Kisalföld, 1983. szeptember (39. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

VfLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! szoudarhAs, BÉKE, BARÁTSáG M Ülést tartott a megyei pártbizottság Az együttgondolkodás munkánk lendítője Ülést tartott a megyei pártbizottság, melyen részt vett Pet- rovszki István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának osztályvezető-helyettese. Az elnöklő Háry Be­le, a megyei pártbizottság első titkára ismertette a KB leg­utóbbi, július 6-i ülésének munkáját, maid Szgbó Mihály. a megyei pártbizottság titkára mondta el az MSZMP KB 1982. december 1-i, valamint a megyei pártbizottság 1980. decem­ber 10-i határozata végrehajtásának idei. első félévi tapasz­talatairól a testület elé terjesztett írásos beszámolóhoz a szó­beli kiegészítést. Lehetőség az előrelépésre Mint Szabó Mihály beveze­tőként leszögezte, a megye gazdaságának 1983 első hat hónapi munkáját tükröző statisztikai adatok ismertek, ezek megjelentek a KSH me­gyei igazgatóságának jelenté­seként. a Kisalföldben. Na­gyon tanulságosak viszont a számokból levonható követ­keztetések. Számot lehet adni arról is, hogy a politikai munka, a pártszervek és -szervezetek miben és ho­gyan segítették a gazdasági tevékenységet. A megye gazdaságának egyik említésre méltó ered­ménye, hogy az ipari és épí­tőipari termelés növekedési üteme az első félévben meg­haladta az országos átlagot. Ezzel igazolódni látszik a megyei pártbizottság legutób­bi ülésének azon állásfoglalá­sa. miszerint nem szabad le­mondanunk a VI. ötéves tervre célul megjelölt felada­tok eléréséről, a tervciklus első két évében elért mérsé­kelt eredmények ellenére sem. Bebizonyosodott, hogy változatlanul nehéz feltételek mellett, élesedő versenyben, a tőkés piacokon szinte ural­kodóvá váló diszkriminációs intézkedések ellenére is ■ le­het előrelépni, amennyiben a gazdaság erőforrásait, tarta­lékait mozgósítani képes. Azok a minőségi változások, amelyek az elmúlt években a megye gazdaságában nehéz és szívós munka eredménye­képpen bekövetkeztek, a ke­reskedelmi munka javítása, a termékszerkezet állandó korszerűsítése, a gyorsabb válaszolás a piaci hatásokra, a jobb minőséget nyújtó fe­gyelmezettebb munka, a gaz­daságosság javítására tett számtalan intézkedés 1983 el­ső félévében a korábban is elért, a minőségi mutatókban bekövetkezett javulás mellett mennyiségi növekedésben is eredményt hozott. A megyei pártbizottság titkára nyoma­tékkai említette: csak a mennyiség növelése és a mi­nőség javításának egyidejű megvalósításától várhatjuk, hogy az intenzív gazdasági fejlődés útján haladva egy­szerre valósítjuk meg két fontos feladatunkat: a nép­gazdaság egyensúlyi helyze­tének helyreállítását és az életszínvonal megőrzését. Másik fontos eredmény, hogy a gazdasági növekedés együttjárt a népgazdaság egyensúlyi helyzetéhez való megyei hozzájárulás növeke­désével. Ezt alapvetően az ipari termékek nem rubel el­számolású kivitelének orszá­gos átlagot meghaladó növe­lésével értük el. Míg tavaly a vállalatok a tőkés export­juk negyven százalékát csak a harmadik negyedév végére tudták kiszállítani, az idén ugyanezt az arányt már az első félév végére elértük. A megyei pártbizottság határo­zatának megfelelően az or­szágos célokkal összhangban növekedett a tőkés export, a devizabevételek lénveeesen egyenletesebben 'folytak be. mint tavaly. Szabó Mihály a hatékonvan gazdálkodó vállalatok között említette a Bába Magyar Vagon- és Oéogyárat. a Graboplastot, a Rekardot, a Soproni AFIT-ot, a Gardéniát, a MOKÖT-öt és a Soproni Ruhagyárat.' A jó gazdálkodás eredménye Kedvező úton halad a me­gyei pártbizottság azon hatá­rozatának megvalósítása, hogy a vállalatok a rendelke­zésre álló importkereten be­lül gazdálkodva azt a legha­tékonyabban használják fel. Az eredményes exporttevé­kenység mellett, úgymond ennek ellenére a múlt év el­ső félévéhez viszonyítva mintegy három százalékkal nőtt csupán a vállalatok tő­kés importja. Az export di­namikus, ugyanakkor a beho­zatal szerény növekedésének eredményeképpen a nagyvál­lalatok nem rubel elszámolá­sú export-import egyenlege az első félévben mintegy 70 százalékkal nagyobb, kivite­li többletet mutat, mint egy évvel korábban. Az egyen­súly. ám a gazdálkodás szem­pontjából is lényeges ténye­ző. hogv a mesve nagvválla- latai a termelés növekedése mellett is négy százalékkal kevesebb energiát használtak fel. mint egy évvel korábban. A VI. ötéves terv időszakára a már megvalósult, illetve fo­lyamatban lévő és tervezett energiaracionalizálási beru­házások a több mint egvmii- liárd forint ráfordítás ered­ményeképpen mintegy száz­ezer tonna kőolajjal egyen­értékű energia megtakarítá­sát Ígérik a megyében. A mezőgazdaság munkáját elemezve, a kalászosok ter­mésmennyisége mintegy 12 százalékkal haladja meg a tervezettet. A célként meg­jelöltnél kedvezőbben alakul a sertésállomány. A húshasz­nú szarvasmarha-állomány növekedési üteme az orszá­gos helyzethez hasonlóan — elsősorban az ágazat kedve­zőtlen jövedelmezőségi pozí­ciója miatt — elmarad a VI ötéves terv előirányzatától. A baromfi-hizlalás a felvá­sárlási, illetve a piaci prob­lémák miatt csökkent. A rendkívüli időjárás okozta gondok ellenére nagyszerű eredményeket ért el idei gazdálkodásában 9 dunasze- gi. farádi, kónyi és a szili gazdaság. összefoglalóan a 'megyei pártbizottság titkára megál­lapította a megye gazdaságá­nak első félévi munkájáról: továbbra is kedvezően ala­kulnak a munka minőségi mutatói. Mind az élőmun­ka. mind a holtmunka haté­konysága nő: az úgynevezett komDlex hatékonysági muta­tó 12 százalékkal jobb az or­szágos ipari átlagnál, mely egyébként 1982-höz viszo­nyítva 4,5 százalékos növe­kedést mutat. Összességében növekedett az exportjöve- delmezőség: a rubel elszá­molású kivitel jövedelmező­sége másfél, a dollár elszá­molású export jövedelmező­sége pedig kétszerese, az or­szágosnak. Az iparban mint­egy két százalékkal csök­kent a fajlagos anyagfel­használás. A vállalati nyere­ség 16.5 százalékkal, orszá­gos átlagot meghaladó mér­tékben nőtt. A mezőgazdasá­gon kívüli szektorok nyere­ségtömegének háromnegyed részét az ipari üzemek ter­melték. A megye gazdasága növelte a költségvetési be­fizetéseit. Növelni a szocialista kivitelt A megyei pártbizottság titkára ezután a gondokról beszélt. Elsőként említette, hogy a megye iparának szo­cialista kivitele évek óta stagnál, illetve csökken. A testvérországok által igényelt árualapok megtermelése nem tűrhet halasztást, és olyan színvonalúnak kell lennie, hogy elősegíthesse a csere­arányok javulását. Említést és külön figyelmet érdemel a szövetkezeti ipar feilődé- sének megtorpanása. A ko­rábban dinamikusan fejlődő ágazatban a gazdálkodó egy­ségek mintegy fele az első fé'évben nem érte el a ta­valyi hasonló időszak árbe­vételét. Gondként említette az anvagellátás egészében tapasztalható problémákat. Szólt a közeazdaspai szabá­lyozás. illetve az irányítás egyes elemeinek kedvezőtlen hatásáról. Külön foglalkozott az aszály okozta máig tartó ffon dokk gj. A mező0azdasá- got jelentős veszteségek ér­ték már edd'"? ic és kilátá­saink romlanak Tóvátehp+ef- >en károsodást szenvedett 1 kukorica, a cukorrépa. a nanraforgó. A megvet pártbizottság titkára megállapította: a gazdasági eredményekben nagy szerepe volt a politi­kai munkának, a pártszer- vek és -szervezetek tevé­kenységének, annak az alko­tó légkörnek, amelyet síké rült a megyében kialakítani (Folytatás a 3. oldalon) Hazánkba érkezik a barmai. államfő Losonczi Pálnak, az Elnö­ki Tanács elnökének meghí­vására a közeli napokban hivatalos látogatásra ha­zánkba érkezik V San Yu. a Burmái Unió Szocialista Köztársaság elnöke. Kormánykiildiittség utazol) Líbiába A Szocialista Népi Líbiai Arab Dzsamahirija vezetésé­nek meghívására Schvltheis)z Emil egészségügyi miniszter vezetésével magyar kor­mányküldöttség utozott Tri- poliba. hogy részt vegyen a líbiai szeptember 1-i forra­dalom 14. évfordulójának al­kalmából rendezendő ünnep­ségeken. Változások a lánc- és iparművész- képzésben A Magyar Iparművészeti Főiskola képzési rendszeré­nek korszerűsítéséről és az Állami Balettintézet főisko­lává szervezéséről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a Művélődési Minisztériumban az intézmények vezetői és a terület irányítói. Nagyszent- péteri Géza. az egyetemi és főiskolai főosztály-helyettes vezetője elmondotta: 1981­ben született meg az a mi­nisztertanácsi rendelet, amelynek értelmében felül kell vizsgálni és korszerűsí­teni kell a felsőoktatási in­tézmények rendszerét. Most a terv megvalósításának első lépéseként került sor p hazai iparművész és táncművész­képzés reformjára. SZEPTEMBER t.: nemzetközi békenap. a fasizmus elleni harc világnapja. Ma kezdődnek megyénkben is. mint az országban mindenütt, azok a rendezvények, amelyek a következő hónapokban sok formában, sok­féle módon, de ugyanazért mozgósítanak: a békéért a társadalmi haladásért. A haladó mozgalmakat, bé­kés törekvéseket támogatva nagygyűléseken, vitafóru-1 mokon. baráti találkozókon, kulturális műsorok kere­tében szolidaritást vállalunk mindazokkal a népekkel, amelyek szabadságukért, függetlenségükért, társadal­mi és nemzeti felemelkedésükért küzdenek. A mai világpolitikai helyzetben mindenkinek tisztá­ban kell lennie azzal: minden hang. minden szó fon­tos. amely a békéért, a népek barátságáért, együttmű­ködéséért hangzik el.i Földünk bármely részén. Ami­kor mi nyugodt alkotómunkánk közben rendezvénye­ken. fórumokon a békéről beszélünk, eszünkbe kell jutnia: a békeharc Földünk sok részén más-más for­mában nyilvánul ugyan meg. de közös célért. Most. az antifasiszta világnapon a második világhá- borű kitörésére emlékezünk, az iszonvú pusztításra, a fasiszta terrorra. Soha nem lehet elfeledni, azoknak sem. akije nem élték át személyesen, már abban a kor­ban születtek, élnek, amikor Európa nem volt hábo­rús pusztítás színtere. Bízunk abban, hogy a haladó emberiség megállit tud parancsolni az imperialista fegyverkezési hajszának. A SZOLIDARITÁSI hónapok rendezvényein is támo­gatásunkról. együttérzésünkről biztosítjuk azokat, akik számára a békéért való harc valóban harc. fegyveres összecsapás. Lesznek a programsorozatban megyénk­nek is olyan vendégei, akik erről személyes élményei­ket elbeszélve szólnak majd. Öröm számunkra, amikor a hasonló találkozásokon elmondják: erőt merítenek segítségünkből, együttérzésünkből további harcukhoz. Latin-Amerikában. Afrikában. Ázsiában. Érkeznek vendégeink olyan országokból is. ahol már kivívták függetlenségüket, de éoítőmunkáiukban még rengeteg belső és külső nehézséggel kell megbirkóz­niuk. Szolidaritásunk minden megnyilvánulása segíti őket egy-egy úiabb. fontos lépés megtételéhez. Az őszi rendezvények tervezésekor a Hazafias Nép­front kiemelt figyelmet fordított arra. hogy az esemé­nyek mindenkit mozgósítsanak, öregeket és fiatalokat munkásokat, művészeket, sportolókat... Színes, válto­zatos programsorozat kezdődik ma. és tart november elejéig. Abban a szellemben, amelyet a hazánk állam­polgáraihoz intézett felhívásában megfogalmazott a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság: ..Meggyőződésünk, hogy az őszi szolidaritási akciósorozat fórumain közvélemé­nyünk támogatásáról biztosítja a Magvar Népköztársa­ság következetes békepolitikáiát. amelynek tartópillé­rei a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fű­ződő barátság és a világ haladó, imperialistaellenes erőivel vállalt szolidaritás”. JÖVÖNKÉRT cselekszünk, amikor mindenki békéjé­ért. biztonságáért emelünk szót. A betakarítási munkák mellett már az őszi vetéshez készítik elő a talajt, a me­zőgazdasági üzemekben. Felvételünk Veszkény határában készült ahol a nagytelje­sítményű Rába erőgép vontatja a tárcsát. AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 1*40 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Vetésre készülnek

Next

/
Thumbnails
Contents