Kisalföld, 1980. november (36. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ' V AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1980. NOVEMBER 1., SZOMBAT ARA: 1,60 FORINT XXXVI. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM —' .... ' ' ................................... ............................' ............................... ....» 1 ■■ 1 Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa pénteken ülést tartott. Losonczi Pál tájékoztatta az Elnöki Ta­nácsot a szocialista Etiópiában, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Mozambiki Né­pi Köztársaságban és a Zambiai. Köztársa­ságban ez év szeptemberében tett hivatalos látogatásáról és ezen államok vezetőivel folytatott tárgyalásairól. Az Elnöki Tanács a tájékoztató jelentést jóváhagyólag tudó- másul vette és megállapította, hogy a lá­togatások és tárgyalások eredményesek vol­tak: jelentősen hozzájárultak a Magyar Népköztársaság és a meglátogatott államok politikai, gazdasági és kulturális kapcsola­tainak továbbfejlődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a földértékelésről. A rendelet értelmében a jelenleginél korszerűbb, a ha­tékony jövedelem-szabályozást jobban szol­gáló, a termelést leginkább befolyásoló ter­mészeti tényezőkön alapuló földértékelés kerül bevezetésre. Az új földértékelést — amely a mező- és erdőgazdasági művelést szolgáló külterületi és zártkerti, továbbá a nagyüzemi műveléssel hasznosított belterü­leti földekre vonatkozik — 1981-től folya­matosan hajtják végre. A polgári törvénykönyv egyes rendelke­zéseinek végrehajtásaként az Elnöki Tanács módosította a bányászatról, valamint a vil­lamosenergiáról szóló törvényt. A jogsza­bály a kisajátítástól eltérő sajátos kártala­nítási szabályokat tartalmaz azokra az ese­tekre, amikor a bányászati tevékenység vagy az energia továbbítását szolgáló be­rendezések elhelyezése a használati jo­gok korlátozásával jár. A törvényerejű ren­delet a kihirdetéssel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel. továbbá egyéb folyamatban levő ügyeket tárgyalt. A tartalomból A bizalmi felelőssége + Segítenek az irodisták + Tanul a gazdaság A fordulat reményében + Kisalföld magazin vegyes kormánybizottság XV. ülésszaka. A magyar kül­döttséget Marjai József mi­niszterelnök-helyettes. a ve­gyes kormánybizottság ma­gyar tagozatának elnöke, a román delegációt pedig Aiicolae Constantin minisz­terelnök-helyettes, a román tagozat elnöke vezette. Az ülésszak alkalmából Marjai József és Nicolae Constantin kormányközi egyezményt írt alá a két or­szág hosszútávú gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működéséről. Marjai Józsefet péntek délután fogadta Nicolae Ceausescu, a Román Szocia­lista Köztársaság elnöke, az RKP főtitkára. A magyar küldöttség Mar­jai József vezetésével az esti órákban hazaérkezett Buda­pestre. ■ Számottevő munka kivite’ezésc vár a Hőtechnika Eyítő és Szigetelő Vállalat győri épí­tésvezetőségére az év hátralevő hónapjaiban. A Magyar Vagon- és Gépgyár, a Hajó- és Da­rugyár a legnagyobb megrendelő. Képünkön a Magyar Rádió Poliak Mihály téri üzemépü­letére az acélszerkezet próbaszerelését végzik. Hagyományteremtő fórum Egyetemisták, tőiskolások találkozója Ünnepélyes, ám fiatalos légkörben tartották meg tegnap Győrött, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán a második megyei egyetemi és főiskolai találkozót. A megyei KISZ-bizottság által szervezett rétegtalálkozóknak immár ha­gyományai vannak.'Ezekben a hagyományokba olvadt be ta­valy a felsőfokú intézmények hallgatóinak, oktatóinak tábo­ra. Az idei tapasztalatcserén megjelenteket — Kollár Tibort, a városi pártbizottság titkárát. Szabó Irént, a megyei pártbi­zottság munkatársát, a megye hét felsőfokú intézményében tanuló mintegy háromezer fiatal képviselőit — dr. Kiscelli László, a' házigazda főiskola főigazgatója köszöntötte. Ezt kö­vetően Takács József, a KISZ megyei Bizottságának első tit­Magyar - jugoszláv pártközi tárgyalások A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága meghívására október 29—31 között Alekszandar Grlics- kov, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége Központi Bizottsága Elnökségének tagja látogatást tett hazánk­ban. Kíséretében volt Dusán Lazics, a KB nemzetközi osztályának alosztályveze­tője. Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta Alekszandar Grlicskovot. A jugoszláv vendéggel megbe­szélést folytatott Gyenes András, a Központi Bizott­ság titkára. A megbeszéléseken részt vett Varga István, a KB osztályvezető-helyettese és Milan Veres. Jugoszlávia budapesti nagykövete. Marjai József hazaérkezett Bukarestben pénteken be­fejeződött a magyar—román gazdasági együttműködési kára mondott nyitóbeszédet. — A különböző egyeteme­ken, főiskolákon tanuló fiata­lok eltérő ismeretekkel ren­delkeznek — mondta töb­bek között Takács József, — eltérő ismereteket kapnak a gazdasági életben lejátszódó folyamatok megismeréséhez. Egy elvárás viszont közös: ismerjék legfontosabb gaz­dasági feladatainkat, ered­ményeinket és nehézségein­ket. Az ismeretek átadása, bővítése a szocialista szak­emberképzés alapvetően ál­lami feladat, de a társadal­mi-politikai mechanizmus­ból adódóan a politikai szer­vezeteknek, így a KISZ-nek is, irányítói, kezdeményező feladataik vannak, együtt kell működniük a közös cél érdekében az oktatási szer­vekkel. A megnyitóban elhangzott: a KISZ megyei bizottsága különös gondot fordít a me­gyében található felsőoktatá­si intézmények hallgatóira, akiknek zöme megyénkben maradva alakítja ki a jövő gazdasági, társadalmi arcula­tát. Ezért tartja fontosnak a megvei bizottság, hogy a hall­gatókkal szemben egységes követelményeket támasszon, erősítse az ideológiai-politi­kai nevelést, segítse a köz­életivé válást. A tegnap megnyitott há­romnapos találkozó is ennek a célnak jegyében munkál­kodik. Az intézmények meg­jelent képviselői a három nap során megismerkednék megyénk társadalmi-politikai céljaival, megvitatják az egyetemi, főiskolai fiatalokat leginkább érdeklő kérdése­ket, kicserélik tapasztalatai­kat, módszereiket, s termé­szetesen pihennek, szórakoz­nak. Ehhez bizonyult kiváló házigazdának a jó adottsá­gokkal rendelkező győri mű­szaki főiskola. A tegnap esti ünnepélyes megnyitót — fiatalokról lé­vén szó — humorral is fűsze­rezték a rendezők. Lakatos Albert, a főiskola hallgató­ja fogadalomtételre szólítot­ta fel a második egyetemi és főiskolai találkozó részt ve­vőit. A tréfás fogadalmi szö­vegben a kapcsolatépítésre, a mai fórumon való aktivitás­ra, s a találkozó ideje alatt a jó hangulat megőrzésére tet­tek esküt a megjelentek. Ezt követően Cseh György pol- beat dalokat énekelt, majd Sándor György humoralista szórakoztatta, gondolkodtat­ta el a fiatalokat. Vacsora után az aulában intézményü­ket bemutató műsorokkal je­lentkeztek a hallgatók kép­viselői, majd rajzfilm-show és disco zárta a programot. Ma délelőtt kilenc órától fórummal folytatódik a ren­dezvénysorozat. Az aktuális kül- és belpolitikai kérdé­sekről Háry Béla az MSZMP megvei Bizottságának első titkára tart tájékoztatót, majd válaszol a kérdésekre. Délután szekcióülésekre, este pedig amatőrfilm bemutatóra kerül sor. Pió M. Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára pénteken a KB székhazában fogadta Pjotr Gyemicsevet, az SZKP KB Politikai Bizottságának pót­tagját, a Szovjetunió kultu­rális miniszterét, aki A szovjet kultúra napjai ma­gyarországi rendezvényein vesz részt. Övári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aczél György miniszterelnökhelyet- tes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak, pénteken fogadták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezetőjét. A szívélyes, elvtársi 'lég­körben lezajlott megbeszélé­seken véleménycserére került sor a magyar—szovjet ba­rátság, a tudományos és kulturális együttműködés fejlődésének tapasztalatairól, és időszerű feladatairól. Megállapodtak a kulturális kapcsolatok elmélyítésében és sokoldalú továbbfejlesz­tésében. Takarékosság - gondtalanabb élet Megemlékezés Sopronban A takarékpénztárak kép­viselői 1924-ben határozták el, hogy október utolsó napja minden esztendőben a taka­rékosság napja lesz. 1965-től kezdődően évről évre gazda­gabb tartalommal, hazánk­ban is megrendezik a taka­rékossági világnapot. Másfél évtized alatt eljutottunk az egyszerű pénztakarékosságtól — természetesen ennek fon­tosságát nem lebecsülve — a népgazdaság minden terüle­tére kiterjedő takarékosság tudatosításáig. Az idén 150 éve. hogy meg­jelent Széchenyi István „Hi­tel” című munkája. Időszerű ma őt idézni: ,.Kiki ha praktikus, jó gazda nevét méltóan akarja viselni, jö­vedelménél kevesebbet költ­sön." Az említették jegyében tartották meg tegnap dél­után Sopronban a Liszt Fe­renc Művelődési Központban a takarékossági világnap or­szágos ünnepségét. Holndonner Kálmán, az Országos Takarékpénztár megyei igazgatója nyitotta meg az ünnepséget, köszön­tötte a megielenteket. közöt­tük Háry Bélát, a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron megyei Bizott­ságának első titkárát, dr. Szirmai Jenőt, az Országos Takarékpénztár vezérigazga­tóját, Juhari Istvánnét, a Magyar Posta vezérigazgató­jának helyettesét, dr. Imre Istvánt, a SZÖVOSZ elnök- helyettesét, Války Istvánt, a megyei tanács elnökhelyette­sét. Ujfalusi Sándort, a Szakszervezetek megyei Ta­nácsának vezető titkárát, a megye és Sopron város párt-, állami vezetőit, az osztrák és a jugoszláv posta képviselőit. Kirkovits István a Soproni Postaigazgatóság vezetője ünnepi beszédében többi kö­zött az alábbiakat mondta: — A takarékosságról szólva a mai napig is hajlamosak vagyunk arra, hogy csupán a pénztakarékosságra gon­dolunk, pedig ez a fogalom sokkal összetettebb. Nem azért kell takarékoskodni, mert a szükség arra kénysze. rít, hanem mert pazarlóan élni ésszerűtlen. Az a család, ahol takarékoskodnak, ott jól és megbízhatóan bánnak a nagyobb közösség, a mun­kahely és az ország javai­val is. — A takarékosság gondo­lata soha nem volt idősze­rűbb mint napjainkban. Vi­lágszerte mindenki rádöb­bent arra, hogy nem kellő mértéktartással gazdálko­dunk kincseinkkel, gyakori a pazarlás. Napjaink világ- gazdasági korszakváltásában csak akkor őrizhetjük meg vagy növelhetjük életszínvo­nalunkat. ha mind a termelés­ben, • mind a fogyasztásban megvalósíthatjuk az élet minden területére kiterjedő takarékoskodást. — A takarékossági világ­nap jelszava: „Takarékosság — gondtalanabb élet”, kife­jezi azt, hogy a rendszeres takarékosság egyaránt segíti az egyén és a közösség bol­dogulását. Tömören hirdeti a takarékossági mozgalom cél­ját. — A takarékosság ünnene jó alkalom arra, hogy szá­mot adjunk eredményeink­ről: a lakosság betétállomá­nya hazánkban ez év júliusá­ban elérte a 140 milliárd fo­rintot. Az életszínvonal és a takarékosság kapcsolata nemcsak azt jelenti, hogy van miből takarékoskodni, hanem azt is, hogy van mire fordítani a megtakarított pénzt. Az üzletek árukínála­ta egyik előfeltétele a takaré­kosság további fejlődésének. Az ünnepi beszéd után megjutalmazták a takarékos­ságban élenjáró dolgozókat, dr. Szirmai Jenő a pénzügy- miniszter nevében átadta a Kiváló munkáért kitüntetést Jíirkovits Istvánnak, majd Juhari Istvánné megnyitotta a Liszt Ferenc Művelődési Központ előcsarnokában a „Takarékosság és a pénz a bélyegekben” nímű kiállítást. Végül az ünnepség résztvevői megtekintették az ÜNGAR- ESZKA táncegyüttes színvo­nalas műsorát. 13. A magyar-mongol barátsági és agyíittmiödési szerződés évlordolója Badamtarin Baldó, a Mon­gol Népköztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe október 31-én foga­dást adott a magyar—mongol barátsági és együttműködési szerződés aláírásának 15. év­fordulója alkalmából. A fogadáson résztvett: Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, Péter János, az országgyűlés alelnöke, Nagy János külügyi államtitkár, Madarast Attila pénzügyi államtitkár.

Next

/
Thumbnails
Contents