Kisalföld, 1980. december (36. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1980. DECEMBER 2., KEDD ÁRA; 1,20 FORINT XXXVI. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Hóiorlas&ok az utakon Nehéz küzdelem a természet erőivel Zavarok az áramellátásban — Késnek a vonatok9 az Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának ülését december 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzet­közi kérdésekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesz­tés megvitatását javasolja a Központi Bizott­ságnak. Kommunista aktíva Budapesten autóbuszok—Sokan távol maradtak a munkahelyüktől Váratlanul, szinte egyik óráról a másikra ránktört a tél. Vasárnapra virradóra elkezdődött a hóesés, majd feltámadt a szél, egyre sűrűbb lett a havazás is, és főleg Nyugat-Du- nántúlon egymás után „tömődtek el” az utak. Az első jelek­ből ítélve nem volt minden illetékes felkészülve ..Tél tábor­nok” támadására, de becsületükre legyen mondva, minden erővel nekiláttak a munkának. Az orkánszerű szél. a szűnni nem akaró havazás néhol megoldatlan feladat elé állította a munkagépek vezetőit, de ők nem lankadva, biztosítva a mentők, a tömegközlekedési járművek, az élelmiszerszállítók útját igyekeztek fenntartani megyénk főbb útjain a közle­kedés lehetőségét. Alábbi összeállításunkban a természet erővel való küzdelem részleteiből nyújtunk át körképet. Vasárnap reggel már meg­indult a KPM Győri Közúti Igazgatóságához tartozó hóel­takarító munkagépek többsé­ge. Déltől megerősítették a hóügyeletet, s egymás után jelentkeztek az igazgatóság vezető munkatársai. Az első „éles bevetésre" vasárnap éj­fél után került sor: magyar katonai járműveket Milos György és Polgár János öt- tevény térségébe vezetett, ahol több személyautó, és tö­megközlekedési jármű rekedt a hó fogságába. Hajnali négy­re mindenki az öttevényl Csülök Csárda melegét élvez­hette. Ezt követően Bősár­kányból és Rajkáról szállítot­tak a mentők szülő nőt a kór­házba — a hóekék mögött ha­ladva. A 85-Ös úton is több, iskolásgvermekeket szállító kirándulóbuszt mentettek ki a torlaszok közül, egv részük Kapuváron, más részük Csor­nán aludt a szállodában. Mindezeket hétfőn reggel tudtuk meg Kőhalmi György­től, a közúti igazgatóság ve­zetőjétől, aki munkatársaival együtt vasárnap estétől irá­nyította a „hóelhárítási” ak­ciót. A központi ügyeletén Szűcs György területi műszaki osz­tályvezető tájékoztatott ben­nünket a reggel hét órai hely­zetről. A telexjelentéseken, a telefon és URH-s rádiós kap­csolatokon keresztül (áram­szünet miatt csak a fertő- szentmiklósi útmérnökségge! nem tudtak összeköttetést ta­lálni), pontos információk álltak rendelkezésre. A me­gye úthálózati térképén kék folyamatos, illetve szaggatott vonallal jelölték be a két vagy eav nyomon járható utakat. Bizony, a jelöletlen utak voltak többségben ... Az 1-es út Győr és Moson­magyaróvár között járható volt. Levélen el akadt jármű­vek torlaszolták el a tovább­haladási lehetőséget. A 81-es (székesfehérvári) út megyénk területén járható, miként a 15-öS, 14-es (Rajkára, illetve Medvére vezető), valamint a 10-es (Gönyüre vezető). Nagy gondot jelentett több „dugó” miatt Győr és Sopron közötti 85-ös, teljesen eldugult a 86- os Csornától észak felé, valaT mint a Sopron—Balatonede- rics közötti 86-os. S ami a legkellemetlenebb: az M 1-es a 108-as kilométerkő tóján (a Tetra Csárda környékén) vi­gasztalanul eltömődött. En­nek az útnak a felszabadítá­sa, takarítása egyébként az Autópálya Főmérnökség fel­adata — lett volna, de mint hallottuk, bennragadtak az ő hóekéi is. Tíz óra körül Horváth Ist­ván. az igazgatói Volga sofőr­je jön valahonnan egy hóma­róval. s feladatot kér. Jónis György osztagvezető ül be mellé, s irány az 1-es út, Mo­sonmagyaróvár felé. Néhány perc múlva jön az értesítés, a szovjet katonai alakulat speciális kotrójárművet bo ­csátott rendelkezésre, a fon­tos, de eltömődött soproni út felszabadítására. — Ez után eredünk — állapodunk meg a televízió híradójának nyugat­dunántúli munkatársaival, és melléjük szegődünk, öt sze­méllyel a Volga is jobban bír­ja a havat... Már az elágazást követő vasúti felüljárón két kocsit tolunk át a torlaszon, magunk inkább megvárjuk a hóeké­ket. Jönnek is, és böhömerös Tátrával. Egyikben Samu Imre, és fia, ifi. Samu Imre, a másikban Ágoston Ferenc és Kiss Kálmán. A szovjet járművön Szűcs György irá­nyít. Hatvan, hetven kilomé­teres sebességgel szántják előttük a havat, időnként el­tűnnek a hófelhőben. Az első munkájuk Kónynál adódik. A Tejipari Vállalat Skoda nyergesvontatója akadt el az út közepén. (Mint „piló­tája” elmondta, vasárnap dél­ben indult Sopronból Győrbe, áruért.) Mellette korállszínű Lada, benne fiatal házaspár. nyolchónapos gyermekkel.. A két Tátra és a szovjet jár­mű gyorsan kiszabadítja őket, s mehetünk tovább. Néhol szinte teljesen hó­mentes az úttest, máshol fél­méteres átfujások tároltatják meg a Volgát. ítéletidő tom­bol, Csorna után a metsző észak—északnyugati szél or­kánszerű erővel kavarja a ha­vat. Fotóriporter kollégám­nak befagy az egvik japán gé­né. a filmooeratőr is eldob­hat egv tekercset, teljesen megkeményedett a filmje. Farád után egy piros Sko­dát érünk utol. Szó szerint is. mert oly hirtelen reked meg egy hótorlaszban, hogy gyen­gén neki is koccanunk. Me­gint egv Tátra menti ki. amelv Csorna és Kapuvár között téesztraktorokkal kar­öltve igyekszik az utat sza­baddá tenni. Nem járhatóvá, hanem szabaddá, hogv a hó­ekék eltolhassák az átfuváso- kat. A kora délutáni órákban (Folytatás a 4. oldalon.) Kommunista aktíva kezdő­dött hétfőn a Magyar Szoci­alista Munkáspárt budapesti bizottságának oktatási igaz­gatóságán. Több száz főnyi hallgatóság előtt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese tartott előadást ideológiai, kulturális életünk időszerű kérdéseiről. II KGST fémkohászati állandó bizottságának tanácskozása A Nehézipari Minisztérium­ban hétfőn megkezdődött a KGST fémkohászati állandó bizottság 53. ülése. Simon Pál nehézipari miniszter elnökle­tével a bizottság megvitatja a legfontosabb színesfémek, valamint a híradástechnikai és elektronikai különleges any; "ok termelésének növe­lését elősegítő javaslatokat és megtárgyalja az 1981—82. évi munkaprogramját. WMHMHHIHHBNnMHHHHHHMBBflHiSSHBBM Népiroal-kiiidöttértekezlet A Hazafias Népfront Mo­sonmagyaróvári városi Bi­zottsága szombaton az Agrár- tudományi Egyetem díszter­me' sn tartotta küldöttérte­kezletét. A küldötteket a vá­rosi népfrontmozgalom tevé­kenységét bemutató kiállítás fogadta. Az értekezlet részt­vevőit — köztük Frank Pé­tert, a városi pártbizottság titkárát, Edvi Károlyt, a me­gyei pártbizottság munkatár­sát. Bedő János tanácselnö­köt, Inzsel Ottót, a HNF Or­szágos Tanácsának osztály­vezetőjét és Takács Andrást, a megyei népfrontbizottság elnökét — köszöntötte őr. Márton Géza, a HNF városi bizottságának elnöke. Az 1976 óta végzett munkáról Moldoványi Géza városi nén- fronttitkár számolt be maid tizenketten szólaltak fel. s mondtak véleménvt a vitá­ban. Ezután került sor a HNF Mnsonmagvaróvár vá­rosi Bizottságának és k'"ld«+- teinek megválasztására. A bi­zottság elnöke óiból őr. Már­ton Géza. titkára Moldoványi Géza lett. Rendkívüli időjárás Operaiív bizottság alakult A Minisztertanács a rendkívüli időjárás okozta köz­lekedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolására' operatív bizottságot hozott létre a közlekedés- és postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket. hoev minden eszközzel nyúitsanak segítséget a közle­kedési, szállítási és hírközlési feladatok ellátásához, amelyek most a legsürgősebb tennivalók közé tartoz­nak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a mun­kába járás feltételeinél; megteremtése és a folyamatos munkarendben dolgozó üzemek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi tanácsokat, üzemeket, termelőszö­vetkezeteket, hogy — megszervezve a lakosság közre­működését, ideértve a közerők kirendelését is — hala­déktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a munkála­tokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadályok elhárításában.

Next

/
Thumbnails
Contents