat épí­tettek. tantermeket bővítettek, körzethatárokat módosítottak stb. Ahhoz azonban, hogy a svermekoktaíás körülményei tovább javuljanak, a vizsgá­latot végző szakemberek szük­ségesnek tartják a tárgyi tel­tételek további javítását, úiabb tantermek építését, a megye napközis hálózatának fejlesztését, korrekciós osztá­lyok létrehozását és a kisegí­tő iskolák bővítését. R. D. hazánk 330 ezer tonna tim­földet szállít 1980-ban a Szovjetunióba, ahonnan 160 ezer tonna alumíniumot kap. Szerződést kötöttek a külön­böző nehézfémek, így a réz, a magnézium, az ólom hor­gany jövő évi importjának egy részéről is. B Földgépei» dolgoznak Moson Magyaróvár határában, a nemzetközi főúri 'mai men- ten. Év végére előzetes tervek szeriül befejezik a csalói n.; építési munkát. A közmű­ét» Mélyépítő Vállalat szakemberei 400. illetve 600 milliméter átmérőjű csapadék- c; szenny \ ízcsatornái építenek. Érkeznek a ni unkái er vek A népfrontbizottságok kongresszusi felajánlásai Mint ismeretes, a Hazafias Népfront országos Tanácsa ez év szeptember 2-an felhívással fordult a lakossághoz: a párt XII. kongresszusa, és a hazánk felszabadulása 35. évforduló­ja tiszteletére kibontakozott munkaverseny-mozgalomhoz csatlakozva vállaljanak jelentős társadalmi munkát, lakóhe­lyük fejlesztésében; csinosításában, környezetük védelmében. A felhívás nyomán a megyében a népfrontbizottságok is egy­más után készítik el a jövő év végéig érvényes felajánlásai­kat. Eddig a HNF megyei bizottságához mind az öt városé, a csornai járásból 37, a győriből 17, a soproniból 17 és a mo­sonmagyaróváriból 8 községé érkezett be. Magyar-szovjet megállapodás

Next

/
Thumbnails
Contents