Kisalföld, 1981. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1981. FEBRUÁR 1., VASÁRNAP ÁRA: 1.40 FORINT XXXVII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Közgyűlések előtt FEBRUÄR ELSŐ NAPJAIBAN már küldöttközgyű­léseken mérlegelik a téeszekben az elmúlt gazdasági évet, aztán hatodikával megkezdődnek a megyében a zárszámadó közgyűlések. Rövid két hét alatt hetven gazdaság súlyozza a nyolcvanas esztendőt, egyben az V. ötéves terv záró évét, s szólnak az idei év tennivalói­ról, terveiről is. Korántsem volt hibamentes a múlt év, az elmúlt terv. időszak. De talán nem túlzás azt állítani, hogy több a példa a jóra. sikeres vállalkozásra: néhány eredmény­nyel országos figyelmet is kiérdemelt a megye mező- gazdasága. s ez biztatást adott, ad a jövő céljaihoz. Ér­dem, hogy olyan ágazatokban kereste a megye a megúj­hodást, amelyek sarkalatos témái voltak a népgazdasá­gi terveknek, mint a gabona, a húsprogram, a legelő- gazdálkodás javítása. A ^keres megújhodáshoz szüksé­ges szellemi és anyagi tőkét pedig jobbára megtermel­ték a megye gazdaságai, erősödtek szakmai tudásban, technikai felkészültségben, alapozva ezzel a VI. ötéves tervet. A tervezettet meghaladó ütemű fejlesztés valósult meg a mezőgazdasági nagyüzemekben, nőtt a gépesítés aránya, az elmúlt tervidőszakban a beruházott összeg­nek csaknem a felét gépekre költötték a szövetkezetek. A gazdálkodás kulturáltságában sokat segítettek a ter­melési rendszerek, a szántóterületnek több mint a fele rendszerben művelt, az állattenyésztésen belül a szarvasmarha- és a sertésállomány hatvan százalékával kapcsolódtak különböző termelési rendszerekhez a gaz­daságok. Kalászosgabona-termesztésse] a megye orszá­gosan is a legjobbak közé sorolható, a répa cukortar­talmának a fokozásával pedig az országos kiváló cí­met érdemelték ki a megye répatermelő gazdaságai Nálunk a legmagasabb az állatsűrűség, országos átla­got tekintve, az intenzív gyepprogramnak köszönhető, hogy egyre kevesebb szántó igénybevételével tudják megtermelni a gazdaságok a szükséges takarmányt. Helyénvaló tehát, hogy a termelésnövekedéssel ará­nyosan nőtt a szövetkezetek bruttó jövedelme, habár az erős költségnövekedés miatt a nyereség emelkedése mérsékeltebb. A költség az, ami a legtöbb töprengésre ad okot. amivel a jövőben is a legtöbbet kell foglalkoz­niuk a gazdaságoknak. Termésátlag növelése bér-nor­marendszerek kidolgozása és még sorolhatnánk nem lehetséges költségvonzás vizsgálata nélkül. Gazdasági törvény, hogy egyre inkább az boldogul, aki minél jobb terményt, minél olcsóbban állít elő. Ennek jegyében készülnek a zárszámadási mérlegek, s ezzel az alap- gondolattal épülnek az 1981. évi gazdasági tervek. HOGY MIT HOZ a tavasz, jobb lesz-e az ősz. mint a legutóbbi? A gazdálkodó mindent belekalkulál a szá­raz tavaszt, az esős nyarat, a havas őszt. még akkor is. ha titkon reméli a jót és a minden időszakban kedve­zőt. Azzal is számolnak a szövetkezetek hogy gazdál­kodni. jól gazdálkodni egyre nehezebb, versenyt kell bírni a piacért, s nem is akármilyen mezőnyben szük­séges megőrizni az élvonalat. Nem zárnak rossz ered­ménnyel a gazdaságok, sőt több a jó, s ezt a iót még fokozni olyan feladat, aminek a megoldása komoly erő­próba lesz, A megye mezőgazdasági színvonalához mél­tó a feladat. G. SZ. M tn Megemlékezés Szombaton, a Mező Im­re úti temető Muskás- mozgalmi Panteonjában megkoszorúzták Szántó Bélának, a Kommunisták Magyarországi Pártja alapító tagjának, egyik első titkárának, a Magyar Tanácsköztársaság had­ügyi népbiztosának sír­ját, születésének 100. év­fordulója alkalmából. A magyar és a nem­zetközi kommunista moz­galom 1951-bein elhunyt kimagasló alakjának életútja előtt tisztelegve a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében Ne­mes Dezső és Lakos Sándor a KB tagjai ko- szorúztak. A Honvédelmi Minisztérium képvisele­tében Kovács Pál altá­bornagy és Szatmári Miklós vezérőrnagy, a Partizán Szövetség ne­vében pedig Markovics János, az országos bizott­ság tagja és Ráth Károly, a választmány tagja he­lyezte el a kegyelet vi­rágait. A tiszteletadásán a sírt megkoszorúzták a család tagjai, harcostár­sak, tisztelők is. Kitüntetés Szombaton befejeződött a Belügyminisztérium önkéntes segítőinek má­sodik országos tanácsko­zása. A tanácskozás be­fejeztével az önkéntes rendőri, az önkéntes tűzoltói, illetve az önkén, tes határőri feladatok ellátásában több éves ki­emelkedő tevékenysé­gért kitüntetéséket adtak át. A Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa a szolgálati feladatok ál­dozatkész elősegítésében végzett kiemelkedő tevé­kenységük elismerése­ként a Vörös Csillag ér­demrend kitüntetést ado­mányozta A Volán Tröszt önkéntes rendőri zászlóaljának, a tapol­cai városi önkéntes tűz­oltó-egyesületnek és a szombathelyi MÁV I. ön­kéntes határőr-csoportjá­nak. Kiemelkedő széntermelés Visontán A mátraaljai szénbá­nyák Thonez bányaüze­mében kimagasló ered­ménnyel zárták az év első hónapját: a visontai bányászok januárban 750 ezer tonna szenet hoztak felszínre, az elő­írt havi programnál 120 ezer tonnával többet. Ennyi szenet egy hónap alatt korábban a magas teljesítmény ellenére sem termeltek. E teljesítménnyel ki­elégítették a Gagarin Hőerőmű megnövekedett igényét: az erőműnek ugyanis a januári csúcs­időszakban több szénre volt szüksége. így az erőmű is túlszárnyalta korábbi havi teljesítmé­nyét, több villamos ener­giát szolgáltatott az or­szágos hálózatba. Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizottság mély felháborodás­sal értesült az Afrikai Nem­zeti Kongresszus (ANC) ma- putói képviselete ellen a dél­afrikai rohamosztag által el­követett bestiális agresszió­ról. Az ANC megalakulásától napjainkig rendkívül nehéz körülmények között, súlyo­áldozatokat hozott, harcosai­nak ezrei áldozták életüket szabadságukért. A haladó emberiség mindig kegyelet­tel adózott a haladásért el­esett hősöknek, köztük a mostani agresszió során le­gyilkolt 9 ANC-harcosnak Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bi­zottság. a szocializmust épí­tő magyar társadalom együttérzését kifejezve, teljes szolidaritásáról biztosítja a dél-afrikai nép igazságos küzdelmét, a nemzetközi im­perializmus által támogatott kegyetlen, fehértelepes ura­lom ellen Követeljük a bru­tális támadások megszünte­tését, a bűnösök felelősségre vonását. Ülést tartott a mosonmagyaróvári városi pártbizottság RUGALMASAK ALKALMAZKODNI A KÖVETELMÉNYEKHEZ Pénteken délután ülést tartott Mosonmagyaróváron a váro- si pártbizottság. A megjelenteket — köztük Szabó Mihályt, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának titkárát — az elnöklő Frank Péter, a városi pártbizottság titkára köszön­tötte. __________ Az MSZMP Mosonmagyar­óvár városi Bizottságának a VI. ötéves tervidőszakra szóló irányelveit, valamint az 1981. évi gazdaságpolitikai felada­tokat tartalmazó írásos be­számolóhoz Takács Imre, a városi pártbizottság első tit­kára fűzött kiegészítést. Utalt arra, hogy a célkitűzéseknek olyan tartalmat kell adni, amelyekkel a város gazdálko­dásának fejlődése továbbra is dinamikus lesz, és a megyei fejlődést meghaladó növeke­dést eredményez. A városi pártbizottság ezt az igényt az elmúlt tervidőszak eredmé­nyei tudatában megalapozott­sággal támaszthatja, mivel Mosonmagyaróvár az elmúlt öt év alatt a legiparosodot- tabb városok közé emelke­dett. A bruttó termelési ér­ték mintegy 53 százalékkal nőtt és elérte a hétmilliárd forintot. A városi pártbizottság első titkára elismeréssel szólt a tőkés export növeléséről. Á város vállalatai 1980-ban negyven százalékkal többet értékesítettek tőkés piacon, mint 1979-ben. A munkaerő­gazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy egyre inkább általánossá vált a csak a szükséges létszám foglalkoz­tatása. Kedvezően változott a termelékenység alakulása is, öt év alatt az átlagos terme- lésiérték-növekedés pedig el­érte az ötven százalékot Hangsúlyozta, hogy a VI. öt­éves terv feladatainak végre­hajtásánál alapvető feltétel lesz az állandóan változó kö vetelményekhez való rugal­mas alkalmazkodás. Ez kettős feladatot jelent: egyrészt a pártszervek és -szerveze­tek saját munkájuk fejleszté­sével váljanak alkalmassá a magasabb követelmények tel­jesítésére, másrészt ezt az al kalmazkodást követeljék mee a gazdasági egységek vezeté­sétől is. A városi pártbizottság VI ötéves tervi irányelvei szerint a gazdálkodó egységeknél te­vékenykedő pártszervek és -szervezetek biztosítsák a kö­zéptávú terv célkitűzéseinek maradéktalan teljesítését. Kö­veteljék meg, hogy a gazda­sági egységek terveiben a megyei és a városi célkitű­zések tükröződjenek. Gazda­ságpolitikai tevékenységük során biztosítsák, hogy a dolgozók széles körben meg­ismerjék a célkitűzéseket. A megfogalmazott feladatok megértetéséhez, illejve azok megoldásának elősegítéséhez fel kell használni a propa­gandamunka valamennyi esz­közét. Pártfórumokon beszél­jék és vitassák meg a közös­ségükre háruló feladatokat, és tegyenek javaslatokat a legcélravezetőbb megoldások­ra. A gazdálkodó egységek munkáját politikai eszközeik­kel támogassák, segítsék és ellenőrizzék. Az érdekviszo­nyok terén a magasabb ér­dek érvényesülése kapjon el­sőbbséget. Követeljék meg és ellenőrizzék, hogy az energia­felhasználás csökkentését ne csupán költségkérdésként ke­zeljék. hanem kiemelt gazda­ságpolitikai követelményként. A gazdasági egységek oárt- szervei és -szervezetei a hatá­rozatban foglalt feladatokat bontsák le alapszervezeti szintre, a kommunisták kap­janak konkrét feladatokat. Fontos, hogy a város tár­sadalmi mobilitásának válto­zásával megfelelően növeked­jék az értelmiség szerepe. A pártszervek fordítsanak nagy gondot az emberek tudatának fejlesztésére, a kitűzött fel­adatok vállalására és teljesí­tésére. A KISZ-szervek és -szervezetek ösztönözzék tag­jaikat arra, hogy egyéni fel­adatvállalásuk elsősorban a gazdasági munka eredménye­sebb végzésére irányukon A szakszervezetekben dolgozó kommunisták munkájukkal segítsék az üzemi demokrá­cia állandó fejlesztését, a Ha­zafias NéDfront erősítse tö­megbázisát, és vállaljon kez­deményező szerepet a város- politikai feladatok megvalósí­tásában. A városi pártbizottság cél­kitűzéseiben — a XII. kong­resszus határozatával össz­hangban — jelentős helyet kaptak az életkörülmények javítását segítő feladatok. A városi tanács apparátusában és testületéiben dolgozó kom­munisták feladata, hogy a rendelkezésre álló pénzeszkö­zök ésszerű és rugalmas fel- használásával a következő tervidőszak várospolitikai tennivalóinak mind szélesebb megvalósítását segítsék. Cél. hogy az egyedi és társas csa- ládiház-építés érje el vagv haladja meg az államilag tá­mogatott tömeges lakásépítés számát. Ésszerű telekgazdál­kodással. közművesített tel­kek kialakításával javítsák a magánerős építkezések felté­teleit. A lakásépítkezésekké1 párhuzamosan valósuljon meg a tervszerű lakásfelújítás. Az irányelvekben megfo­galmazódott, hogy fejeződjön be az új víztorony, és kéz dődjön meg a biológiai szennyvíztisztító énítése Ke (Folytatás a 2. oldalon.) ■ A Győr megyei Állami Építőipari Vállalat töltőállomást épít a Győri Szeszipari Vál­lalat területén, amelyről a vinaszt vasúti és közúti tartálykocsikba töltik. A berendezéseket ez év n. vagy III. negyedévében adják át rendeltetésüknek.

Next

/
Thumbnails
Contents