Kisalföld, 1984. október (40. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

Az MKBT-elnökség ülése KISZ-szervezetek a közlekedés biztonságáért AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1984. OKTÓBER 2., KEDD ARA: 1 40 FORINT XL. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM Kongresszusra készülve Legfontosabb célunk a béke megőrzése Megyei nagygyűlést tartottak Sopronban ­Október 27—28-án Buda­pesten rendezik meg a X. Or­szágos Békekonferenciát, amelynek politikai előkészí­téseként tegnap megyei bé­kenagygyűlést tartottak Sop­ronban. Az Erdészeti es Fa­ipari Egyetem hatalmas tor­nacsarnokát zsútolásia meg­töltötték a megye minden tájáról érkezők. Már min­denki elfoglalta a helvét, amikor Gvőr-Sopron megve polgárainak őszinte kívánsá­gaként a békekonferencia küldötteihez szóló üzenet hangzott fel. kérve a me­gyénket majdan kéoviseiő 32 résztvevőt, hallassák szavu­kat és továbbítsák alábbi üzenetüket: „Őrizzük meg a békét. Üzenetünk azoknak szól. akik gondolkodjanak bár eltérő­en a Világ különböző dolgai­ról. politikájáról. . hitről, egy dologban egyetértenek: bé­kében akarunk élni. '^Századunk, a civilizáció kora megteremtette a világ­részek kapcsolatteremtésének sokféle formáját, de ez a szá­zad teremtette meg a törté­nelem két iszonyú világégé­sét is. amit mi. magyarok is végigszenvedtünk. Abda. Balf. Sopronkőhida áldozatai mementóként élnek me­dvénk. hazánk lakosainak tu­datában. Nem akarunk háborút. Tudjuk, hogy nem az embe­riség természetéből fakad a pusztítás vágya, hanem szű­kös rétegérdekeket juttat ki­fejezésre. Hisszük, hogy az emberiség ma olyan erkölcsi színvonalon áll. hogv nem fordítja maga és gyermekei ellen a világ egészét elpusztí­tani képes fegyvereket. A bé­ke élet. a háború halál. Mi élni akarunk.” Felcsendültek a Himnusz akkordjai. Keresztény Ri­chard. a Hazafias Népfront Sopron városi Bizottságának titkára köszöntötte a résztve­vőket. Ott volt Háry Béla. a Magyar Szocialista Munkás­párt Gvőr-Sopron megyei Bizottságának első titkára. Hencz József, az MSZMP Sopron városi Bizottságának első titkára. Vadász Anna, a Hazafias Népfront Győr-Sop- ron megyei titkára. Janko- vits György. a megyei tanács elnökének helvettese- Baranyi Tibor, az SZMT titkára. Gál János, a sonroni Erdészeti és Faipari Egyetem rektora. Kardosné dr. Ka non vi Erzsé­bet. az Országos Béketanács képviselőié. Háry Béla ünnepi beszédé­ben. többi között az alábbia­kat mondta: — A X. magyar békekonfe­rencia alapvető feladata an­nak bizonyítása, hogy a ma­gyar nép a legfontosabb nem­zeti céljának -tartja a béke megőrzését. Lehetnek és van­nak gondjaink a mindenna- - -'pókban, a társadalmi együtt­élésben. a gazdaságban, egye­sek erkölcsi magatartásában, egyesek és egyes csoportok életszínvonalában — de ezek az élet gondjai. Azt hiszem — nem lebecsülve és felold­va a gondokat — a legfonto­sabb, hogy ne legyen háború. Háry Béla mondott beszédet a békenagygyűlésen. Volt egy ismerősöm, aki pár évvel ezelőtt egy beszédében azt mondta, hogy eddig a vi­lágon 1237 háború volt. Az előadás után megkérdeztem, érdekes ez a szám, hol akadt rá? A válasza: csak úgy mondom, aki nem hiszi, pró­bálja utána' számolni. Isme­reteink alapján nyugodtan mondhatom, egy új háború esetén már nem kellene, nem lehetne utána számolni. — Csernyenko elvtárs a múlt héten a Szovjet Írószö­vetség kongresszusán mon­dotta: ma nagyon egyszerű­sít az, aki azt mondja, hogy a Szovjetunió vagy az USA melletti kiállás