Kisalföld, 1983. augusztus (39. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. AUGUSZTUS 2., KEDD ARA: 1,40 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Nemei nyelvtanárok kongresszusa Hétfőn, Budapesten a Cor­vin filmszínházban meg­kezdte munkáját a Német nyelvtanárok Nemzetközi Szövetségének (IDV) VII. kongresszusa. Kari Hyld- gaard-Jensen, az IDV elnöke üdvözölte az ötven országból összegyűlt, mintegy ezer kül­döttet. Majd Köpeczi Béla fnűvelődési miniszter köszön­tötte az augusztus 5-ig tartó eszmecsere résztvevőit. Ki­emelte: nagy megtiszteltetés, hogy első alkalommal, ami­kor nem német nyelvű or­szágban tartják a szövetség kongresszusát, éppen hazán­kat választották a tanácsko­zás színhelyéül. A mai Magyarország kul­turális életére a nyitottság és, amennyire lehetséges, az egyetemesség keresése a jel­lemző — mondotta. Az a tény, hogy nyelvünk kevésbé elterjedt, arra kötelez ben­nünket, hogy mindenki szá­mára lehetővé tegyük vala­milyen idegen nyelv megta­nulását. Napjainkban az ide­gen nyelv ismerete objektív szükségszerűség, nemcsak kulturális, de gazdasági ér­dekeink is ezt kívánják. Délelőtt két előadásra ke­rült sor. Mádl Antal profesz- szor, az ELTE német tanszé­kének vezetője áttekintette a német nyelv és kultúra tör­ténetét Magyarországon, Karl Hyldgaard-Jensen — a tanácskozás fő témájáról — a német nyelvoktatás idegen nyelvi környezetben, ennek lehetőségeiről, feltételeiről és korlátáiról tartott előadást. Délután a kongresszus 14 szekcióban folytatta munká­ját, s a négy nap alatt több mint 240 előadás — köztük negyven magyar szakemberé — hangzik el. Soproni Autóíelszerelési Vállalat Az önállóság biztató eredményei mJ Csökkentették a döntési szinteket Továbbfejlesztett termékek — Üj típusok Azt a képzeletbeli köldökzsinórt tavaly december 31-ével vágták el, így az AFIT soproni vállalata, úgy, mint az ország egyetlen autófelszerelési vállalata 1983 januárjában tette meg az első önálló lépéseket. Amolyan másodszori születés ez, önállóságát tekintve mondhatni csecsemőkorban van a sop­roni gyár. Első lépései azonban meglehetősen biztosak, nyo­mát sem lelni a tétovázásnak. Nagyon is magabiztosan és tu­datosan dolgozott a vállalat az új felállásban. Noha megszok­hatta felügyeleti szerve, a közlekedési tárca, hogy évről évre teljesíti kötelezettségeit, az idei első féléve a korábbi teljesít­ményénél is ígéretesebb. — Mindez azzal függhet össze — mondja Nagy Mik­lós, az igazgató műszaki he­lyettese —, hogy az AFlT-on belül profilunkban egyedül lévén, már korábban is meg­lehetősen nagy önállóságot élveztünk. Működésünk vala­mennyi szervezeti feltétele megvolt. így aztán az önálló­ság ilyen értelemben nem okozhat gondot számunkra. Nem új szervezeti formákat kellett létrehoznunk, inkább azt követelte tőlünk a mun­ka, az ügyrend racionalizálá­sa. hogy csökkentsük a dön­tési szinteket. így aztán meg­szűnt az igazgatási osztály, feladatkörét átvette más szervezet. Vevőszolgálatunk úgymond ugyancsak meg­szűnt, pontosabban egyesült a meóval. Arra törekedtünk ez utóbbi döntéssel, hogy egységes minőségbiztosítási rendszert építsünk ki. Koráb­ban a gyártmányok minősé­géért felelős két osztály akár levelezhetett is egymással. Most gyorsan és hatékonyan képesek követni a minőségei, lenőrzési feladatot. Ami a soproni gyár első félévi biztató teljesítményét illeti: nem rubel elszámolású exporttervének majdnem a felét teljesítette júniusig, nyeresége (72 millió forint) mintegy 14 millióval haladja meg az eredetileg tervezettet. A soproni gyár 5 százalékkal volt képes emelni dolgozói­nak bérét az első félévben. (Az igazgató úgy nyilatko­zott decemberben, bizonyos elmaradást kell pótolniuk a bérfejlesztésben, de csak ad­dig „nyújtózkodnak”, ameny­nyihez biztos alapot tudnak teremteni. Az első félév ilyen fejlesztésre adott módot. A vállalatnál azt mondják, nem érzik annak terhét,, hogy januártól nincs kire támasz­kodniuk, hogy mindenben csak magukra számíthatnak. Feltétlen előnye viszont az önállóságnak, hogy sok min­den egyszerűsödött. — A íe- lélősségünk viszont kétségte­lenül megnőtt — mondja a műszaki igazgató helyettese. — Szerencsére ezt érzik az egyes területek felelősei is. 1983. egyelőre nem hozott merőben új terméket az au­tófelszerelési vállalatnál. To vábbfejlesztették viszont a jól bevált csápos emelőket. (A minap készült el ezek tízezeredik példánya.) Az új típusokat kifejezetten nyuga­ti szervizek igényének megfe­lelően fejlesztették ki. — Na­gyon kemény hónapok vár­nak ránk még ebben az esz­tendőben — mondja Nagy Miklós. — A tőkés exportier, vek teljesítéséért kemény munkát kell végeznünk. Űj típusú mosó vázszerkezetet gyártunk egy NSZK-cég szá­mára, továbbá egy hamburgi cég dokumentációja alapján három emelőfajtát. — A gyár gumiüzemében az új Ikarus- autóbuszcsaládhoz új, korszerű felfüggesztő termékeket fej­lesztettek ki. Ez utóbbi mun­ka a soproni gyár azon törek­vései közé tartozik, hogy mi­nél több termék importjától kímélje meg a nagy hazai közlekedési vállalatokat, így a Rábát, az Ikarust és a Cse­pel autógyárat. (rcrenczi) Nagy a forgalom a Merkur győri használtbocs! telepén. Sláger a Lada minden típusa és keresett meg a Skoda. Túl­kínálat van Trabantból és Wartburgból. Van olyan nap. hogy a telep forgalma meghaladja az egymillió forintot. Az új szolgáltatásukról, az autócsere-akcióról szól tudósításunk a 4. oldalon. Az áfész a kistelepüléseken Nagyobb választék, növekvő forgalom A kisközségek népesség- megtartó erejének egyik le­hetősége, hogy a falukban ta­lálható üzletekben az igé­nyeknek megfelelő ellátás le­gyen. Az ezer lakos alatti községekben általában vala­melyik áfész feladata az áru­Ha nem esik, öntözni kell! Kitüntették a Népek barátsága nemzetközi nyári egyetemet Hétfőn Pécsett ezúttal immár huszonötödik alkalom­mal megnyitotta kapuit a TIT Népek Barátsága nyári egyeteme. Nyolcvan hallgatójának mindegyike külföl­di. A megnyitón Soós Gábor nyugalmazott államtitkár, a TIT országos alelnöke negyedszázados munkájának elismeréséül átadta jubiláló nyári egyetemnek a tár­sulat aranykoszorús emlékplakettjét. A pécsi nyári egyetemnek nincsen szűkén vett szak­mai profilja; a nevéhez híven a békét és a barátságot, a népek közötti megértést és közeledést szolgálja a tu­dományos ismeretterjesztés eszközeivel. Békemozgalmi munkájáért két ízben tüntette ki a nyári egyetemet az Országos Béketanács. Az Universitás első előadását Sarkadi Nagy Barna, az Országos Béketanács főtitkára tartotta a Magyar Népköztársaság békepolitikájáról. Most először eszmecseréket szerveznek a különböző államnolgárságú, világnézetű és politikai meggyőződé­sű emberek között a békéről, nevezetesen a béke és a kultúra kapcsolatáról, valamint a prágai békekonferen­ciáról és a madridi összeurópai találkozóról. A külföldi vendégek előzetes kívánságának megfelelően mini ma­gyar nyelvtanfolyamot szerveznek. Öntöznek a Szigetközi Magyar—Csehszlovák Barátság Termelőszövetkezetben. Múlt hét szerdáján volt eddig a nyár legmelegebb napja, a szakemberek szerint évszázados melegrekordok dőltek meg. Az időjárási előrejelzések szerint augusz­tus első napjaiban számítha­tunk csapadékra. Egy biztos, nagyon kellene az eső, vízhi­ányban szenvednek a növé­nyek, kritikussá vált a szá­razság, hiányzik a csapadék a zöldségnek, a burgonyának, a cukorrépának, a naprafor­gónak, furulyázik a kukorica. A talaj nedvességtartalma tovább csökken. A növények ezúttal különösen rászorul­nak az emberre Győr-Sopron megyében is. Vízhiányban szenvednek, de legfőképp a trópusi melegtől. Az egek csatornáira nem lehet várni, szomjasak a földek, öntözni kell, nem sajnálni az időt, bekapcsolni, használni a gé­peket, hiszen minden az ön­tözés mellett szól. Sehol nem lehet érv az, hogy drága, hogy elavultak a berendezé­sek, hogy kevés áz ember. Csökkenteni kell a vesztesé­geket, nyújtott műszakban öntözni, éjszaka is, elérni például, hogy minél keve­sebb fővetésű kukoricát kell­jen lesilózni. Most kell a víz, majd utána lehet be­szélni, vitatkozni az öntözé­ses gazdálkodás jövőjéről, a kutatási eredményekről, a korszerű technikai eszközök­ről, a vízdíjakról. Vétek nem kihasználni a berendezése­ket. ellátás. Ennek jelentősége különösen azután nőtt meg, hogy tavaly szeptembertől megváltoztak a közlekedés­ben a személyszállítás díjai. A csornai Rábaközi Áfész ellátási körzetébe tizenhat ilyen kistelepülés tartozik. Már tavaly is számos intéz­kedést tettek az üzletek for­galmának fellendítésére; 11,5 százalékkal nőtt a forgalom ezekben a községekben az előző évihez képest. A szállí­tó vállalatokkal megkülön­böztetett figyelmet fordítot­tak a folyamatos élelmiszer- ellátásra, ami azonban ettől függetlenül nem volt zökke­nőmentes. Kapacitás-hiányra hivatkozva a sütőipar egy ki­logrammos kenyérből csak esetenként tudja kielégíteni az igényeket. A tizenhat tele­pülés közül kilencben törté­nik közvetlenül tőkehús érté­kesítés. Ahol nem az áfész biztosítja a kistelepülések húsellátását, ott a helyi ter­melőszövetkezetek húsboltjai végzik ezt. Jelentősen javult a mélyhűtött áruk forgalma­zása, mert tizenhárom köz­ségben megfelelő berendezés áll a kereskedelem rendelke­zésére. Baromfiból minden településre heti egy alkalom­mal szállítanak, s a bősárká- nyi körzet kivételével ugvan- ilyen időközönként szállíta­nak halat is. — A napi cikkek kínálatát Is bővítettük — mondja Szá­lai József, az áfész elnöke. — Ezzel egvidőben a csornai szakboltokon keresztül úgy­nevezett „bokorbolti” formá­ban heti egy alkalommal történik a ruházati- és ve­gyesiparcikk kiszállítása a te­lepülésekre. Ezekből nagyság és szinbeli problémák miatt nem mindig megfelelő az el­látás. Ellenpéldaként a Szöv- kert hoztam fel, amely túra­terv szerint gépkocsival kere­si fel a helyi boltokat, és a kocsin lévő árukészletből a boltosok választhatják ki a kívánt terméket A kistermelőknek, a háztáji gazdaságban dolgozóknak fontos a szükséges növényvé­dőszerek biztosítása, vala­mint a táp-takarmány vá­lasztéka. Minden kistelepü­lésen végez hátáji felvásár­lást és termeltetést — önál­ló felvásárlóhellyel — a Rá­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents