Kisalföld, 1984. június (40. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1984. JÚNIUS 1., PÉNTEK ARA: 1,40 FORINT j, XL. ÉVFOLYAM. 127. SZÁM Centenáriumi ünnepség Németh Károly hazaérkezett Szófiából Tegnap hazaérkezett Szó­fiából a magyar pártküldött­ség, amely Németh Károly­inak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Köz­ponti Bizottság titkárának vezetésével részt vett a szo­cialista országok testvér- pártjai központi bizottsági titkárainak értekezletén. A küldöttség tagja volt Baranyi Tibor, a KEB tagja, a Köz­ponti Bizottság párt- és tö­megszervezetek osztályának vezetője és Kótai Géza, a KB külügyi osztályának helyet­tes vezetője. A tanácskozás munkájában részt vett Ko­vács Jenő, a KB párt- és tö­megszervezetek osztályának helyettes vezetője is. Százesztendős a győri szakmunkásképzés A jeles elődök hagyományait j oly tátják A kormány nevében Abraliám Kálmán miniszter köszöntötte a jubiláló Intézményt. épült Bükön Éppen két évvel ezelőtt írta alá 12 gazdasági egység azt az okmányt, amellyel megalakult a Büki Gyógy-, Ásvány­víz és Üdítőital Üzem Gazdasági Társaság. Négy téesz (já- nosházi. kenyéri, söptei, büki) a Répcelaki Áfész. az Állami Gazdaságok Kereskedelmi Kft., a Badacsonyvidéki Állami Pincegazdaság, a Csepregi Állami Tangazdaság, a Büki Gyógyfürdő Vállalat, a Répcelaki Szénsavtermelő Vállalat, az Észak-dunántúli Víz- és Csatornaművek (Tata), vala­mint a Fertői Nádgazdasági Vállalat adta össze a pénzt a Vas megyei Tanács kezdeményezte palackozó üzemre. Mivel a legnagyobb összeggel a fertőszentmiklósiák szálltak be — több mint negyedét adva — a közös költségekbe, a nádgaz­daság lett a társaság gesztora. ' — Néhány mondatban nem lehet vállalkozni arra,' hogy. azt a hosszú utat és törté­nelmi fejlődést bemutassuk, amit a győri szakmunkás- képzés fellegvára, a 401. számú Kossuth Lajos Ipari Szakmunkásképző Intézet száz esztendő alatt végig­járt — kezdte beszédét dr. Lakatos László, a városi pártbizottság első titkára az iskolában a jubileumi em­léktábla tegnapi leleplezése­kor. A mérföldkövek a mai generáció számára csak tör­ténelmi emlékek, de ebből az alkalomból élő valósággá váltak. Az egykori tanítvá­nyok műveinek ugyancsak az iskolában rendezett kiálHtá- sán visszaemlékeztünk a szá- zadeleji „Laposra”, Borsos Miklós, az intézet régi diák­ja jóvoltából és visszaemlé­keztünk Czehmeister polgár­mesterre. a városi iparosodá­st terv l úttörőjére. Sokáig lehetne sorolni, mi és hogyan történt az elmúlt száz esztendőben Győrött, a tanoncképzés területén Erről szólt dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter a kormány. Lom­Hazánk valamennyi peda­gógusát: az óvónőket, a taní­tókat. a tanárokat, a peda­gógusképző intézmények és az oktatásügy minden dol­gozóját. az irányító szervek vezetőit köszöntötte Köpeczi Béla művelődési miniszter, a Pesti Vigadó dísztermében tegnap a pedagógusnap al­kalmából rendezett kitünte­tési ünnepségen. Az esemé­nyen megjelent Aczél György, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Politikai Bi­bos Ferenc, a megyei tanács elnöke az egykori diákók és a megyei vezető testületek nevében a Széchenyi István Művelődési Központban teg­nap rendezett ünnepségen. A jubileumi köszöntőn részt vettek a Művelődési és az Ipari Minisztérium, a helyi politikai, állami és tár­sadalmi szervek, az üzemek képviselői is. Megjelent Háry Béla, a megyei pártbizott­ság első titkára, valamint az iskolával kapcsolatban álló szervek, intézmények vezetői is. Az ország egyik szellemi, kereskedelmi és ipari köz­pontjában 1770-ben Mária Terézia rendeletére jött létre a Nemzeti Rajziskola, majd 1884-ben az ipari törvény alapján megkezdődött az iparosképzés Győrött. Á mai napig negyvenezer szakmun­kás hagyta el az .intézmény kapuit, s a szakmák száma harminc-negyven között, mo­zog. A magyar munkásmozga­lom kezdeti éveit és a mű­szaki haladás huszadik szá­zadi eredményeit egyaránt zottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Fejti György, a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, valamint Voksán Jó­zsef, a Pedagógusok Szak- szervezete főtitkára. Naponta kellene elismerő szavakkal illetni mindazokat a pedagógusokat, akiket a hivatástudat hajt. akik a je­les elődök útján járva igye­(Folytatás a 2. oldalon.) magában foglaló időszakot csak kevés intézet vallhatja saját múltjának. A Kossuth Lajos nevét viselő szakmun­kásképző ezek közé tartozik. Az ünnepség méltó emléket .állított az intézet régi taná­rainak, diákjainak, a hazai munkásmozgalom jeles sze­mélyiségeinek is. Rájuk em­lékezett az irodalmi színpad kitűnő műsora, s őket idéz­ték a kiállítások megtekin­tésre érdemes tárlói is. Az elődökhöz méltó tevékenysé­get fejt ki a mai tantestület Nebehaj Ferenc igazgató ve­zetésével. Harmincöt szak­mára képeznek tanulókat az állami, szövetkezeti és ma­gánszektor számára. Csak azt, kívánhatjuk, amit Ábrahám Kálmán mi­niszter: a következő száz esz­tendőben is sikeres legyen a szakrnunkác’.-épzés az iskola falai között. Üdvözlő távirat Tunézia nemzeti ün­nepe alkalmából Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke távirat­ban üdvözölte Habib Burgibát, a Tunéziai Köztársaság elnökét. Új szovjet főkonzul Debrecenben Roska István külügymi Uszter-helyettes fogadta lz- jaszlav Genrihovics Balja- szinszlcijt, a Szovjetunió új debreceni , főkonzulját, aki bemutatta 'kinevezési okira­tát. A találkozón jelen voll Vlagyimir Nyikolajevics Ba- zovszkij, a Szovjetunió bu dapesti nagykövete. A nyolcvan kettő őszén megkezdődött kivitelezés a tervezett költségen belül csaknem teljesen kész. s a büki gyógyfürdőtől néhány kőhajításnyira már zailik a próbaüzemelés. A gazdasági társaság megalakulásáról, a kivitelezés nem kis gondjai­ról, a július eleiétől üzlet­be kerülő termékekről teg­nap a helyszínen tájékoztat­ta a sajtó képviselőit Gott­lieb György, a fertői nád* gazdaság igaz^atóía. Többek között elmondta, hogv a vi­lágszínvonalú berendezése­ket görög—nvueatnémet— osztrák kooperációban. úgy­nevezett árucsere szerződő«; alapján szerezték be. Kiss József gyárvezető mutatta be az üzemet. amelv közel nyolcvanmillió forintból ké­szül el. megtérülési ideje nem egészen öt évre tehető. Az új termékek közül az első kóstoló-bemutatók alap­ján a büki keserű számíthat nagv sikerre. Ennek a szén­savas üdítőitalnak az alap­anyaga az ott feltörő gyógy­víz, amelvből kivonják a fe­lesleges ásványi sókat, majd gvógynövénykivonattal ízesí­tik. Ize leginkább a tonik - hoz hasonló, viszont nem tartalmaz kinint. (A büki gyógyvíz egyébként ivókúra­ként gyomorSavtúltengés, gyomorból és eoehólyag hu­rut valamint vékonybélfe- kélv ellen aiánlott — mint arról Bittenbinder Miklós, a gyógyfürdő igazgatója adott tájékoztatást.) A palackozó üzemben a 2 és fél decis il­letve literes üvegeket töltik egyrészt az említett büki ke­serűvel. másrészt a Görög­országból származó citrus (narancs és citrom) alap­anyagból készült energiasze- génu és hagyományos üdítő­itallal. A gvártók különösen az energiaszegény változa­toktól váriák az egyébként üdítőitallal talán túl jól is e'látott hazai niacon a betö­rés lehetőségét. Az évi 11 millió liter üdítőital és három millió li­ter ásványvíz kereskedelem­be történő eljuttatását há- romnegvedrészben a Bada­csony vidéki Pinceaazdaság vállalta, a többit a palacko­zó saiát maga oldia meg ru­galmas módszerekkel, telie- sen kikapcsolva a nagyke­reskedelmi hálózatot. Az el­ső időben Vas. Györ-Sopron, Zala és Veszprém megye üz­leteibe. vendéglátó egységei­be kerülnek el a Bükön pa­lackozott italok, de már most gondolnak a fővárosra is, sőt, kedvező ajánlatok esetén — különösen a büki keseKí — tőkés országokba is eljuthat a kereskedelmi hasznon kívül tovább növel­ve a büki gvógwíz illetve a fürdő jó hírnevét. CS. A. ■ Kopóréteggel látják el a Győri Köz úti Igazgatóság dolgozói a Győr és Mosonmagyar­óvár közötti út győriíjfalui szakaszát. A felületi bevonás úgynevezett bitumenes emulzió­val készül, amelyre kőzuzalékot szórnak. A javítás alatt lévő útszakaszon a kötelező se­besség megtartása ugyancsak ajánlatos, mert a teljesen még be nem ágyazódott kő nagyobb sebességnél kivetődhet és veszélyezteti a többi gépkocsi szélvédőjét. Kitüntetlek a kiváló pedagógusokat B Szerelik már a meelien’kus savlalnnítőkaf Hegykő határában, a soproni regionális vízmű központi tele­pén. E berendezések szabadítják meg a káros kémiai szennyeződésektől a kutakból felszívott vizet. Gesztor: a Fertői JSádgazdasági ,Vállalat Palackozó üzem

Next

/
Thumbnails
Contents