Kisalföld, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

Losonczi Pál Zimbabwéim érkezett AZ MSZMP GYŐR SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985, OKTÓBER 1., KEDD ARA: 1,80 FORINT XLI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Kádár János és Gustáv ffusák baráti munkatalálkozója Az MNGT elnökségének ülése A Magyar Nők Országos Tanácsának elnöksége a Mi­nisztertanács felkérésére tegnap kibővített ülésén. Duschek Lajosné, az MNOT elnöke vezetésével, megvi­tatta a hetedik ötéves nép- gazdasági tervjavaslatot. Az ülésen Csehák Judit, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se tartott vitaindítót. Jelen volt Craveró Róbert, az Or­szágos Tervhivatal elnökhe­lyettese is. Az MNOT elnök­sége a tervjavaslattal kap­csolatos észrevételeit meg küldi a Minisztertanácsnak Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap négy­napos hivatalos, baráti Ir­ogatásra Harareba érkezett Canaan Sodindo Babona, a Zimbabwei Köztársaság el­nökének meghívására. A délkelet-afrikai ország füg­getlenné válása óta nem iárt itt magyar vezető, míg Robert Mugabe miniszterel­nök 1983. májusában járt már hazánkban. Harare nemzetközi repülőterén Ca­naan Banana elnök, Robert Mugabe miniszterelnök és más állami vezetők fogad­ták Losonczi Pált és hiva­talos kíséretét. amelynek tagjai' Villányi Miklós, me­zőgazdasági és élelmezés- ügyi államtitkár. Nagy Gá­bor külügyminiszter-helyet­tes, Horváth Ottó egészség- ügyi miniszterhelyettes. Né­meth Jenő, a Miniszterta­nács Tájékoztatása Hivata­lának általános elnökhelyet­tese. Székács Imre, a TES- CO vezérigazgatója és Vár- !conjH József, hazánk bara- rei nagykövete. A repülőtéri 'oaadáson a hagyományoknak megfele­lően 21 díszlövés hangzott el. Losonczi Pál megszem­lélte a tiszteletére felsora­kozott díszegységet, majd elhangzottak a himnuszok: Két fekete és egy fehér kis­lány virágfűzérrel kedveske­dett Losonczi Pálnak. Mint az afrikai út első állomásán, Angolában, a hararei re­pülőtéren is. népi táncosok adtak elő műsort. losonczi Pált az állami vendégházba szállásolták el. Losonczi Pál délután udva­riassági látogatást tett Ba­nana államfőnél az elnöki rezidencián. Este. a közel 760 ezer la­kosú főváros, az egykori Salisbury központjában, az elegáns Meikles hotelben Banana díszvacsorát adott a magyar államfő tiszteletére. A zimbabwei politikai, gaz­dasági élet közel száz sze­mélyiségét hívták meg. A díszvacsorán a kél államfő nohárköszöntőt mondott. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökének meghívására 1985. szeptember 30-án ba­ráti munkalátogatást tett a Csehszlovák Szocialista Köztár­saságban. Kellemes, langyos napokkal érkezett az október, az előre­jelzések szerint lényegesen nem várható az időjárás rosszabb­ra fordulása. Viszont a talajmunkák végzéséhez nagyon kelle­ne már egy kis eső. A több mint 81 ezer hektár őszi vetés alá készítik a talajt az üzemek és végzik a tápanyag-visszapótlást, annál is inkább, mivel október végéig földbe szeretnék tenni a búzát. Lénye­gében ebben a néhány hétben kell a megye gazdaságainak gondoskodni a következő év termésének az előkészítéséről, az őszre érett termények behordásáról és tárolásáról, a talaj­erő utánpótlásáról és a mélyszántásról. Segíti az őszi munká­kat a diákság és a honvédség is. A tennivalók maradékta­lan elvégzése körültekintő szervezést kíván, különösen a ta­lajmunkáé, ajánlatos lesz a váltott műszak szervezése, hiszen ezen az őszön a közel hatvanezer hektár szántás mellett, amit az őszi vetések alá kell elvégezni, több mint százhuszon- négy ezer hektár a szántandó föld a tavaszi vetésekhez. A szívélyes, elvtársi légkö­rű megbeszeiesek során a két pari vezetője kölcsönösen tájékoztatta egymást az or­szágaikban touyó szocialista épuomuiikárói. Kádár János árteidniest aaoit az JVlSáiVlP XIII. kongresszusa határoza­tainak végrehajtásáról. Gus­tav Huaak ismertette a CSKP XVII. kongresszusa előkészí­tésének menetéi. Megvitatták a két marxista—leninista párt és baráti ország együtt­működésének helyzetét és íejlesztesenek lenetósegeit. Véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Kádár János és Gustáv Husák megeiégedessel állapí­totta meg, hogy a magyar— csehszlovák kapcsolatok ma­gas szintűek és tartalmasak, a marxizmus—lenirtizmus és a szocialista internacionaliz­mus elvei alapján sokoldalú­an gazdagodnak és kedvező­en járulnak hozzá a két or­szág szocialista fejlődéséhez. Megerősítették, hogy a két párt szilárd törekvése a köl­csönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítése az élet valamennyi területén. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy mindkét ország a gazdasági fejlődés gyorsí­tására a népgazdaság terv- szerűségének és a terme'és hatókon ysé eának n öv elésére, a szocializmus társadalmi vívmányainak eszmei és szellemi értékeinek kibonta­koztatására törekszik a kö­zös tapasztalatok, a szocialis­ta építés általános törvény- szerűségei és a nemzeti sajá­tosságok fi gyeim bevételével Megbeszéléseik során meg­különböztetett figyelmet for­dítottak a Magyar Népköz- társaság és a Csehszlovák Szocialista Szövetségi Köz­társaság közötti gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működésre. Kedvezően érté­kelték az 1986—1990. közötti évekre szóló népgazdaság: tervek eredményes egyezte­tését. ami az árucsere továb­bi dinamikus növelését teszi lehetővé. Kölcsönösen hang­súlyozták. hogy érdekeltek a két ország közötti gazdasági együttműködés korszerű for­máinak további feltárásában és bővítésében, a kooperáció és a szakosítás fejlesztésében. Támogatták a KGST-tagor­szágok 1984. júniusi felső szintű értekezletén elfogadott program következetes meg­valósítását. Halaszthatatlan feladatnak tekintik, hogy a szocialista közösség országai­nak műszaki-tudományos ha­ladását átfogó intézkedések­kel meggyorsítsák. Pozitívan értékelteik a két­oldalú kulturális, oktatási' és tudományos kapcsolatokat: a megyék, továbbá a termelő vállalatok közötti közvetlen együttműködés fejlődését és állást foglaltak azok további előmozdítása ' mellett. Hang­súlyozták, hogy a lenini nemzetiségi politika követke­zetes megvalósulása a két szomszédos országban előse­gíti Magyarország és Cseh­szlovákia népei testvéri szö­vetségének megszilárdítását. A nemzetközi helyzet érté­kelése során Kádár János és Gustáv Husák egyetértett ab­ban hogy a világban kiala­kult jelenlegi feszültségekért elsősorban az amerikai im­perializmus. a NATO szélső­séges körei viselik a felelős­séget. A katonai-hadászati egyensúly megbontására, az erőfölénv megszerzésére tö­rekszenek és a fegyverkezési verseny fokozását erőltetik a népekre. Nnnisink megható- •ózó igényeké.”* igjöiik meg p világűr rm1it3ri7n'á«á”->’ megakadálvoyását Az MSZMP és. a CSKP KB főtitkára határozott támoga­tásáról biztosította a Szovjet­unió nagy jelentőségű béke- kezdeményezéseit. Nagyra ér­tékelték a Szovjetuniónak va­lamennyi atomfegyver-kísér­let egyoldalú moratóriumára hozott döntését és a kozmikus térség békés célú hasznosí­tására vonatkozó együttmű­ködési javaslatát. Kifejezték reményüket hogy a Szovjet­unió és az Egyesült Államok legfelső vezetőinek tervbe vett találkozója hozzájárul a nemzetközi helyzet általános javulásához, a világbéke megőrzéséhez. Hangsúlyozták eltökéltsé­güket. hogy a Magyar Nép­köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság a Varsói Szerződés tagállamai­ként tévékéi ven kiveszik ré­szüket a szocialista országok­nak a nemzetköz* feszültség csökkentését, a nemzetközi biztonság erősítését, az eny­hülés politikájának európai és világmére*-ű érvénvesít.ését célzó közös erőfeszítéseiből. Aláhúzták hogy e célok el­érése szempontjából alapvető jelentősége van a szocialista közösség országai egységének és összeforrottságának. Szolidaritásukat fejezték ki Ázsiának. Afrikának és La- tin-Amerikának az imperia­lizmus. a neokolonial izmus, a faji megkülönböztetés el­len. a politikai és gazdaság? függetlenség megszilárdításá­ért küzdő népeivel. Kádár János és Gustáv Husák találkozója szívélyes, elvtársi légkörben zajlott le. Megerősítette a kétoldd ül kapcsolatok helyzetének érté­keléséről] és távlati fejleszté­séről. valamint a békéért és társadalmi haladásért folyta­tott harc feladatairól vallott nézetek teljes egységét. Hoz­zájárult az MSZMP és a CSKP. a Magyar Népköztár­saság és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság közötti hagyományos barátság és együttműködés megszilárdí­tásához. Kádár János baráti látoga­tásra hívta meg Gustáv Hu- sákot. aki azt köszönettel el­fogadta. Rendkívül nagy mennyi­ségű terményt kell meg­mozgatni a gazdaságoknak, 93 935 hektáron a burgonya, a zöldség, a kukorica, a cu­korrépa, a szőlő és egyálta­lán minden ősszel beérett termény egymillió 419 989 tonna .betakarítanivalót ad a.z embernek és a gépnek. A szállítási ütemterv sze­rint érkeznek az őszi idő­szakra szükséges műtrágyák, azonban a műtrágy^szükség­let pontos meghatározásához folyamatos talajvizsgálat szükséges Ajánlatos a veté­sekkel egvidőben ellenőriz­ni a vetőmagvak csávázását. a talajfertőtlenítéseket és a nagyobb gyomfertőzésnél intézkedni kell az őszi vegy­szeres gyomirtásért A Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Állomás felügyelői a nö­vényvédelmi munkákat minden üzemben rendszere­sen ellenőrzik. Ebben az időszakban ki­emelt tennivaló a cukorré­pa és a kukorica betakarí­tása. Kukorica 41 417 hektá­ron körülbelül 272 ezer ton­nát ad, a silókukorica tö­mege több mint 17 ezer hektáron 481 648 tonna. Csaknem tizenháromezer hektáron van a megyében cukorrépa, az előzetes becs­lések szerint 557 280 tonna termést adnak a néoatáblák, vsgvi.s hét-táronként. 43 ton­nára tehet számítani. Az ácsi cukorgyár a betakarítás kezdetét szeptember 10-ével, a petőházi szentember 26- ával kérte ugyanis a ter­més átvételét az ácsi gvár november 20-ig. a petőházi nedi’g november ?5-ig fejezi be az előzetes terv szerint, így a répa feldolgozását ácson már megkezdték. a Petőházi Cukorgyár pedig október első napjaiban in­dítja a géneket. A répa be­takarítás ütemezését, az üze­mekkel egyeztették a gyá­rak, Indokolt íc ennék az (Folytatás a 2. oldalon) Gyűlik már a répa a tárolóban a darnózseli szövetkezet földjeiről. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Szedik már a répát Október végéig földbe kerül a búza Prágában folytatott megbeszéléseket Kádár János. A képen: az MSZMP főtitkára és Gus­tav Husák, a CSKP KB főtitkára a tárgyalások előtt.

Next

/
Thumbnails
Contents