Kisalföld, 1985. augusztus (41. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

Sevardnadze és Shultz megbeszélése (Folytatás az 1. oldalról.) A szovjet—amerikai vi­szonyról, mindenekelőtt a novemberi Gorbacsov—Rea­gan találkozóról, továbbá nemzetközi kérdésekről foly­tatott háromórás megbeszé­lést Helsinkiben Eduard Se­vardnadze szovjet és George Shultz amerikai külügymi­niszter. Vlagyimir Lomejko, a szovjet hivatalos szóvivő b találkozót „érdekesnek, őszintének és hasznosnak” minősítette a Finlandia pa­lotában megtartott sajtótájé­koztatóján, közvetlenül a kül­ügyminiszteri eszmecsere be­fejezése után. Lomejko sza­vaiból kitűnt, hogy a két mi­niszter igen alapos eszme­cserét folytatott a nemzetkö­zi helyzetről, a szovjet—ame­rikai viszonyról és a novem­beri csúcstalálkozóról. Szov­jet részről ezen egyebek kö­zött aláhúzták, hogy a csúcs- találkozón meg kell teremte­ni a feltételeket, hogy a két­oldalú kapcsolatokban fordu­lat álljon be. Hangsúlyozták továbbá, hogy a két ország közötti dialógus középpont­jába a világűrbeli fegyver­kezési ha.iszn megelőzésével és a földön folyó fegyverke­zési hajsza leállításával kao- csolatos kérdéseket kell állí­tani. Eduard Sevardnadze a megbeszélésen kijelentette, megengedhetetlen, hogy újabb területekre terjesszék ki a katonai előkészületeket, óvott attól is. hogy kísérlete­két tegyenek a Szovjetunió belügyeibe való beavatko­zásra. A szovjet vezetés sze­rint egv szovjet—amerikai csúcstalálkozó, amennyiben az egyenlőség, a be nem avntkozás és a kölcsönös ér­dekek tiszteletben tartása alapján kerül megrendezés­re, minden területen ösztön­zést adhat a kapcsolatok ja­vításához. Sevardnadze ezt taz alkal­mat is felhasználta arra, hogy ráirányítsa a figyelmet Mihail Corbacsovnak. az S7KP KB főtitkárának az atom-fegyver-kísérletek teljes moratóriumára vonatkozó kezdeményezésére. Kérdésekre válaszolva Vla­gyimir Lomejko elmondta, hogy szovjet részről nem te­kintik véglegesnek a morató­rium kérdésében eddig tett artierikai megjegyzéseket, köztük Shultz külügyminisz­ternek a helsinki repülőtéren hétfőn elhangzott elutasító nyilatkozatát. Ismét felhív­ták az amerikaiak figyelmét arra. hogy a Szovjetunió a ja­nuár 1-i határidő után is kész tartózkodni a nukleáris robbantásoktól, ha az ame­rikai fél mégis úgy döntene, hogy csatlakozik a kezdemé­nyezéshez. Ami a nevadai amerikai atomrobbantásokra való meghívást illeti (az amerikaiak szovjet megfigye­lőiket hívtak meg Nevadábá), a szovjet szóvivő rámutatott: a két ajánlatban két ellenté­tes koncepció ütközött. Az egyik fél a nukleáris rob­bantások megszüntetését, a másik lényegében azoknak a szóvjet jelenlét általi törvé- nyesítését szeretné elérni. Arra a kérdésre válaszol­va,' vajon Reagan elnök be­tegsége megakadályozhatja-e a novemberi csúcstalálkozó terv szerinti lebonyolítását,, Ánatolij Dobrinyin a Time magazin véleményét idézte, amely szerint Reagan elnök ott lesz a genfi találkozón. A háromórás külügymi­niszteri eszmecserén első íz­ben alkalmazták az egyidejű szinkrontolmácsolás mód­szerét, amely így a régi tol­mácsolási rendszerhez képest időben sokkal „gazdaságosab­bá” tette a megbeszélést. Szovjet részről a tárgyaló- asztalnál Eduard Sevardnad­ze mellett ott ült Viktor Komplektov külügyminisz­ter-helyettes és