Kisalföld, 1983. december (39. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ARA; 1,40 FORINT XXXIX, ÉVFOLYAM. 283 SZÁM KÁDÁR JÁNOS BARÁTI LÁTOGATÁSA AZ NDK-BAN ERICH HONECKER MAGAS MAGYAR KITÜNTETÉSE Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap délelőtt baráti látogatásra Berlinbe érkezett. Kíséretében van Szűrös Má­tyás. az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Kar­ra lies László és Kólái Géza, a KB osztályvezető^ helyet­tesei. Kádár János Erich Ho- neckernelc, az' NSZEP KB főtitkárának, az NDK Ál­lamtanácsa elnökének meg­hívására érkezett a demok­ratikus német állam főváro­sába. A berlini Ostbahnhoüon Erich Honecker üdvözölte Kádár Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt Herr­mann Axen, a NSZEP Köz­ponti Bizottságának titkára rs dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagy­követe. Szerda délelőtt — egy órá­val megérkezése után — Ká­dár János a niederschönbaü- seni kastélyban megkezdte hivatalos megbeszélését ven­déglátójával, Erich Honec- kerrel. A találkozón a két államférfi áttekintette Ma­gyarország és az NDK kap­csolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit! Szerda délben a kastély fogadótermében bensőséges hangulatú ünnepség kereté­ben Kádár János átadta Erich Honeckernek a Magyar Népköztársaság gyémántok­kal ékesített Zászlórendje ki­tüntetést, amelyet hetvene­Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Erich IToncc- ker, a NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának el­nöke a Berlin-Nicderschönhauscni kastélyban. dik születésnapja alkalmából adományozott kimagasló ér­demeinek elismeréséül az El­nöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen vol­tak; a Német Szocialista Egy-, ségpárt. Politikai Bizottsága-. nak tagjai. , köztük Willi Stoph miniszterelnök., vala­mint a Kádár János kísére­tében levő személyiségek, köztük Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és dr, Szalai Béla magyar' nagykövet. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszédet mondott. Kedves Elvtársak, Baráta­ink! A -Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Erich Ho­necker elvtársnak az első né­met .munkás—i-paéaszt állam . felvirágoztatásában, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban. a szocialis­ta országok közösségében ki­fejtett eredményes interna­cionalista tevékenysége és a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság kapcsolatainak v el­mélyítésében Szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül — 70. születésnapja alkalmá­ból — a Magyar Népköztár­saság Gyémántokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta. Kedves Honecker Elvtárs! Megtiszteltetés számomra hogy mostani látogatásom atkaimával ezt a kitüntetést átadhatom önnek, akit has.z- szú évek óta ismerek és tisz­telek, ,s akivel a közös célo­kért végzett közös munka is összefűz. Pártunk Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa és a magam nevében gratulálok a kitüntetéshez. Szívből kívá­nok önnek erőt, egészséget, további eredményes munkát a szocialista Német Demok­ratikus Köztársaság felvirá­goztatásában és közös ügyünk, a szocializmus és a béke szolgálatában. Válaszában Erich Ho­necker megindult szavakban mondott köszönetét az elis­merésért. Erich Honecker válasza Kádár János beszéde Tisztelt Honecker elvtárs I Kedves Elvtársak! A magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat a ki­magasló eredményeket, ame­lyeket a Német Demokrati­kus Köztársaság népe a Né­met Szocialista Egységpárt vezetésével a szocialista tár­sadalom építésében elért. Az első német munkás—paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második világháború utáni történelmének kiemel­kedően fontos tényezője. A szocializmus útján járó Né­met Demokratikus Köztársa­ságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a 'béke és biztonság megőr- <, zéséért, a különböző társa­dalmi berendezkedésű orszá­gok békés egymás, mellett éléséért vívott küzdelemben. Kedves Erich Honecker elvtársi Ezek az eredmények, a Német Demokratikus Köz­társaság fejlődése elvi alapo­kon nyugvó nemzetközi tevé­kenysége elválaszthatatlanul, összeforrtak az ön nevével, aki a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságá­nak élén és magas állami tisztségében erejét nem kí­mélve munkálkodik. A né­met munkásosztály hű fiát, a hátor antifasisztát, a kom­munista eszmék megvalósítá­sának következetes harcosát tiszteljük önben, aki minden­kor elkötelezetten szolgálta »épét, pártját, és a szocia­lizmus ' nemzetközi ügyét. Nagyra becsüljük állhatatas tevékenységét szocialista kö­zösségünk összeforrottságá- nak erősítéséért és a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom egységének megszilárdításáért., A jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben megkü­lönböztetett jelentősége van azoknak a kezdeményezések­nek, amelyeket ön személye­sen is tesz szocialista közös­ségünk béketörekvéseivel összhangban földrészünk és az egész világ békéiének és biztonságának megvédéséért, az enyhülés . vívmányainak megőrzéséért. Pártunk és népünk igaz barátját tiszteljük önben, aki sokat tett és sokat tesz szo­cializmust építő országaink, együttműködésének további fejlesztéséért, a népeink kö­zötti barátság elmélyítéséért. Találkozóink, közöttük a ma délelőtti tárgyalásaink is ar­ról tanúskodnak, hogy párt­jaink, országaink, népeink viszonyát- az internacionalis­ta testvéri barátság, az é1«-; minden területére kiterjedő, töretlenül fejlődő és gyü­mölcsöző együttműködés jel­lemzi. Meggyőződésünk, hogv hagyományosan jó kapcsolata ink továbbfejlesztése egyaránt szolgálja népeink érdekeit, a szocialista közösség egységé­nek erősítését és a béke egyetemes ügyét. „Kedves Kádár János elv­társ I Kedves magyar elvtársak! Szívből köszönöm Önnek, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának és a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitüntetését. Ebben a magas kitüntetés­ben egyben pártunk és álla­munk tevékenységének, a szocializmus megerősítésére és s béke biztosítására irá­nyuló politikájának mél­tánylását látom. A kitünte­tés jelképezi marxista—leni­nista pártiaink. államaink és népeink állandóan mélyülő barátságát és gyümölcsöző egvütt működését, Engedjék meg. hosv eb­ben az ünnepélyes pillanat­ban emlékezzem közös nagy forradalmi hagvománvaink- ra. A német és a magyar munkások osztály szőve-s4"e a tőkés kizsákmányolás és az imperialista háború e’ten vívott küzdelemben szilár­dult meg. s bevált a Magyar Tanácsköztársaság me’vé- delmezésekor 1919-ben. Spa­nyolországban a nemzetközi brigádok soraiban, az anti­fasiszta e’lenál' ááh*m Ma országaink dolgozói a fejlett szocialista társadéi - rnat ém'fik Szoros eevüd- működéslik hozzájárul ah­hoz. hogy a.z. emberek javába egyre inkább érvényesülje­nek a szocializmus előnyei és értékei. Megfelel ez kap­csolataink fő irányainak, miként azokat a Német De­mokratikus Köztársaság és i Magyar Népköztársssd, barátsáffi. együttműködő.-! kölcsönös segítség« váltási szerződése rögzíti. Tavaly júniusi találkozónk idején pontosítottuk ezeket, és mai megbeszéléseink folyamán további lépésekben állapod­tunk meg. Lenin pártjával és hazájá­val töretlen barátságban já- ru.1 hozzá testvéri szövetsé­günk a szocializmus erősíté­séhez és a béke biztosításá­hoz. Különleges jelentősége van ennek éopen most, ami­kor a NATO megkezdte az (Folytatás a 2. oldalon) gl Tovább bővült az. CGSZI szolgáltatása. A vállalat győri számítóközpontjában haíáridótervczési program- csomagokat is készítenek. ■ l\ tinta szer íí karbantartás a Lajtában Hosszú távon eredményes gazdálkodás, csak a termelés fejlesztésével lehetséges. Ezen belül is egyik lényeges feltétel a gazdaságok műsza­ki felkészültsége, hiszen az utóbbi években a mezőgazda­ság kiemelkedő eredményei csakis úgy valósulhattak meg, hogy számottevően ja­vult az erő- és munkagép­ellátottság. Á mosonmagyar­óvári járásban például a nö­vénytermesztés az. ahol a legjobb a technikai felké­szültség — állapította meg minap a mosonmagyaróvári városi-járási pártbizottság mellett működő gazdaságpo­litikai munkabizottság. A nagyüzemi gépállomány 30,3 százalékát a növénytermesz­tési munkagépek és berende­zések alkotják, vagyis a já­rásban valamennyi gazdaság rendelkezik olyan erőgépál­lománnyal. hogy a talajmun­kákat időben, jó színvonalon elvégezhessék. Ugyancsak jó­nak ítélhető az erőgépek munkagénekkel való felsze­reltsége, a gabonafé’ék a cu­korrépa, a burgonya, lakar­mánynövények betakarításá­hoz szükséges eszközök mind rendelkezésre állnak. Mivel a gazdaságok legjövedelme­zőbb ágazata a növényter­mesztés. szinte természetsze­rű, hogy itt a legjobb a gé­pesítés fejlesztése. Ugyanis a ráfordítások is itt térülne« meg a leggyorsabban. Jellemző viszont valameny- nyi üzemre, hogy a járulékos munkákhoz. példáé)«*» az anyagmozgatáshoz, tároláshoz szükséges gépek csak részben vannak meg. Hiányos a la­ka rmányeazdál kodáshoz szükséges géppark is. a ter­mény betakarításához ugyan rendelkeznek eszközökkel a gazdaságok, de már a szál­lításhoz, vagy a nagyobb ál­lattartó telepeken a veszte­ségmentes tároláshoz nincs meg a szükséges gép. Alacsonyabb a növényter­mesztésnél az állattenyésztés gépesítése, az összes gépállo­mány 6.7 százalékát teszik ki. Ennek nemcsak az az oka, hogy az állattenyésztés jove­(Folytatás a 2. oldalon) WHilWIWI'll lUlllfüF 11 ITTPl^ r^HTWITiTWWV|IWIiWWMJlll4HlíiJIWilBIWH ■I Elkészült Győr belvárosának legújabb, részben kereskedelmi rendeltetésű épülete az Arany János utcában. A modellházként ismert épület alagsorában a Merkúr autófelsze­relési cikk üzlete lesz, földszintjén autóbemutató, az emeleteken kap helyet a Ruházati Kereskedelmi Vállalat üzlete, a Hazafias Népfront irodái, cs a GYÖRITERV műterme. A GYÁÉV most végzi a műszaki átadás utáni hiánypótlást. Eyvilttmakiideslink fejlesztésével a szacialisía közössége! is eresíljik Gépek, tel j esi Iliién y ek

Next

/
Thumbnails
Contents