Kisalföld, 1983. július (39. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA GYŐR, 1983. JULIUS 1., PÉNTEK ARA: 1,80 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM A török miniszterelnök látogatása Székesfehérváron Kádár János fogadta Bülend Llusut Felkészüllek a vendégek fogadására Mosonmagyaróváron Átadták az Autóklub első kempingjét Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön, délután a KB székházában fogadta Bü­lend XJlusut, a Török Köz­társaság miniszterelnökét, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű talál­kozón véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről, különös tekintettel az európai biz­tonság és együttműködés problémáira. Megelégedéssel állapították meg, hogy or­Az új törvény törvényerő­re emelte az eljárási alap­elveket, a törvényesség, a jo­gok és kötelességek egysé­ges érvényesítése, az állam- polgári jegyelem megszilár­dítása, az érdekek összehan­golása, a gyors és ésszerű eljárás mellett az eljárások demokratizmusát, a huma­nizmust, a törvény előtti egyenlőséget, a nyilatkozat- tételhez és a jogorvosláshoz való jogot. A törvényességet szolgálja az államigazgatási határoza­tok bírói felülvizsgálatának nagyobb mérvű lehetősége. Örvendetes, hogy megyénk­ben — a tanácsi törvényes­ség bizonyítéka — elenyésző az ilyen bírói felülvizsgála­tok száma. Tavaly mindösz- sze 45 államigazgatási per volt megyénkben. Ügyészi intézkedésre csupán hét ha­tározatot változtattak meg. A jogok és kötelességek összefüggő érvényesítésének elvét szolgálják azok az el­járási előírások, amelyek az ügyfelek tájékoztatását és figyelmeztetését kívánják meg a hatóságoktól. Nem megnyugtató, hogy még min­dig sokszor sérelmezik az ügyfelek jogorvoslati kérel­mükben az értesítés nélkül tartott helyszíni szemléket. Az ügyfeleket a felesleges utazástól mentesítheti, hogy a megyei tanács osztályainak fogadóóráját minden helyi tanácsnál ki kell függeszte­ni. A nagyobb vállalatok és üzemek vezetőit, is célszerű a tanácsi ügyfélfogadás idő­pontjáról értesíteni, ezáltal alaposabban bírálhatják el dolgozóik munkaidő alatti ügyintézési kérelmének in­dokoltságát. z. szagaik együttműködése eredményesen fejlődik és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latok további elmélyítésére. A találkozón jelen volt Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, Ercüment Ya- vuzalp, valamint Fóti Iván és Osman Busman. Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke csütörtökön az Országházban hivatalában fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű találkozón részt vett Nagv János kül­ügyi államtitkár. Ercüment Yavuzalp külügyi államtit­Megállapította a tanács­ülés, ha azt akarjuk elérni, hogy a hatósági tevékenység ne a bürokratikus módsze­rek számát növelje, hanem az államigazgatási feladatok eredményes teljesítését se­gítse elő, akkor a tanácsok­nak el kell érniük, hogy o szakigazgatási szervek veze­tőinek és az ügyintézőknek a hatósági munkával kap­csolatos szemlélete tovább javuljon. Gondoskodni kell az ügyintézők szákmai, ooli- tikai és jogi ismereteinek* gyarapításáról. A demokratizmus elveinek megfelelően jobban kell éoí- teni a tanácstagoktól, a ta­nácstagi csoportoktól, a la- kóbizoVSágoktól beszerezhető információkra, amint ez már jól bevált a gyámügyi, a birtokhaborításí és építési ügyek intézésénél. Megállapította a tanács­ülés, hogy alig hallani már arról, hogy az ügyfelekkel ridegen, udvariatlanul bán­nák. A tanácsülés ezután elfo­gadta a megye tanácsainak tavalyi költségvetéséről és fejlesztési alapjáról készült beszámolót. Módosította és kiegészítette a megvei ta­nács. valamint szervei szer­vezeti és működési szabály­zatát. Nyugállományba vonulása alkalmából érdemei elisme­rése mellett a testület fel­mentette tisztségéből dr. Hä­ring Istvánt, a Csornai Já­rási Hivatal elnökét. 1983. július. 1-én a Gvőr-Sooron megyei Tanács VB építési, közlekedési és vízügyi osztó­ivá szervezetéből a közleke­dési csoport kiválik, önálló osztállyá alakul, amelynek kár, Fóti Iván és Osman Bas- man. Bülend Ulusu csütörtöki programját Székesfehérvá­ron kezdte: az Ikarus Ka­rosszéria és Járműgyárat ke­reste fel. A vendégek a sze­relőcsarnokban megtekintet­ték a gyártási folyamat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rögtönzött termék- bemutatón ismerkedtek meg az Ikarus gyártmányaival, a belföldre és az exportra ké­szített autóbuszokkal. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve a főváros neve­(Folytatás a 2. oldalon.) vezetőjévé a tanácsülés Leit- ner Ferencet választotta meg. Ezután dr. Hadász Imre interpellációjában a Győr- szentiván közelében működő Állatifehérje Feldolgozó Vál­lalat működését kifogásolta, amely veszélyezteti a kör­nyékbeli lakók egészségi ál­lapotát. Dr. Szabados Gyula bejelentette, tudomására ju­tott, hogy a Bábolnai Álla­mi Gazdaság Bőnr-Szölő- hegv közelében uyancsak ál­latifehérje feldolgozót kíván létesíteni. Kérte a tanácsot az építés megakadályozásá­ra. Lombos Ferenc tanácsel­nök mindkét javaslattal egyetértett és intézkedést ígért. IB. Önálló csepeli vállalatok A Minisztertanács március határozata alapján július 1- től megszűnik a Csepel Vas és Fémművek tröszt, az egyes csepeli vállalatok önállóan, illetve egy részük közös vál­lalatként indítja ' a második félévet. Tart Antal miniszteri biz­tos az MTI munkatársának elmondta: három hónapol vett igénybe a szervezeti át­alakulás előkészítése. Külön bizottság foglalkozott a sze­mélyi kérdésekkel, az egyes csepeli vállalatok közötti pénzügyi problémák rende­zésével, tehát a vagyonmeg­osztással. A csepeli vállalato’ között azonban továbbra i- vannak közös érdekek, s a megalakult igazgató tanács valamint a CSM Ipari Köz pont ezeket .hivatott koordi­nálni. Ezentúl önálló vállalatként működik a Vas- és Acélöntő­dé, a Vasmű, a Fémmű, a Szerszámgépgyár, az Egyedi Gépgyár, a Transzformátor­gyár, a Kerékpár- és Konfek­cióipari Gépgyár, a Tervező, Vállalat és a Számítástechni­kai Vállalat. A Fémmű szé­kesfehérvári és móri gyár­egysége is leválik az anyavál­lalattól. Kisvállalatként dol­gozik az Anyagvizsgáló- és Gépipari Minőségellenőrző Intézet és az Oktatási Válla­lat. A Hőerőmű és a Szolgál­tató Vállalat 1984. január l-töl valamennyi csepeli üzem, a Pannónia Ifülkeres kedelmi Vállalat pedig nég1 üzem közös vállalata lesz. Hasonlóan közös vállalat a Szociális- és Munkásellátási Intézet is. A csepeli vállalatoknak, különösen a következő hóna­pokban nagyon sok gondot kell még megoldaniuk. Min den egyes vállalatnál intéz­kedéseket dolgoznak ki a költségek csökkentésére. a gyártmányok átfutási idejé nek rövidítésére, a készletek mérséklésére: Fontos feladat továbbá a szervezett termeié' biztosítása és a kapacitások jobb kihasználása. Néhány napja már vendé­geket fogad az ünnepélyes keretek között tegnap felava­tott Autóklub-kemping Mo­sonmagyaróváron, az M 1-es út mentén. A háromcsillagos idegenforgalmi intézmény egyszerre ötszáz vendég fo- gadására alkalmas, sátorral, lakókocsival érkezőkre épp úgy, mint a „sima” turistá­kéra, hiszen tíz telepített la­kókocsiban 30—40 szálláshe­lyet tud kínálni. Több különlegessége is van az új létesítménynek. Első­sorban rekordidő alatti meg­valósulása, ugyanis tavaly ősszel döntöttek a felépítésé­ről, s a téli hónapokat nem számítva, hat hónap alatt át­adásra kész lett. Különleges azért is ez a mosonmagyar­óvári kemping, mert az első olyan az országban, amelyet a Magyar Autóklub létesített (Üzemeltetője a MÁK győri szervezetéhez tartozó moson­magyaróvári autóklub-cso­port.) Mindenek fölött kell még szólni arról a rendkívül áldozatos társadalmi összefo­gásról, amelyet a város lakói, a MTESZ és az Autóklub ak­tívái tanúsítottak a tervek elkészítésében, a területren­dezés és az építkezés kivite­lezésében. A tegnapi avató ünnepsé­gen Port Árpád, a MÁK győ­ri szervezetének elnöke kö­szöntötte a vendégeket, az építők és az üzemeltetők képviselőit, valamint Takács Imrét, az MSZMP mosonma­gyaróvári városi-járási bi­zottságának titkárát. Alakai József, Mosonmagyaróvár város Tanácsának elnökhe­lyettese — egyben a helyi Autóklub-csoport elnöke — beszélt azokról az erőfeszíté­sekről, amelyek a kemping megnyitásáig vezettek. Szólt a generálkivitelező Fleocum Kommunális Vállalat és a Hanság Építőipari Szövetke­zet remek munkájáról, a ta­nácsi szakigazgatási szervek és a hatóságok rugalmas te­vékenységéről, a Timföld- és Műkorundgyár jelentős tá­mogatásáról. Végül átadta a kemping jelképes kulcsát Balogh Tibornak, a Magyar Autóklub főtitkárának. A főtitkár köszönetét mon­dott a mosonmagyaróváriak áldozatos munkájáért, hang­súlyozva, hogy a, központi szándék nagyszerűen találko­zott a mosonmagyaróváriak nagymértékű társadalmi ösz- szefogásával. Ezt követően több kitüntetést és jutalmat adott át a tervezésben, kivi­telezésben kiemelkedő dolgo­zóknak. Többek között a Ma­gyar Autóklub által adomá­nyozott érem arany fokozatát kapta Makai József és dr. Südi Zoltán, a MOTIM fő­osztályvezetője. a helyi Autó­klub-csoport ügyvezető elnö­ke. A rövid avató ünnepség után a résztvevők megtekintették a kempinget. A szépen parko­sított terület közepén áll a hideg-meleg vizes szociális létesítményeket. konyhát, mosogatót magában foglaló épületegvüttes. az egyik olda­lon végig az elektromos háló­zatba kötött lakókocsik, a be­járatnál pedig a minden igényt kielégítő fogadóépület színes televízióval is ellátott társalgóval. Kedves meglepetés volt, hogy a győri Autóklubbal évek óta barátságot ápoló NDK-beli, gothai autóklub képviselői is gratuláltak' az új létesítményhez. A kis csoport éppen a két klubszervezet közötti kapcsolatok jegyében tölti pihenőjét Mosonmagyar­óváron. A mosonmagyaróvári Autó­klub-kemping idővel egész kis autós centrum lehet, hi­szen jó előrelátással a köz­vetlen szomszédságában van a helyi csoport műszaki állo­mása Jennek bővítése is fo­lyamatban van), azon kívül több kereskedelmi egység (melegkonyhás étterem, élel­miszer üzlet és ajándékbolt) található a tábor bejáratától néhány méterre. Néhány nap múlva autómosó, festő-fénye­ző műhely is nyílik — ez utóbbiak valamennyien ma­gánvállalkozók. Cs. A. ■ A pali mezőgazdasági termelőszövetkezet hetven hektáron éjjel-nappal gyepet, 50 hek­táron vörösherét. 50 hektáron lucernát öntöz. A 130 hektáros cukorrépa-ültetvény öntözé­sét pedig a napokban kezdték meg. A megyei tanácsülés napirendjén Kedvező változások a hatósági munkában fliest tartott tegnap délelőtt a Győr-Sopron megyei Ta­nács. A tanácsülés megtárgyalta dr. György Ernőnek, a vég­rehajtó bizottság titkárának előterjesztését megyénk taná- csainak hatósági tevékenységéről. Az utóbbj időben megnö­vekedett a jog szerepe, ami különösen vonatkozik az állam- igazgatásra és a vele összefüggő jogalkalmazásra. Az ál- lamigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény 1981. évi országgyűlési vitájában is a hatósági tevékenység került a figyelem központjába. _________________________ VIUÍ(? SÄti ARJAI. EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents