Kisalföld, 1982. október (38. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1982. OKTÓBER 1., PÉNTEK ARA: 1,40 FORINT XXXVIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM • • Illést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Minisztertanács csütörtöki ülésén megvi­tatta és elfogadta a lakásépítés és -fenn­tartás, valamint a lakásgazdálkodás és -el­osztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabá­lyokat. amelyek célja a lakáshoz jutás esé­lyeinek javítása, a lakosság arányosabb te­herviselésének kialakítása, a saját lakás építésében való érdekeltség fokozása, a la­kásfenntartás állami terheinek mérséklése, továbbá a helyi tanácsok önállóságának bő­vítése. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi miniszter jelentését a táp­pénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehajtásának tapasztalatairól megállapí­totta, hogy az állami és társadalmi szer­veik, valamint az egészségügyi hálózat mun­kája nyomán az utóbbi években megállt a táppénzesek arányának növekedése. A Mi­nisztertanács a társadalmi fegyelem növe­lése. az ellenőrzés fokozása útján lehetősé­get lát az indokolatlan táppénzkifizetések további mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazdasági tár­sulások magyar vámszabad területen tör­ténő létesítéséről szóló előterjesztést. Fel­hatalmazta a pénzügyminisztert hogy a szükséges jogszabályokat kiadja és — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben —In­dokolt esetben egyedileg engedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjainak alkalmazá­sát vámterületen működő vegyes vállala­tokra is. Lázár György hazaérkezett Csütörtökön hazaérkezett Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, aki Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köz­társaság szövetségi kancellár­jának meghívására felesége társaságában hivatalos láto­gatás tett Ausztriában. . A látogatásról kiadott kö­zös közlemény a 2. oldalon. Elutazott René Urbany Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására szeptember 27—30. között lá­togatást tett hazánkban René Urbany, a Luxemburgi Kom­munista Párt elnöke. A vendéget fogadta Kádár János, a Központi Bizottság első titkára. Megbeszélést folytatott vele Várkonyi Pé­ter, a KB titkára, Lakos Sándor és Szűrös Mátyás, a KB tagjai. A megbeszéléseken a két part vezetői kölcsönösen tá­jékoztatták egymást pártjaik tevékenységéről, eszmecserét folytattak a neniZetközi élet, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről és áttekintették a két párt közötti kapcsolato­kat, azok fejlesztésének le­hetőségeit. René Urbany csütörtökön elutazott Budapestről. Bú­csúztatására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Horn Gyula, a KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője. Vietnami pártmunkás küldöttség látogatása Az MSZMP KB meghívá­sára szeptember 21—30. kö­zött hazánkban tartózkodott a Vietnami Kommunista Párt pártmunkás küldöttsége, élén Bui Thanh Khiettel, a VKP KB tagjával, a KB ok­tatási és tudományos osztá­lyának vezetőjével. A küldöttséget fogadta Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára. A vendégekkel Kornidesz Mihály, a KB tagja, a KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának veze­tője folytatott megbeszélést. A VKP KB küldöttsége ta­nulmányozta az MSZMP-nek az oktatás és a tudományos élet pártirányítása terén szerzett tapasztalatait. A vi­etnami delegáció a Művelő­dési Minisztériumban, a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, a Magyar Tudományos Akadémián is­merkedett a magyar általá­nos és középfokú oktatási rendszer működésével; Vidé­ki látogatásai során Hajdú- Bihar és Békés megyében oktatási és tudományos in­tézményeket látogatott meg. A vietnami pártmunkás küldöttség csütörtökön eluta­zott hazánkból.' toros, ti szélkerék Vizsga Bábolnán, a gyakorlatban Rába, Retard, Graboplast — Guruló fékpad Öntözőcső húsz hektárra Sokkal inkább nyárvégi, mint októberi meleg szellő az, ami forgatja Bábolnán a szélkereket. Állványának magas­sága 6 méter, lapátkerekének átmérője kettő és fél. A szél ingyen van, a szélkereket azonban 46 ezer forintért kínál­ják. Míg a szélkerék forog, forgatva egyszersmind a hoz­zákapcsolt szivattyút, a szakemberek elgondolkodhatnak azon, megéri-e ennyit áldozni az állatitató munkás helyet­tesítésére. Ezt persze a gazdaságok maguk döntik el — a bábolnai napok bemutatójára látogatók számára a szélke­rék elsősorban jelkép. Jelképe az újat keresésnek, a fejlő­dést gyorsító emberi szándéknak. Ez fejeződik ki abban is, ahogyan a bábolnaiak meg­rendezik ezt a hagyományos eszköz- és módszerbemuta- tót. Professzionista módon, messze túlhaladva például a Hungexpo Agomasexpo ne­vű hasonló célú, ámde ke­vésbé praktikus rendezvé­nyét. Mi másért utazott vol­na Bábolnára az idén is tóba világcég, kiállítva azokat az eszközeit, amelyekre szüksé­ge van a ma mezőgazdasá­gának. (Természetesen a «szükség és az üdét találko­zása ezen a területen is ne­héz itt is eladóból van sok­kal több.) Bizonyos, hogy a bábolnai bemutató haszna összehason­líthatatlanul nagyobb, mint az urbánus körülmények kö­zé kényszerített hasonló célú budapesti bemutatók. Miért ne lehetne egyszer kivétele­sen a mezőgazdasági gépek bemutatójának színtere ép­pen Bábolna, ahol a gépeket' működés közben tud iák be­mutatni, nem pedig holt ki­állítási tárgyként. Éppen ezért szeretnénk remélni, hogy a bábolnai napok euró­pai raneu oemutatóvá és vá­sárrá növi ki magát. Az idei seregszemlét egy­általán nem a „farmer- show” jellemzi, nem is a fa­lusias. vásárfiás búcsúiárás. Egyértelműen a célszerűdé0! Ezt bizonyítja a három Győr-Sopron megyei kiállí­tó részvétele is. A Rába-gyár ezúttal is rangjának megfe­lelően van jelen. A 150 ki­állító cég között. Szakmai körökben nagy érdeklődés övezi a 250 lóerős erőgéphez szerelt, változtatható forgás­szélességű IH-ekét. az IH- kultivátort. az adapteres ga­bonavetőgépet és a Cyclo- kukoricavetőgépet. A Graboplastnak Bábolnán információs és piackutató képviselete van. Ugyanakkor tegnap Lébénymiklóson szak­mai bemutatót tartott ottani referencia-telepén, ahol a gvakorlatban, ismerkedhettél; meg a szakemberek a válla­lat mezőgazdasági rendelte­tésű létesítményeivel. Bábol­nán egyébként 5 féle silóról. 5 konténerről. 11 medence­bélésről. 5 sátorszerkezetről adtak tájékoztatást és ár­ajánlatot az érdeklődőknek. A 18 méter átmérőjű, acél­cső árbocra szerelt gabona- tárolót például 137 ezer fo­rintért kínálják, míg a 69x 28x10 méteres feszített sá­torszerkezetű, fafőtartós léte­sítmény ára 966 ezer forint. Külön érdekesség a Grabo­plast kínálatában az az ön­tözőcsőrendszer. amelynek segítségével egy állásból 20 hektárnyi területet lehet ön­tözni. A Rekard Győri Mezőgép kardántengelyei és hajtómű­vei számos tőkés cég beren­dezéseiben is megtalálhatók. A győri vállalat ez alkalom­mal egy merőben új termék­kel Jelentkezett. A Budapes ti Műszaki Egvetem szellem­termékét valósította meg: olyan hordozható fékpadot készített, amellyel oda lehet menni a határban dolgozó mezőra zri as á.si gépekhez. Szállítás nélkül lehet tehát mémi a gének 1“°főbb mű­szaki paramétereit. A rend ­<Folytatás a 2. oldalon.) Energiatakarékosság — önerőből Fűtőolaj helyett földgáz Olcsóbb és biztonságot ad Az idei fűtési idényben újabb 500—600 lakás vár fűtésre és melegvízre Győrött, a Kun Béla lakótelepen. Ezért vég­zik különös gondossággal a hőszolgáltató vállalat dolgozói a nemrég átadott 3. számú kihelyezett hőközpont műszaki fe­lülvizsgálatát. Javában tart a tervezés a Győri Hőszolgáltató Válla­latnál, és 1984. őszén a vá­rost hőenergiával ellátó ka­zánok egy része a fűtőolaj mellett gáztüzelésre is al­kalmas lesz. Röviden ennyi a hír — hátteréről Nagy Ferencet, a vállalat főener­getikusát kérdeztük. Elöljáróban némi magya­rázat. miért is a gázfűtésre való átállás. A győri távfű­tési rendszer a hatvanas évék végén alakult ki, ami­kor még az olaj volt az ol­csó. a ,«láger” —• s Győr­ben nem volt villamos erő­mű. A változásokról csak annyit: azóta éppen a hét­szeresére emelkedett a fűtő­olaj ára... A kőolajfinomí­tásnak ez a végterméke, a fű­tőolaj (más néven pakura) más módon is felértékelő­dött. Tovább feldolgozható (krakkolható), benzin állít­ható elő belőle. Érthető hát, ha sokféle módon a takaré­kosságra, a „kiváltásra” ösz­tönzik — állami támogatás­sal, kedvező hitelekkel — a fűtőolajat felhasználó válla­latokat. A Győri Hőszolgáltató Vállalat évente 45—50 ezer tonna fűtőolajat használ fel, vagyis tetemes mennyiséget. A földgáztüzelésre való részbeni átállással évente körülbelül 35 ezer tonna olajat lehet megtakarítani. Emellett a földgáz olcsóbb is most körülbelül huszonöt százalékkal. A vegyes tüzelésre való átálláshoz szükséges beruhá­zás teljes költsége várható­an 35 millió forint. A válla­Magyar napok Jerevánban A Győri Balett sikere Jerevánban továbbra is nagy érdeklődést váltanak ki a Magyar Kereskedelmi Ka­mara rendezésében zajló ma­gyar gazdasági és műszak-' napok eseményei. Az egyes gyárak, külkereskedelmi vál­lalatok, önálló külkereske­delmi jogú üzemek szakem­bereinek előadásain nem csupán a magyar termékek­kel Örményországban foglal­kozó partnerek vesznek részt, hanem az illetékes ága­zati vezetők, miniszterhelyet­tesek is. Az Ikarus-gyár főmérnö­kének előadása például a köztársaság autóközlekedé­si miniszterhelyettesének részvételével folyt le a Mo- gürt jerevári oktatóköz­pontjában. amely az első ilyen létesítmény volt a Szovjetunióban. A magyar szakemberek a gazdasági és műszaki naDok alkalmából megismerkednek a helyi part­nerekkel, ellátogatnak a ie- reváni üzemekbe, hiszen az ilyen rendezvények legfőbb értelme a személyes kapcso­latok ápolása és elmélyítése. A Consumex kiállítása — különösen a logikai játékok iránt — igen nagy az érdek­lődés. A kormányközi meg­állapodások értelmében tár­gyalások folynak a válasz­tékcsere bővítéséről. Állandóan minden hely foglalt a magyar étteremben, noha Jerevánban nagyon sok jó étterem működik. Egy Szegedről jött üzletvezető irá­nyításával szegedi szakácsok főzik itt az ételt, s szegedi cigányzenekar szórakoztatja a vendégeket. Nagy nézőközönséget von­zanak a magyar filmnapok is. Nagy sikert aratott a Győri Balett Az igazság pillanata című kompozícióval. Az elő­adás után Karen Demircs- ian, az Örmény Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak első titkára gratulált az együttes tagjainak és mél­tatta Jereván és Győr test­vérvárosi kapcsolatait. lat ehhez nem kért sem tá­mogatást, sem hitelt. Saját fejlesztési alapját „csopor­tosítja át”. A továbbfejlő­déshez olajtüzelés esetén is nélkülözhetetlen lett volna több beruházás: olajlefejtő, tároló, stb. A beruházás két éven belül mindenképpen megtérül. Említettük, hogy a gáztü­zelésre való átállás csak részleges. Nem minden fű­tőművei szerelnek át, vi­szont az átalakításra kerü­lők továbbra is alkalmasak maradnak olajtüzelésre. Ez egyébként a másik előny: e kettősség révén sokkal biz­tonságosabbá válik a város hőenergiával való ellátása, ha valami miatt kifogy az olaj, van gáz, és fordítva. A megyeszékhelyt ellátó földgázfogadó állomás most óránként húszezer köbméter teljesítményű. Épül egy má­sik, ugyanilyen. Onnan — az engedély szerint — a Hő- szolgáltató Vállalat 15 ezer köbméter gázt kaphat órán­ként. összehasonlításul: nagy hidegben ez éppen a fele a teljes energiaszükség­letnek, a többit az olaj pó­tolja. Nem rendkívüli, tehát átlagos időjárás mellett az olajtüzelés anmolyan „ráse­gítő” szerepet kap. A lakossági fűtési díjat közvetlenül nem befolyásol­ja az olcsóbb gáztüzelésre való átállás. Csökkenhet vi­szont a lakossági fűtés szükséges, és igen Jelentős állami támogatása. Más a helyzet a közületi fogyasz­tóknál (275 ilyen vállalat, intézmény van Győrben), amelyek most is a teljes fű­tési költségeket fizetik. Az olcsóbb gáztüzelés a jelenle­gi számítások szerint nem kevesebb, mint húsz száza­lékkal csökkenti a hődijat. Ezek tehát a tervek, ame­lyeket — ismételjük csak meg — önerőből valósít meg a vállalat. Bár 1984. már egyáltalán nincs messze, vé­gezetül néhány mondatot egy közelebbi feladatról, az idei fűtési idényről. A Hő- szolgáltató Vállalatnál úgy­mond mindenki ugrásra kész. bármelyik nap kezdőd­het a fűtés, ha az időjárás úgy kívánja. Az idei ősztől már 17 500 lakásnak kell melegvizet és fűtést adni. A vállalat, szakemberei nyolc­száz lakásban végzik el — ingyenesen — a termostopos hőszigetelést: Olyan lakások ezek, amelyek fekvésük vagy egyéb miatt tavaly a mérések szerint túl hidegnek bizonyultak. Kísérletkép­pen most először 67 lakás­ban az eredetileg előírtnál nagyobbra cserélik a fűtő­testeket. J. F.

Next

/
Thumbnails
Contents