Kisalföld, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1984. DECEMBER 1., SZOMBAT ARA: 1,80 FORINT XL. ÉVFOLYAM, 282, SZÁM A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XIII. kongresszusára Az irányelvek bevezető ré­sze megállapítja: Szocialista társadalmunk a legutóbbi öt esztendőben a Magyar Szocialista Munkás­párt XII. kongresszusán el­fogadott határozatoknak megfelelően fejlődött. Né­pünk munkájának eredmé­nyeként előbbre léptünk a társadalmi haladás útján. Hazánkban a szocialista társadalmi rend, a dolgozó nép hatalma szilárd. A szo­cialista nemzeti egység erős, a belpolitikai helyzet ki­egyensúlyozott. Népünk bé­kében, biztonságban él, ma­gáénak vallja, támogatja a párt politikáját. Az elmúlt években is gyarapodott az ország, megőriztük legfonto­sabb vívmányainkat, javí­tottuk a népgazdaság egyen­súlyát. Magasabb fokra Emelkedett az állampolgárok politikai tudata, műveltsége. A Magyar Szocialista Mun­káspárt betölti társadalom­irányító szerepét, felelősség­gel szolgálja a népet, a szo­cialista hazát, a szocializ­mus. a társadalmi haladaás és a béke nemzetközi ügyét. Reálisan mérlegeli a szocia­lista építőmunka eredménye­it és gyengeségeit, s a mar­xizmus—leninizmus alkalma­zásával, az ország adottsá­gainak figyelembevételével, minden felelős társadalmi té­nyező bevonásával, népünk alkotó erejében bízva dol­gozza ki a milliók boldogulá­sát segítő megoldásokat és módszereket. A Központi Bizottság java­solja, hogy a XIII. kongresz- szus hagyja jóvá az elvégzett munka értékelését, erősítse meg a párt politikai irányvo­nalát. A XIII. kongresszus fel­adata, hogy a párt egész tagságának részvételével s a hazáért felelősséget vállaló állampolgárok közreműködé­sével kidolgozza a nehézsé­gek és az akadályok leküz­désének, a szocialista építés folytatásának világos prog­ramjai. A következő években az a legfontosabb teendőnk, hogy a társadalmi élet min­den területén következetes munkával feltárjuk és hasz­nosítsuk a szocialista rend­szerben levő hatalmas erő­forrásokat: népgazdaságunk teljesítőképességének növelé­sével, a gazdasági fejlődés fokozatos élénkítésével meg­teremtsük az életszinvonai emelésének, az életkörülmé­nyek javításának, a társadal­mi igazságosság jobb érvé­nyesítésének anyagi feltéte­leit; demokratikus intézmé­nyeink fejlesztésével a szo­cialista célok jegyében to­vább erősítsük a nemzeti egységet. I. A nemzetközi helyzet, külpolitikánk A nemzetközi viszonyok alakulását alapvetően a szo­cializmus és a kapitalizmus küzdelme és versenye hatá­rozza meg. Ugyanakkor a különböző társadalmi beren­dezkedésű országok közös ér­deke, hogy a két világrend­szer küzdelme a békés egy­más mellett élés keretei kö­zött folyjon. Napjainkban, amikor a világban rendkí­vül sok tömegpusztító esz­köz halmazódott fel. a népek közös érdeke a béke megőr­zése, a fegyverkezési ver­seny megállítása, a termo­nukleáris és más tömegpusz­tító fegyverek betiltása, a le­szerelés. Az irányelvek a további­akban rámutatnak arra, hogy az imperialista körök politikájának következtében az utóbbi években a nem­zetközi életben felerősödtek a kedvezőtlen irányzatok. En­nek ellenére is megvan a le­hetőség az emberiséget fe­nyegető veszélyek elhárítá­sára, aminek legfőbb bizto­sítéka a Szovjetunió, a szo­cialista közösség ereje és következetes békepolitikája. A világbéke megőrzésének jelentős tényezője a Varsói Szerződés Szervezete. A szo­cialista országok, a békéért síkra szálló néptömegek, a reálisan gondolkodó polgári politikusok erőfeszítéseinek eredményeként a feszülteb­bé vált világhelyzetben is bízhatunk az enyhüléshez való visszatérésben. A Magyar Népköztársaság a szocialista országok közös­ségének szilárd tagja. Külpo­litikájának a jövőben is leg­főbb célja, hogy hozzájárul­jon a béke és a társadalmi haladás egyetemes ügyéhez, s ezáltal is kedvezőbb nem­zetközi feltételeket teremt­sen a szocialista építőmun­kához. Hazánk számára kü­lönösen fontos Európa béké­iének és biztonságának meg­óvása Arra törekszünk, hogy a nemzetközi tárgyal« sokon igazságos, az össze' részt vevő állam népének iavát szolgáló megállapodá­sokat érjenek el. Közös elveink, alapvető ér­dekeink és céliaink, azonos­sága jegyében továbbfejleszt­jük kapcsolatainkat a test­véri szocialista országokkal. Különösen fontos — elsőran­gú nemzeti érdekünk — a magyar—szovjet barátság el­mélyítése. A Szovjetunió ma is és a jövőben is hazánK függetlenségének, szocialista építőmunkánknak a legbizto­sabb nemzetközi támasza. A dokumentum kifejezésre jut­tatja, hogy pártunk, népünk szolidáris a fejlődő országok­kal, és támogatja a demok­ratikus, haladó erőket. Han­goztatja. hogy hazánk a fej­lett tőké? országokkal a pár­beszéd , fenntartására, az együttműködés folytatására törekszik, és a kapcsolatokat a békés egymás mellett élés elveinek szellemében alakít­ja. Külpolitikai tevékenysé­günk eredményességének legfontosabb hazai biztosíté­ka népünk támogatása, tár­sadalmi rendszerünk szilárd­sága. a szocializmus sikeres építése. II. Társadalmi és politikai viszonyaink Társadalmi és politikai rendszerünk, a népi hatalom és legfőbb politikai alapja, a munkásosztály és a szövetke­zeti parasztság szövetsége szilárd. Szövetségi politikán­kat folytatva megőriztük és fejlesztettük a szocialista nemzeti egységet. Szélesedett a szocialista demokrácia. Társadalmi rendszerünk alapja a termelőeszközök szocialista — állami és szö­vetkezeti — tulajdona. Szo­cialista rendszerünk erősíté­se megköveteli a társadalmi tulaidon gyarapítását, foko­zott védelmét és előnyeinek teliesebb kihasználását. Ál­lamunk elismeri és védi a munkával, a törvényes úton szerzett személyi tulajdont. A társadalom alapvető osz­tályainak és rétegeinek kö­zeledési folyamata nagymér­tékben előrehaladt. Az élet- színvonal, a műveltség. az életmód területein azonban még számottevő különbségek vannak társadalmunkban, s ezek csökkentéséért a lövő­ben is következetesen mun­kálkodni kell. Szövetségi politikánk vál- mzatlan célja társadalmunk különböző osztályainak és ré­tegeinek. egész nénünknek összefogása a szocialista ha­za építése érdekében. A nők egyenjogúságának érvényesítésében további 'redményeket értünk el. de nem lehetünk elégedettek. Fokoznunk kell erőfeszítése­inket, hogy társadalmi és gazdasági eszközökkel köny- nyítsük a nők összetett sondiain. A fiatalok jelen­tős részét a munkával szem­ben tanúsított igényesség, ideológiai és közéleti érdek­lődés jellemzi. Az ifjúság szocialista szellemű nevelése az önálló életre való felké­szítése az egész társadalom feladata. A párt segíti a fi­atalokat. hogy felelősen ve­hessenek részt az ország fej­lődését szolgáló feladatok megoldásában, több lehetősé­get kapjanak tudásuk alkal­mazására, és gyarapítására. Az idősebb — már nyugdíj­ban levő — nemzedékek a néphatalom kivívásának, a szocializmus megalapozásá­nak és építésének részesei voltak. Kötelességünk, hogy ahol szükséges, könnyítsünk az idős korral járó terheken. A jövőben is arra kell tö­rekedni, hogy a különböző világnézetű, nem vallásos és vallásos dolgozók együtt munkálkodjanak céljaink el­éréséért. Népünk javát szol­gálja, hogy az állam és az egyházak viszonya rendezett. A nemzetiségek hazájuk­nak tekintik a Magyar Nép- köztársaságot. Természetes­nek tartjuk és elősegítjük a velük azonos anyanyelvű nemzetekkel épülő kapcsola­taikat. Hasonlóképpen termé­szetes igénynek tartjuk, hogy a szomszédos országok ma­gyar nemzetiségű állampol­gárai is ápolhassák anya­nyelvűket. fejleszthessék nemzeti kultúrájukat, s hoz­zájáruljanak népeink barát­ságának, országaink együtt­működésének erősítéséhez. A népesedés alakulása nagy fontosságú nemzeti ügy. El kell érni. hogy a népes­ség csökkenése mérséklőd­jön, hosszabb távon pedig a száma növekedjen, a korösz- szetétel javuljon. Fontos fel­adat népünk egészségi álla­potának javítása. Szükséges, hogy államunk és társadal­munk jobban segítse és véd­je a család intézményét. Az elmúlt években tovább erősödött szocialista álla­munk, amelynek a jövőben is kiemelkedően fontos fel­adata a szocialista vívmá­nyok védelme és fejlesztése, a gazdasági és a kulturális építés szervezése. Folytatni kell a szocialista demokrácia fejlesztését a társadalmi élet minden területén. Az állam­polgárok nagy többsége tisz­teletben tartja a törvénye­ket, elkölcsi normáink sze­rint él és dolgozik, teljesíti kötelességét, gyakorolja jo­gait. Ugyanakkor szaporod­nak a törvénybe ütköző, az erkölcsi normáinkat sértő je­lenségek. A párt-, állami és társadalmi szervek — a köz­vélemény támogatására is építve — határozottan és erélyesen lépjenek fel e ne­gatív jelenségek visszaszorí­tásáért. ül. A gazdasági é pilömunka A népgazdaság az elmúlt években a XII. kongresszu­son meghatározott gazdaság- politikai irányvonalnak meg­felelően fejlődött. Ez dolgo­zó népünk szorgalmának, te­hetségének. áldozatválla'ásá- nak. valamint a párt-, állami és társadalmi szervek együt­tes erőfeszítésének jelentős eredménye. (Folytatás a 2. oldalon,) ■ Látványos termékbcmuíatót rendeztek a héten Ka­puváron, a helyi művelődési központban. A ma záruló rendezvényen 25 ipari szövetkezet mutatta be termé­keit. A bemutató idején szakmai fórumot is tartottak, amelyen a megye kereskedelmi vállalatainak szakem­berei vettek részt. Képünkön a fertődi Építőipari Szö­vetkezet termékei láthatók. Losonczi Pál hazaérkezett délkelet-ázsiai útjáról Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és felesége teg­nap délelőtt hazaérkezett délkelet-ázsiai körútjáról. Az Elnöki Tanács elnökének kí­séretében volt Borbándi Já­nos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Bányász Rezső államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalá­nak elnöke, Rév Lajos, az OKISZ elnöke, Nagy Gábor külügy- és Melega Tibor kül­kereskedelmi miniszterhe­lyettes. Losonczi Pál fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára és az Elnöki Tanács több tag­ja, továbbá Várkonyi Péter külügyminiszter. Az érkezés­kor jelen volt Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete, Chim Nguon, a Kambodzsai Nép­köztársaság budapesti nagy­követe, Cao Due Minh, a Vi­etnami Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövetsé­gének ideiglenes ügyvivője, Budi Hartantyo, az Indonéz Köztársaság budapesti nagy­követe. Negyven éve történt ÜNNEPSÉG SZEGEDEN Az elsőnek felszabadult magyar nagyvárosban. Szege­den, negyven évvel ezelőtt, a Nemzeti Színházban tartott nagygyűlésen alakult meg a Magyar Nemzeti Független­ségi Front. Erre a jelentős történelmi eseményre emlé­keztek tegnap ^ szegedi ta­nácsháza dísztermében meg­tartott ünnepségen. A Ha­zafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Csong- rád megyei bizottsága ren­dezvényén ott volt Aczél György, a Központ: Bizott­ság titkára, Senke Valéria, a Társadalmi Szemle szer­kesztőbizottságának elnöke, Gáspár Sándor, a SZOT el­nöke. a 7 MSZMP Politikai Bizottságának tagjai. Apró Antal, az Országgyűlés el­nöke. Pozsgay Imre, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának főtitkára, továbbá a kormány több taaia, a poli­tikai és a társadalmi élet, s Csonsrád megye több vezető személyisége, valamint sokan azok közül, akik aktív ré­szesei voltak a négy évtized­del ezelőtti sorsfordító kez­deményezésnek. A Himnusz elhangzása után Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bi­zottságának első titkára kö­szöntötte az ünnepség részt­vevőit. Ezt követően Kállai Gyula, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke mondott ünnepi beszédet. A mai fiatalók nevében Szögi Etelka, a Szegedi Tex­tilművek munkásnője, a gyár KISZ-bizottságának Szervező titkára köszöntötte a hősi korszak aktív résztve­vőit, akik megteremtették a nemzeti összefogást, és meg­valósították az ország újjá­építését, A ma ifjúsága ne­vében ígéretet tett arra. hogy a példamutató, elődök ^nyo­mán haladva alkotó részesei lesznek a szocialista ország­építő munkának. — A fiatalság tudása, szak-mai felkészültsége olyan energia, amelyre bát­ran építhet egész nemzetünk. — mondotta. — Jóleső érzés számomra, hogy azok előtt szólhattam, akik nemzeti felemelkedésünk megszüle­tésénél bábáskodtak. Az ösz- szefogás. az okos. a jobbító szándék felkarolása, a jövő­ért érzett felelősség gondola­ta olyan mához szóló üzene­te a Magyar Nemzeti Füg­getlenségi Frontnak, amelyet a fiatalok is magukénak éreznek. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Next

/
Thumbnails
Contents