Kisalföld, 1982. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Brezsnyev a Krímből visszatért Moszkvába Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke ked­den a Krimből visszatért Moszkvába. Zavargások Lengyelországban Lengyelországban a kora- délutáni órákig nyugodtan telt az 1980-as gdanski meg­állapodások második évfor­dulójának napja, de délután három és négy óra között ut­cai zavargások kezdődtek Varsóban, Vrodawban, a Krakkó közelében lévő Novva Hutában és Gdanskban. Mint Jerzy Urban, a kor­mány szóvivője kedd esti saj­tóértekezletén elmondta, a rendbontásokban főleg a szoT cialistaellenes földalatti el­lenzék által felhecceit fiata­lok vesznek részt. A sajtóér­tekezlet alatt is folytak a rendbontó akciók Varsóban. Krzysztof Protakiewicz őr­nagy, a belügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy a jól felkészült rendfenntar­tó erők mindent megtesznek a nyugalom helyreállítása ér­dekében. A sajtóértekezlet időpontjáig nem álltak ren­delkezésre adatok arról, há­nyán vettek részt a zavargá­sokban, annyi azonban bizo­nyos, hogy a tüntetések so­rán mindeddig senki sein vesztette életét. A sebesültek száma egyelőre ismeretlen. Varsó egyes negyedeiben este fél nyolckor is folytatód­tak a rendzavarások, a rend­őrök és a karhatalmisták könnygázzal és vízágyúval lépnek fel a tüntetőkkel szem­ben. Világméretű küzdelem a békéért (Folytatás az 1. oldalról.) i sítsa szolidaritásáról Viet­nam, Kambodzsa és Laosz né­peit békés építőmunkájuk­ban, s tiltakozzon a nemzet­közi imperializmust támo­gató kínai hegemonizmus és a térség más reakciós erői­nek törekvései ellen. Nyil­vánítsa ki szolidaritását az afgán néppel, ítélje el az af­gán forradalom külső és bel­ső ellenségeinek a politikai kibontakozást akadályozó provokációit. A bizottság nyilatkozatá­ban köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy az év első felé­ben segítséget nyújtsanak a Palesztinái, a libanoni, az an­golai, a namíbiai, a nicara- guai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az afganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz és enyhítsék a függetlenségért, a társadalmi haladásért harcoló népek szenvedéseit. A dokumentum a további­akban leszögezi: a világ kü­lönböző népei a jövőben is számítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szoci­alista hazánk nemzetközi te­kintélyét. A Magyar Szolida­ritási Bizottság ezért köszö­nettel fogadja a számlájára történő önkéntes befizetése­ket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció- sorozatot, hogy az a magyar nép internacionalista hagyo­mányaihoz méltóan ezúttal is kifejezésre juttatja társa­dalmunk egészének tevékeny hozzájárulását a békéért, a nemzetközi enyhülésért ví­vott küzdelemhez, a nemze­ti felszabadítási mozgalmak harcának támogatásához — fejeződik be a nyilatkozat. * * * A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB egyszámlaszá­ma 235-96852. Gyér énjeklidés, csalódás... Olasz kormányprogram A kormánypártok részéről gyér édeklődés, az ellenzék oldaláról csalódás fogadta Giovanni Spadolini hétfőn este a római parlamentben elhangzott programbeszédét. Anélkül, hogy megmagyaráz­ta volna, miért bukott meg az előző kabinet, a minisz­terelnök a törvényalkotás, az államirányítás rendszerét tet­te felelőssé ..az ország kor- mányozhatatlanságáért”. Mintegy hetven oldalas ex­pozéjának jelentős részét a parlament és a kormány kö­zötti kapcsolat tervezett re­formjának szentelte. Elis­merte, hogy újabb inflációs nyomás nehezedik az ország­ra, s hogy ennek mutatója éppen Olaszországban a leg­magasabb Nyugat-Európá- ban. de nem vette figyelem­be. hogy az infláció már túl­haladta az idei esztendőre tervezett 16 százalékos felső határt. Nem egyértelműen fogal­maz a dokumentum a szi­bériai gázvezeték szerző­dés ügyében. Spadolini kije­lentette, hogy a vállalt köte­lezettséget teljesítik, de a végső döntés előtt minden „fontos tényezőt” figyelem­be vesznek. A külpolitikai program változatlanul elkötelezi a kormányt az Egyesült Álla­mok rakétatelepítési politi­kája mellett. A közel-keleti válság rendezésére a nyu­gat-európai javaslatok hang- súlyozásával a tárgyalásokat ajánlja az olasz kormány- program. Figyelmen kívül hagyja azonban saját parla­mentjének korábbi javasla­tát: a Palesztinái Felszaba­dítási Szervezet teljesjogú el­ismerését. Az expozé, befejező részé­ben a terrorizmussal, mint „morális kérdéssel” foglal­kozott a miniszterelnök. Ki­jelentette, hogy „a Vörös Brigádok technikája a ven- dettával és a szervezett al­világéval keveredik”, s ah­hoz. hogy a terrorszervezetet megfékezzék, a kormánynak újabb intézkedéseket kell hoznia. MOSZKVA. A TASZSZ szovjet hírügynökség kedden kommentárban foglalkozik a béke napjával. amelyről szeptember 1-én emlékeznek meg világszerte. A világ né­peit nyugtalanítja az impe­rialista körök, mindenekelőtt az Egyesült Államok kormá­nyának fokozódó agresszivi­tása. Ezek a körök a termo­nukleáris háború felé taszít­ják az emberiséget. A józanul gondolkodó politikusok és közéleti személyiségek ugyan­akkor egyre határozottabban szállnak síkra a fegyverkezé­si hajsza megfékezéséért, a nukleáris háború elhárításá­ért. VARSÖ. A megnyerhető nukleáris háborúról szóló amerikai koncepciók a fegy­verzetek jelenlegi mennyisé­gi és minőségi szintje mel­lett az egész emberiség pusz­tulását idézhetik elő. Ezt hangsúlyozták a világbéké­vel, a leszereléssel foglalkozó tudósok a Pugwash-mozga- lom Varsóban tartott 32. konferenciáján, amely ked­den fejezte be munkáját. A tanácskozásokon, amelyek a hagyományoknak megfelelően zárt aitók mögött folytak, a világ minden részéből érke­zett mintegy kétszáz, kiemel­kedő tudományos személyi­ség vett részt. A konferencia zárónyilatkozatát a mozgalom új tanácsának megválasztása után, csütörtökön teszik köz­zé. WASHINGTON. George Schultz amerikai külügymi­niszter és Malcolm Baldrige kereskedelmi miniszter hét­főn telefonon sürgette a San­ta Barbarában tartózkodó Reagan elnököt: enyhítse a John Brown nevű brit cég ellen tervezett szankciókat. A két amerikai miniszter egy kormányforrás szerint arra kéri az elnököt, hogy csak az olaj- és gázipari berende­zések szállítását tiltsa le a brit vállalatnak. A John Brown-t ugyanis kiterjedt üz­leti kapcsolatok fűzik ameri­kai cégekhez, s a teljes ame­rikai kiviteli tilalom csődbe vinné. BONN. A Német Szociál­demokrata Pártnak — Hel­mut Schmidt kancellárral együtt — eltökélt szándéka, hogy kitart a Szabad Demok­rata Párttal fennálló koalí­ciója. a választóktól 1980- ban négy évre kapott kor- mánymegbizatása mellett — közölték kedden Bonnban az SPD elnökségének hétfői ülé­séről. Ezzel egyidejűleg az FDP vezetői újabb éles tá­madásokat intéztek. az SPD politikája ellen. PEKING. Minden szinten széleskörű kádermozgatásra — elemzők szerint a Kínai Népköztársaság történetének legnagyobb személycseréjére — kerül sor a KKP 12. kong­resszusán és azután. Az új összetételű Központi Bizott­ság legkevesebb 40 százalé­kát fiatal és középkorú párt­tagokkal fogják betölteni. Kí­nában jelezték, hogv nem fogiák végrehajtani a halálos ítéletet Csiang Csingen. Mao Ge-tung özvegyén. Csiang feintet 1931 januáriéban ítélték halálra, de az ítélet végrehajtását két évre fel­függesztették. SALZBURG. Verdi Fals- taffjának előadásával — Her­bert. von Karaian vezényle­tével — fejeződött be hétfőn este az idei salzburgi ünnepi játékok gazdag eseménvsoro- zata. • Rcmaszewski letartóztatása A lengyel állaim-biztonsági szervek Varsóban elfogták a 42 éves Zoigniew Roma- szewskit, a földalatti „Szoli­daritás” egyik jelenlegi veze­tőjét. A szükségállapot ki­hirdetése óta illegalitásban működött, mint a mazowszei körzet illegális „Szolidaritás” szervezetének vezetőségi tag­ja. Jelentős szerepe volt a konspirációs hálózat kiépíté­sében, ezen kívül ő irányítot­ta az úgynevezett „Szolidari­tás” rádió működését is. A szélsőséges, kalandor irány­vonalat képviselő Roma- szewski a hatalommal való nyílt konfrontáció irányvo­nalát követte, jelentős része volt az elmúlt hónapokban lezajlott zavargások szerve­zésében, s a gdanski megál­lapodás aláírásának évfordu­lójára tervezett provokatív akciók előkészítésében. A szükségállapot bevezeté­se előtt Romaszewsk} a ..KOR” egyik alapító tagja­ként működött, később pedig a ..Szolidaritás” országos bi­zottságának és mazowszei körzeti vezetőségének tagja volt. NATO­hadgyakorlat Nagyszabású NATO-had- gyakorlatot rendeznek szep­tember 1. és október 5. kö­zött az NSZK és Dánia terü­letén A „Bold Guard 82” fe­dőnevű hadgyakorlaton, amelyet a NATO őszi had­gyakorlat-sorozatának kere­tében tartanak az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az NSZK, Dánia és Hollandia fegyveres erőinek 47 000 ka­tonája, 250 repülőgépe és 59 hadihajója vesz részt. A „fekete péntek” évfordulóján SZEPTEMBER ELSEJE. Naptáramban feljegyzés: „Nem­zetközi Békenap”, és alatta „A második világháború kezde­te, 1939”. Negyvenhárom esztendővel ezelőtt szeptember első napja péntekre esett. Azon a „fekete pénteken” a náci Németor­szág, egy előre kitervelt határincidens után Lengyelország­ra támadt. Akkor sokan gondoltak arra, lehetséges, hogy az egész csak helyi konfliktus, amilyen sok volt a zaklatott harmincas években. Valójában azonban megkezdődött a má­sodik világháború, amely ötvenkét millió emberi életet ol­tott ki. A Szovjetunió figyelmeztetett akkor is. ahogy figyelmeztet ma: a béke oszthatatlan, bármely korlátozott háború álta­lánossá, világháborúvá változhat. Nem árt emlékeztetni er­re. hiszen ahogy Hitler elszámította magát, mások is bele­eshetnek ugyanebbe a hibába. Hitler nyilvánvaló stratégiai tévedésének Németországot katasztrófába kellett sodornia. Hitler azonban Nyugatra spekulált. A Nyugat politikája pedig sokáig arra a feltevésre épült, hogy Németország előbb-utóbb a Szovjetunióra támad és a nyugati hatalmak- \ nak sikerül a „szélárnyékban” meghúzniuk magukat, s „ne­vető harmadikká” válni. Nem sikerült. A DRÁMAI harmincas években a Szovjetunió ismétel­ten javasolta, hogy teremtsék meg a kollektív biztonság rendszerét. Szorgalmazta, hogy szabaduljon meg a világ a fegyverkezés súlyos terheitől. Hiába. A szovjetellenes sanda szándék erősebb volt. Az agresszort útjára engedték, s az események irtózatosan csaptak vissza Nyugatra is. Végtére a kapitalista államoknak a náci agresszió ellen együtt kel­lett harcolniuk a szocializmus országával. A hitlerellenes koalícióhoz csatlakozó országok szövetségesek lettek és együtt verték le a kegyetlen és alattomos ellenséget. Feszült és robbanásveszélyes légkörben emlékezünk a hírhedt „fekete péntekre”. A háború Damoklész kardja is­mét a világ fölött függ, most már az egész emberiség élete fölött. A washingtoni adminisztráció a mindennél gyorsabb ütemű fegyverkezésre, a szocializmus országaival való to­tális konfrontációra készül. Az emberek nyugtalanul figye­lik, hogy Európa visszatér a „hidegháborúba”, azzal a re­ális veszéllyel, hogy az „forróvá” alakul át. De sok wa­shingtoni politikai, közéleti személyiség már kezdi megérte­ni, hogy micsoda szakadékba vezethet az ilyen politika. És mind több ember mond világszerte nemet a háborúra. Ami pedig a Szovjetunió politikáját illeti, az az emberiség sor­sáért és az egész világ civilizációjáért való felelősségérzet­ről tanúskodik. A SZOVJETUNIÓ azokkal tart, akik nemet mondanak a harmadik világháborúra. D. G. ■ Az amerikai tilalmak ellenére a nyugat-európai