Kisalföld, 1984. április (40. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

ytUG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1984. ÁPRILIS 1., VASÁRNAP ARA: 1,40 FORINT XL. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM Magyar-szovjet gazdasági tárgyalások Március 26. és 31. között hazánkban tartózkodott Nyi- kolaj Bajbakov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke. A KGST Tervezési Együttmű­ködési Bizottságának elnö­keként részt vett a bizottság ülésén, majd tárgyalást foly­tatott Faluvégi Lajos minisz­terelnök-helyettessel, az Or­szágos Tervhivatal elnöké­vel. A kétoldalú megbeszélé­sen áttekintették az 1986— 1930. évekre szóló gazdasági együttműködés legfőbb kér­déseit. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Halasi Ferenc, a PB tagja, a KB tit­kára pénteken szívélyes, ba­ráti légkörű megbeszélést folytatott Nyikolaj Bajba- kowal. Nyikolaj Bajbakov talál­kozott Kapolyi László ipari miniszterrel, és előadást tar­tott a Magyar Tudományos Akadémián a kőolaj- és földgázkitermelés és felhasz­nálás legújabb tudományos eredményeiről A szovjet miniszterelnök-helyettes el­utazása előtt megtekintette az Országos Teherelosztót Nyikolaj Bajbakov szom­baton elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren je­len volt Faluvégi Lajos mi - niszterelnök-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. Koszorúzások, megemlékezések Hazánk legnagyobb nemzeti ünnepe felszabadulásunk év­fordulója. Az ünnepségek már hétfőn elkezdődnek. A me­gyei tanács székházában a tanácsi munkában elért ki­váló eredményeikért a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa által adományozott kitüntetéseket fél tízkor ad­ja át Lombos Ferenc, a • Győr-Sopron megyei Tanács, elnöke. Délután két órakor kiváló pártmunkásoknak ad át kitüntetéseket Háry Béla, a Magvar Szocialista Mun­káspárt Győr-Sóoron megyéi Bizottságának első titkára. A Magyar Népköztársaság belügyminisztere Ásványrá­ró községnek a Határőrköz- srg kitüntető címet adomá­nyozta. Az erről szóló ok­iratot Tóth Imre határőr­vezérőrnagy, a BM Határőr­ség országos parancsnoka nyújtja át Horváth Ferenc tanácselnöknek Ásványrárón, április 2-án 14 órakor a köz­ségi filmszínházban. Ünneni beszédet mopd Németh Ká­roly, az MSZMP Mosonma­gyaróvár városi Bizottságá­nak első titkára. Április S-án, délelőtt 11 órakor kerül sor a felszaba­dulási pályázat irodalmi- va­lamint képző- és iparművé­szeti díjainak ünnepélyes át­adására Győrött, a Petőfi Sándor városi művelődési központ színháztermében. A díjakat átadja és ünnepi be­szédet mond Jankovits Gvörgy. a megvei tanács el­nökének helyettese. Az ün­nepség után 11 órakor a Győri Műcsarnokban Sala­mon Nándor művészettörté­nész mutatia be a felszaba­dulási pályázat képző- és iparművészeti anvaeát. Április 9-án. délelőtt az új köztemetőben, valamint az újvárosi temetőben megko­szorúzzák a felsr'rbaditó har­cokban elesett hősök sírjait. A memiei koszorúzást ün­nepség Győrött április 3-án 14.30 órakor lesz. A felsza­badulási emlékműnél a párt-, a tanácsi, a tömesszerveze­tek. a fegyvere* erők és tea- területek képviselői helvezik el a kegyelet virágait. A ko­szorúzás után 17 órakor a Széchenyi István Művelődé­si Házban rendezendő ün­nepségen Balogh József, a városi tanács elnökének ál? talános helvettese mond be­szédet majd kultúrműsor bö- v étkezik. A tneovei fc0s.-poY.fi nagygyűlésre április 3-án 17 órakor Sopronban, a Petőfi Színházban kerül sor. Az ünnepi beszédet Szakács Te­Gyermekgyógyászok konferenciája Napirenden: az egészségügyi alközpontok munkája Egyetemi városok „tiszte” az orvosi tudományos ülések megrendezése Hogy ez alka­lommal Győrt érte ez a meg­tiszteltetés. annak egyszerű, íle mindenképpen méltány­landó oka van. Jövőre lesz tíz éve, hogy központi prog­ram keretében megszerve­ződtek hazánkban a kora- szilfötteket és a beteg újszü­lötteket ellátó egészségügyi központok, melyeket idegen szóval perinatális centru­mokként ismer az orvostár­sadalom. Győrben, a megyei kór­házban 1980-ra értek meg a perinatális központ megszer­vezésének feltételei. Egv- részt az Egészségügyi Mi­nisztérium eszmei és nem utolsósorban anyagi támo­gatásával megfelelő műsze- rezett-ségű központot lehetett kialakítani, másrészt az itt dolgozó orvosok munkájá­nak színvonala .oly nagy mértékben fejlődött, hogy Győr alkalmassá válhatott a koraszülöttek különleges gondozására, a beteg újszü­löttek magas színvonalú gyógyítására. Az elmúlt há­rom év eredményei tették méltóvá a várost a konfe­rencia megrendezésére, az orvostudomány e területének elismert szakembereinek fo­gadására. ~r~ -4- — A Magyar Gyermekorvo­sok és Nöorvosok Társasága perinatális szekciójának tu­dományos ülése pénteken reggel kezdődött meg Krei­fer Máriának, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizott­sága titkárának üdvözlő gondolataival. Ezt követően dr. Orv Imre az Egészség- ügyi Minisztérium főosztály- vezetője tartotta meg Az anyatejes táplálás jelentősé­ge és helyzete az Egészség- iigyi Világszervezet munkája tükrében című referátumát. A tudományos ülés ezután két szekcióban folytatta munkáját. Az „A” szekció hallgatósága az anyatejes táplálással kapcsolatos té­mákban hallhatott gondolat­ébresztő előadásokat, a ..B” szekcióban az újszülöttkori fertőzés okainak és elkerül­hetőségének kérdései szere­peltek. Tegnap tartották meg a gyermekgyógyászok és nőor­vosok azt a .kerekasztal be­szél séfért, melynek az orvos­tudományt ma is lázban tar­tó témáin vo’t. Nevezetesen: milyen lehetőségei léteznek a koraszülések rncgelőzésé- nclz. A kétnanos tudományos találkozó célja, vagyis hogy szakorvosaink beszámolja­nak a perinatális centru­mokban végzett munkájuk­ról és eredményeikről — egyértelmű. S a tudományos ülés haszna várhatóan az el­következendő egy éviién ■— a legközelebbi ülésig — fog kamatozni. Hogy miként és miben7 Tíz éve, amikor a perina- tális centrumok létrejöttek hazánkban 35 ezrelék volt a csecsemőhalandóság, öt év múlva az arány 24-re csök­kent. ma pedig a mutató­szám 19 ezrelék. A javulás — ahogyan dr. Öry Imre fo­galmazott — önmagunkhoz képest óriás4., de még mindig messze vagyunk a nyugat- európai tíz ezrelékes arány­tól. Minden egyes szakmai tapasztalatcsere közelebb visz az alacsony csecsemő- halandósági mércéhez. renc, az MSZMP Győr-Sop ron megyei Bizottságánál titkára tartja. Ezután győri Kisfaludy Színház mű vészei és Sopron város álfa lános iskoláinak kórusai ad nak műsort. Megőrizve a megszűnt sop­roni járás felszabadulás’ megemlékezéseinek hagyo­mányát. Sopron város éá s terület párt-, állami, társa­dalmi szerveinek, valamin1 a fegyveres erőknek és tes­tületeknek a képviselői s megyei ünnet>ség napjának délutánién idén is elhelyezik a tisztelet koszorúit a nagy cenki hősi emlékmű talapza- zatán. A nagycenki megem­lékezés délután két órakor lesz, ezt követően fél négy­kor a Soproni Szabadság emlékműnél, negyed ötkor pedig a városban lévő szov­jet hősi emlékműnél rendez­nek koszorúzást. Az ünnepi események sorába kivánkoz.ik az a tény is hogy Nagycen- ken ugyanezen a napon nyil­vánítják megalakultalak az általános iskola MSZBT-tag- esoportját Mosonmttgyaróvá rrm Ápri­lis 3-án, 13.30 órakor meg­koszorúzzák az óvári teme­tőben nyugvó szovjet hősök sírjait. 16.30 órakor pedig a MOFÉM Katona József Mű­velődési Házában Csizmazia Miklós, a városi pártbizott­ság titkára emlékezik a nagy ünnepre és annak jelentősé Sére. Kapuváron április 3-án 10 órakor a felszabadulási em­lékműnél, majd a temető­ben a szovjet hősök 'sirjáná’ tartanak koszorúzás: ünnep­séget. Csornán ugyancsak április 3-án, 14.30 órakor a Soproni, maid a Bősárkányi úti temetőben helyeznek e’ koszorút a szovjet nősök sírjánál, ez.után 15 órakor a felszabadulási cmlékmüné1 rendeznek koszorúzási ün­nepséget. Az említetteken kívül me­gyénk minden helységében megemlékeznek hazánk fel- szabadulásának 39. évfordu­lójáról. Határőrök eskütétele Csornán Elismerés a haza szolgálatáért Dr. Ábel László átadja a zászlói Csele Józsefnek. Zsúfolásig megtöltötték va­sárnap a csornai Szabadság teret a nemrégiben bevontát határőrök hozzátartozói, va­lamint a helybeliek, hogy ta­núi lehessenek a Győri Ha­tárőrkerület magas elismeré­sének. és a határörök esküté­telének. A Rákóczi induló pattogó ütemére hozták a térre a csapatzászlót. Varga József határőr őrnagy, a csornai ki­képzőbázis parancsnoka je­lentést. tett a térre érkező dr. Ábel László határőr ve­zérőrnagynak, a BM Határ­őrség politikai csoportfőnö­kének, aki megszemlélte az esküre kivonult újoncok díszegységét. Bánkuti József határőr alezredes köszöntöt­te a vendégeket, élükön Sza­kács Ferencet, a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron megvei Bízott- sásának titkárát. Vadász An­nát. a Hazafias Népfront megyej Bizottságának titká­rát. Jankovits Györgyöt, a Győr-Sooron megvei Tanács elnökének helyettesét. Weil- ner Istvánt, a csornai városi nártbizottság első titkárát. » fegyveres erők és testületek az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok képviselőit. A Himnusz hangjai után felolvasták a BM Határőrség országos parancsnokának díszparancsát, amelyben a evőri határőrkerület személyi állományának — szocialista hazánk, állam -és közbizton­ságunk védelmében, állam­határaink őrizetében és a szocialista versenymozgalom- han 1983-ban tanúsított ki­emelkedő érdemeiért — a ..BM Határőrség éleniánó ma­gasabb egysége” megtisztelő címet, oklevelet valamint zászlót adorpínyírta. A dí­szes lobogót dr. Ábel László KUK ■ Űj hőközpontot építettek és helyezlek üzembe Győrött, a Kun Béla lakónegyedben. A létesítmény eddigi üzemeltetésének tapasztalatai igazolják a várakozást, amely szerint a korszerű berendezés révén évente hatszáz tonna tüzelőolajat lebet megtakarítani. az újoncok hajrá kiáltása kö­zepette adta át Csele József határőr ezredes kerület pa­rancsnoknak. Dr. Ábel László ünnepi beszédében többi között az alábbiakat mondta: — Há­rom nappal múlt 39 éve an­nak, hogy e város falai kö­zött elhallgattak a fegyve­rek, hazánk számára a IL világháború befejező szaka­szához érkezett. Üj korszak kezdődött Európa és a világ számára. A II. világháború frontjain sok ezer magyar harcolt a fasizmus ellen, az ország feLszabadítását azon­ban a szovjet hadsereg hő# katonáinak köszönhetjük. — A felszabadulást követ® 39 év alatt olyan kimagasTS eredményeket értünk al. melyek évszázados elmara­dásunkat pótolták. Hazánk a nemzetközi haladás élvona­lába került és megbecsült, tekintélyes tagja lett a szoci­alista közösségnek. — Különös megtiszteltetés számomra — folytatta beszé­dét dr. Ábel László—. hogy a jeles évfordulóhoz közeled­ve én adhatom át először a Határőrség történetében a győri kerület narancsnoká- nak a megbecsülő elismer amely annak a huzamosabb ideje végzett kimagasló, jó munkának az eredménye, amelyet a gvőrl határörke- rfilet személyi állománya végzett. A M-i«var N énköz - tárcádig államhatárainak őrizete. a ha,árferga)om el­lenőrzése. a határrend biz­tosítása a gvőri kerületnél jó kerekben van. A győri határőrkerület személvi ál­lományának intézkedéseiben rcegtartiák a szocialista tör­vényességet. Kérem hogy a jövőben is tegyenek meg mindent az említettekért. Poc-íiletes helytállással b’zo- rtyftsálr hopv méltók a ki­tüntetésre. tZzután az esküt t oy ő (Hon­gokhoz szólt. — ..Most. ami­kor egv életre szőlő foga­dalmat tesznek, gondoltának a Szózat soraira* Hazádnak rendületlenül légv híve oh magyar!” Gondoljanak arra, hogy a határőrizet békében is harci feladat és őrizzék a szülői házat, szeretteik nyu­galmát. védjék dolgozó né­pünk, az egész szocialista kö­zösség békéjét, alkotó mun­káját.” Králl Gábor határőr után mondták ezután az újoncok a katonai eskü örökérvényű szavait. Csele József köszön­tötte ez.után az ifiú határ­őröket jó munkát, fegyelmet áldazotos helytállást kérve és követelve tőlük. Az Irterna.- cionálé hangjával. majd diszmenettel ért véget az ün­nepség. 1B. ÜNNEPRE KÉSZÜL A MEGYE

Next

/
Thumbnails
Contents