Kisalföld, 1981. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1981. JÚLIUS 1., SZERDA ARA: 1,40 FORINT XXXVII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Kádár János Borsod megyébe érkezett Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága Lázár György fővárosi létesítményeknél Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a minisztertanács elnöke kedden egésznapos progra­mon tájékozódott a főváros fejlődéséről, a tervekről és felkeresett több nagy építke­zést, néhány új létesítményt. A városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Buda­pesti Pártbizottság első titká­ra és Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke fo­gadta. A megbeszélést követően Lázár György útja a Katona József Színházba vezetett. Hamarosan megkezdődik a műszaki átadás, és a színház ősszel megnyitja kapuit. Rö­vid színháznétő séta után Lázár György a Fővárosi Ta­nács épületében Gáspár Ti­bornak, Budapest főépítészé­nek tájékoztatása alapján megszemlélte néhány új, ma még maketten kirajzolódó fővárosi létesítmény, köztük a VI. ötéves terv idején Óbu­dán felépülő, háromezer la­kásos Kaszásdűlői, valamint a 2900 lakásra tervezett Pók utcai lakótelep tervét. Méhes Lajos Vas megyében Méhes Lajos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, ipari miniszter hétfőn az es­ti órákban Vas megyébe lá­togatott. Kedden délelőtt el­sőként a Rába Magyar Va­gon- és Gépgyár szombathe­lyi futóműgyárába látogatott, ahol Horváth Ede vezérigaz­gat ó többek között arról tá­jékoztatta, hogy a gépgyár vasi, szombathelyi, sárvári, kőszegi és szentgotthárdi üzemeiben ma már 3600 em­ber dolgozik, közülük kilenc- százan a dinamikusan fejlő­dő szombathelyi futóműgyár­ban, ahol egy munkás éven­te több mint egymillió forint termelési értéket állít elő. Épül és az idén elkészül az új húszezer, négyzetméter alap- területű üzemcsarnok, amely­ben cső- és mellsőtengelyeiket, motoralkatrészeket gyártanak majd, exportra is. A futó­műgyár a tervek szerint öt év alatt mekétszerezi terme­lését. A Politikai Bizottság tagja délután Vas megye nagy üzemeinek vezetőivel talál­kozott, s eszmecserét folyta­tott a megnöveskedett gazda­sági feladatokról, teendőkről. FDP-képviselők öüiiapesfen Gyenes Andrásnak, az or­szággyűlés külügyi bizottsága elnökének meghívására ked­den Budapestre érkezett a Német Szövetségi Köztársa­ság szövetségi parlamenti Szabad Demokrata Párt (FDP) frakciójának küldött­sége. A delegációt Wolfgang Mischnick, a frakció elnöke, a párt elnökhelyettese veze­ti. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára kedden az esti órákban Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizott­ság osztályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő. Köztudott, hogy Sopron az országnak — Budapest után — műemlékekben leg­gazdagabb városa, amelyet ezenkívül természeti kör­nyezete és földrajzi fekvése is kiemelkedő idegenforgal­mi központtá, sok nyugatról érkező turista első állomásá­vá teszi. Jelentős a városban a belföldi idegenforgalom is, sőt ha az ötnapos munka­hét általánossá válik, ez va­lószínűleg ugrásszerűen to­vább fog nőni. A városnak tavaly kereken másfél mil­lió vendége volt. Ezekből a tényekből fontos feladatok adódnak. Beszá­molójában Markó József, a városi tanács elnöke jónak értékelte a város idegenfor­galmi fogadóképességét, nem hallgatott azonban a gondok­ról, a hiányosságokról sem. Elmondta, hogy a város út­hálózata túlterhelt, a szállo­dai férőhelyek száma nem elegendő, a kereskedelmi és vendéglátó hálózat színvona­la pedig az utóbbi öt eszten­dő jelentős fejlődése ellené­re még mindig nem megfe­lelő. A szállásgondok valószí­nűleg megoldódnak, ha 1983- ra befejeződik a Lövér Szál­ló átépítése és bővítése; az elképzelések szerint akkorra elkészül az új szálloda is. A közlekedési gondok végső megoldását csak a 84-es szá­mú út várost elkerülő szaka­szának kiépítése hozhatja majd meg. Ami pedig a ke­reskedelem és vendéglátás hiányosságait illeti, ezek olyan gondok, amelyek a vá­ros lakóit is érzékenyen érintik. Megoldásukhoz a ta­nács pénze nem lehet ele­gendő; meg kell találni a módját, hogyan lehet ebben a kereskedelmi vállalatokat még inkább érdekeltté ten­ni. Ez a kérdés azonban már Inkább a tanácsülés második napirendi pontjának a témá­ja volt, amelyben a tanács jóváhagyta a VI. ötéves költségvetési és fejlesztési tervet. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi ve­zetők Mezőkövesden fogad­ták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára, Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke, Pataki István, a me­zőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a járási hi­vatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi városi-járási Köztudott, hogy beruházási lehetőségeink mérsékelteb­bek, mint az elmúlt eszten­dőkben. Ebből az is követ­kezik, hogy az eddiginél job­ban meg kell fontolnunk mire költjük a fejlesztésekre felhasználható összegeket: Sopron város Tanácsa 877 millió forintot az öt év alatt: az elsőbbséget a lakosság széles rétegeit (érintő felada­tok élvezik: a lakáshelyzet, a betegellátás és az általános iskolai oktatás feltételeinek javítása. 1985-ig a városban 1793 új lakás felépítését írja elő a terv, ezeknek a fele telep­szerű többszintes, de magán­erőből épülő lakás lesz. Sop­ron lakáshelyzete ezzel to­vább javul, ám nem oldódik meg: a tervidőszak végére a mostani 111-gyei szemben valamivel több, mint 196 család jut majd száz lakás­ra. Hozzáláttak a kórház fel­újításához is. Legfontosabb cél a fűtési rendszer korsze­rűsítése, és a következő öt­éves tervben megvalósuló jelentős fejlesztések, bővíté­sek előkészítése. Általános iskolai tantermek építésére a tervidőszakban 86 millió forintot fordíthat a város. Ebből elkészül a Jereván la­kótelep már épülő, új 16 tantermes általános iskolá­ja, és nyolc tanteremmel dő- víthetnek egy másik iskolát is. Három új ABC-áruházat, a belvárosban korszerű élel­miszer és ajándékboltot, mezőgazdasági szaküzletet, két kisvendéglőt, és egy két­ezer négyzetméter alapterü­letű bútoráruházát is átad­nak Sopronban a következő öt év során. Megoldódik végre a soproni kenyér ügye is: a malom melletti terüle­ten hozzálátnak az új ke­nyérgyár építéséhez. Ezek tehát a fejlesztési terv legfontosabb célkitűzé­sei, ezekre fordítja a város az öt évben rendelkezésre álló pénznek, mintegy 3 mil­liárd forintnak majdnem pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépkocsiból kiszálló Kádár Jánost. Az ünnepi külsőt öltött város­ban régi matyó szokás sze­rint nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kós­tolót nyújtottak át matyó népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel kö­szöntötték a vendégeket. harmadrészét. A fennmara­dó összeg a tanács és intéz­ményeinek működését szol­gálja: ennek felosztásáról a költségvetési terv elfogadá- ülés. A legfontosabb feladat itt is az egészségügyi ellátás és az általános iskolai okta­tás feltételeinek javítása. A pénzügyi terv végrehaj­tásához a tanács konkrét cselekvési programot dolgo­zott ki. A tegnap délutáni tanács­ülés harmadik napirendi pontjaként a tanács rendele­tet hozott bizonyos lakás­ügyi jogszabályok végrehaj­tásáról, amelyben módosí­totta, korszerűsítette az ed­dig érvényben volt hét évvel ezelőtt megalkotott rendele­tét. M. T. Kedden ' ülést tartott a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség X. kongresszív sán újjáválasztott közponli bizottsága. A testület meg­hallgatta Fejti György első titkár tájékoztatóját az MSZMP KB június 18-i ülé­séről. A központi bizottság sze­mélyi kérdéseket is tárgyalt. Mivel az MSZMP Budapesti V. kerületi Bizottsága első titkárává választotta Szűcs Istvánnét, a KISZ KB érde­mei elismerése mellett fel­mentette intéző bizottsági, titkársági és KB tagsága alól. és egyetértett azzal, hogy a Magyar Úttörők Szövetsé­gének országos tanácsa fel­mentse az úttörőszövetség főtitkári tisztéből. A közpon­Tavaly szeptemberétől hu­szonkét asszony és lány ta­lálkozott naponta a győrszi- geti pártházban. A megyei pártbizottság Oktatási Igaz­gatóság soproni pártiskolája kihelyezett egyéves női párt­iskolájának a hallgatói. Hú­szán a megyeszékhely üze­meiből és intézményeiből, ketten pedig a győri járás községeiből érkeztek. Eltelt az egy esztendő és a női pártiskola hallgatói sike­res vizsgát tettek. Vathy Margit osztályfőnök, a me­gyei pártiskola tanára elége­dett a hallgatók szorgalmá­val, aktivitásával. — Csák elismeréssel szól­hatok asszonyaink és lánya­ink felelősségtudatáról. Mint feleségek és családanyák nem kevesebbre vállalkoztak, minthogy a reggeltől késő délutánig tartó tanulás mel­lett ellátták az otthoni teen­dőket is. Legtöbbjüknek kicsi gyermeke van, s ők nem érezhették meg, hogy az anyuka tanul. Öröm volt ve­lük lenni és figyelni hogy napról napra hogyan fejlődik marxista—leninista világné­zetük, társadalmi érzékenysé­gük, vitakészségük és szókin­csük. Szorgalmukat az ered­ményes vizsgák is tanúsítják. A nagy többség jeles és jó ti bizottság Varga Lászlót felmentette KB titkári funk­ciójából és javasolta, a MUSZ OT-nak, hogy válasz- sza meg az úttörőszövetség főtitkárává. Varga-Sabjáa Lászlót, a KB tagját, a KISZ Baranya megyei Bi­zottságának első titkárát a testület megválasztotta az in­téző bizottság és a titkárság tagjává, a KB titkárává. A Magyar Úttörők Szö­vetségének országos tanácsa felmentette Szűcs Istvánnét főtitkári tisztségéből, és Var­ga Lászlót megválasztotta a MUSZ országos tanácsa és elnöksége tagjának, az úttörőszövetség főtitkárá­nak. osztályzattal zárta á tanfo­lyamot, de például Sej Lászióné, a Richards gyár dolgozója kitűnő eredmény­nyel végzett. A tanulás, az otthoni teen­dők mellett jutott idejük a hallgatóknak a kikapcsoló­dásra, a baráti és tömegkap­csolatok szélesükére is. In­dultak Sopronban a felszaba­dulási évforduló tiszteletére rendezett vetélkedőn, a két győri csapat közül az egyik első helyen végzett. PatronáL ták a győri kék iskola hato­dik b. osztályos diákjait, se­gítették őket a pályaválasz­tásban úgy is, hogy közös üzemlátogatáson vettek részt a Győri Keksz- és Ostyagyár. ban. Viszonzásul a tanulók kultúrműsorral színesítették a pártiskola ünnepi rendez­vényeit, taggyűléseit. Az együtt töltött napokat szín­ház. és tárlatlátogatások, ki­rándulások tették még mara­dandóbbá. A női pártiskola ünnepé­lyes évzáróján Lakatos László, a Győr városi párt- bizottság első titkára útrava. lóul arra hívta fel a végzős hallgatók figyelmét, hogy az iskolán szerzett elméleti is­meretekből igazán majd a munkahelyeken, a gyakorlat­ban adnak számot. Hegyeshalomban, ahol a Duna folyt A behemőt kotró markolója 40 méter mélyre hatol, kiemel pár köbméternyi kavicsot. Ez az Országos Kavicsbánya Vállalat hegyeshalmi üzemének a végterméke, amely a bá- nyatóból a kilométernyi szállítószalagokon jut a depóba, A beruházási tempó csökkenése itt is mindinkább érezteti hatását: a piac nyomott, az eladások mértéke csökken. Az üzem­ben ennek ellenére sem mérséklik a termelést. Vajon meddig lehet ilye í tempóban „nyom­ni a sódert”? — erről szól írásunk a 3. oldalon. Hárommilliárdból gazdálkodik a tanács Huszonkét asszony és lány Tanévzáró a pártiskolán VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A VI, ötéves terv fejlesztései. Sopronban Kenyérgyár épül Felújítják a kórházat ülést tartott tegnap délután Sopron város Tanácsa. Az ülés 1 1 ' - ............ - ---------------- ■ ■ ■ ----------—----------------—* ( első napirendi pontjaként az idegenforgalom fejlődéséről és í ■ —“--------------------­az ebből adódó feladatokról esett szó.

Next

/
Thumbnails
Contents