Kisalföld, 1982. december (38. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

—"................................... ........... ...........................................................— ..............— —I — III.—— I. I H AZ MSZMP GYŐR SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1982. DECEMBER 1., SZERDA ARA: 1,40 FORINT XXXVIII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM FÓKUSZ Villámvizit Hosszabb szünet után tegnap ismét magasba emelkedett az amerikai elnök különgépe. Utasa­it Közép- és Dél-Ame- rikába repítette. Ronald Reagan Shultz külügymi­niszter és néhány kato­nai-gazdasági szakértő társaságában Brazíliába. Kolumbiábai, Costa Ri­cába és Hondurasba in­dult. Öt nap alatt négy or­szágban hat államfővel tárgyal az elnök. Mi ta­gadás, sűrű program. Okkal vonják kétségbe Washingtonban a ta­nácskozások érdemi jel­legét. Ilyen rövid idő aligha alkalmas az Egyesült Államok és az érintett országok, vala­mint a térség valameny- nyi problémájának tüze­tes áttekintésére. Az el­nöki villámvizit legföl­jebb arra jó, hogy kife­jezésre juttassa az USA érdekeltségét, alkalmat adjon az elnöknek a wa­shingtoni törekvések kifejtésére. Félő viszont — vélik a tárgyilagos elemzők —, hogy Reagan idejéből nem futja majd az ellenérvek mérlegelé­sére. a kétoldalú kapcso­latokban jelentkező problémák orvoslására. Ügy tűnik, ez nem is célja az ötnapos körút­nak. So Ideal inkább az amerikai értelmezésű demokrácia terjesztése Közép- és Dél-Ameriká­ban. Hogy miféle de­mokráciáról van szó. arra vonatkozóan nem lehetnek kétségeink. Washington ugyanis ele­ve szembefordul minden olyan folyamattal, amely a térség valamely orszá­gában az Atnerika-barát katonai juntát veszé­lyezteti. Salvadorban, Hondurasban, s egy sor más országban rendkí­vül elnéző az emberi jo­gok megsértésével szem­ben. viszont „a nemzet­közi terrorizmus elleni harc” jegyében mindent elkövet Nicaragua hala­dó rendszerének meg­döntésére. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok „hát­sóudvarának” tartott Közép-Amerikával még szorosabb kapcsolatokra törekszik Washington. Ebből a szempontból je­lentősnek számít Reagan San Jose-i eszmecseréje Costa Rica vezetőivel. Brazíliában valószínűleg a gazdasági kapcsolatok témája kao maid elsőbb­séget a tárgyaláson, míg Kolumbiában aligha hagyja szó nélkül Reagan azt a politikai irányvona­lat. amelyet Belisario Be- taneurt elnök folytat, meg- béké’ést hirdetve a bal­oldali gerillákkal szem­ben. Ami a rövid körút va­lamennyi állomásán bi­zonyára szóba kerül: az az Egyesült Államok szerepe a falklandi vál­ságban. Latm-Amerika alighanem máig sem fe­ledte ezt, ami azóta is beárnyékolta Washing­ton és a térség kapcsola­tát. Ronald Reagan útiter­véből éppen ezért hiány­zik Argentína. Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A tartalomból Cirókon dobra verik . . .. ★ Érdekek egyeztetése A Magyar Szocialista Munkáspárt, Központi Bizott­ságának ülését mára összehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesz­tés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak,, * Hol tart a győri labdarúgás? Beruházási körkép Kemény tél előtt az építőipar Nem vagyunk időjósok, hogy a teli időjárást akár csak Mi­kulásig is előrejelezzük. A címben említett kemény tél kizá­rólag a Győr-Sopron megyei Beruházási Vállalattal kapcso­latban álló építőipari kollektívákra vonatkozik. Az idő szo­rításában ugyanis kemény munka vár a kivitelezőkre, hogy lehetőleg maradéktalanul teljesítsék vállalásaikat, szerződé­seiket. De lássuk a medvét! A beruházási vállalat vezető szakemberei, és a kivitelezők képviselői az elmúlt hetekben kemény tárgyalásokat, helyzetértékeléseket folytattak mind a lakásépítés, a közműépítés, a kommunális és kereskedelmi beruházások állásáról, a munkák várható menetéről. A kép amely kirajzolódott összességében megfelelő, de nyugalomra nem ad okot, A lakásépítésben például az éves terv teljesítéséhez még az idén át kell adni 261 la­kást. Az előző év jó gyakor­latától eltérően ugyanis a negyedik negyedévre a teljes terv negyven százaléka ju­tott, nem tudták a kivitelezők megismételni a tavalyi kitű­nő ütemességet. Ezen az alapon mégsem len­ne igazságos elmarasztalni a kivitelezőket, mert idén is­mét megmutatta magát a ha­zai építőiparban a rendkí­vüli anyaghiány. A tétlen­ségre maguk az építők vol­tak a legbosszúsabbak, a kényszerű határidőmódosítá­sok nyomán a tervezett be­vétel is csúszott. Az ÉPFA „akadálvközlése” miatt a GYÁÉV maga látott neki a hiányzó ajtók gyártásának, de sok szakipari szerelvény anyag nem oótolható. így fordulhatott elő. hogy amíg 1981-ben egyetlen határidőt sem kellett a beruházóknak a lakásépítésben módosíta­ni, idén Gvőrött ?59 lakás Sopronban 64 lakás átadá­sát kénytelen-kelletlen ké­sőbbre halasztották. Ezek k«”íR a gvőrí páva /utcai, balsikerekkel teli munka 1983-ra húzódott át, Sopronban pedig a Jereváni lakótelepen 16 lakás átadása csak jövőre történhet meg. További gond, hogy a győri Kun Béla lakótelében de­cember 10-i határidőre mó­dosított átadások is bizony­talanok, mert az épületek készültségi foka elmarad a szükségestől. Ezzel egyidőben már javá­ban tart a jövő évi lakás­terv teljesítése is. Az úgyne­vezett átmenő munkák ké­szültségi foka kifejezetten jónak ítélhető a megyében, a iövőre átadandó lakások hatvan százalékának éoítés- szerkezeti munkái készen vannak. Ez nem kevés, mert, az ideinél tözenöt szá­zalékkal több 1356 lakás ém- té«ét felügyeli a beruházási vállalat. Az egyéb munkák közül feltétlen említést érdemel a pannonhalmi regionális víz­mű. Bár nem az eredeti ha ­táridőre. de átadták a Sokoró térs°°i műtárgyakat, meg­kezdődött a próbaüzem. A nagy győri Nádor téri víz­torony csendesen megkezdte a vízszolgálta+ást. "Lemara­dás tanacztalha+ó a “VŐ-Í í-rvavv^rvízátemelevél — az Rt^TlTV’ éc a Cl—.- MmOdví. se várhatóan 1983. első fél­évében fejeződik be. Késle­kedés tapasztalható Győrött a Heszky Erzsébet utcában, a mélyépítők a Pogány Imre utcai bekötő résszel adósak. Ugyancsak lassan halad a győri Gorkij utcai rendelő építése. A módosított határ­idő december 15. A Mező Imre Űttörőházra a Győrúj- baráti Költségvetési Üzem dolgozói elfogadhatatlan mi­nőségű és tegyük hozzá, na­gyon csúnya színű vakolatot raktak. Ugyancsak az újba­rátiak késnek a kismegyeri óvoda építkezésén is. Rendkívül feszített munkát követel a győri kórházi épít­kezés, már háromszázötven dolgozót csoportosítottak át, hogy minden rendben ha­ladjon. A Mosonmagyaróvári Művelődési Központ építését anyaghiány lassítja és gyor­sítani kell a soproni gyer­mekotthon. kenyérgyár és a kórházi mosoda építési üte­mét is. Fontos feladatnak tartják a beruházók a hédervári is­kola. a győri Rába Művelő­dési Központ építési-felújítá­si munkálatainak rendkívül' nvomon kísérését, az előbbi kivitelezője a SZAGÉ, az utóbbié a Győr-Sopron me­gyei Tanárcí Éoitő- és Sze­relőipari Vállalat. A határidőmódosításoknak anyaghiányoknak van egv sajnálatos következménye is A kapkodás minőségromlás­hoz vezetett, amelynek kö­vetkezménye hoss-Tij távon nemcsak az an vagi hanem az erkölcsi kár. Megelőzése az egész énítőszakma jól felfo­gott érdeke. H. S A jövő évben átadásra kerülő lakások zöme már szerkezetkész állapotban várja a belső szerelési munkálatokat. Szőlőtermelés, gyümölcsfeldolgozás ülést tartott a 101 elnökségé A termelőszövetkezetekben a szőlő- és gyümölcsterme­lési ágazatok évente mintegy tízmilliárd forint értéket ál­lítanak elő. A közös gazda­ságok az. országos termelő- területnek mintegy kéthar­madát művelik, feldolgozó üzemeik teljesítménye azon­ban az országos kapacitás- ndk csak negyedét teszik ki és az összes tárolótérnek mindössze 13 százalékát ad­ja. A szőlő- és gyümölcster­melés. illetve a feldolgozás és a tárolás között mutatko­zó aránytalanság felszámolá­sáért a következő időszakban az eddiginél többet kell ten­ni. ezzel ugyanis iavítani le­het ezeknek az ágazatoknak a jövedelmezőségén. — álla­pította meg a TOT elnöksége tegnapi budaoesti ülésén, amelyen Szabó István elnök­letével a termelőszövetkezeti szőlő- és gyümölcstermelés helvzetét és a fejlesztés lehe­tőségeit vitatták meg. A tanácskozáson felvetet­ték. hogy a rendelkezések egvelőre még külön választ­ják a szőlő- és gvümölcsts- lepítést,. továbbá a tárolást és a feldolgozást, a borász­kodást. holott végülis egysé­ges folyamatról van szó. Ah­hoz. hogv a feldolgozás vi- szonvlagos e'maradnttsáeát felszámolhassák, a jövőben mintegy százezer hektoliter teljesítményű borászati üze­met és tárolót kell létesíteni a szőlőtermelő vidékeken. A beruházásokhoz szükséges összeg egyrészét tsz-tagi köl­csönökből lehetne fedezni. Részben azonos gondok mu­tatkoznak a termelőszövet­kezeti almatermesztésben is, szűkösek a tárolók. Legalább 250 ezer tonnás raktárfejlesz­tésre lenng szükség ahhoz, hogy a felkínált téli almát megfelelő módon óvhassák az őszi, téii időszakban. Állást foglalt a testület: azon az alapvető gondon, hogy számos gazdaságban túlságosan alacsony a hozam, gyakran csak úgy lehet segí­teni, ha a gazdaságtalannak bizonyult ültetvényeket meg­szüntetik és helyükre kor­szerű nagyhozamú úi fajtá­kat telepítenek. A szükséges szaporítóanyag máris rendel­kezésre áll. Az elnökség megvitatta a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek anyagi érdekelt­ségének új vonásairól szóló előterjesztést. Egyetértett a munkadíjazás szabályozásá­nak továbbfejlesztésével, és azzal, hogy a tagok és a szövetkezet közötti vagyoni kapcsolatrendszert a továb­biakban még inkább elmé­lyítsék. A gazdaságosabb export érdekében A Hungarofruct és a Ma­vad vállalatok külkereskedel­mi tevékenységét értékelte kedden a Szövosz elnöksége. Megállapították: mindkét vállalatnak sikerült megerő­sítenie helyzetét a külföldi piacokon, és ezzel nagyrészt ellensúlyozták a gyakran kedvezőtlen értékesítési le­hetőségeket. A vállalatokkal együttműködő termelőüze­mek is megtalálták anyagi számításukat. Az elmúlt időszakban mindkét vállalat szorosabbra fűzte kapcsolatait belföldi partnereivel. A közös anyagi érdekeltség kialakításával örvendetesen növekedett a jobb minőségű, az exportkö­vetelményeknek is megfelelő áruk aránya. A gazdaságo­sabb export érdekében a vál­lalatok szervezeti korszerűsí­tést hajtottak végre. A Hun­garofruct életre hívta az Ex­port alma társaságot, amely a legjelentősebb termelőket tömöríti, s más szervek köz- beiktatása nélkül közvetlenül a külkereskedelemnek szál­lítja a gyümölcsöt, ezzel is csökkentve az önköltséget. A Mavad társasági formában 40 mezőgazdasági, illetve er­dő- és vadgazdasági üzem­mel épitett ki kapcsolatot, amely segíti a vadászati szol­gáltatások színvonalának emelését, a devizabevételek fokozását. A kotiini delegáció látogatása A megyeszékhely életével ismerkedtek A lengyel testvérmegye, a konini vajdaság megyénkben tartózkodó delegációjának tegnapi programja a Győr városi pártbizottságon kez­dődött. A vendégeknek Kol­lár Tibor, a pártbizottság tit­kára mutatta be Győrt. — Megyénk székhelye ma már nemcsak ipari, hanem kicsit iskolaváros is, hiszen négy főiskolánk van, közép­iskoláinkban pedig csaknem tizenötezer diák tanul. A vá­ros lakóinak több mint a fe­le az iparban dolgozik. A bá­nyászaton kívül minden ipar­ág megtalálható a városban. Nevünk az országhatárokon túl is ismert. Ipari vállalata­ink közül legjelentősebb a Rába-gyár, melynek hátsó- híd- és motorgyártása nem­zetközi hírnévre tett szert. Ezután a pártbizottság tit­kára részletesen ismertette a nagyobb üzemek profiljait, piaci lehetőségeit és közölte, hogy a város üzemeinek ter­melése az utóbbi években meghaladta az országos átla­got. A továbbiakban szólt a piaci értékesítésben jelentke­ző gondokról, a szakmunkás­ellátottságról, a lakáshelyzet­ről, a várospolitikai tevé­kenységről, a társadalmi osz- szefogás erejéről, majd a vá­rosban működő 301 pártalap- szervezet életébe adott bete­kintést. A lengyel vendégek nem­csak elismeréssel nyugtázták a hallottakat, hanem érde­kelte őket a gyermekintéz­ményekben fizetendő térítési díj összege, az értelmiségi foglalkozásúak jövedelme, a műszaki kutatás és újítási tevékenység eredményei, a lakásépítés hitelforrásai és kedvezményei. A tájékoztató után a test­vérmegye küldöttei a Gardé­nia Csipkefüggönygyárba lá­togattak, ahol Földes Imréné igazgató, Kató Lajosné párt­titkár és Szakái Aranka szakszervezeti titkár mutatta be az üzemet. — Ne lepődjenek meg, hogy gyárunkban — néhány munkahely kivételével — szinte minden poszton nők dolgoznak — mondotta Föl­(Folytatás a 2. oldalon.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents