Kisalföld, 1985. április (41. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Vetélkedő 40 év történelméből (4. oldal) Focidélelőtt fiataloknak (S oldal) AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985. ÁPRILIS 1., HÉTFŐ ÁRA: 1,80 FORINT XLI ÉVFOLYAM, 76. SZÁK Fesztiváli körkép Sopronból ■ A? Antólr «'•»»lifta Vállalni eyőri körzeti raktár;, Lada. Wartburg Trabant «rraélygép -sik alkatrész ellátását segíti Az állami vállalatok, a szövetkezetek a kiskereskedők és magániparosok részére az idén 65 millió forint értékű különböző típusú autóalkatrészt szereznek be. V B>I Határőrség kiváló magasabb eg>se«e Katonai eskütételek Magyar küldöttség utazott Moszkvába Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a ha­zánk [elszabadulásának 40. évfordulójára rendezett moszkvai jubileumi kiállítás megnyitására párt- és kor­mányküldöttség élén vasárT nap a Szovjetunióba utazott A delegáció tagjai: Hbvasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Falu­végi Lajos és Marjai József. a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, Veress Péter külke­reskedelmi miniszter. Rosk« István külügyminiszter-he­lyettes és Rajnai Sándor ha­zánk moszkvai nagykövete. Veress Péter és Rajnai Sán­dor a szovjet fővárosban csatlakozik a párt- és kor­mányküldöttséghez. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese és Várkonyi Péter külügyminiszter. Jelen volt a búcsúztatásnál Vlagyi­mir Bazovszkij. a Szovjet­unió budapesti nagykövete. A csornai Szabadság teret szombaton zsúfolásig megtöl­tötték azok, akik jelen kí­vántak lenni szeretteik vagy ismerőseik ünnepélyes kato­nai eskütételén, valamint azok a csornaiak, akik büsz­kék a Győri Határőrkerület csornai kiképzőbázisának el­ért eredményeire. Fél tizenegy órakor kürt­szó harsant. Csele József ha­tárőr ezredes, a Győri Határ- órkerület parancsnokának kí­séretében érkezett a térre Tóth Imre határőr vezérőr­nagy. a BM Határőrség or­szágos parancsnoka. Meg­szemlélte az esküre felsora­kozott újonc határőröket, kö­szöntötte . őket, A dísztribünön a többi kö­zött ott volt Szakács Ferenc az MSZMP Gvőr-Sm-irnn me­gyei Bizottságának titkára. Wellner István az MSZMF Csornai városi Rrt'-tjcágának »is.ő titkára. O'- '~ln Mik­lós, az MSZMP Mosonma­gyaróvári Bizottságának tit­kára. Jankovics György a Györ-Sopron megyei tanács elnökhelyettese. Zámho Jó­zsef Győr. és Kovács Miklós Csorna város tanácsának el­nöke. Kóbori László a KISZ Györ-Sopron megyei Bizott­ságának titkára. A fegyveres erők és testületek, a hazánk­ban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok képviselői. A Himnusz elhangzása után a BM Határőrség or­szágos parancsnoka ünnepi beszédében többi között az alábbiakat mondta: — Őszin­te elismerésemet fejezem ki a Győri Határőrkerület veze­tőinek és teljes személyi ál­lományának abból az alka­lomból. hogy a határőrségnél meghirdetett szocialista ver­senymozgalomban és a kong­resszusi versenyben =! nyer­jék a megtisztelő .Kivá'ó Magasabb Egvsés” -ímet és a vele iáró-zász1^* A csor­(Folytatás a 2. oldalon.) „Odanézz! — mutattam fSl — az a sarkcsillag, a mi föl­dünk tengelyét tartja, de hány nap körül pörög az is!" — kiált föl egyik versében Keresztúry Dezső Hány na» körül is forgunk mi vala- meimjriexu2—Hányféle véle­ményt, mennyiféle érzést és benyomást válthatott ki a másodszor megrendezett Soproni tavaszi napok ren­dezvénysorozata? Mert Sop­ronban ismét a fesztivál kö­rül forogtak a hétköznapok, talán így ünnepnapokká i« változhattak. „Ügy hittük, itt tényleg fesztivál van!” mondta csalódottan egy másfajta léptékhez szokott amerikai turista. Ki tudja a világ óriás fesziiváliai közül melyeken gyűjtött benyomá­sokat. Lehet, nogy tanúja volt a müncheni sörfesztivál hangoskodó forgatagának, vagy talán megízlelte a nagy filmfesztiválok káprázatát, sztár tündöklését. Nem ilven volt a mi fesztiválunk: nem lobogtatott zászlóerdőket a tavaszi szél. nem uralkodott karneváli hangulat a várke­rület különböző pontiain. Ne firtassuk, mennyire hiány­zott ez Azt azonban senki sem vitathatja, hogy Sopron valódi fesztivál város-e vasv sem. mert mindenképpen az. Európai színvonalú hagyo­mányai és az immár másod­szor is sikerre] bemutatott új, kiugró művészi teliesít- ményű produkciói ezt mu­tatják. Bár kétségtelen, még sok tanulnivajónk van szel­lemből. szervezésből és ügy- buzgalomból. Hány nao kö­rül, is pörgött az? — kérdez­hetnénk ú.ira. Bizonv sok körül, miközben a világról sem feledkezhettünk mee. mert nem úgy éltük át az eseményeket mint Huxley Gamma Epszilon emberkéi, akik az örök mámor vará­zsát tablettákból merítették. A soproni tavaszi napok va­rázsa éppen félszegségében. gvámoltalanságában rejlik, hiszen a gyámoltalanabbat veszi körül a legtöb szere­tet. Akik ezt megértették, azoknak a hétköznapokra is jutott egy kicsi ,.a szombat esti lázból”, jutott 1 néhány órájuk a kikapcsolódásra, va­lódi művészi élmények gyűj­tésére, a szórakozásra. De hát hogy i.s történt mindez? A sötétbe burkolózó szín­padra lecsap a reflektor fé­nye, három táncos kapasz­■ Szombaton kommunista műszakot tartottak a» Allalforgalnv és Húsipari Vállalat yőri gyárában X dolgozók közül 500 an vállalta .unkát ezen tápon. A vágószalagon nintegy félezer sertést dolgoztak fel cs jelentő^ mennyiségbe»- készítettek töltelékárut. V kommunista műszak munkabérét a nyugdíjasod nagyesalár' .1« segélye sere, a világ- ifjúsági találkozó megrendezésének támogatására, valamint a vállalatnál kulturális éa sportlétesítmények bővítésére kívánják felhasználni. Emberáradal a tavaszi váró ‘Sopronban kodik egymásba mozdulata­ik olyannyira összehangol­tak. mintha a hát kar és láb egyazon testből nőtt volna A Petőfi Színház porondjár a leningradi Kortárs baleti együttese. Akikről teljesen ismeretlenként is bátran mondhatjuk, valódi meglepe­téssel szolgáltak, igaz. nem telt ház előtt, de annál lel­kesebb közönséget bűvöltek el egészen sajátos kifejezés­módjukkal. formabontóan úi törekvéseikkel. Intellektuális csemege volt ez a javából, amely a táncosok kidolgozott mozgásművészetén kívül Borisz Ejfniann széles körű zenei ötleteire épült. A szov­jet balettművészet egyik óriása, a klasszikus szigorú­ságáról ismert Kirov együt­tes mellett sikerült az együt­tesnek megnyernie a hazai közönséget. Most oldott hangvételű, játékos bolon­dos előadásmódjukkal nercek alatt itt is megnyerték a közönség tetszését. A nem mindennapi megformálás. amely a klasszikus táncele­meken kívül a iazz. a gro­teszk és akrobatikus moz- gásvilágábol is merített, tet­szést aratott. — Egy idő után szakíta­nánk kellett a klasszikus ba­lett visszafogottságával — mondja E.iímann. a vastans- sal kísért befejezés után Az új közönségre elsősorban a fiatalokra a Kortárs balett tud hatni elementárisán. Mert az a fiatalok problé­máival foglalkozik. olyan zenét használ fel. ámelvért ez 3 korosztály lelkesedik. — Természetesen nem szakítot­tunk a klasszikusokkal sem. de más megfogalmazásban visszük a színpadra. Csai- kovszkii Félkegyelműjét így adtuk elő nem kevés siker­rel. Most ismét kísérletezünk az úgynevezett komikus ba­lettel. Tiszavirág életű mű­faj volt ez valamikor a XIX . (Folytatás a 2. oldalon) Késnek a primőrök (3. oldal) Szesztestvér betörők (5. oldal) Jubileumi kórustalálkozó (3. oldal) Kitűnő rajt a kézilabda NO l-ben f7. oldali A Kortárs balett sikere □ Bob Heatley a Neoton- ró! □ Rajkóék és sokan mások □ Liszt társaságok

Next

/
Thumbnails
Contents