Kisalföld, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

a hírügynökségek JELENTIK Az ifjúság éve A főtitkár jelentése A nyáron megrendezendő tnoszkvai VIT révén a fiata­lok jelentős mértékben já­rulnak hozzá az ifjúság éve alkalmából kitűzött célok és feladatok megvalósításához — olvasható Pérez de Cuel­lar ENSZ-főtitkárnak a vi­lágszervezet székhelyén nyil­vánosságra hozott jelentésé­ben. A jelentés utal arra. hogy az ENSZ-közgyűlés hat évvel ezelőtti határozata 1985-öt az ifjúság évének nyilvánította. Az eseménysorozat hármas jelszava (részvétel, fejlődés és béke) önálló, de egymással szoros kapcsolatban álló fo­galmat alkot. A béke az élet fennmaradásának elengedhe­tetlen feltétele, ezért az ifjú­ságnak is csatlakoznia kell azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek a fegyverkezési ver­seny leállítását és az államok közti bizalom erősítését szol­gálják — olvasható az ENSZ- főtitkár jelentésében. Fabius Berlinbe látogat Párizsban pénteken beje­lentették, hogy Laurent Fa­bius miniszterelnök június 10-én és 11-én hivatalos lá­togatást tesz Berlinben, ahol megbeszélést folytat majd Erich Honeckerrel, az NDK államtanácsának elnökével, s találkozik Horst Sindermann- nal, a népi kamara elnökével is. Gorbacsov-Husák találkozó Moszkvában Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénte­kén találkozott Gustáv Hú­súkkal, a CSKP KB főtitká­rával, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnökével, aki hivatalos baráti látoga­táson tartózkodik Moszkvá­ban. Mihail Gorbacsov és Gus­taf Husák kölcsönösen tájé­koztatták egymást a kommu­nista, illetve szocialista épí­tés menetéről, az SZKP XXVII. valamint a CSKP XVII. kongresszusának elő­készítéséről. Elégedetten szól­tak a két párt közötti együtt­működés magas szintjéről, a szovjet—csehszlovák álla­mi és társadalmi kapcsolatok intenzív jellegéről. Kifejez­ték azt a kölcsönös törekvé­süket, hogy a jövőben is fej­leszteni fogják a két ország közötti szövetségesi kapcsola­tokat, erősíteni fogják a Szovjetunió és Csehszlovákia népeinek barátságát. A két vezető nagy figyel­met szentelt a gazdasági kapcsolatok állapotának és fejlesztésük távlatainak. Hangsúlyozták a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti, 2000-ig szóló hosszútávú gazdasági és tudományos­műszaki együttműködési program következetes végre­hajtásának jelentőségét. Egyetértettek abban, hogy a Szovjetunió, Csehszlovákia és a KGST többi tagállama termelési és tudományos­műszaki potenciájának éssze­rű egyesítése elősegíti az egyes nemzeti gazdaságok tervszerű fejlesztését. a testvéri pártok által meg­határozott társadalomfejlesz­tési programok megvalósítá­sát. a szocializmus alkotó le­hetőségeinek a feltárását. Planinc eszmecseréje Reag-annel Reagan elnökkel folytatott rövid megbeszélést pénteken Washingtonban Milka Pla­ninc jugoszláv kormányfő, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik Washingtonban. Milka Planinc tárgyalt Bush alelnökkel, Shultz külügymi­niszterrel, Baldrige kereske­delmi miniszterrel és más amerikai hivatalos személyi­ségekkel, valamint a Világ­bank és a Nemzetközi Valu­taalap vezetőivel is. A meg­beszélések központjában gaz­dasági kérdések álltak, az amerikai vezetőkkel a kétol­dalú gazdasági és kereske­delmi együttműködés kérdé­seiről és nemzetközi kérdé­sekről tárgyalt a jugoszláv kormányfő. Reagan, valamint a többi amerikai kormánytisztviselő jónak minősítette az Egye­sült Államok és Jugoszlávia viszonyát. Belga döntés A belga kormány pénteki ülésén úgy döntött: a Baj­nokcsapatok Európa Kupájá­nak szerdai döntőjén a brüsszeli Heysel stadionban kirobbant véres események miatt „további intézkedésig” nem engedélyezik brit labda­rúgó csapatoknak, hogy Bel­gium területén játsszanak. A kormányülést követő sajtóértekezleten Wilfried Martens kormányfő kijelen­tette, hogy a belügyminisz­ter indítványára hozott hatá­rozat mindaddig érvényben marad, amíg az UEFA illető­leg a brit kormány nem nyújt megfelelő biztosítékokat arra, hogy a szerdaihoz ha­sonló események nem for­dulnak elő többé. Irak—Irán Németh Károly és Lázár György fogadta Li Penget Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a KB székhazában fogadta Li Penget, a Kínai Kommunista Párt KB tagját, miniszterelnök-helyettest. Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizottság székhá­zában fogadta Li Penget, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyettest, a hazánkban tartózkodó kí­nai kormányküldöttség veze­tőjét. A szívélyes, baráti légkö”ű találkozón véleménycserére került sor a magyar—kínai kapcsolatok helyzetéről és to­vábbfejlesztésük lehetőségei­ről. Németh Károly és Iá Peng kölcsönösen tájékoztat­ták egymást a szocialista éní- tés eredményeiről és soron lévő feladatairól, illetve a gazdaságirányítás reformja során szerzett tapasztalatok­ról. Jelen volt a találkozón Marjai József minhz'erel- nök-helyettes és őszi István, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője, valamint Csien Csi-csen külügyminisz- ter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköztársaság buda­pesti nagykövete. Vezet a vodka Bizony kellemetlen megle­petés éri a tájékozatlan ide­gent Lengyelországban, ha szeszes italra támad gusztusa 13 óra előtt. Mert egy csep­pet sem fog kapni: sem a boltokban, sem az éttermek­ben, presszókban. De ugyan­úgy járhat még egy diploma­ta is . az egyetlen „varsói dip­lomataboltban. Nem is. olyan régen még a csak dollárért árusító PEWEX-ekben is ott virított nagy betűkkel: „13 óra előtt szeszes italt nem árusítunk”, A lengyel fővá­rosban mindössze néhány hónapja lehet sört kapni a bűvös 13 óra előtt, korábban a tilalom a folyékony ke­nyérre is vonatkozott. És ez még nem minden. Az 1983 májusától érvényes al­koholellenes törvénynek megfelelően számos más in­tézkedéssel próbáik vissza­szorítani a világviszonylat­ban is nagyon magas alko­holfogyasztást — egyelőre si­ker nélkül. Tavaly egy lengyel lakos évi szeszfogyasztása 6,3 liter volt — 100 százalékos tiszta alkoholra átszámítva ez egy decivel több. mint 198.3-ban, amikor életbe lépett a tör­vény. Természetesen ebben a statisztikai egy lakosban a Kik a futballhuligánok? Ezt a kérdést ma mindenki fölteszi Nagy-Britanniában és más országokban is, sőt Angliában már egyetemi ku­tatások keresnek választ rá. Timothy O’Brien, a prestoni egyetem szociológiai tanszé­kének előadója mondja: ,.Kutatásaim kezdetén azt gondoltam, hogy a futball­huligánok csak fiatal mun­kanélküliek, a hátiányos helyzetűek, a munkásosztály legszegényebb rétegének tag­jai közül kerülnek ki. Kitűnt azonban: a huligánok közép­osztálybeliek és idősebbek, jó harmincasok is lehetnek’’. A tanulmányok készítői különbséget tesznek azok kö­zött á huligánok között, akik kizárólag a rendbontás szán­Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken a Parlamentben fogadta Li Peng kínai miniszterelnök­csecsszopőtól az aggastyánig mindenki benne foglaltatik. Ha valaki 40 százalékos vod­kában fogyasztja el a rá jutó tiszta szeszt, akkor egy év alatt 15,75 litert ereszt le a torkán. Sajnos, a lengyelek leginkább csakugyan vodka formájában fogyasztják, el alkoholadagjukat. A vodka tette ki az elfogyasztott al­kohol kétharmadát 1984-ben, a borokra, likőrökre csak 16,4, a sörre 17 százalék ju­tott. Az 1983-?' esztendőhöz képest a fogyasztásban nőtt a vodka aránya, csökkent a boré. a söré Az alkoholellenes törvény célul tűzte ki a szeszesital­fogyasztás szerkezetének meg­változtatását, a kereskedelem azonban csak nagyon bátor­talan lépéseket tett eddig. A kisebb alkoholtartalmú vod­kák a boltokba kerülő tö­mény italoknak csak 24 szá­zalékát tették ki 1984-ben, vagyis még annyit sem. mint a törvény életbe léoésének évében. Nemigen változnak az álkoholfogyasztási szoká­sok sem. A bori vasnak nincs nagy hagyománya, hiszen az ország egy-két délnyugati csücskétől eltekintve nem te­rem meg a szőlő, a kevés ha­dékával mennek ki a mérkő­zésre, és azok között a „va­lódi” szurkolóit között, aki­ket elsősorban a játék izgat, de alkalomadtán cselekvőén „belesodródnak” az erőszak­cselekményekbe. Eric Dunning, a leicesteri egyetem szakértője megraj­zolta a tipikus futballhullgán robotképét. „Húsz-harminc éves, nem öltözik a klubszi- nek maskarájába, ruházata mértéktartó, hogy föl ne keltse a rendőrség érdeklő­dését. Külön utazik, sohasem együtt a valódi szurkolókkal. Mindazonáltal szervezett bandákbn tevékenykedik”. E figurák mögött sorakoznak fel látszólag minden tekin­tetben „kifogástalan” fiatal helyettest. A szívélyes légkö­rű megbeszélésen véleményt cseréitek a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. zai bor gyenge minőségű borimportra nincs pénz. a gyártók meg nem akarnak a munkaigényesebb italokká1 foglalkozni. Nem érdekelt a kereskedelem sem, mert ugyan százalékosan nagyobb de abszolút értékben kisebb haszna van ezeken á szeszes italokon, mint a vödkáh. Az alacsonyabb alkoholtartalmú márkák piaci K"r“'7“tése pe­dig intenzív reklámtevékeny­séget igényelne, amit viszont tilt az alkoholellenes tör­vény. Tavaly az egész országban 616 milliárd zloty értékben adtak el alkoholt, ami 10 szá zalékkal múlja felül az 1983- as forgalmat. Az a bizonyos statisztikai átlaglengyel tehát 1984-ben 16 650 zlotyt adott ki italra nagyjából egyhavi átlagfize­tését. De ha elfogadjuk, hogv a kisgyermekekre jutó 15 li­ternyi vodkát is a szüleik nyelték le. akkor minden fel­nőtt kereső legalább Uéthav5 fizetését itta el. A lengyel statisztikai hiva­tal becslése szerint 1933-bar a lengyelek ténylegesen 15— 22 százalékkal többet ittak mint amennyi a hivatalos kimutatásokban szerepel. fiúk — amint ez egy múlt heti angliai bírósági tárgya­láson kiderült, ahol a Cam­bridge csapatának 25 szurko- lój kapott börtönbüntetést, példásnak szánt ítélet kere­tében. A bírósági terem hall­gatósága, a családtagok alig akarták felismerni gyerme­keikben, e töltésűit, nyak- kendős fiatalemberekben azokat, akik nemrég még üvegcserepekkel akarták el­vágni a rivális csapat szur­kolóinak torkát. A banda fő­nökét, egy takarítót, akit társai „tábornoknak” becéz­nek, öt évre ítélték. Ha a futballbuligánoknak egyáltalán vannak politikai érzelmeik, a kutatások sze­rint ezek a két szélsőjobból­Támadás a Tigrisen Az iraki fegyveres erők főparancsnokságának pénteki közleménye szerint az elmúlt huszonnégy érában az iraki légierő csapást mért a Hárg- szigeten található legnagyobb iráni olajkikötőre, majd ezt követően iszfaháni és hama- dáni célpontokat támadott. Az elmúlt nap folyamán a Tigris keleti mellékfolyóján iraki helikopterek ellenséges naszádokat semmisítettek meg. Az ÍRNA teheráni hírügy­nökség közlése szerint az irá­ni nehéztüzérség 13 iraki vá­rost vett tűz alá. köztük Baszrát és Mandalit. Ugyan­csak az ÍRNA jelentette, hogy iraki vadászbombázók csütörtökön támadást kísé­reltek meg Teherán és Kum ellen, de az iráni légvédelem visszafordulásra késztette őket. Búcsú­látogatás Rudolf Kirchschläger osztrák köztársasági elnök búcsúlá­togatáson fogadta Randé Je­nőt, hazánk távozó bécsi nagykövetét. Leopold Gratz külügyminiszter vacsorát adott a nagykövet tiszteleté­re. amelyen meleg szavakkal méltatta a két ország sokré­tű kapcsolatainak fejlődését az elmúlt időszakban. Csehszlovákia területén Hadgyakorlat Csehszovákia területén be­fejeződött a csehszlovák nép­hadsereg és a szovjet közép­ső hadseregcsoport egységei részvételével megtartott had­gyakorlat. A manőverekben szárazföl­di csapatok és a légierők kö­telékei vettek részt 25 ezer fővel. A résztvevő alakula­tok a közös harci feladatok megoldása során a különbö­ző fegyvernemek közötti együttműködést gyakorolták. A csehszlovák—szovjet hadgyakorlatot megtekintette Milan Václavik vezérezredes, csehszlovák nemzetvédelmi miniszter Viktor Jermakov vezérezredes, a szovjet kö­zépső hadseregcsoport pa­rancsnoka és a Varsói Szer­ződés tagállamai egyesített fegyveres erői parancsnoksá­gának képviselői. dali brit párt a Nemzeti Front és a Brit Nemzeti Párt nézeteihez állnak közel. E két párt aktivistáit már több­ször érte vád, hogy szerepük van a mérkőzések körüli erőszakos cselekményekben. A szerdai brüsszeli esemé­nyek után a liverpooli klub elnöke, John Smith kifejezet­ten a Nemzeti Frontot tette felelőssé a Heysel stadionban bekövetkezett tragédiáért. A Nemzeti Frontban cáfolják az összefüggést, „véletlen egybe­esésről” beszélnek — már­mint a mozgalomban és a futballhuligariizmusban egy­aránt résztvevők egv részé­nek „véletlen” személyi egy­beeséséről —, de ez nem nyugtatja meg a kedélyeket. Igaz. a brit szociológusok is hozzáteszik: a nacionalista, soviniszta szélsőjobboldal te­vékenysége önmagában nem magyaráz meg minden*. Nem változtak a szokások S futballhuligán robotképe 2 1985. június 1., szombat

Next

/
Thumbnails
Contents