Kisalföld, 1984. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1984, AUGUSZTUS 1., SZERDA ÁRA: 1,40 cORINT XL. ÉVFOLYAM, 179, SZÁM Vonalkód az ostyán A győri kekszgyár átlép egy határt Dixi már bemutatkozott Bármilyen regen is készítik Győrben a jóféle, ugyancsak sasággal és kifogástalan mi- “ nőségben rányomta a szűk­ropogósra sütött nápolyit, a gyártóknak csak arra volt má- séges kódokat a fóliára. B tartalonM Balesetvédelmi ellenőrzés megyénkben * Lépéshátrányból reményekkel * A soproni vendéglátósok kísérlete a TORONY A VILÁGI? VTNOKSAGRA. — A békéscsabai MHSZ-repiilötéren a míirepülő világbajnoksásra készülnek. Már a helyére emelték azt a kilenc tonnás irányító tornyot, amelyet a Békés megye: Beruházási Vállalat tervezett és a békéscsabai városi tanács költségvetési iizr-nében készítet­tek. A IS méter magas építményből irányítják majd augusz­tus 12—21 között a légtérben fnlvó versenyeket sok számára is hasznosítható receptje. Mármint a készítés­re. Az eladást, bármilyen hihetetlenül hangzik is, még ne­kik is tanulniuk kell. Ez még akkor is igaz. ha a Győri Keksz- és Ostyagyár által készített évi 6300 ionná töiött os­tyával ebben a termékcsaládban mintegy 60 százalékkal ré­szesedik az ország ellátásából. Amikor a vállalat azzal a gon­dolattal kezdett foglalkozni, hogy külpiacon is megjelenik termékeivel, kiderült, nem elégséges jó special! gyártani. — Bármilyen mellékesnek Is látszik — mondja Halb- ritter Mátyás főmérnök —, éveken át termékeink cso­magolása miatt hiúsult meg valamennyi exportlehetősé­günk, mindjárt a tárgyalá­sok kezdetén. Régóta tudjuk, sikerünknek ez a záloga: képesek leszünk-e alkalmaz­kodni. Nem jobbat, egysze­rűen mást vártak és kértek ia külhoni megrendelők. Az idén az Egyesült Államok­beli Bexport cég kezdemé­nyezésére karnyújtásnyira kerültünk a tengerentúli üz­lethez. Haszonbérleti szerző­désre két korszerű csomago­lógépet szerezték be szá­munkra. Az új géphez új gyártási eljárást kellett ki­dolgozni, új csomagolóanya­got találni. Egyszóval csak a recept maradt a régi, min­den mást újra kellett tanul­junk. A Tiszai Vegyi Kombinát készítette biofol fóliát elfo­gadta az amerikai fél, júni­us elején megérkeztek az új csomagológépek, megkezdőd­hetett Győrben ' a kísérlet. Dixi fantázianévvel újfajta, 12,5 grammos vanilia- és csokoládé ízesítésű töltött ostyát hozott forgalomba' a vállalat a hazai piacra. Meg­jegyzendő, hogy egyforintos árával a legolcsóbb magyar édesség. A sikere egyértel­mű. Csakhogy az USA-ba nem lehet belépni olyan egyedi kiszerelésű áruval, amelyik csomagolásán nincs ott a vonalkód, mely tudat­ja a terméket gyártó orszá­got, a cikk számát, aminek alapján az áruházi pénztár­gép elektronikus leolvasója „beárazza” és elvégzi a min­denféle nyilvántartást. (A vonalkód alkalmazásával csökkenteni tudták az ame­rikai áruházakban a sze­mélyzet számát, egyáltalán az önköltséget.)-f Sikerült beszereznünk egy könyvet — mondja a fő­mérnök —, ami az amerikai áruházakban alkalmazott vo­nalkódrendszert tartalmazta. Ám kevés volt, hogy mi megtanuljuk. A TVK nem volt képes megoldani, amit kértünk tőle. a Kner Nyom­da viszont bámulatos gyor­Mára a nehézségek zöme elhárult a győri édességgyár­tók feje fölül. Ma valósnak látszik az a számítás, hogy a Gvőri Keksz- és Ostvagyái képes akár évi ezer tonnás amerikai ostya exportra, ami egymillió dolláros bevételt adna. A vállalat főmérnöke erről győződött meg. amikor nemrég résztvett Washing­tonban a Fancy Food élel­miszeripari kiállításon. A 250 kiállító fele — észak- amerikai és dél-amerikai, ázsiai és európai cégek — édesipari termékeket muta­tott be. A Hungexpo ren­dezte kiállításával Győr egyetlen résztvevője volt a szocialista országoknak. A termékei Iránt megmutatko­zó érdeklődés nem annak a kivételes alkalomnak szódt, hogy aligha láttak azon a vidéken szocialista országbe­li vállalkozót. A győriek kereskedelmi esélylatolgatásánál azonban nem hagyható figyelmen kí­vül: meglehetősen nagy hát­ránnyal indul a tőkés piacon. Az alufólia csomagolóanya­got idehaza 14 hónapos ha­táridővel szállítják, Olaszor­szágból 8 hét alatt fele áron kapná meg a vállalat. A mi­nőségi különbségről most ne is essék szó. Egy csatát azonbanban már minden­képpen megnyert a győri vállalat, bizonyos, hogy ki­jutott az amerikai piacra. Most már csak az lehet a kérdés, mennyire lesz ott tartós a jelenléte, s miként tudja erősíteni pozícióit. Ferenczi József Milyen lesz az idei cukorrépa? Idény előtt Petőházán Húsz tonna hókristály — Kétszakmás brigádtagok gezziik a megelőző növény- védelmi munkákat, figyeljük a mostani répák alakulását. Az idei beruházásokra, bő­vítésekre szánt összeg 70 mil­lió forint. Jó két hónán van az indulásig, de remélik a cu­korgyáriak, minden a legna­gyobb rendben lesz. Napon­ta 150 tonnával több répát dolgoznak fel, ami százzal szorozva nem kis mennyi­ség. — A Láng gépgyártól bizo­nyos munkákat visszavállal­tunk, ezeket most a szocia­lista brigádok és a vállala­ti gazdasági munkaközössé­gek tagjai végzik. A határ­időkkel nem csúszunk el. Az idén befejezzük a korszerű tároló építését. 17 ezer ton­na répát levegőztetve, meg­tisztítva tudunk tárolni. El­kezdődött a cukorsiló (30 ezer tonnás) építése, ponto­sabban az előkészítő mun­kákat végzik a GYÁÉV dol­gozói. Jövő szeptemberre ké­szül el a siló, 130 millió fo­rintba kerül. Keményen dolgoznak a gyárban, nemcsak a felújí­tásokon, a beruházásokon. Három műszakban naponta 20 tonna hőkristályt termel­nek, csomagolnak, porcukor­ból 7 tonnát gyártanak, egy kilós cukorból 55 tonnát. A nagycenki magüzemben sincs megállás. Negyven ezer hek­tár területre állítanak elő drazsírozott vetőmagot. Ala­pos előkészítő munkát vé­gez az 55 dolgozó a jövő év termésbiztonsága érdekében. Kongresszusi és felszabadu­lási felajánlásaikban első he­lyen szerepel a minőség. A tavalyinál nagyobb szerepet kémek a munkákból, de ugyanez mondható el a cső­szerelőkről, a hegesztőkről is. Utóbbiaknál a két brigádve­zető. Gaál Péter és Ftalatics Tibor úgy fogalmaz: a mun­kaversenyben, a felajánlá­sokban a legfontosabb, hogy az előmelegítő állomás át­rendezésével kapcsolatos fel­adatokban, a bepárlő állo­más szerelésénél, a lé- és gőzvezetékek hegesztésénél. a nyers oldali részen semmi ■fAvyrinVorl.óc Ido'i^o»' usffieöei, „i szocialista bri­gád tevékenykedik a gyár­ban. s ha a szakmunkáskép­zésben való részvételt fel­adatként határozták meg, nem divatból tették, hanem azért, hogy még jobban ért­senek technikához, techno­lógiához. Jó ütemben ha­lad a 22 átvételi állomás kor­szerűsítése. a rakodógépek, a szállítójárművek, a beren­dezések javítása, az épüle­tek felújítása. Soknak tűnik: az erre költött 75—80 millió forint, de csak addig, míg a másik szám mellé nem ke­rül- 650 millió forint a brut­tó állóeszköz értéke A száz nap ugvancsak megterheli a szivattyúkat, a gőzkazáno­kat. a haitóműveU-ff+ Az idény — Petőházán így fogalmaznak — valójában most van. A feladatok közé tartozik a répamag-termel- tetés is. a 150 hektárról a be­takarítás várhatóan augusz­tus' közepén kezdődik aztán a cukor kiszállítása. Évenie 50 ezer tonnát értékesítenek, juttatnak el a mesrendelők­höz. Joó József ■ A tavalyi csűcstcrmelést is túlszárnyalta idén az első félévben a Tégla- és Cserépipari Tröszt. Ugyanakkor a kereslet oldaláról még na­gyobb nyomás nehezedik a vállalatra rendkívül feszüli az építőipari alapanyagok piaca. A hiány nem kényelmesíti cl a minőségért felelősöket, sót a termékszerkezet-váltás a legkorszerűbb hő- és hangszigetelő gyártmányok rendkívüli növe­kedését eredményezte például a felvételeinken látható új soproni téglagyárban is. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A természet megint beleszólt az émber küzdelmébe. A répák kéthetes késésben vannak. Végzik a Petőházi Cukorgyárban az érési kísérleteket, július 10-től kéthetenként: mintát vesz­nek, vizsgálják a gyökérsúlyt, a levélsúlyt, a cukortartalmat, a káros anyagokat, a nitrogén-, kálium-, nátriumtartalmat. Tavaly ilyentájt a gyökérsúly 256 gramm volt, idén 156, át­lagban a hetedik hónap közepén 200 gramm. Tízezer-nyolc- száz hektáron van répa, öntözés a terület 60 százalékán le­hetséges, a felmérések szerint 40—45 százalékán működnek az öntözőgépek. — Nem rossz a répa fej­lettsége — mondja az igaz­gató, dr. Fábián Károly. — Júniusban 25 milliméter csa­padék volt a petőházi kör­zetben. Sopronhorpácson 22 millimétert mértek. Az el­múlt 40 esztendőben most a legkevesebbet. Az idény, im­már a 105.. később kezdődik, szeptember végén, október elején. Túl nagy átlagtermés nem várható, hektáronként lehet 400 mázsa, 17 százaié-. kos cukortartalommal. Az utóbbi évekhez viszonyítva a cukortartalom nagyon jó: 13.3 százalékos. Nincs holt­szezon, még az idény el sem kezdődött, már a jövő esz­tendőt alapozzuk, megkez­dődtek a talajmintavételek azokon a learatott táblákon, amelyekbe répa került. Vé-

Next

/
Thumbnails
Contents