or­szágok teljesíteni szándékoznak a Szovjetunióval a gáz-cső egyezmény keretében megkötött szerződéseket. Képünkön a hatalmas csövek berakodása a hamburgi kikötőben. Kedvezőtlen jelek az arab csúcs előtt Nem túlságosan kedvezőek az előjelek a szeptember ö- án kezdődő arab csúcsérte­kezlet előtt: Moamer Kadha­fi. a líbiai forradalom veze­tője hétfőn felszólította a Szilárdság Frontjának tagja­it — Algériát. Szíriát, Dél- Jement és a PFSZ-t —, hogy bojkottáliák az arab állam- és kormányfők csúcstalálko­zóját. Alig hogy az arab kül­ügyminiszterek megállapod­tak a találkozó időpontjában. Libanon kérte a csúcsérte­kezlet egy hónappal történő elhalasztását — nyilvánvaló­an azért, hogy Fes-ben már Basir Gemajel. Libanon új elnöke képviselje országát. Fahd király — az ellentmon­dásos „Fahd-terv” szülőaty­ja — hétfőn Rijadba.n beje­lentette, hogy nem ragaszko­dik tervének megvitatásához — számára mindennél fon­tosabb az arab egység. Iraki légitámadás iráni kikötőben Az iraki légierő hétfőn is­mét bombázta a Kharg szi­getén működő iráni kikötőt és olajipari létesítményeket. Teherán a jelentések szerint újabb offenzívára készül Irak és Irán csaknem két éve fo­lyó háborújában. Az INA iraki hírügynök­ség szerint a Kharg-sziget elleni légitámadás nyomán tűz ütött ki afe olajkikötő­ben, melynek számos fontos építményét találat érte. A Kharg-sziget Irán legna­gyobb tengeri olajkikötője. Szajjed Sirazi ezredes, az iráni szárazföldi erők főpa­rancsnoka szerint katonái a „döntő győzelmet” hozó had­műveletre készülődnek. A jelenlegi helyzetet „vihar előtti csend”-ként jellemez­te. Szaddam Husszein iraki elnök is szólt arról, hogy Irán új, nagyszabású táma­dást készít elő Basrától ke­letre, de kijelentette, hogy az iraki egységek „meglec­kéztetik” az ellenséget. Az iráni hírügynökség azt közölte, hogy hat polgári sze­mély meghalt, 24-en pedig megsebesültek, amikor az irakiak tűz alá vették Aba­dan iráni kikötővárost. Izraeli fenyegetések Folytatódott a kivonulás Bejrutból Kedden további ezer Szí­riái katona hagyta el az iz­raeli hadsereg által bekerí­tett Nyugat-Beirutot, hogy csatlakozzék a kelet-libanoni Bekaa-völgyben állomásozó arab békefenntartó erőkhöz. A többnemzetiségű haderő olasz egységei által elkísért, 265 járműből álló konvoj a távozó csapatok nehézfegy­verzetét, páncélosait is ma­gával vitte. Ezzel befejező­dött az 1976 óta Beirutban tartózkodó szíriai egységek kivonása. A kiürítési művelettel egy­idejűleg izraeli—szíriai légi­csata zajlott le Libanon lég­terében, melynek során egy szíriai harci gépet lelőttek. A repülőgép egy lakóházra zuhant Beirut közelében. Közben váratlan feszültsé­get okozott Nyugat-Beirut- ban az az izraeli vád. hogy a Palesztinái Felszabadítási Szervezet — a kiürítési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadseregnek, hanem a libanoni baloldali milíciáknak, főként a függet­len nasszeristák mozgalmá­nak (Al-Murabitun) adta át nehézfegyverzetét. Az An- Nahar című beiruti lap érte­sülése szerint Izrael a hét végéig adott haladékot arra, hogy a palesztin nehézfegy­vereket átadják a libanoni hadseregnek. Ellenkező eset­ben — hangzott a fenyege­tés — az izraeli hadsereg ..saját eszközeihez” folyamo­dik a nehézfegyverek ösz- szegyűjtése végett. Izrael a palesztin nehéz- fegyverek összegyűjtésétől tette függővé Keiet-Beirut, a déli külváros, a nemzetkö­zi repülőtér környékének ki­ürítését. A repülőtér megnyi­tását késlelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutópálya folytatólagos használatára. A libanoni kor­mány elutasítja ezt a köve­telést és azt tervezi, hogy a palesztin kiürítés befejezése után kezdményezi a „zöld vonal” kelet-beiruti oldalán elhelvezkedő izraeli csapa­tok kivonását. 2 KIJAIPÖU)' 1982. szeptember 1., szerda Mién

Next

/
Thumbnails
Contents