Kisalföld, 1983. június (39. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. JÚNIUS 1., SZERDA ÁRA; 1,40 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM 1PU•konferencia Az európai légkör javításáért Magyar-amerikai tudományos J kapcsolatok Plenáris ülésen, az elfoga­dott napirendnek megfelelően általános vitával folytatódott kedden az Országházban a? Interparlamentáris Unió V európai együttműködési és biztonsági konferenciája. A 28 országból érkezett mint­egy 200 parlamenti képviselő elsősorban az európai bizton­ságot érintő kérdéseket ele­mezte, s — más-más szem­pontból ugyan — az együtt­működés szorosabbá tételének lehetőségeit kereste. Az általános vita résztvevő egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fontos szerepük van a jelen­legi, kiélezett nemzetközi problémák megoldásának elő­segítésében. Bár az európai és a világhelyzet megromlásá­nak okairól a vélemények természetesen eltértek, közös volt az az álláspont, hogy a budapesti tanácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konfernciáinak —. hozzá kell járulnia az európai légkör megjavításához. a fegyverkezési verseny megál­lításához. a leszereléshez. A felszólalók részletesen foglal­koztak a helsinki záróokmány alapelveinek megvalósulásá­val, a biztonsági konferencia résztvevőinek madridi ta­nácskozásával. Számos kér­désben. így a humanitárius témák, az emberi jogok prob­lémái terén nem egyszer egymásnak ellentmondó né­(Folytatás a 2. oldalon) Tervek az idegenforgalom növelésére A megye várja vendégeit Idény előtti szemlén a szakemberek Győrött a megyei tanács székházában tegnap tartották Az idegenforgalmi idény előkészítő értekezletét. Sehmuck István, a megyed tanács elnökének általános helyettese kö­szöntötte a résztvevőket, közöttük dr. Czeglédi Józsefet, az Országos Idegenforgalmi Hivatal helyettes vezetőjét, az ÓIT titkárát. Megyénk idegenforgalmi mutatói mindenben megha­ladják az országos átlagot. Az országos célkitűzésekkel egybeesőén a rubel elszámo­lású országokból érkező tu­risták száma a tervezettnek megfelelő, elfogadható szin­tű a bevásárló turizmus. A szocialista országokból leg­inkább szervezett formában érkeztek a turisták. Javult a kereskedelmi szálláshelyek forgalma, emelkedett a tar­tózkodási idő. Szlovák rész­ről leginkább az egynapos kiránduló utakat igénylik a legkevesebb programmal. A Csehszlovákiában érvényben lévő rendelkezések kedvez­nek a szervezett turizmus­nak. Várható azonban, hogy a magyar—csehszlovák vi­szonylatban az egyéni turiz­mus ismét előtérbe kerül. Csökkenő tartózkodási idő A konvertibilis elszámolá­sú országok állampolgárai. . különösen Ausztriából és az NSZK-ból, továbbra is egyre nagyobb számban keresték fel hazánkat. Megyénkben ennek ellenére a kereskedel­mi szálláshelyeken való tar­tózkodási idő csökkent. Okai között szerepel többi között az egy napra látogatók szá­mának növekedése, ami a vásárló turizmusra jellemző. Osztrák szomszédaink külö­nösen szerdán, csütörtökön és szombaton vásárolnak ná­lunk nagy előszeretettel, töb­bi között szeszes italokat, konzerveket, húst és hentes­árut, sajtot, vajat, gyümöl­csöket, fűszer-paprikát, ciga­rettát, azonkívül csecsemő- és gyermekruházati cikkeket. Tavaly az év negyedik ne­gyedében Ausztriában a ha­tármenti kiskereskedők és vendéglősök érdekeit védve, maximálták a hazánkból Ausztriába vámmentesen be­vihető termékek értékhatá­rát. Hatása megyénkben még nem jelentkezett. A magyar—osztrák idegen- forgalmi vegyesbizottság ré­széként megyénkben működő határmenti idegenforgalmi munkacsoport Győr-Sopron megye és Burgenland regio­nális idegenforgalmi kapcso­latait hivatott elősegíteni. A munkacsoport közreműködé­sével még júniusban kis úti­könyv jelenik meg német és magyar nyelven Burgenland- ról és megyénkről. Szálloda Mihályiban Az 1983. évre történő (el­készülés jegyében tartották meg az idegenforgalmi szem­léket. Jó értékelést kapott Győrött a Rába Szálló, de felhívták a figyelmet az autóparkoló folyamatos tisz­tántartására. Sopronban megkezdődött a Pannonnia Szálló szakaszos felújítása. A Kungárhoteis Lövér önálló Esv.sége sze­retné a régi hotelét kétcsil­lagosra fejleszteni. Sonron város Tanácsa iavasolia. hogy a Mátvás király üti autóbuszmegöUót. helyez^’- feljebb, tgv megszüntethető lenne a Pannónia előtti busz­megálló és megnyithatnák a Pannónia egykori hangulatos teraszát. Mosonmagyaróváron kicse­rélték a Turista fozarió teUes bútorzatát. Javasolták visz- szsá'lítani a Minerva Hotel előtti parkolót. Megvizsgál­ták a kri.sztinabereki csárdát és fogadót, ahol hiányoztak a működéshez szükséges en­gedélyek. Kapuváron hamarosan mű­ködik a Hausp« Szállóban az eddig sokak által hiárvvolt lift. Pannonhalmán a tótbe- gvj turistaszá’ióval kapcso­latban hangzott el sok kifo­gás. A Ciklámen Tourist nips- állapodott a megvei tanács Továbbképző Intézetével a M;hálviban lévő 7-1 zr*--'* ■ +*»jv nvpri V» *-> C’anpi'í Lóoó -o ' kastély egycsillagos szálloda ként működik júniustól augusztusig. Tizenhét szobá­jában 46 ágy áll a vendégek rendelkezésére. Abdán július 1-én nyit a tízszobás (húsz ágy) magánpanzió, amely előtt 60 személygépkocsi par­kolhat. Gyöngyvirág, Márka A Dunakapu Ételbárban, valamint a Korzó étteremben találtak sok kifogásolnivalót a vizsgálódók. A Márka át­(Folytatás a 2. oldalon.) Május 29—31. között Buda­pesten tárgyalásokat folyta­tott az Amerikai Nemzetközi Kutatási és Cseretanács (IREX) és az Amerikai Tudo­mányos Társaságok Tanácsé XACLS) küldöttsége. A tár­gyalások eredményeként Al­len Kassof, az IREX igazga­tóié és Nádor György, a Nemzetközi Kulturális Intézet főigazgatója kedden aláírta a két intézmény következő két évre szóló együttműködési megállapodását, amely a töb­bi között közös társadalomtu­dományi kerekasztal-konfe- reneia rendezését és tudomá­nyos kutatók kölcsönös foga­dásának a korábbinál széle­sebb körű lehetőségeit irá­nyozza elő. Az aláíráson je­len volt Barry E. Bergold, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is. Az amerikai küldöttséget fogadta Köpeczi Béla műve­lődési miniszter és dr. Szent- ágothai János, az MTA elnö­ke. MSZMP—SPD konzultáció Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására má­jus 30—31-én látogatást tett hazánkban Eugen Selbmann, a Némét Szociáldemokrata Párt (SPD) parlamenti frak­ciójának külpolitikai tanács­adója. Eugen Selbmannal megbeszélést folytatott Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság tagja, a külügyi osztály veze­tője és Horn Gyula osztály­vezető-helyettes. Az SPD képviselőjét fogad­ta Várkonyi Péter, a Közpon­ti Bizottság titkára. A szívélyes légkörű talál­kozókon áttekintették a nem­zetközi helyzet, valamint a kétoldalú kapcsolatok idősze­rű kérdéseit. H A Hídépítő Vállalat győri előregyártó üzemében 68 hídszegélyelem készül a zalaegerszegi közúti építő vállalat részére. Az acélsablonból az elkészült eleme­ket rövidesen szállítják. Helyei követel az étrendben Tanácskozás a gabonáról A Nemzetközi Gabonaké­miai Szövetség kétnapos ta­nácskozása a Fórum Hotelben — a Gabonaipari Tröszt és a Magyar Élelmiszeripari Tu­dományos Egyesület szerve­zésében — kedden megkezdő­dött. Tizenhat ország szakem­berei a fontos fehérjeforrás hasznosításának bővítési le­hetőségeit vitatják meg. Az előadások egy része a gabonának az étrendben be­töltött szerepével foglalkozik. Az elmúlt években sok or­szágban a napi étrend össze­állításánál visszaszorult a ga­bona, ám a legújabb kutatá­sok bebizonyították: rendsze­res fogyasztásának elhagyása hátrányos következmények­kel járhat az egészségre. Éppen ezért — amint több szakember is szólt róla — a táplálkozás-tudósok gaboná­ból újfajta, s gazdag rost­anyag- és vitamintartalmú ■ Az idei nyáron huszonötödik alkalommíl kerül megrendezésre a Szegedi Szabadtéri Játékok. A július 22-től augusztus 21-ig tartó eseménysorozaton több külföldi együttes is bemutatkozik a Dóm előtti szabadtéri színpadon. Itt tartják ugyanis a Nemzetközi Szakszervezeti Néptáncfcsztivál gálaestjét, A fáncprogram mellett színre kerül még töb­bek között a Hunyady László című opera és a Háry János című daljáték is. A Tisza- >arti város egyhónapos rendezvénysorozatának eseményeire a belépőjegyek jórészt már •'lőréiéiben elkeltek. A nyári játékok előadásai és a hangulatos nagyváros látványossá­gai kellemes kikapcsolódást ígérnek a turistáknak. termékek előállításán is fára­doznak. Magyarországon is sokáig aránytalanul előnyben részesült az úgynevezett fe­hérpékáru, a magasabb rost­tartalmú termékekkel szem­ben. Most azonban a sütőipar — éppen a kutatók javaslatá­ra — többféle rozs- és árpa­kenyeret, cipót készít. A ga­bonaipar olyan konyhai nyersanyagok egész' Sorának forgalmazását is megkezdte, amelynek néhány évtizede még helyük volt a táplálko­zásban, azóta viszont jórészt feledésbe merültek, holott biológiai értéküknél fogva rangosabb hely illetné meg őket az étrendben; közéjük tartozik a búzacsíra és a ku­koricaliszt. Megvitatják a szakemberek a gabonaalapú takarmányok gazdaságosabb hasznosításá­nak lehetőségeit is. Kevesebb energiafelhasználás Balatonfüreden tegnap megkezdődött a KGST fűtő­anyag és energia mérleg ter­vezési munkabizottságának szakértői értekezlete, amely­nek központi témája a nagy energia-felhasználás megha­tározása. A négynapos esz­mecserén Bulgária. Csehszlo­vákia. Lengyelország, Ma­gyarország. az NDK. Romá­nia és a Szovjetunió szak­emberei vesznek részt. A szakmai tanácskozás megnyi­tóién a vendéglátó ország számolt be energia-gazdálko­dásának ésszerűsítéséről, az ezzel kapcsolatos eredmé­nyekről. A munkabizottság hétéves működése alatt öt szabványt már elfogadtak, ezek közül Magyarország előterjesztése alapján határozták meg az alumíniumolvasztók energia- fogyasztására vonatkozót. A mostani tanácskozáson az alumínium hőkezelő berende­zések, a sütőipari kemencék és a cementipari malmok szerepelnek napirenden. Elő­terjesztik ezek energiatakaré­kosabb üzemeltetésére vonat­kozó újabb módszereket, is­mertetik az új berendezése­ket

Next

/
Thumbnails
Contents