Kisalföld, 1980. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

■ Kitűnően szerepelnek megyénk könnyűipari üze­mei az őszi Budapesti Nemzetközi \ ásáron. A tegnapi üzletkötésekről, tárgyalásokról szóló tudósításunk a 3. oldalon. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAMÁCS LAPJA GYŐR, 1980. OKTÓBER 1., SZERDA ARA: 1,20 FORINT XXXVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM KGST-esvüti működés Véleménvesere a vízgazdálkodásról Szép hagyománya a Ma­gyar Vagon- és Gépgyár KISZ-bizottságának és a vál­lalatvezetésnek, hogy ősszel a nagyvállalat munkásközössé­ge nevében bensőséges ün­nepségen köszöntik, fogadják azokat a pályakezdőket, akik első munkahelyükként a Va­gongyárat választották. Teg­nap délelőtt ifjú szakmunká­sokat, technikusokat köszön­tött Magyar Károly a válla­lat személyzeti és oktatási főosztályvezetője a hajdani vasúti járműgyár új tanács­termében. A köszöntő folytatásaként Szilvágyi Anikó a Theátrum irodalmi színpad tagja mond­ta el Veres Péter £n nem mehetek el innen című ver­sét. majd Szóger Zoltán sze­mélyzeti és szociális igazga­tó ünnepi beszédben méltat­ta a pályakezdők szerepét. Beszéde első részében szólt a gyár sokoldalú segítségé­ről, amelyet a munkássá, mérnökké válás érdekében évek óta folytatnak. Ezután felvázolta a nagyvállalat előtt álló utat, amelynek már alkotó részesei lesznek a pá­lyakezdő fiatalok is. Ismer­tette a futómű fejlesztés, az új, korszerűbb motorgyártás kialakításának programiát és az. ettől elválaszthatatlan szociális gondoskodást is. Az ifjúkommunisták kép­viseletében Prédl Dezső, a "íúalat KlSZ-bizottsóeának titkára köszöntötte a fiata­lokat. A volt oktatók, taná­rok nevében pedig Nagy Gyula, a 400. számú Szak­munkásképző Intézet igaz­gatnia búcsúzott a végző­söktől. \ fiatalok nevében Kedden Balatonőszödön megkezdődött a KGST orszá­gok vízügyi vezetőinek 27. értekezlete. Munkájában Bul­gária, Csehszlovákia. Kuba. Lengyelország, Magyar­ország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Vietnam küldöttein kívül részt vesz Jugoszláv! delegációja és több nemzet­közi szervezet képviselői is. Borbánéi János miniszter- elnök helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd a ple­náris ülés megkezdte érde­mi munkáját. Áttekintették az elmúlt esztendő vízgazdál­kodási együttműködésének eredményeit, megvizsgálták a komplex program in­tézkedéseinek végrehajtá­sát és megvitatták, ho­gyan lehet hatékonyabbá ten- •ni a tagállamok vízügyi együttműködését. A napi­rend keretében összeállítot­ták az 198)—82-es munkater­vet. az 1981—85-ös időszak ötévé? műszaki-tudományos együttműködési tervét, és megvitatták a Duna- és Ti- sza-völgyi vízgazdálkodás' együttműködés problémát Foglalkoztak az Intervodo- csisztka nemzetközi társulás gyártásszakositási kérdései­vel, továbbá a Kubai Köztár­saság. valamint a Vietnami Szocialista Köztáisaság víz- gazdálkodásának gyorsított fejlesztésével. A plenáris ülés második napján Magyaror­szág vízgazdálkodásáról hangzik el előadás. Ennek ki­egészítéseként a vízügyi ve­zetőik és a nemzetközi szer­vezetek képviselői megtekin­tik a Balaton-menti regioná­lis vízműrendszert és a ba­konyi bányák víztelenítését. Stinner László motorgyári géplakatos köszönte meg a gondoskodást. Tanulmányaik és az eddigi beilleszkedés alapján a vál­lalat három ifjú szakmun­kásnak, Halbek Zsoltnak, Hruskár Imrének és Varga Imrének külön tárgyjutal-. mat adtak. A központi ünnepségen háromszáz szakmunkást, technikust, mérnököt köszön­töttek, s ezzel egyidejűleg szerte a vállalat „vidéki” te­lepein körülbelül kétszáz pályakezdő számára rendez­tek hasonló fogadásokat Kis­pesttől Szombathelyig. A nagyvállalat kollektívá­ja a fiatalok munkába állá­sával a legfontosabb terüle­teken gazdagodott, hiszen a kétszázkilencven szakmunkás mellett kétszáz középfokú végzettségű szakmunkás, technikus, valamint ötvenkét mérnök üzemmérnök válasz­totta munkahelyéül a Rábát. Az ünnepségen közel száz­ezer forint ösztönző jutalmat osztottak szét. Folytatódott a József Attila tudományos ülésszak Hogyan függ össze József Attila költői eszköztára, poé­tikai fegyverzete, általában művészete világképével — ezt elemezték kedden a Jó­zsef Attila születésének 75. évfordulója alkalmából ren­dezett tudományos ülésszak második naníán, a Tudomá­nyos Akadémián. Németh G. Béla irodalomtörténész a költő világkérvének és poé­tikáiénak néhány főbb vo­nását vizsgálva rámutatott: 1935 körül egy a harmincas évek eleiétől készülődő gyö­keres változás állt be József Attila munkásságában. Iszonyatosan sietett, iszo­nyatos erőfeszítést tett két utolsó esztendeiében, hogy a semmi sodrával, a semmis élettel a műalkotás „cselek­vőségében” érvényes életet, védelmet állítson szembe. Mindent megkutatva vette számba a maga lehetőségeit, s megvesztegethetetlen pon­tosággal ítélt róluk. A főelőadáshoz csatlakozó referátumokban szó volt Jó­zsef Attila képalkotásairól, nyelvhasználatáról, kifejezés­módjáról. az elődöktől és pá­lyatársakétól té-’-Jhetetlenül különböző stílusáról. Hangsú­lyozták, hogy a kései versek világa nem elemezhető külön zárt egységként, csakis a köl­tő munkásságának egészébe beillesztve. A tudományos ülésszak szerdán az Akadémián újabb előadásokkal fejeződik be. ieo y pl mezeit válla lato k Energiatakarékosság értékelemzéssel termelőszövetkezetek, állami gazdaságok éppen a pártbi­zottság energiagazdálkodási munkabizottságának vizsgá­lata nyomán a korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítanak a betakarítás költségeire, s így még job bam hozzájárulnak a terveik teljesüléséhez. A közelmúlt felmérése is igazolja, hogy a. engedélyhez kötött energia­felhasználásban megyénk vállalatai, gazdaságai fegyel­Jó néhány évve] ezelőtt, amikor először találkoztunk Hor­váth Antallal, az Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet győri körzetének vezetőjével, beszélgetésünket az­zal zártuk, hogy a' felügyelet a szükségesnél kevesebb eszköz­zel rendelkezik a valódi energiatakarékosság eléréséhez. Az­óta gyökereset fordult az energetikusok megítélése. A minap már energi are n dőröknek nevezték a hivatal szakembereit a tévében. de mi fontosabb, kedvezően változott az ország energiafelhasználása. Ennek okairól és következményeiről, azaz a cserearány romi á&r ól és a benzin és más energiahordo­zók árának növekedésérő] aligha szükséges magyarázkodni... Aminapi találkozásunk ap­ropója azért nem is a hatósá­gi szerepkör növekedése, ha­nem a vállalati „tartalékok” feltárásának módja volt. Az osztályvezető elmondta, hogy a figyelem ma az úgyneve­zett fehéráruk, a tüzelőolaj, a háztartási tüzelőolaj, a dí­zelolaj és a benzin, valamint a koksz felhasználására irá­nyul. Ennek köszönhető a ben­zinjegyeket eltörlő rendelet és még számos intézkedés. A közelmúltban megvizsgálták a megyében a ma szénhidro­génnel üzemelő, de eredeti­leg szén fűtőanyagú erőmű­vek, energiaátalakítók szénre visszaállítási lehetőségét is. Elégedetten állapíthatták meg, hogy többek között a MOT1M és az ÉDÁSZ jól hasznosította a korábbi ta­pasztalatait. Az ipari energiafelhaszná­lás csökkenése ma közvetlen hasznot hoz a vállalatoknak, önköltségcsökkentési lehető­ségük különösen a nyári ár­emelés óta számottevő. A megyében jelentő gép- és könnyűiparban a téli időszak dönti el mennyire élnek ezzel a lehetőséggel. Miként a2 MVG-ben a kondenzenergia hasznosítás mutat nagy lehe­tőségeket, ugyanúgy a textil­iparban jelentkező hulladék­hő megfogása is nyeresége­sebbé teheti a termékeket. I Az őszi be tea ka rí tás sikere népgazdaságunk idei terv- teljesítésének záloga. Nem közömbös azonban mennyi energiát fordítanak az iparo­sított gazdaságok a szárítás­ra — mondta az energiafel­ügyelet vezetője. — A megyei mezettek. Az őszi átmeneti idő azonban mindig kritikus időszak. A csak „ráfűtésként” hasz­nálható elektromos hősugár­zók használatánál ezért az energiafelügyelet szakembe­rei a szabályok megtartását ^.ajánlják”. Amennyire in­dokolt lehet hűvös reggele­ken például egy gyermekor­vosi rendelőben a pótlűtés, annyira megfontolandó bizo­nyos irodákban. Az ellenőr­zés ugyanis nem lankad, mint ahogy számontartják azt is, hogy még kevés termék ké­szül megyénkben olyan érték- elemzéssel, amely az energia- költségekkel is a szükséges mértékben számot vet. Ilyen törekvésekkel és eredmé­nyekkel csak a Rába- textben, az MVG-ben és a MOTIM-ban találkoztak, no­ha ez már évtizede előirt. H. S. ■ A tervezett ütemnek megfelelően folytatódik a megyei kórház építése. Elkészült az úgynevezett hotelépület szerkezeti szerelése; ezekben a napokban pedig a laboratóriumok és egyéb kiegészítő létesítmények alapozását végzik a kivitelezők. Képünkön: a beruházás színtere. (M. K felv.) Gerhard Nitzschke Budapesten Kedden Budapestre érkezett Gerhard Nitzschke, az NDK kül­kereskedelmi miniszter­helyettese. Vas János külkereskedelmi minisz­terhelyettessel a két or­szág közötti együttmű­ködés helyzetéről, vala­mint az 1981—1985. évi hosszúlejáratú árucsere- forgalmi egyezménv elő­készítéséről tárgyal. Gerhard Nitzschke meg­érkezése után megtekin­tette az őszi BNV-t. Az USA pártküldöttsége hazánkban Az MSZMP Központi Bizottságának meghívá­sára kedden Budapest­re érkezett az Amerikai Egyesült Állaimok Kom­munista Pártjának kül­döttsége: dr. James Jackson és Helen Winter a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Horn Gyula, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője fogadta. Biokémiai vándorgyűlés A jelenlegi és a vár­ható kutatási eredmé­nyek alapján az ezred­fordulóra már az em­beri és állati fehérjék ipari méretű előállítá­sára lehet számítani ha­zánkban — _ jelentették be kedden Siófokon a 20. biokémiai vándorgyűlés első napján. A biokémi­ai vándorgyűlés első napján rendezték meg az enzimológiai szimpó­ziumot is, amelyen az enzimekkel, mint a fe­hérjeszintézis „gyártó­sorával” foglalkoztak, s beszámoltak az enzim- működés mechanizmu­sának vizsgálatával kap­csolatos legújabb tudo­mányos eredményekről. Tanácskozás a korrózió­védelemről Pécsett, a Technika Házában kedden plená­ris üléssel megkezdődött a „Beton és vasbeton épületek és építményeit korróziója és korrózió- védelme” című KGST téma tudományos-koor­dinációs tanácskozása bolgár, csehszlovák, len­gyel, magyar, NDK-beli, román és szovjet szak­értők részvételével. ttiüt Pályakezdők köszöntése az MVG-ben

Next

/
Thumbnails
Contents