a döntő kér­dés — többről van szó., ma az a kérdés, hogy valaki a háború vagy a béke. az em­beriség fennmaradása vagy pusztulása mellett voksol-e. E felvetés arra akarja a fi­gyelmet irányítani, hoav az emberiség iövőie túlnőtt a társadalmi rendszerek kérdé­sén. hogy aki ebben a he!,r- zetben eldönti, hogy hova áll g ténvek alapján, azokkal kell egységbe lépnie, akik megalapozott javaslatokkal, magatartásuk történelmi bi- zpnyí+ékaival igazolták trt’-'e- akarásukat. Ebben a kérdés­ben egvetlen gondolkodó em­ber nem lehet semleges. E kérdé« önmagunkban va'ó eldöntése magunk, osztódunk, szeretteink. nemzetünk és földünk iovő’é-ői — A múlt héten a megyei és városi pártvezetők megvi­tatták a megye dolgozóinak politikai hangulatát — foly­tatta beszédét a megyei part- bizottság első titkára. — E vonatkozásban az összegző­dött. hogv a világháborút, vi­lágháborúkat átéltek a hábo­rús , ve.sz.éivt a nap minden órájában jelenlevő Damok­lész kardjának érzékelik. A fiatalabb korosztályok érzik a veszélyt, de kevésbé hat rá­juk. mivel elképzelhetetlen­nek tartják, hogv normális emberek kirobbanthatják. — Korunkra jellemző a NATO-országok és ezen be­lül az USA által szított fegy­verkezési hajsza. Egyedül az USA-ban 1981—83. között 640 milliárd dollárt — a tervek szerint 1985. és 1989. között kétezer milliárdot fordítot­tak, illetve fordítanak e cél­ra. Ennek érzékeltetésére csak egy szám:, az egész magyar egyévi nemzeti jövedelem kb. 12—13 milliárd dollár. — A szocialista országok­nak konkrét programjuk van a béke megvédésére: többek között a katonai egyensúly megőrzése lehetőleg a legala- csonvabb szinten. Békés megállapodások kezdemé- fivezésé. hogy egyik fél sem alkalmaz elsőként nukleáris fegyvert. Atommentes öveze­(Folytatás a 2. oldalon.) Veress Péter bili »áriái tárgyalásai Veress Péter külkereske­delmi miniszter Hriszto Hrisztovnak, a Bolgár Nép­köztársaság külkereskedelmi miniszterének meghívására 1984. szeptember 28—30. kö­zött látogatást tett az őszi plovdivi vásáron. Vendéglá­tójával áttekintették az idei árucsereforgalmi jegyző­könyv teljesítésének helyze- fét. és aláírták az 1985. évi árucsereforgalmi jegyző­könyvet. Veress Pétert fogadta Gri- sa Filipnv miniszterelnök. A megbeszélésen részt vett Kiss István, a szófiai magyar nagykövetség ideiglenes ügy­vivője is. Fogadás & Kína nemzeti ünnepe alkalmából Ma Lie, a Kínai Népköz­társaság budapesti nagykö­vete hazája nemzeti ünnepe, a Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 35. évfordulója alkalmából fogadást adott tegnap a nagykövetségen. A fogadáson részt vett Borbán- di János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Veress Pé­ter külkereskedelmi minisz­ter,Váncsa Jenő mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter, Bányász R,ezsö ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke. Nagy Gábor külügy­miniszter-helyettes, valamint a politikai. a társadalmi, a gazdasági és a kulturális élet több más képviselője. Ott volt a budapesti diplo­máciai képviseletek számos vezetője és tagja. A KISZ megyei bizottsá­gán tartotta tegnapi ülését a Győr-Sopron megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács el­nöksége. Nem volt véletlen, a helyszín, hiszen a testület egyik fő napirendje a KISZ- szervezetek helyét és szere­pét taglalta a közlekedésbiz­tonság erősítésében. Az ifjúsági szövetséa a maga sajátos eszközrendsze­rét felhasználva már évek óta neveli, oktatja a KISZ- korosztálvú fiatalokat