Ánatolij Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet is. Jelen vol­tak a tárgyalóteremben más szoyjet diplomaták is. köz­tük’ Julij Kvicinszkij, aki Genfber. a fegyverzetkorlá­tozási tárgyalásokon a közép­hatótávolságú rakétákkal foglalkozó munkacsoportot vezeti szovjet részről. Az amerikai oldalon Shultz mel­lett ott volt Max Kampel- man, a genfi amerikai tár­gyalóküldöttség vezetője, Paul Nitze. az amerikai el­nök fegyverzetkorlátozási fő­tanácsadója, Rozanne Ridg- way, az európai ügyekkel foglalkozó új amerikai kül­ügyi államtitkár. Marii Pal­mer államtitkár-helyettes, a kelet-európai ügyek vezető kül ügyminisztériumi szakér­tője és több más diplomata. Shultz amerikai külügymi­niszter a találkozó befejezté­vel amerikai újságírók előtt kijelentette, hogy az eszme­cserét „értékesnek és fon­tosnak” találta. Később az „érdekes, hasznos, őszinte, (Folytatás az 1. oldalról.) alaprajzi korszerűsítésére. Egy szinten például a mos­tani három lakásb 51 egy megszüntetésével miként le­het két nagyobb értékű és több generáció együttlakásá­ra szolgáló otthont kialakí­tani. A szerelő- és fogadó­szintekből közösségi helyi­ségeket készíteni: a föld­szintre a szolgáltatás javítá­sát nyújtó helyiségeket, klu­bokat. Azt várjuk, hogy a felújítás révén javuljon az otthonok kényelme, többet nyújtson a lakókörzet, mint eddig. Például új utcabúto­rok elhelyezésével szebb és otthonosabb legyen környer zetünk. Ügy is fogalmazhat­nánk, keressék iá módját an­nak, miként lehet a szüksé­gessé váló felújításokkal lelket lehelni a lakónegye­dekbe. Sok részlet vár eldöntésre. Nem tisztázott, hogy a fel­újításokat milyen módon hajtsák végre. A Győri IKV- nál úgy vélekednek, szeren­csésebb, ha időről-időre, fo­lyamatosan végzik el a javí­tásokat, ilymódon a felújítás ideje kitol 3dik. A vállalat­nál évente ma már öt-hat­gyakorlatias és termékeny' jelzőket használta a három órás megbeszélés légkörének és eredményeinek jellemzé­sére. de annak tartalmáról nem sok Információval szol­gált. Amerikai hivatalos szeme- . lyisegek tájékoztatása szerint Shultz négy témában terjesz­tette eió kormánya állás­pontját. A fegyverzetkorláto- zás kérdésében, az úgyneve­zett regionális témákban (ez­alatt a közel-keleti és közép­amerikai helyzetet szokták ér­teni, de amerikai részről gyak­ran ebben a „rubrikában” tár­gyalják az afganisztáni és kambodzsai problémát is). Szóba hozták az emberi jo­gok témáját, s az amerikai háttér-tájékoztatón csak utol­só helyen említették a két­oldalú kapcsolatok kérdését, elismerve, hogy a mostani megbeszélés „jó első lépés volt ahhoz, hogy a genfi csúcstalálkozót hasznossá te­gyék”. A csúcstalálkozóról megkezdett dialógusnak — közölték továbbá amerikai részről — folytatása lesz: Eduard Sevardnadze az ENSZ-közgyűlés ülésszaka idején a washingtoni Fehér Házban találkozik Reagan el­nökkel. Az egyéb megvitatott kér­désekről amerikai részről megjegyezték, hogy új javas­latok ezúttal nem hangzot­tak el, s a két külivyminisz- ter első tallkozójáról lévén szó, nem is ez volt a cél. Shultz külügyminiszter a tár­gyalások eredményét abban foglalta össze, hogy „míg egyes területeken látunk bi­zonyos előrehaladást; bizo­nyos, nagyon mély nézetkü­lönbségek továbbra is meg­vannak”. száz lakásban cserélik ki a szőnyegpadlót. Folyamatosan „váltották le” az első ház­gyári otthonokból a mű­anyagcsempéket és a festett farostlemez burkolatokat. El­képzelhető, tfogy a felújítás­sal a mostani lapos tetejű panelos házak magias tetőt kapnak, és a tetőtérbe újabb otthonok kerülhetnek. Csak remélni tudjuk, hogy a me­gyei tervező intézetek és ki­vitelező vállalatok munka­társai élnek a pályázati le­hetőséggel. Helyismeretük sok hasznosítható ötlettel gazdagíthatná a vállalkozást. Azt viszont az első házgyá­ri otthonok lakói remélik bizonyosan, hogy nem sze­rencsés alamiajzi elrendezé­sű, nem kellően hő- és hang­szigetelt otthonaik ha nem is ma. de mindenesetre belát­ható időn belül értékesebbé válhatnak. Ferenczi József A Vásárlási utalvány (1000 Ft) B AKAI VS—4EG típusú VI- BEO-magnó (130 000 Ft) C WARTBURG Standard típusú személygépkocsira szóló utal­vány D POLSKI FIAT 126 típusú sze­mélygépkocsira szóló utal­vány B TRABANT Limousin Special típusú személygépkocsira szóló utalvány Merénylet Indiában Pályázat felújításra „Szolidárisak vagyunk a latin-amerikai és a karibi országok «rafia kflzdé né­peivel” Demonstráció Moszkvában — a VIT keretében. VIT 85 (Folytatás az 1. oldalról.) ben is három görög, továb­bá egyiptomi, bolíviai, kubai, indiai, osztrák, finn. jugo­szláv és más küldöttek szó­laltak fel. A Lumumba egyetemen az antiimperialista szolidaritási központban a faji megkülön­böztetéssel foglalkoztak a mai vita során. A küldöttek­nek alkalmuk volt találkoz­ni a nemzeti függetlenségért, a diktatórikus rezsimek ellen vívott harc kiemelkedő sze­mélyiségeivel. A V IT - del egá t usokon kívül mintegy 1500, az Express If­júsági és Diák Utazási Iroda szervezésében utazó fiatal magyar turista is jelen van a világifjúsági találkozó ese­ményein. Az utazási iroda két cso­portot szervezett, amelyek a fesztivál félidején váltják egymást, s összesen 7—7 na­pot töltenek Moszkvában. Az első csoport tagjai a nyitó, a másodiké pedig a záró ün­nepségen vehetnek részt. Meghívót kapnak nagygyűlé­sekre, az egyetlen óriási kai- túrközponttá átalakult Gor­kij parkkba, koncertprogra­mokra, a Magyar Nemzeti Klub műsoraira. Szálláshe­lyükön, a korszerű Molo- gyozsnaja hotelben naponta rendeznek nemzetközi klub­esteket. amelyeken művész- együttesek is fellépnek. Ki­rándulásokat is szerveznek számukra, így többek között ellátogatnak két ősi orosz városba, Vlagyimirba és Szűz dalba. ♦ ♦ * Vajas tésztából formált ko­sárkába töltött vörös és fe­kete kaviár, darált sonka vagy nyelv, friss vajas tész­tából készült párolt káposz­tával töltött pirog, szendvi­csek magyar szalámival, son­kával, sajttal, vörös és fehér húsú szálkátlan hallal a te­tejükön — ez a fesztivál kü­lönböző helyszínein működő büfék ételkínálata. Van még sokféle édessüte­mény, mogyorós, habos, kelt tésztából sütött és sok más. Inni Pepsi Colát, Fantát, ás­ványvizet más üdítőitalokat és természetesen teát, kávét lehet. A meleg italok eseté­ben külön adják a neszká­vét. vagy a filteres teát, hogy mindenki ízlésének megfele­lő erősségű italt készíthes­sen magának. Alkohol ter­mészetesen egyetlen büfében sincs. Az ízlésesen terített aszta­lok, .elárusítópultok választé­ka megfelel a legkényesebb ízlésnek is. Az árakat való­ban a fiatal küldöttek zsebé­hez szabták. A káposztás sü­temény ára nyolc, a kaviáré« pogácsáé ötven kopejka, hogy a két végletet említsük. + + + Ötödik napja ragyogó nap­sütésben tart már Moszkvá­ban a XII. Világifjúsági Találkozó. A megnyitó előtti napon pedig még zuhogott az eső, s a fesztivált megelőző hetekben szinte minden nap hatalmas záporok, felhősza­kadások áztatták a szovjet fővárost. Az időjárás ilyen gyors kedvező változása a Moszkva meteorológiai védel­mét ellátó vállalat munkájá­nak köszönhető. A szolgálat nyolc darab IL —14-es és AN—30-as repülő­gépe július 26. óta naponta felszáll, hogy Moszkva körül kétszáz kilométeres körzet­ben száraz jéggel szórja be a gyülekező felhőket, igy kérvszerítve őket arra. hogy még a város elérése előtt megszabaduljanak esőter- hüktől. Eg.y hektárnyi felhő­re elegendő mindössze egy gramm száraz jég! ♦ ♦ ♦ Az afgán fiatalok feladatai mellett mindenkelőtt az Af­ganisztánban és körülötte ki­alakult helyzetről volt szó szerdán -zon a sajtótájékoz­tatón, amit a VIT-en részt vevő afgán ifjúsági delegáció tartott. A haladó afgán fiatalokat tömörítő demokratikus ifjú­sági szervezet központi bi­zottságának első titkára, Burhunudin Giaszi elmondot­ta, hogy az ország fiataljai­nak legfőbb feladata az áp­rilisi forradalom vívmányai­nak védelme: fegyverrel, a gazdasági építőmunkában va­ló részvétellel és tanulással. A megszokottól eltérő tá­jékoztatón részt vett egy volt afgán ellenforradalmár is, aki a sajtó képviselőinek kér­déseire elmondotta: hosszabb időt töltött el pakisztáni Ki­képzőközpontokban. ahol egyebek között amerikai, kí­nai és francia szakértők ok­tatták őket a fegyveres har- ra. ♦ ♦ ♦ A magyar politikai delegá­ció fiataljai szerdán, a XII. Világifjúsági és Diáktalálko­zó ötödik napján újabb két­oldalú baráti találkozókon vettek részt. Hámori Csabának, a KISZ KB első titkárának vezetésé­vel magyar fiatalok délelőtt a csehszlovák nemzeti klub­ba látogattak el. Hazánk képviselőit Jaroslav Jeneral, a Csehszlovák Szocialista Ifjúsági Szövetség KB elnö­ke fogadta Ugyancsak szer­dán délelőtt a magyar dele­gáció egy másik csoportja a Német Szövetségi Köztársa­ság klubját kereste fel, dél­után pedig a laoszi küldött­ség vendégszeretetét élvez­hették ia magyar delegátusok. A szívélyes légkörű esz­mecseréket kulturális műsor egészítette ki. A csehszlovák —magvar baráti találkozón a Hegedűs-együttes szórakoz­tatta az egybegyűlteket Az NSZK-klubban M. Kecskés András pantomimművész lé­pett a közönség elé, míg a laoszi és magyar fiatalok ta­lálkozóján Boros Lajos pol- beat-énekes adott műsort. — Az 1985. július 30-án megtartott július havi LOTTÓ Jutalomsorso­lásról, melyen a 27. heti szelvények vettek részt. A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: F JVC DC—7 típusú mini HI-FI torony (51 OOO Ft) G SANYO C20 típusú mini HI­FI torony (51 000 Ft) H SHARP VZ—3000 típusú rá­dió-magnó (50 000 Ft) I PHILIPS VG—7400 tipúsú VI­DEO-játék (13 095 Ft) J Színes TV VI 1)10-magnóval (102 000 Ft) K ELIN mélyhűtő (15 000 Ft) L Hang-fény utalvány (50 000 Ft) Rí Szerencse-utalvány (40 OOO Ft) N Otthon lakberendezési utal­vány (30 000 Ft) O Iparcikk-utalvány (25 000 Ft) P DYRAS STR—s 777 tipusú rá­dió-magnó (20 OOO Ft) Q Zenesarok-utalvány (20 090 Ft) R Vásárlási-utalvány (20 OOOFt) S Vásárlási-utalvány (10 000 Ft) T Vásárlási-utalvány (9000 Ft) U Vásárlási-utalvány (7000 Ft) V Vásárlási-utalvány (5000 Ft) W Vásárlási-utalvány (4000 Ft) X Vásárlási-utalvány (390« Ft) Y Vásárlási-utalvány (2000 Ft) A nyertes szelvényeket 1935. augusztus 25-ig kell a Totó-I.ottó kirendeltségek, az OTP-flókok, vagy posta útján a Sportfogadá­si és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V.. Rlünnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. Két fiatalember szerdán le­lőtte az indiai parlament egy tagját, feleségét és egy lá­togatójukat. Lalit Makent, aki Gaiidhi miniszterelnök kong­resszus pártjának képviselője volt, akkor ölték meg, ami­kor házából kilépve gépko­csijába készült beszállni. A 34 éves képviselő jelen­tős szerepet játszott a szak- szervezeti mozgalomban. Radzsdv Gandhi miniszterel­nök szerint az ország egyik legdinamikusabb és ígérete­sebb politikusa volt. Maken felesége korábban a párt diákmozgalmának, az Indiai Országos Diákszövet­ségnek volt az elnöke — kö­zölte a belügyminiszter a par­lamentben. Ez volt az első olyan gyilkosság Indiában, amely Radzsiv Gandhi egyik közeli híve ellen irányult — mutatnak rá helyi megfigye­lők. 1 276 340 v 1 471 469 n I 666 598 V 1 890 635 y 77 015 300 y 77 188 748 s 77 383 877 n 77 542 871 X 78 142 712 w 1 283 567 U 1 485 923 U 1 673 825 s 1 905 089 y 77 022 527 r 77 195 975 s 77391104 n 77 579 006 t 78 149 939 y 1 290 794 u 1 493 150 t * 1 919 543 y 77 036 981 r 77 203 202 V " P 77 593 460 v 78 157 166 w 1 312 475 q 1 507 604 y 1 1,81 05~ s 1 933 997 p 77 044 208 y 77 210 429 X 77 398 331 v 78 005 399 m 78 164 393 w 1 319 702 w 1 514 831 X 1 688 279 t 1 941 224 m )7 065 889 m 77 232 110 o 77 405 558 w 78 012 626 V 78 171 620 V 1 326 929 w 1 529 285 y 1 702 733 s 1 948 451 D 77 080 343 o 77 246 564 y 77 412 785 t 78 034 307 w 78 178 847 ra 1 341 383 y 1 543 739 s 1 709 969 p 1 962 905 y 77 087 570 V 77 261 018 u 77 420 012 y 78 041 534 x 78 186 074 p 1 348 610 w 1 550 966 n 1 717 187 p 1 970 132 m 77 094 797 r 77 263 245 r 77 427 239 y 78 055 988 w 78 193 301 v 1 355 837 m 1 558 193 x 1 724 414 X 1 977 359 y 77 102 024 w 77 282 699 y 77 434 466 y 78 063 215 y 78 214 981 * * * * * * * 9 v 1 363 064 r 1 565 é?0 t 1 753 322 s 1 984 586 r 77 109 251 u 77 289 926 u 77 448 920 V 78 070 442 t 78 f>S 436 r 1 370 291 w 1 572 647 w 1 796 684 x 14 631 113 y 77 116 478 r 77 297 153 y 77 456 147 w 78 077 669 t 78 236 663 x 1 377 518 r 1 587 101 u 1 803 911 u 44 645 567 n 77 123 705 X 77 304 380 t 77 463 374 V 78 084 896 r 78 243 890 p 1 391 972 m 1 608 782 V 1 811 138 X 44 840 696 n 77 130 932 t 77 318 834 r 77 470 601 y 78 092123 t 78 251117 v 1 399 199 X 1 616 009 y 1 818 365 u 44 847 923 y 77 138 159 m 77 326 061 y 77 477 828 y 78 099 350 o 78 258 344 v 1 413 653 t 1 623 236 v 1 840 046 X 55 623 380 y 77 145 386 t 77 333 288 s 77 492 282 p 78 106 577 w 78 272 798 r ? An- ??? y 1 637 690 r ! le.’ ™ W 53 637 834 e ZZ ír? " 77 362 196 1 77 4,8 509 (| ,8 n3 m 78 287 252 t 1 43;> 334 s 1 861 727 X ti 167 C67 u 77 506 736 w * 7R t>qi 470 w 1449 788 p 1 644 917 W 1 868 954 w 847 417 U 77 174 294 V 77 369 423 t 77 521 190 x 78 121 031 S 78 7f>q „ 1 457 015 u 1 652 144 v 1 876 181 u 77 008 073 V 77 181 521 X 77 376 650 o 77 535 644 r 78 128 258 y 78 308 933 U 2 — HVAIFOID 1985. augusztus 1., csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents