Kisalföld, 1985. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 1,80 FORINT XLI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársak! Hagyományaink szerint bú­csúztunk az óesztendőiól és köszöntjük az újat. Szílvesz. térkor, ha egy éjszakára is, nem az elmúlt hónapok gondjai foglalkoztattak ben­nünket, ma pedig előrete­kintve azt kívánjuk egymás­nak, hogy az új esztendő szebb és boldogabb legyen, mint a mögöttünk hagyott év. 1984 alighanem úgy vonul be történelmünkbe, mint egy, könnyűnek egyáltalán nem mondható esztendő a sok közül. A két világrend- szer közötti feszültség a pár­beszéd élénkülése ellenére sem csökkent, a gazdasági építőmunka külső feltételei számunkra, tovább romlot­tak. A vártnál nehezebb kö­rülmények mellett elért eredményeink nem lebecsü­lendők. Dolgozó népünk szorgal­mas munkája révén a ma­gyar népgazdaság a fő gaz­daságpolitikai céloknak meg­felelően fejlődött. Nemzed jövedelmünk magasabb lett a tervezettnél, nőtt az ipari ős a mezőgazdasági terme­lés. a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Olyan jelentős beruházások fejeződtek be, mint a Paksi Atomerőmű második egysége, a Dunai Kőolajipari Vállalat krakk- üzeme és a budapesti Metró új szakasza. Felúiftottuk a Szolnoki Papírgyárat. az Á'lami Óperaházat, az Ár- pád-hídat és a Baleseti Kór­házat. Az elmúlt esztendő ered­ményei között tartjuk szá­mon. hogy tovább javult a külgazdasági egyensúly, megőriztük a teljes foglal­koztatottságot és — ha nem is mindenki számára érez­hetően — az életszínvonal elért szintjét. Űi lakások, bölcsődéik. óvodák, iskolák épültek, növekedett a kórhá­zi ágvak száma, széles kör­ben megtörtént a 40 órás munkahét bevezetése. Hazánk nemzetközi elis­merése tovább szélesedett új társadalmunk építésében el­ért eredményeivel. Ennek a megbecsülésnek legfőbb té­nyezője az a szocialista nem. zeti egység, am ed vei népünk felsorakozik politikánk mö­gé. eayre felelősségteljeseb­ben élve ' demokratikus jo­gaival és kötelességeivel. A másik az. hogv népgazdasá­gunk a nehezebb feltételek közepette is teherbírónak, m " '"öd ökéeesn ek Ki zonvul t. A harmadik tényező: külpo­litikánk. A Masvar Népköztársaság aktív külpolitikáiénak 'leg­főbb rélia: belső építőmun­kánk külső feltételeinek ja­vítása. s —- a többi szocia­lista országgal együtt — a béke és a társadalmi hala­dás ügyének következetes szolgálata. Őszintén remél­jük. hogv 1983 — a helsinki értekezlet 10. évfordulőia — Helsinki szellemének. az enyhülés visszatérésének az éve lesz. Azért, hogy ez be­következzék, a jövőben is mindent megteszünk. Politikánk elismerését ta­pasztalhattuk. amikor az ál. lám- és kormányfők egész sora látogatott el hozzánk 1984-ben. és akkor is, ami­kor mi voltunk küldetést tel­jesítő vendégségben a ve­lünk azonos, vagy a miénk­től eltérő társadalmi rend­szerű országokban. Ezek a látogatások nemcsak egymás jobb megismeréséhez járultak hozzá, nemcsak a kölcsönö­sen előnyös együttműködés újabb lehetőségeit tártált fel, hanem a barátság szá­lait is erősítették és a béke egyetemes ügyét szolgálták. Arról is meggyőződhettünk, hogy hazánk nemzetközi te­kintélye elsősorban belső helyzetünk szilárdságától, politikánk következetességé­től, az erősödő n/---'-nemzeti egységtől. építőmunkánk eredményeitől függ. Az új esztendőben, ame­lyet most köszöntünk, ün­nepeljük hazánk felszabadu­lásának 40. évfordulóját, sor kerül pártunk XIII. kong­resszusára, tanács- és or­szággyűlési választásokat tartunk, befejezzük a VI. öt. éves nérc,o'TV'-.c;ági tervet, és hozzákezdünk a gazdaság­irányítás korszerűsítéséről hozott döntéseink gyakorla­ti megvalósításához. A 40. évfordulón ismét fel­mérhetjük. hogv országunk 1100 éves történelmében, né­pünk életében milyen óriási fordulatot jelentett a felsza­badulás. Az eltelt négy év­tizedben kiépítettük. me2- védtük és megszilárdítottuk a népi hatalmat. A gyors gazdasági fejlődés következ­tében hazánk elmaradott országból közepesen feüe’t inari-agrar országgá vált. Alapvetően változott társa­dalmunk egésze népünk műv^hsége és életének mi­nősége. A szocialista társadalom építésében elért eredmények alapján országunknak neve és becsülete van FíTdűnk minden kontinensén. Széles körű kapcsolataink kiterjed­-ppilr p^»slrr>oTYT n nűzi or­szágra. függetlenül társadal­mi rendszerétől. S e kap­csolatok annak ismeretében fejlődnek, hogv szocialista ország, a szocialista közös­ség hű tagja vagyunk, el­kötelezve az emberiség ha­ladása. a béke egyetemes ügye mellett. A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresz- szusán nem kisebb feladat hárul ránk, mint társadalom­építésünk további program­jának kidolgozása. Az élet minden területén követke­zetes munkával fel kell tar. nunk és hasznosítanunk kell a szocialista rendszerben lé­vő hatalmas erőforrásokat. Népgazdaságunk teliesitőké- pességének növelésével, a gazdasági fej'ődés fokozatos élénkítésével meg kell te­remtenünk az életszínvonal emelésének, az életkörülmé­nyek javításának, a társa­dalmi igazságosság jobb ér­vényesítésének anyagi félté, teleit. Demokratikus intéz­ményeink fejlesztésével a szocialista célok jegvében továfbb kell erősítenünk a nemzeti egységet A szocialista demokrácia kiteljesedését szolgáló, mó­dosított választási rendszer is az idén vizsgázik először a gyakorlatban, de a tanács- és országgyűlési választáso­kon vele vizsgázunk mi is valamennyien. Olyan embe­rekre kell bíznunk ügyeink képviseletét, akik már eddig is bebizonyították ráter­mettségüket. akik az ország, gyűlés törvényalkotó mun­káiéban, alkotmányos funk­cióinak gyakorlásában fele­lősségteljes részvételre ké­pesek. akik élni tudnak a ta­nácsok megnövekedett ön­állóságának lehetőségeivel. Az igaz vizsga azonban: helytállni a dolgos hétköz­napokon. Az idei esztendő gazdasági előirányzata a re­alitásokkal számolva sze­rény növekedést irányoz élő. Gazdaságirányításunk to­vábbfejlesztésétől a munka hatékonyságát, eredményes­ségének a javulását várjuk. Nem lesz könnyű a mind jobban élesedő nemzetközi versenyben helytállni, s egy­idejűleg a hazai fogyasztók növekvő igényeit is kielégí­teni. De a magyar nép mainál sokkal nehezebb helyzetekben bizonyította rá. termettségét. szorgalmát és szívósságát. Ezek a tulaidon- ságok segítették át a viha­ros évszázadokon, ezekkel tudott úrrá lenni a bajokon, a romokon új országot épí­teni. és vállalni a szocializ­mus megvalósításának nagy feladatát. Ezeknek a tulajdonságok­nak a továbbélése biztosít­ja. hogy a magyar nép egy úiabb felfelé ívelő szakasz alapia-it rakja le. Biztosíték az is. hogy hazánk a társa­dalmi fejlődés leghaladóbb áramlatához kapcsolódik. Szövetségünk. sokoldalú együttműködésünk a Szov­jetunióval. a többi szocialis­ta országgal békénk, bizton­ságunk. szocialista énítőmun- kánk felbecsülhetetlen érté­kű nemzetközi támasza. E gondolatok jegyében — 198,3 első napján, pártunk Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács, a kormány és a magam nevében is — kí­vánok országunk minden ál­lampolgárának. egész ma­gvar népünknek, a világ bé keszeret.ő embereinek békés eredményes, boldog új esz­tendőt. ♦ Nemcsak az orvos gyógyít + Tv-jegyzet A megye mezőgazdaság" nagyüzemeiből és a írNfnrmpiők- töl naponta sokezer liter tej érkezik be a győri tejüzembe. A tejfelvásárlásról és feldolgozásról szóló írásunk a 3. olda­lon található. Nemzetközi szilveszter a megyében Vidám őévhűcsúzíalő Szombaton már a kora reggeli órákban megindult a vásárlók rohama a cseme­ge-, illetve az élelmiszerbol­tok ellen. A győri Arrabona Áruházban az év utolsó munkanapján nyitástól zárá­sig reggel fél nyolctól este hat óráig — csúcsforgalom volt. Nagy György, az áru­ház „húsfelelőse” nem győz­te a hűtőkamrákból kiadni a húst és hentesárut. Berki Ernőnek, az áruház igazgató­jának szobájában a zárás után kedves ünnepség volt: az igazgató abból az alka­lomból köszöntötte az osz­tályvezetőket. hogv 1984-ben 900 millió forint bevételt értek el. a tervezett 85.3 mil­lió forinttal szemben. A Csemege ABC Áruház ‘bejáratához ajtonállót állí­tottak, Varga István igazgató félmillió forint bevételről adott számot. A Centrum Áruház épületében működő Intertourist boltban a szil­veszterre háromezer dollá­rért vásároltak italt. A Rába Hotel elé hétfőn ■már kora délelőtt érkeztek személygépkocsik és autóbu­szok. Burgenlandból — An- dauból és környékéről a Wennesz Utazási Iroda autó­buszaival 110 .személv érke­zett. Például Leopold Ma~ rischka csalódiával, vala­mint Norbert Ma.tzner tíz barátiával egv évtizede Cvőr ben búcsúznak az óesztendő­től Este a SZÓráVoZÓbeivekre jTJefve 'VnVbí3 igyekeztek a győriek. Kilenc őrá körül mór mindegyik győri étterem beiáratára ki­tették a táblát: minden hely foglalt. A Rába Hotelben Litresits László főszakács különmunkát is vállalt. Tíz NSZK-beli vadász úgy hatá­rozott. Gvőrben köszöntik az újesztendőt. Libasültet kí­vántak enni. A győri piacon hatalmas libát vásároltak, majd megkérték a könvha- főnököt. készítsen a libából különlegesen finom falato­kat. A Miskolcról érkezett tu­risták délben a város neve­zetességeivel ismerkedtek, éjjel pedig remekül érezték magukat. A burgenlandiak is korán dalra fakadtak. Re­mek volt a hangulat a Rá­ba Hotel éttermeiben. Hálása Lajos üzletvezető külön fi­gyelt a Magyaros Étteremre, ahol az átmenő vendégel: szórakoztak... , A Hungária Étteremben Várszegi László üzletvezető •irányításával 320 személy szórakozásáról és étkezéséről gondoskodtak. A Jereván •bárban és presszóban nagy­szerű hangulatban szórakoz­tak, a földszinti étteremben pedig finom faiatokat — pásztorpecsenye, sült malac, vaddisznópörkölt — fogyasz­tottak a vendégek. Valóságos bábeli nyelvza­var volt a Park Étteremben, négyszáz vendég, zömében osztrákok. NSZK-beliek. va­lamint hollandok meg ma­gvar törzsvendégek szórakoz­tak nagyszerű hangulatban. Itt érdekes vendégeket fe­deztünk fel: a Duó Partner- és Házasságközvetítő Iroda társkereső 33 nőt és ugyan­annyi férfit hívott meg szó­rakozni. Eddig soha nem látták és nem ismerték egy­mást. hiszen Fehérvárról, Sopronból. Veszprémből is érkeztek. Az Attila étteremben is leginkább német szó iárta. A Bécsi sörözőben a Rába ETO sportolói szórakoztak (Folytatás a 2. oldalon.) HELYTÁLLNI A DOLGOS HÉTKÖZNAPOKON r • r> fi r • r • 1 •• •• , Losonczi 1 al újévi köszöntője n tartalomból Évkezdés a megye üzemeiben Hatályos jogszabályok

Next

/
Thumbnails
Contents