a he­lyes közlekedési szemléletre, magatartásra. Ezt a tevé­kenységét egyrészt egy me­gyei párt vb-határozat. más­részt a megvei KTSZ-bizott- ság és a rendőrfőkanitányság közötti együttműködési mee- állaoodás alanián szervezik. Erről a munkáról — eredmé­nyeiről. hiánvosságairól — adott számot Nagy Imre, a megyei KTSZ-bizottság első titkára A mérlegkészítés mellett a testület megismer­hette. és el is fogadta, a KISZ által önmaga számára készített feladattervet. Ebben többek között arról van szó, hogy az alapszervezetek ön- tevékenvségét, kezdeménye­zőkészségét e területen is fo­kozni kell. Az eddiginél is jobban össze kell hangolni a KISZ-alapszervezetek tár­sadalmi tnunkáakcióit a köz­lekedésbiztonsággal kapcso­latos létesítmények fejleszté­sével, a területi közlekedés- biztonsági tanácsok szándé­kaival. A vitában is többször elhangzott, hogy a jövőben még jobban rá kell irányíta­ni a figyelmet az iskolákban tevékenykedő közlekedésbiz­tonsági szakreferensek mun­kájának támogatására. Kz MKBT elnöksége tudo­másul vette és üdvözölte azt a tervet, amelyet .az MKBT és a megyéi KISZ-bizottság közösen dolgozott ki:af<7SZ- alapszervezetek a közleke­désbiztonságén elnevezésű megyei versenyt. Ebben min­den KTSZ-alapszervezet részt vehet, amelv e szándékát ok­tóber 30-ig az irányító K1SZ- bizottsáenak vaav a területi közlekedésbiztonsági tanács­nak jelzi. A versenv lényege, hogv a közlekedésbiztonság területén végzett mindenne­mű tevékenységet egy napló­ban rögzítenek, majd jövő év február 28-a után ezeket a naplókat értékelik a szakem­berek. A megyében 20 leg­jobb — legaktívabb. legszí­nesebb programot felmutató — alapszervezet négyfős csa­patot alakítva megyei döntőn méri össze elméleti és gya­korlati közlekedési felkészült­ségét. A legsikeresebb ver­senyző csapatok három-öt- hétezer forint jutalomban részesülnek és ugyancsak di­jakat kapnak a legjobb egyé­ni versenyzők. Az MKBT elnöksége ezt követően meghallgatta a soproni területi közlekedés- biztonsági tanács oktatási­propaganda szak bizottságá­nak beszámolóját az elmúlt időszak tevékenységéről. Az elhangzottak alapján a munkát különösen kiemelke­dőnek tartotta az MKBT el­nöke. dr. Simon Tihamér rendőr vezérőrnagy, megyei főkapitány, ezért a soproni jó tapasztalatokat a többi TKBT- nek hasznosítására javasolta. 91- A­Giorgio Napolitano budapesti látogatása A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak meghívására szeptember 28. és október 1. között Buda­pesten tartózkodott Giorgio Napolitano, az Olasz Kommu­nista Párt vezetőségének tagia. Az olasz pártvezetővel megbeszélést folytatott Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Közpon­ti Bizottság titkára. Szűrös Mátyás, a KB titkára, valamint Berecz János, a KB tagja, a Népszabadság főszerkesztője. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón széles körű véle­ménycserére került sor a két párt helyzetéről és tevékeny­ségéről. valamint a nemzetközi helyzet, a kommunista- és munkásmozgalom időszerű kérdéséiről. ■I Megyénkben első írben használtak föl nagy mennyiségben erőművi pernyét útépítéshez. Győr és Fnese között, a 88-os úton levő vasúti felüljárónál a Győri Közúti Építő Vállalat számottevő megtakarítást produkált — a Győri Közúti Igazgatósággal együttműködve — e másodnyersanyag hasznosítása revén. Képünkön a régi felüljáró, mellette pedig az épülő új, ahol a napokban fejeződik be az aszfalttcriíés. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents