Kisalföld, 1985. május (41. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 1,80 FORINT XLI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Az aIkotó m un ka és a béke ünnepe Színpompás májusi seregszemlék megyeszerte A Rába ETO stadionban Lombos Ferenc köszöntötte a* ünneplő győrieket. „A régi május első hajna­lán, / Mikor szememből el- szállott az álom / S a nap­nak első aranyára lestem, f Távol zenék ujjongó harso­gásán / Álmodtam ébren a szabad jövőről / S az ablakot széttárva messze néztem / S az ünneplő néphez szólni vágytam / Hirdeti az ember- testvériséget”. Juhász Gyula Virágos barikádon című szépséges költeményének so­rai jutottak eszembe tegnap hajnalban, amikor katona­zene pattogó ütemére ébred­tem. A napnak első aranyát azonban hiába lestem. Sű­rű fellegek borultak a me­gyeszékhelyre, s hideg szelek süvítettek. Hét órakor in­dultam el, de Győr még ki­halt volt. Átsétáltam a Le­nin hídon. Megálltam a Di­mitrov sétány közelében, és arra gondoltam, hogy negy­ven évvel ezelőtt, a felszaba­dulás utáni első győri sza­bad május elsején itt állott — újból Juhász Gyulát idé­zem — a „virágos barikád”, a felvirágzott diszemelvény, ahonnan végre derűsen, győzelmesen néztünk szembe „egy vértelen és könnytelen tavasszal”. Néhány perc múltán mára Rába-stadion környékén kó­száltam. Itt, az egykori K'is- kűt-ligetben az elnyomás éveiben rendőrkopóktól kö­rülvéve ünnepelték a május elsejét azok, akik akkor csak ábrándoztak a boldo­gabb jövőről. Elsétáltam az igazi győri gyárvárosba is, a Puskás Ti­vadar utca meg az Ipar utca környékére. Nyolc óra mú­lott. amikor feltűntek az „el­ső fecskék”, kezükben piros meg nemzeti színű zászlócs­kákkal. Majd egyre többen jöttek, mint évtizedekkel ez­előtt; gyermekeikkel, asszo­nyukkal a munkát ünnepel­ni. A Puskás Tivadar utcán kisfiúk, kislányok tavaszi da­lokat énekeltek. Péntek Zol­tán és Stelczer Tamás, a Gárdonyi Általános Iskola 4/a osztályának tanulói kis nemzeti színű zászlókat nyomtak a kezembe: miért tetszik egyedül lenni, bácsi? — kérdezték. Háromnegyed kilenc órakor néhány pilla­natra csend lett az utcákon, majd hangosbeszélőkön *v alábbiak hangzottak fel: „Jó reggelt, győriek! A 41. szabad május elsején köszöntünk benneteket. Jó reggelt, szép ünnepet!” Közben a stadion parkoló­jában a gyerekek százai ro­hanták meg a Rába-gyár ki­állított, messze földön híres gyártmányait, a 320 lóerős, meg a K 26-os kamionokat, vontatókat, az S 26-os nyer­ges billentőt, a Rába Stei­gert és a kis Rába-traktoro- kat. Erdélyi Sándor üzembe­helyező és Csordás László szerelő mosolyogva segítették fel a vezetőfülkébe a gyerkő­cöket. Legtöbbjüknek — úgy hiszem — ezért is lesz fe­lejthetetlen az idei május el­seje. A stadion bejáratánál is­merősre leltem. Jalics János, a Rába ETO egykori nagy­szerű atlétája, aki 44 évet szolgált a gyárban és hat esztendeje nyugdíjban van, az I-es kapu törpéimét irá­nyította. — Hitte valaha, hogy ilyen gyönyörű stadio­nunk lesz? — kérdezte. — Mi még emlékezünk a fából készült lelátójú pályára, ott, nem messze innen a Duna partján. Kilenc órakor léptem a stadionba. Félelmetesen szép látvány ez a hatalmas be- tonkatlan a színes műanyag ülésekkel — még üresen _ is. Az eredményhirdető táblára akkor írták ki villanybetűk­kel: Éljen Májas 1. Pár perc múlva azután megkezdődött a bevonulás, jöttek az úttörők, majd a megye és a város párt- és állami vezetői, a Rába, a Graboplast, a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat, az ÉDÁSZ, a Tungsram, a Hűtőipar, a Rábatext, a Rekard. a Húsipar, a taná­csok. a Bábolnai Mezőgaz­dasági Kombinát, az egész­ségügyi és kulturális intéz­mények, a Lenszövő, a Nö­vényolajipar, az ipari szö­vetkezetek, a Gardenia, az Autójavító Vállalat, a Car- do. a MÁV. a Posta, a Köz­úti Építő Vállalat, a Szöv- ker, a KTMF, a Vízügyi Igazgatóság, a tanítóképző főiskola, az Iparcikk és Élelmiszer kereskedelmi Vállalatok, a Centrum Áru­ház, a tervező vállalatok, a termelőszövetkezetek dol­gozói. Tíz órára mintegy húszez­ren lehettek a stadionban, amely most még szebb volt, mint üresen. Az állóhelyen diákok zászlókkal, színes léggömbökkel. A díszpáholy­ban foglaltak helyet: dr. La­katos László, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt G.yőr- Sopron megyei Bizottságá­nak első titkára, Lombos Ferenc, a Győr-Sopron me­gyei Tanács elnöke, Hor­váth Ede, a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezér- igazgatója, dr. Elek Sándor, a városi pártbizottság első titkára. Vadász Anna, a Ha­zafias Népfront megyei tit­kára, Ujfalusi Sándor, az SZMT vezető titkára, Zám- bó József, Győr város Taná­csának elnöke. Pontosan ti­zet mutatott a stadion órá­ja, amikor felharsantak a fanfárok, és a Lengyel Gyu­la, valamint a Szamuely Ti­bor Szakközépiskola diákjai piros mezben, sötétkék nad­rágban érkeztek a stadion küzdőterére. Percek alatt ötágú vörös csillagot és má­jus 1. feliratot alakítottak ki. Lombos Ferenc mindösz- sze két percig tartó köszön-1 tőjében az alábbiakat mond­ta; — őszinte örömmel és tisztelettel köszöntöm önö­ket a 4L szabad május el­sején a Győr-Sopron me­gyei és a Győr városi párt- bizottság, a Szakszervezetek Győr-Sopron megyei Taná­csa nevében. Ünnepelni jöt­tünk és szórakozni, gyö­nyörködni az iskolások szép­séges gyakorlataiban a munkásosztály nagy ünne­pén. Az ünnepléshez — gondolom egyetértenek ve­lem — nem feltétlenül tarto­zik hosszú ünnepi beszéd. Ma ne beszéljünk a nemzetközi helyzetről, a szocializmus építésének sikeréről, hanem a rossz idő ellenére is ün­nepeljünk. A munkáról egvébként is nem beszélni kell, hanem azt napról nap­(Folytatás a 3. oldalon.) Az általános iskolások szemel gyönyörködtető gyakorlata. Újra Kiváló Vállalat lett a Rába Jelentős mértékű továbbfejlesztés előtt A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár május elseje előes­téjén tartott vállalati ünnep­ségén Bognár Péter, a Rába szakszervezeti bizottságának titkára számos vendéget kö­szönthetett a nagyvállalat élenjáró brigádvezetőinek, dolgozóinak a társaságában: dr. Kapolyi László ipari mi­nisztert, Herceg Károlyt, a Vasas Szakszervezet főtitká­rát, dr. Lakatos Lászlót, a megyei pártbizottság első tit­kárát, Ujfalusi Sándort, a szakszervezetek megyei ta­nácsának vezető titkárát, va­lamint dr. Elek Sándort, a Győr városi pártbizottság el­ső titkárát. Az ünnepi gyűlésre minde­nekelőtt az adott okot, hogy a Rába — immár sokadszor — elnyerte a Kiváló Válla­lat kitüntető oklevelet, s Ugyancsak kiérdemelte a Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Vállalata elismerést. Az elismerésre érdemesített vállalati törekvésekről szólva Bognár Péter két tényezőt emelt ki; annak a hosszú tá­von is eredményesnek bizo­nyult gazdasági döntésnek a helyességét, amellyel a Rába megteremtette a korszerű járműegységek gyártókapaci­tását, valamint a nem kevés­bé korszerű mezőgazdasági eszközök gyártmánycsaládját. A célok helyes megválasztá­sa mellett a vállalat sikerei­nek titka az a tettrekészség, amely például a múlt évben, a kongresszusi munkaverseny részeként kibontakozott. A kollektíva helytállását immár megfelelőnek mondható jöve­delmi-érdekeltségi rendszer ösztönzi, hangsúlyozta a Rá­ba szakszervezeti bizottságá­nak a titkára, aki után Hor­váth Ede vezérigazgató kért szót. A Rába vezérigazgatója a vállalat munkáját értékelve felvázolta a Rábának az el­múlt másfél évtizedben elért eredményeit. Míg 1970-ben 4,1 milliárd forintos termelé­si értéket könyvelhetett el. a vállalat, idei tervében 22—23 milliárdos termelést tűzött célul. Még impozánsabb a fej­lődés mértéke a vállalat ex­porteredményeiben: 1970-ben 3.5 millió dollár értékű árut adott el külföldön a Rába, tavaly nem kevesebb, mint 90 millió dolláros exportbe­vételt ért el a nem rubel el­számolású külkereskedelem­ben. idén pedig a 100 millió dolláros szint a cél. Hasonló­an dinamikus kivitelt ért el a vállalat a szocialista orszá­gokban: 1970-ben 42 millió rubeles forgalmat ért el, az 'dén mintegv 380 millió ru­beles bevételre számíthat. Az ered mén vekkel arányosán nőtt a dolgozók jövédelme is: 1970-ben 25 ezer forint volt egy dolgozó .átlagos évi ke­resete, idén 83—84 ezer forint a Rába dolgozóinak átlagos évi jövedelme. Eít követően a vállalat tervezett jövőjét vázolta fel a Rába vezérigazgatója a je­lenlevők előtt. Elmondta, hogy a következő években kiváltképp a termelékenység, a gazdaságosság és a minő­ség területén kíván gyorsított ütemű fejlesztést megvalósí­tani a Rába. A gyártmá­nyok köre alapvetően nem változik, jelentős mértékű korszerűsítést akar viszont a vállalat a gyártási techno­lógiában végrehajtani. Erre a célra a következő években mintegy 10 milliárd forintot fordít a vállalab ,Az előké­születek már megkezdődtek, említette a vezérigazgató, s elmondta, hogy a közelmúlt­ban a Rába szakemberei Európa és a világ számos élenjáró vállalatánál jártak, hogy a tervezett fejlesztéshez megfelelő tapasztalatokat gyűjtsenek. A jövőt kíván­ják megalapozni azokkal a döntésekkel is, amelyek a szakemberképzés fejleszté­sét szolgálják. A jövő hónap­ban új, minden nemzetközi igényt kielégítő oktató bázist adnak át rendeltetésének a nagyvállalatnál, ahol egyebek között idegen nyelveket ok­tatnak majd, s tanítják a számítógépek használatát is. Országos viszonylatban is új­donságnak számít a Rábának az a kezdeményezése, hogy rendes havi fizetést ad olyan egyetemistáknak, akik majd a Rábában fognak dolgozni. „Ez a fizetés — mondotta Horváth Ede — azt szolgálja, hogy a szakemberjelölt kizá­rólag a tanulásra fordíthassa minden energiáját, s maga­sabb szintű ismereteket hoz­zon majd magával a gyár­ba.” A vezérigazgató után dr. Kapolyi László ipari mi­niszter kért szót, hogy gra­tuláljon és köszönetét mond­jon a Rába nemzetközi szín­vonalú teljesítményéért, s az elismerő szavak kíséretében átnyújtotta Horváth Edének a Kiváló Vállalat címről ta­núskodó oklevelet. Herceg Károly, a Vasas Szakszerve­zet főtitkára adta át azokat az okleveleket, amelyek arról, tanúskodnak, hogy a Rába Élenjáró Vállalat címet, a nagyvállalat motor cyáregy-. sésének forgattvús kollektí­vája pedig az Élenjáró Bri-' gád címet érte el a szocialis­ta országok nemzetközi mún- kaversenyében. Szót kért az ünnepségen dr. Lakatos László, a megyei pártbizott­ság első titkára is, aki Győr- Sopron megye kommunistái,’ dolgozói nevében gratulált s mondott köszönetét a Rába magas színvonalú munkájá­ért. PTH.

Next

/
Thumbnails
Contents