Kisalföld, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

Fiatalok, egyenruhában VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XIII. Megyei Ifjú Gárda Szemle Könyvünnep június 5-ig Az írott szó maradandó kincs Egy új kötet premierje Kállai Gyula kitüntetése A Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Kállai Gyulának, a Ha­zafias Népfront Orszá­gos Tanácsa elnökének eredményes munkássága és közéleti tevékenysé­ge elismeréseként, 75. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársa­ság Zászlórendje kitün­tetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke pénteken adta át. Jelen volt Németh Károly, az MSZMP fő­titkárhelyettese és Pozs- gai Imre, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára. AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985. JÚNIUS 1„ SZOMBAT ÁRA: 2,20 FORINT XLI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM r ' Értékes fdrsadalmi küldetést teljesítenek Pedagógusok köszöntése A 34. pedagógusnap alkalmából tegnap Győrött a Közleke­dési és Távközlési Műszaki Főiskolán rendezte meg a Haza­fias Népfront megyei bizottsága az évente esedékes ünnep­séget. Az elnökségben foglalt helyet Kreiter Mária, a megyei pártbizottság titkára, Lombos Ferenc, a megyei tanács elnöke, Vadász Anna, a népfront megyei titkára. Császár Károly, az SZMT titkára, Nagy Imre, a KISZ megyei bizottságának első titkára és Száraz Lajosné, az úttörőszövetség megyei el­nöke. Dr. Kiss Imre, a megyei tanács művelődési osztályá­nak vezetője mondott meg­nyitó szavakat, utána Lom­bos Ferenc tartott ünnepi köszöntőt a meghívott hall­gatóság előtt. . . — Szép és nemes hagyo­mánnyá vált hazánkban, hogy június első vasárnapján a pedagógusokat, az ifjú nemzedék nevelőit, tanítóit ünnepeljük. Falun és váro­son. óvodákban, általános és középiskolákban. szakmun­kásképzőkben. főiskolákban és egyetemeken mindenütt őket- köszönniük szóval, vi­rággal. köszöntjük a hivatás- “1 adattáT *« ér- -"íT •neveTfimun- ika iránti hálás tisztelettel — 3<ezdte beszédét a me-gvei ta­rács elnöke és átadta a párt-, az állami és társadal­mi szervezetek üdvözletét. Szólt arról a nemes társadal­mi küldetésről, amely a pe­dagógusokra hárul: nincs még eev olyan hivatás, mint az övék — mondta — mert e munka hatása beleszövődik társadalmunk minden réte­gének napi életébe. A jelen emlegetése, az eredmények és azok megal­kotóinak ünneplése óhatat­lanul felidézi a múltat is. Idén ünnepeltük felszabadu­lásunk 40. évfordulóját — folytatta Lombos Ferenc — és külön kitért arra, hogy a jubileum miként ösztönöz emlékezés’’' eredmények számbavételére, a mérlegké­szítésre. A történelmi vissza­pillantás során megállapítot­ta: büszkén nézünk vissza a megtett útra. Igazságtalanok lennénk, ha nem értékel­nénk, nem méltatnánk az eredmények egyik alapvető forrásának, az oktatásügynek, a magyar pedagógus társa­dalom munkájának jelentő­ségét. Az elmúlt 40 évben nagyszerű alkotásokat hoz­tunk létre. Ebben a munká­ban élen jártak a pedagógu­sok. A megyei tanács elnöke külön kitért arra, hogy a szocialista építőmunkánk négy évtizede alatt milyen nagy v-áltozások jellemezték a magyar oktatásügyet. Nö­vekedett az óvodai ellátásban részesülök száma. Minden iskolatípus korszerűsödött. A művelődési kormányzat s le­hetőségeihez mérten Győr- Sopron megye Tanácsa erő­feszítéseket tett és a lövőben is erőfeszítéseket tesz, hogy a. pedagógusokat anyagilag, erkölcsileg megbecsüljék. Tudjuk azt is — mondta a megyei tanács elnöke —. hogy nincs okunk az önelé­gültségre. a pedagógusok iránt még mindig adósságot érzünk. Az oktatásügy presz­tízsének növelése érdekében van még tennivalónk, de so­kat tehet, sőt sokat kell ten­ni a jövőben az iskolának, a pedagógusoknak is. — 1985. a magyar szocia­lista oktatásügy történetének jelentős állomása — jelentet­te ki Lombos Ferenc. — Eb­ben az évben ülésezett pár­tunk XIII. kongresszusa, amely az ok tatás ün” számára is meghatározta a következő évek feladatait. Az ünnepség szónoka emlékeztette hallga­tóit ebből adódó kötelezett­ségeikre és befejezésül a munkához, sok sikert, a kö- . zelgő nyári vakáció idejére kellemes pihenést kívánt. Az ünnepi köszöntő után bejelentették, hogy megyénk számos pedagógusa részesült magas kitüntetésben. Apáczai Csere János-díjat kapott dr. Várnai György szakfelügyelő, a győri Révai Miklós Gimnázium tanára. Kiváló Pedagógus kitüntetést kapott Arpásné Nagy Teréz, a győri 5. sz. óvodai körzet óvónője. Bruszt Julianna, a Liszt Ferenc Állami Zeneis­kola tanára, Faller Antal, a soproni 403-as Szakmunkás- képző Intézet igazgatóhelyet­tese. Faragó Sándorrlé, a nyúlj általános iskola tanító­ja Németh Istién, a gj’őri 400-as Szakmunkásképző In­tézet szakoktató^- Molnár Béla. a vitnyédi általános is­kola igazgatója. Szabó Imre szakfelügyelő, a csornai Bodnár Alajos Iskola *-nító- ja, Tóth László szakfelügyelő, a lébénvmiklósi 1. sz. álta­lános iskola tanára. A Gvőr-Sopron menyei Ta­nács közoktatási diját kapta Gergely Sándor, a pedagógu­sok .szakszervezete megyei bizottságának titkára. Ko­vács Andrásáé. a Somon Vá­rosi Tanács művelődési osz- tálvának helvettes vezetője. Tölayesi László vezető szak- felügvelŐ, a gvőri Kun Béla Általános Iskola tanára. A tegnapi ünnemé«en Szocia­lista kultúráért kitüntetést vett át Vető Szilárdné kör­vezető. a avőri Kun Béla Ál­talános Iskola tanára, a Gyermekekért Érdemérem kitüntetést Píc.dJi József. a soproni Pataki Ferenc Álta­lános Tskola igazsatóia. Ki­váló Munkáért kitüntetésben részesültek 161-en. Miniszte­ri dicséretet kaptak 109-en. Szakszervezeti munkáért 16- an kaptak e1 ismerést. A ne- dagógusnap alkalmából Üt- törővezetői Érdemérmet a megye pedagógusai közül 10- en. Kiváló úttörővezető ki­tüntetést 37-en kaptak. A kitüntetések átadása után óvodások, iskolások (a XVII. számú óvodai körzet, a Liszt Ferenc Állami Zene­iskola. a Bartók Bála Általá­nos Iskola és a Révai Gim­názium növendékei) műsort adtak az ünnepeltek tisztele­tére. V. L. A megye öt városának több mint kétszáz ifjúgárdis­tája találkozott tegnap dél­után Kapuváros. A házigaz­dák. valamint Győr, Sopron. Csorna és Mosonmagyaróvár legjobb Ifjú Gárda szaka­szai három napig táboroznak a városban, hogy népszerű­sítsék a fiatalok körében a gárdista életet, hogy tiszte­legjenek hazánk felszabadu­lásának negyvenedik évfor­dulója előtt, a negyven sza­bad év eredményei előtt, hogy bizonyítsák szakmai és politikai felkészültségüket, s természetesen azért1 is, hogy együtt tölthessenek egy iz­galmas és eseményekben gazdag hétvégét. A sorrendben tizenharma­dik megyei Ifjú Gárda szem­le a megye egyenruhás fia­taljai számára az idei legran­gosabb esemény. Megméretés és háromnapos ünnep, izgal­mas játék, kellemes szórako­zást nyújtó aktív pihenés az egész éves kiképzés és mun­ka után. Nem csoda hat. ha a szerencsés résztvevők, de a megye valamennyi gárdista diákja és dolgozó .Ifjú Gárda- tagja különleges várakozás­sal tekintett a szemle elé. Az eseménynek rangot ad az is. hogy a találkozón legjobban szereplő szakasz képviselheti megyénket augusztusban a miskolctapolcai országos IG- szemlén. Az. hogy a hét szakasz kö­zül melyik lesz a szemle gvőztese, vasárnap, az úszó- verseny után dől el. Addig azonban a fiatalok számot adnak -Tói, hogy mennyire ismerik a KISZ és az Ifjú Gárda történetét, szervezeti szabályzatát, céljait, vizsgáz­nak a fesyveres erők és tes­tületek ismeretéből, a ma­gyar történelem eseményei­ből. A versenyben követel­mény a fegyverek, a harci eszközök, a terepharc, az el­sőségéi vnyúj tás, a közlekedés és a lcelmélet alánjainak is­merete is. ám valószínűleg a gyakorlati próbák döntik el a végső sorrendet. Tegnap délután négy óra­kor a kapuvári sportegyesü­let pályáján sorakoztak föl először a gárdista szakaszok. Az ünnepélyes megnyitó után fél órával már javában, zaj­lottak az alaki fegyelmezett­séget felmérő versenvek, a menetdalverseny és a fegyve­res váltófutás. Ma délelőtt félnapos harci túrán vesznek részt a csapatok. A szemle vetélkedői vasárnap délelőtt az uszodában érnek véget. Az Együtt a Gárda elneve­zésű XIII. Megyei If’ú Gárda Szemle védnöke Kapuvár vá- ros' pártbizottsága. Tizenegy rendező szerv gondoskodik: arról, hogy a fiatalok való­ban kellemes, emlékezetes és hasznos hétvégét tölthesse­nek Kapuváron. G. J. Vendégünk Sőtér István A magyar könyvet ünnepeljük most egy héten keresztül szerte az országban. Az ünnepi könyvhét országos megnyi­tóját tegnap tartották Debrecenben, s ebből az alkalomból írók, költők, kritikusok, könyvkiadói vezetők és a kulturá­lis élet más képviselői adtak találkozót egymásnak Ilajdú- Bili.tr megye székhelyén. A könyvhét ünnepélyes megyei megnyitója egyben örvendetes helyi eseménnyel is összekapcsolódott tegnap Győrött, a Hazafias Népfront székhazában. A Műhely című Győrött megjelenő folyóirat kiadásában napvilágot látott Kortársak Lukács Györgyről című könyv premierjével vette kezdetét az eseményso­rozat, amelyen az idén is je­les írókkal, költőkkel, iroda­lomtudósokkal, találkozha­tunk majd. A megnyitón Mónus Imre, a Kisfaludy Ká- rolv Megyei Könyvtár igaz­gató-helyettese méltatta a könyvünnep jelentőségét. Emlékezett az első győri könyvnapra 1929-ben, amikor is még csak egyetlen bolt készített ünnepi kirakatot az egykori hírlap tanulsága sze­rint. Az 1929-es pár száz­ezer magyar olvasót mára több millió váltotta fel. ma Győrött reggel 8-tól 2 óráig egyetlen üzlet forgalma 81 ezer forint volt, s az embe­rek sorban álltak a könyv- csemegékért. Sajnos a könyvhetek visz- szatérő szépséghibája, hogy az első fél órában elfogynak a slágerek, így sokszor az ünnep bosszúságot okoz a könyvbarátoknak. Nem volt ez másként az idén seVi. Am mindezektől függetlenül az igazsághoz tartozik, hogy a mai magyar könyvkiadásnak vannak olyan eredményei, amelyek fontos kulturális vívmányaink közé tartoznak. Számos maradandó értékű mű jelent meg az utóbbi év­tizedekben, s ahogy a mos­tani könyvhéten is láthattuk, a könyvek külleme szembe­szökően javult. " A gazdag kínálatból terje­delmét tekintve szerény, ám tartalmát nézve fontos és igényes az a könyv, amely­nek premierjét Győrött teg­nap tartották. Létrejöttének körülményeiről szerkesztője Kloss Andor szólt a megnyi­tó közönségnek. Elmondta, hogy szélesebb horizontú, át­fogó értelmezésére, össze­foglalására a lukácsi életmű­nek talán még nem jött el az idő, épD ezért a nagy filozó­fus születésének 100. évfor­dulóján egy esszé-szerű, sze­mélyes írásokat tartalmazó könyvet szerettek volna lét­rehozni. A Műhely körkérdé­sére adott válaszok olyan személyiségek toliéból ér­keztek, mint például Király István, Köpeczi Béla. Bizám Lenke, vagy a könyvpremi­erre személyesen is ellátoga­tó Sőtér István akadémikus. A könyvben olvasható val­lomások Lukácsról már ko­rábban megjelentek a folyó­iratban. A szerkesztő arra is választ adott, hogy miért volt szükség akkor a könyv kiadására. A folyóiratokat művek temetőiként is szokták emlegetni, sokszor értékek rejtőznek bennük, amelyek azonban mégis elkerülik a szakemberek figyelmét. Az első Műhely-könyv fon­tos állomása a folyóirat tör­ténetében, s szerkesztői sze­retnék, ha folytatása is len­ne. Egyben remélik, hogy sikerül tenniük valamit a helyi szellemi élet élénkítésé­ért, mert ma úgy érzik, a lehetőségeknél az még sze-; gényebb. Az ünnepi esemény befeje-' zéseként a kortársak közül az egyik, Sőtér István tartott izgalmas előadást Lukács Györgyről. Elmondta, nagy örömmel tett eleget a Mű­hely felkérésének, s nagy örömmel vette kezébe a kö­tetet is. Már csak azért is, hiszen ez a könyv, amely személyes képet ad a filozó­fusról, jól egészíti ki a má­sikat, amely a tragikus Lu­kács-vita felidézésére vállal­kozott. Beszélt arról, hogy Bartók és Kodály mellett világszerte a legismertebb neve a magyar kultúrális életnek Lukács György. Be­szélt nagy jelentőségű művei­ről, egyéni nézeteiről, ame­lyekkel vitába kellett száll­ni, szólt hibáiról is. De el­mondta azt is, milyen volt, mint ember, milyen közvet­lenséggel, vonzerővel ren­delkezett, milyen utánozha­tatlan humor jellemezte, s annyi támadás, megalázko­dás után mégis milyen sajá­tos életbölcsességgel rendel­kezett. Azzal fejezte be, mennyire örülne ma Lukács György ennek a kis kötetnek, hiszen olyan gyermekesen tudott örülni egy-cgy meghí­vásnak, színházjegynek, ked­vességnek A Kórtársak Lukács György segítségével és Sőtér István közvetítésé­vel szinte magunk elé képzel­hettük a gondolkodót, mint embert.

Next

/
Thumbnails
Contents