Kisalföld, 1984. március (40. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-01 / 51. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1984. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK ARA: 1,40 FORINT XL. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM A KISZ KB ülése Tanácskozott a TOT etnöksége A mezőgazdasági szövetke­zetek egymilliós tagságának 40 százaléka nő; helyzetüket, élet- és munkakörülményeik alakulását vitatta meg a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa Elnöksége szer­dai ülésén. Amint a testület elé terjesztett írásos beszá­molóból kitűnt; az elmúlt öt évben a mezőgazdasági szö­vetkezetek többsége a nehe­zebbé vált gazdasági felté­telek közölt is további erő­feszítéseket tett a nők hely­zetének, élet- és munkakö­rülményeinek javítására. Emelkedett a nők jövedelme is. ám átlagkeresetük alacso­nyabb a férfiakénál. Fejti Györgynek, a KISZ KB első titkárának elnökle­tével szerdán ülést tartott a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség Központi Bi­zottsága. A tanácskozáson részt vett Baranyai Tibor, az MSZMP KB osztályvezetője megjelent és felszólalt Laka­tos Ernő, az MSZMP KB osz­tályvezetője és Gonda György államtitkár, az Or­szágos Környezet- és Ter­mészetvédelmi Hivatal elnö­ke is. A KISZ Központi Bizott­sága Kovács Jenőnek, a KB titkárának szóbeli kiegészí­tése után előterjesztést vita­tott meg és fogadott cl a KISZ ideológiai munkájának javításával összefüggő fel­adatokról. A dokumentum megállapítja, hogy ifjúsá­gunk túlnyomó többsége ma­gáénak vallja a szocialista eszményeket, megbecsüli eredményeinket, büszke ha­zánk nemzetközi tekintélyé­re. Az ifjúsági szövetségnek elő kell segítenie, hogy mai helyzetünk, előrehaladásunk nehezebb körülményei a fia­talokból ne csüggedést vagy félreállást váltsanak ki, ha­nem a kihívás elfogadását, a gondok leküzdéséhez szüksé­ges erőfeszítések vállalását A KISZ egyik legidőszerűbb teendője, hogy ifjúságunkat megnyerje annak a prog­ramnak, melyet pártunk a gazdasági és társadalmi élet­ben szükséges változások megvalósítására alakított ki Az ifjúsági szövetség mű­ködjék közre a szocializmus megvalósulásának folyama­táról alkotott hitelesebb kép .kialakításában. Ezt követő­én a KISZ Központi Bizott­sága Szórádi Sándor titkár előterjesztése alapján meg­vitatta és elfogadta az ifjú­sági szoveiseg Kornyezeive- delmi feladatairól szóló ha­tározatot. Ennek alapján a i KISZ jövőben aktívabb sze­repet kíván vállalni a ter- ' mészet megóvásában, a kör­nyezet tudatos alakításában, amiben helyzeténél, cletko- i , ránál fogva az ifjúság külö­nösen érdekelt. ( Ezért ösztönzi a környe­I zet- és természetvédő cso­’ portok létrejöttét, s a kör­nyezeti ártalmak jelzésével, intézkedések kezdeményezé­sével is hozzájárul a termé­szet védelméhez, az egészsé­ges, kulturált lakóhelyi kör­nyezet létrehozásához. A KISZ Központi Bizottsága döntött arról, hogy az ifjú- ; sági környezet- és természet- védelmi tevékenység haté­1 konyságának, szakszerűségé­nek javításáért létrehozza az Ifjúsági Környezetvédelmi Tanácsot A testület megvitatta és elfogadta a KISZ-szenrek és -intézmények, valamint az úttörő elnöíkségek 1984. évi költségvetését, amelyet Nyit- rai István KB-titkár terjesz­tett elő. Végezetül a Központi Bi­zottság személyi kérdésekben döntött. Kovács Jenőt érde­mei elismerése mellett, más fontos megbízatása miatt fel­mentette titkári tisztségéből, központi bizottsági, intéző bizottsági és titkársági tagsá­ga alól; Ernőd Pétert koop­tálta a Központi Bizottság tagjai sorába és megválasz­totta a Központi Bizottság titkárává, az intéző bizottság és a titkárság tagjává. A Központi Bizottság Barabás Miklóst — akit az Országos Béketanács főtitkárává vá­lasztott — érdemei elisme­rése mellett felmentette tit­kársági tagsága alól; Cser­vény Vilmost, a Központi Bizottság tagját megválasz­totta a titkárság tagjává, és megbízta a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség főtit­kári teendőinek ellátásával. Ma már csak az emlékezet őrzi a Szili Építő és Szolgáltató, a Rábapordányi Építő és Szolgáltató Kisipari Szövetkezetek nevét. Az ötvenes évek elején alakított kátéeszek alig egy évtized múltán 1964-ben egyesültek a csornai szövetkezettel es azóta a Csornai Építő Szövetkezet a kisváros „.legna­gyobb" önálló építőközössége. Szilágyi Gyula elnök és Szűcs Mihály főkönyvelő nem nosztalgiából említette a hajdan volt időket, hanem abból az alkalomból, hogy a szövetkezet veze­tőségének lejárt ötesztendős mandátuma, és új választás kö­vetkezett. Azért sem nosztalgiázhattak a vezetők, mert az • átlagéletkoruk még ma sem éri el a harminc esztendőt és ez az elnök öt esztendős „kormányzását” figyelembe véve re­kordnak számít. nyékén, de idén először vál lalkozásaik túllépik a megye határát. Ez a lépésük is egy­bevág az ágazat irányelvei­vel, miként a felújítási re­konstrukciós jellegű munkák részarányának növelése, ösz- szességében, ha nagyságában nem is, arányaiban jelentős előrelépést terveznek a kö­zösség hasznára az építőszö­vetkezet vezetői. H. S. ■ A legkisebbtől a legnagyobb'g m!ndepfíle (rans/formíiíor megtalálható az ÉDÁSZ transzformátor javító üzemében. Nemcsak a saját, hanem más vállalatok franszformátorfcl- újitó munkáit is végzik Győrött. Ebben az évben közel öt­száz darab transzformátort újítanak fel. Felmentés, kitüntétés, kinevezés Ünnepi áilemányplés a tűzoltóságnál Ünnepi állománygyűlést tartottak tegnap a BM Győr- Sopron megyei Tűzoltópa­rancsnokságán. A rendez­vényt dr. Karácsony Ernőné, a megyei tanács osztályveze­tője nyitotta meg, és üdvö­zölte a jelenlévőket. Külön köszöntötte Varga Károly ve­zérőrnagyot, a BM Tűzoltó­ság országos parancsnokát. Háry Bélát, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­ságának első titkárát. Lom­bos Ferencet, Győr-Sopron megye Tanácsának elnökét. Ezt követően bejelentette hogy Szabó Gyula tűzoltó ez­redest, mivel nyugdíjazás’ kérelmét elfogadták, érdé mei elismerése mellett me­gyei parancsnoki beosztásé ból felmentették. A Győr-Sopron megyei tűzoltóparancsnok életútját bemutatva, érdemeit méltat­va Varga Károly mondott köszöntő beszédet, majd át­adta Szabó Gyula ezredes­nek, az Elnöki Tanács által adományozott Vörös Csillag Érdemrendet. \ megyei párt- bizottság nevében Háry Béla szólt a távozó parancsnok eredményes szakmai, politi­kai tevékenységéről, és át­adta számára a testület kö­szönő levelét. A tanácsi ve­zetők nevében Lombos Fe­renc méltatta a 35 évi szol­gálat után nyugdíjba vonu­ló parancsnok érdemeit, majd a megyei törzs, a pa­rancsnoki testület, a nyug­díjas bizottság, a fegyveres erők és testületek, a nagy­vállalatok képviselői köszön­tek el a nyugdíjbavonuló megyei parancsnoktóL A Győr-Sopron megyei Ta­nács végrehajtó bizottsága — egyetértésben az illetékes párt- és szakmai irányító szervekkel — 1984. március 1-i hatállyal a BM Tűzoltó­ság Győr-Sopron megyei pa­rancsnokának dr. Prohász- ka Imre tűzoltó őrnagyot, eddigi parancsnokhelyettest nevezte íri, megyei parancs­nok-helyettes pedig Gidró Béla tűzoltó főhadnagy lett. Magunk részéről tagadjuk az úgynevezett generációs el­lentétek nagy jelentőségét, nem az életkor, hanem az eredmény számít. Nos, ebből a tükörből szemlélve is nyu­godtan állhatnak a tagság elé az ifjú vezetők. Az el­múlt fél évtized alatt a szö­vetkezet megduplázta terme­lését, nyeresége pedig négy-' szerese az öt esztendővel ez­előttinek. A teljesség okán azért tegyük hozzá, hogy eb­be az áremelkedés is közre­játszott, a lényegen azonban ez nem változtat. Bizonyítják ezt az új mű­helyek, amelyeket saját erő­ből hozlak létre. A nyolc­száz négyzetméter alapterü­letű csarnokot még a na­gyobb vállalatok is irigyel­hetik. Ami a szövetkezet mai hét­köznapjait illeti, kiegyensú­lyozott gazdálkodás és céltu­datos jövedelmezőségre tö­rekvés jellemzi munkájukat Tavaly húsz százalék körüli nveresésgei zárták az eszten­dőt. a jövedelmezőségi muta­tójuk megközelítette az ötven százalékot. A lehetőségeik mértékéig emelték a béreket, negyvenhat napos .a készle­teik forgási sebessége. Ezek. a közgazdasági szakemberek számára sokat mondó adatok meggyőzően bizonyítják, hogy nincs szégyenkezni va- lójuki Arról sem hallgattak ugyanakkor a vezetők, hogy az elért teljesítmények és a szabályozók meglehetősen el­lentmondásos helyzetet te­remtenek. Megértik, hogy csak onnan lehet elvonni, ahol akad, de a különféle jogcímeken kivívott megkü­lönböztetések, preferenciák, különleges szabályozások nem a munkával és az ered­ménnyel arányos közteher­viselés szerint hatnak — ma­gyarázza az elnök. A különböző építőipari árakat figyelve mintha ez a szövetkezet és még több épí­tőközösség más országban működne, mint fővárosi tár­sai. Pedig a csornaiak is al­kalmazzák az új gazdasági módszereket. Két versenv- tárgyaláson- is részt vettek. Igaz, nem nyerték1 meg. de a versenytárs építkezését, költségeit pontosan figyelve következetesen nyomon kí­sérik maid elemzés céliából az ú.i rendszer összefüggé­seit. Törekvésük annál in­kább is követésre méltó, mert a rnaci versenv csak azonos feltételek és lebetö- sések közölt hozhat kedvező változást, és ugvanakkor a nvilvános ellenőrzés szabhat gátat a szakirodalomban már pontosan jelzett manipulá­cióknak. Az 1984-es esztendőben is bőven akad munkájuk, el­ső sorban a városban és kör­■ Idén harmincöt millió forintot költenek különféle energiákra az Észak-dunániúli Köz­mű és Mélyépítő Vállalatnál. Rendkívül fontos az ilyen nagy mennyiségű energia felhasz­nálásakor a takarékoskodás. Három százalékkal szeretnék csökkenteni az energia felhasz­nálást, ezt elsősorban fűtési rendszerek szétválasztásával, valamint a járműpark üzem- anyagcsökkcntcscvcl kívánják elemi, • , ■ ■ Bajtársi találkozó A Magyar Ellenállók, An­tifasiszták Szövetsége bajtár­si találkozót rendezett szer­dán a Belügyminisztérium Művelődési Házában a szov­jet hadseregben és a szovjet­unióbeli partizán egységek kötelékében harcolt, vala­mint az antifasiszta iskolá­kat végzett tagjai számára. Ispánovits Márton, a MEASZ főtitkára üdvözölte a megjelenteket és megemlé­kezett az egykori események­ről. Vcgh László a MEASZ szovjet tagozatának elnöke ismertette a szövetség célki­tűzéseit és a tagozat előtt álló feladatokat. A bajtársi találkozón jelen volt és felszólalt Vlagyimir Szergejevics Zotov ezredes, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Átlépték a megyehatárt Tiszta verseny egyenlő feltételekkel Kiegyensúlyozottan fejlődik a Csorna Építő ISZ

Next

/
Thumbnails
Contents