Kisalföld, 1981. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1981. MÁRCIUS 1., VASÁRNAP ÁRA: 1.40 FORINT XXXVII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM A gazdaságpolitika és az ötéves terv vitája Folytatja munkáját az SZKP XXVI. kongresszusa Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója ■ Az előzetes tervek szerint április végére befejezik a győri vásárcsarnok körüli rész építését. Az épület- együttes egyikét, a pártházat, az ételbárt és könyvtárat a közelmúltban adták át, az ABC és irodaépület ki­alakításán még dolgoznak. KISZÖV-küldöttközgyűlés A Szovjetunió társadalmi es gazdasági fejlődése fő irá­nyainak megvitatásával folytatta munkáját szomba­ton délelőtt az SZKP XXVI. kongresszusa. Az idén elkez­dődött XI. ötéves tervidő­szak, s a nyolcvanas évtized perspektíváit felvázoló be­számolóról újabb küldöttek mondták el véleményüket. Ugyancsak tegnap további testvérpártok küldöttei kö­szöntötték a szovjet kommu­nisták tanácskozását. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára találko­zott a Kremlben Kádár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával. ♦ ♦ ♦ — Az SZKP XXVI. kong­resszusának szombat délelőtti ülésén Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a leningrádi te­rületi pártbizottság első tit­kára elnökölt. Az első felszólaló Vlagyi­mir Guszev, a szaratovi terü­leti pártbizottság első titkára volt. Ügy gondolom, valameny- nyi küldött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvöz­löm külföldi vendégeinket, fegyvertársainkat a közös harcban, bajtársainkat a munka hadseregében — mondotta. A felszólalások, amelyek itt a Kremlben, va­lamint a munkásgyűléseken hangzottak el, nagyra érté­kelték az SZKP tevékenysé­gét, következetes, internacio­nalista politikáját. Ez a szo­lidaritás felmérhetetlen érté­kű ösztönzés a szovjet em­ber számára, segít abban, hogy átérezzük mindennapos munkánk nemzetközi jelen­tőségét — mondotta beszédé­ben a jelenlévők nagy tapsa közepette. A Szovjetunió egyik leg­eredményesebben működő energiatermelő ágazata, a gázipar üdvözletét tolmá­csolta a kongresszusnak az ágazat minisztere, Szabit Orudzsev. A gázipar, amely­ben ma 400 ezren dolgoznak, a tizedik ötéves tervben meghaladta az előirányzatot és 1980-ra már 435 milliárd köbméter földgázt termelt. A miniszter örömmel szá­molt be a kongresszusnak arról, hogy a szocialista or szágok összefogásával létre jött Európa legnagyobb gáz­vezetéke, a Szövetség gázve­zeték amely a KGST tag­államaiba juttatja el a szov­jet földgázt. A Szovjetunió példája ösztönzés a béke erőinek A délelőtti ülésen több külföldi vendég is felszólalt. Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Felszaba- dítási Front Pártja Politika1 Bizottságának tagja tolmá csolta Bendzsedid Sadli el nők és a front egész vezető sének üdvözletét. Hangsú lyozta: az algériai nép figye lemmel kíséri a Szovjetünk népeinek sikereit. A Szov jetunió az emberiség haladá sának élén jár, az Októberi Forradalom a nemzeti ön­rendelkezésért küzdő népek stratégiai szövetségese lett — mondotta a többi között. Méltatta az algériai—szovjet igyüttműködést. amelyet — nint mondotta — az ország népe nagyra értékel. Ez be- ■sületes, őszinte együttmű­ködés — hangoztatta a többi között, rámutatva: Algéria növelni kívánja a két ország i két nép. a két párt együtt­működését, amely megfelel az enyhülésért közösen ví­vott harc érdekeinek. A sok ezer, börtönben senyvedő, illegális munkára kényszerített vagy száműze­tésben élő uruguayi kommu- rista. az uruguayi nép üdvöz­letét Rodney Arismendi, a kommunista párt központi bizottságának első titkára tolmácsolta. Hangsúlyozta: Latin-Amerikában az Egye­sült Államok ma korlátlan uralmat akar megvalósí­tani. Fenyegeti Kubát, akció­kat indít Nicaragua ellen, nyomást gyakorol Panamára, összeesküvést szít Grenada ellen. Támogatja a véres diktatúrákat Uruguay ban, Chilében. Guatemalában, saját terrorizmusát igyekszik leplezni, amikor igazolni próbálja a salvadori junta nénirtását. Nagy-Britannia Kommu­nista Pártjának főtitkára, Gordon McLennan élesen bírálta a Thatcher-kormány politikáját. Margaret Tha­tcher konzervatív kormánya az amerikai vezetés hű ki­szolgálójaként hozzájárult az új amerikai nukleáris ra­kéták angliai telepítéséhez, támogatja az embertelen (Folytatás a 2. oldalon.) ■ Luis Corvalán, a Chilei Kommunista Párt főtitkára a küldöttekkel beszélget. ■ Pavel Popovlcs szovjet űrhajós autogramot ad az egyik küldöttnek a tanácskozás szünetében. Rugalmas alkalmazkodás a változó piachoz Megyénk több mint hét­ezer ipari szövetkezeti tagja, alkalmazottja képviseletében tanácskozott tegnap Győrött az Ipari Szövetkezetek Győr- Sopron megyei Szövetségének küldöttközgyűlése, öt év ered­ményeiről, küzdelmeiről ad­tak számot önkritikusan. A beszámolási időszakra esett megyénk ipari szövetkezetei­nek átszervezése, a kisebb egységek egyesülése, melynek eredményeként ötven helyett harminckét szövetkezeti kö­zösségben folytatták munká­jukat a tagok. Erőteljesen fej­lődött a híradás- és vákuum- technikai, a fémtömegcikk­ipar, mérsékeltebben, de jó­részt a célokkal összhangban a gép-, a könnyű- és a házi­ipar. Sokkal közvetlenebbül hatott a külpiaci helyzet. Az export több mint ötven szá­zalékkal nőtt. Az építők 1976- tól 80-ig ezerhétszáztíz lakás építését tervezték s átadtak 1680-at. A Fertődi Építőipari Szövetkezet viszont 130 lakás­sal teljesítette túl tervét. A szolgáltatásra szakosodott két építőipari közösség, a sopro­ni és a győri szövetkezet. A hatodik ötéves tervi fel­adatokról a beszámoló meg­állapította, hogy a szövetke­zeteknek számolni kell az ál­lami, tanácsi ipar fokozódó versenyével ott is, ahol a szö­vetkezetek termelése eddig meghatározó volt, a változó piachoz rugalmasan kell al­kalmazkodniuk. A beszámolóhoz Garai Ká­roly KISZÖV-elnök fűzött szóbeli kiegészítőt. Elsősorban a szövetkezetek és a KISZÖV közötti kapcsolatokról mond­ta el véleményét. Beszámolt arról is, hogy megyénk ipari szövetkezeti közössége hat új tagszövetkezettel bővült. A megyei pártbizottság kép­viseletében Szabó Mihály, a megyei pártbizottság titkára köszönte meg az ipari szövet­kezetek dolgozóinak eredmé­nyes munkáját. — Nem a vál­lalat nagysága, hanem a vég­zett munka határozza meg egy gazdálkodó rangját — hangsúlyozta a megyei párt- bizottság titkára. Külön ki­emelte a szolgáltatásban a fényképészek, fodrászok és cipőipari dolgozók munkáját, az ipari termelők közül pe­dig a Ciklámen Ruhaipari szövetkezetét. Az OKISZ képviseletében Németh . Ferenc elnökhelyet­tes gratulált a sikerekhez: a megyei szövetkezetek összes­ségében elsők az országban. Bánkuti Józsefné, a megyei tanács osztályvezetője az ár­munka fontosságára hívta fel többek között a figyelmet. A vita után a küldöttek megválasztották a KISZÖV tisztségviselőit, a megyei szö­vetség elnöke ismét Garai Ká­roly lett. H. S. Emelkedik a konveriibiiir valuták nem kereskedelmi árfolyama A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint március 1-én emelkedik a konvertibilis el­számolású valuták nem ke­reskedelmi forint-árfolyama így a nemzetközi idegenfor­galmunkban legjelentősebb valuták közül például egy osztrák schilling árfolyama 1,98 forint, egy NSZK márkáé t4,07 forint, egy USA dolláré 29,57 forint lesz. Ezzel az in­tézkedéssel tovább csökken a nem kereskedelmi és a keres­kedelmi árfolyamok közötti különbség, ami elősegíti a fo­rint egységes árfolyamának ■negva’ósífását. Március 1 -tő' megszűnik az iddigi 40 százalékos úgyneve­zett többletvaluta-vásár’ásí illeték, vagyis minden utazás­sal összefüggő konvertibilis elszámolású valutavásárlás esetén egységesen 10 száza­lék illetéket kell fizetni. A nem kereskedelmi árfo­lyamok emelésével egyidejű­leg a forintban meghatározott valutavásárlási keretek is nö­vekednek így például a je­lenlegi árfolyamon az egyéni turistautazásnál az eddig vá­sárolható 3838 osztrák schil­ling helyett 4282 osztrák schil- linget, 542 NSZK márka he­lyett 603 NSZK márkát. 268 USA dollár helyett 287 USA dollárt lehet vásárolni. Több valutát vásárolhatnak a gép­járművel utazó turisták üzeru- nnvag céljára a látogató-út­levéllel utazók és az utazási irodák társasutazásain részt vevők is. Az árfolyamok és a v»,”t,a- •?ná+ási intézkedések fásával kapcsolatban a ban­kok. .valutakiszo! váltató he­lyek és az utazási irodák ad­nak részletes tájékoztatást.

Next

/
Thumbnails
Contents