Kisalföld, 1985. november (41. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1985. NOVEMBER 1., PÉNTEK ARA: 1,80 FORINT XU. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Kádár János Londonban Megkezdődtek a hivatalos magyar-brit tárgyalások Látogatás a British Mustumban — Díszvacsora Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára tegnap a brit kor­mány meghívására hivata­los látogatásra Nagy-Britan- niáfaa érkezett. Kíséretében van Várkonyi Péter külügy­miniszter. Bányász Rezső államtitkár, a miniszterta­nács tájékoztatási hivatalá­nak elnöke. Kovács László, az MSZMP KB külügyi és Karvalics László, a KB agi- tációs és propaganda osztá­lyának helyettes vezetője. Melege Tibor külkereske­delmi miniszterhelyettes va­lamint Domonkos Mátyás, hazánk londoni nagykövete, aki itt csatlakozott a kísé­rethez. A magyar külön repülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállt le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai tiszteletadással fo­gadták a párt főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszöntötte a vendéglátók képviseletében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind külügyi államminisztert és Peter William Vnwint, Nagy-Britannia budapesti nagykövetét, majd a kíséret tagjaival együtt elhaladt a brit királyi légierő díszőrsé- gének sorfala között A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a társaságukban lévő sze­mélyiségek szállásukra — a sok évszázados, közkedvelt éri őspark déli peremén álló Hyde Park Hotelbe hajtat­tak. Délután Kádár János és kísérete elsőként a British Muse um ba látogatott A klasszicista palota hatalmas oszlopcsarnokából nyíló fő­bejáratnál Kenneth Cooper, a múzeumban működő brit nemzeti könyvtár, a British l ibrary főigazgatója fogadta a látogatókat, s vezette őket be a történelmi nevezetes­ségű ..kerek” olvasóterembe. A több, mint 40 méter át­mérőjű kupolacsarnokban, amelyben egykor Kossuth, Marx, Engels és Lenin is dolgozott, a főigazgató adott táiékoztatást a mintegy 15 millió kötetet (könwet, ira­tot, újságot) őrző könyvtár­ról. Annál az asztalnál áll­tak meg a vendégek, ahol Marx Károlv több művét írta, így a Tőkét is. Kádár János itt megtekintette a Tőke egy korabeli példá­nyát. történetesen azt, ame­lyet Marx a múzeumnak ajándékozott. Ezután rögtönzött tárlaton a könyvtár Hungarica-gvűj- teménvének néhány darab­ját mutatták be. Köztük Mátyás király egy 1488-ban kelt levelét, egy Corvinát, valamint a legkorábban, magyar nyelven kinyomta­tott könyvek egyikét. Végül a könyvtár a Bri­tish Museumban őrzött Mag­na Charta egy hasonmás- példányával ajándékozta meg az MSZMP főtitkárát, aki a szíves gesztust megkö­szönve, elismerő sorojsat írt a vendégkönyvbe. A múzeumi séta után Kádár János Sir Alan Tráülnél, London főpolgár­Hivatalos látogatásra Londonba érkezett Kádár János. Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőtéren Malcolm Rifkind külügyminisztériumi államtitkár üdvözölte. mesterénél tett látogatást a XVIII. századi Mansion House-ban, Traill hivatalá­ban. Délután a brit miniszter­elnök hivatalában megkez­dődtek a hivatalos tárgyalá­sok Margaret Thatcher kor­mányfő és Kádár János kö­zött. Mielőtt a hivatalként és lakhelyül szolgáló Downing street ló. számú épületbe kalauzolta volna vendégét, Thatcher asszony a bejárat előtt várta és szívélyesen üdvözölte az MSZMP főtit­kárát. A késő délutáni órákban Kádár János és Margaret Thatcher megbeszélést foly­tatott a Dawning Street 10- ben, a brit miniszterelnökség épületében. A négyszemköz­ti tárgyaláson beható véle­ménycserét folytattak a nemzetközi helyzet legfonto­sabb kérdéseiről, különösen a fegyverkezés veszélyeiről. Bár a nemzetközi feszült­ség okainak megítélésében eltért a véleményük, nézete­ik egybeestek arról, hogy va­lamennyi országnak erőfe­szítéseket kell tennie az em­beriséget fenyegető veszé­lyek elhárítása végett. Re­ményüket fejezték ki, hogy a világ sorsáért különleges felelősséget viselő Szovjet­unió és az Egyesült Államok közelgő genfi csúcstalálkozó­ja előmozdítja a nemzetközi légkör javulását. Margaret Thatcher rendkí­vül meleg szavakkal emlé­kezett vissza múlt évi ma­gyarországi látogatására. Kádár Jánossal együtt elége­detten állapították meg, hogy a magyar—brit kapcso­latok a közös erőfeszítések eredményeként — különösen gazdasági és kulturális téren — sikeresen fejlődnek. Ügy ítélték meg, hogy a kölcsö­nös érdekek figyelembevéte­lével tovább lehet lépni az együttműködés útján. Kádár János hangsúlyozta, Magyar- ország mindent megtesz, hogy gazdasági téren köny- nyebbé tegye ezt. Egyetértés volt a két vezető között ab­ban, hogy a magyar—brit kapcsolatok fejlődése részét képezi a kelet—nyugati pár­beszéd folyamatosságának megőrzésére, a kölcsönös bi­zalom építésére irányuló erőfeszítéseknek. A szívélyes, kötetlen lég­körű megbeszélés második szakaszában a brit minisz­terelnökhöz és az MSZMP főtitkárához csatlakozott a két külügyminiszter, Várko­nyi Péter és Geoffrey Howe, valamint Domokos Mátyás londoni magyar, illetve Pe­ter Unwin budapesti brit nagykövet. Margaret Thatcher este a miniszterelnöki rezidencián díszvacsorát adott Kádár János tiszteletére. A vacso­rán részt vettek az MSZMP főtitkárának kíséretében ér­kezett magyar politikusok, és ott volt a brit közélet szá­mos kiemelkedő képviselőié is. A díszvacsorán Margaret Thatcher és Kádár Jáncs pohárköszöntőt mondo’t. Margaret Thatcher pohárköszöntője Margaret Thatcher elöljá­róban melegen üdvözölte Kádár Jánost és kíséretének tagjait Nagy-Britanniában, majd Így folytatta: — Egy nagyon hosszú és büszke történelmű ország képviselőjeként ön, meggyő­(Folytatás a 2. oldalonJ Berecz János hazaérkezett Varsóból Berecz János, az MSZMP KB titkára október 29. és 31. között pártküldöttség élén Varsóban tartózkodott a LEMP KB meghívására. Lengyel vendéglátóival ta­pasztalatcserét folytatott az MSZMP és a LEMP ideoló­giai, agitációs és propagan­da-, valamint tömegtájékoz­tatási munkájáról. Berecz Jánost tegnap fogadta Woj- ciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára. Jan Glőwczyk, a KB tit­kára és Marian Orzechows- ki, a LEMP társadalomtudo­mányi akadé...iájának rekto­ra, a KB PB póttagjai, to­vábbá a KB illetékes osz­tályvezetői részletesen tájé­koztatták a magyar vendéget a lengyel társadalom helyze­téről, a közelmúltban lezaj­lott választásokról, a LEMP soron következő X. kong­resszusának előkészítéséről, az ezzel kapcsolatban vég­zett ideológiai munkáról és a következő időszak felada­tairól. Berecz János tájékoz­tatta vendéglátóit az MSZMP tevékenységéről, amelyet politikai irányvona­lának érvényesítéséért, esz­mei befolyásának erősítésé­ért fejt ki. Az MSZMP KB titkára baráti eszmecserét folytatott Józef Czyrekkel, a LEMP KB PB tagjával, a KB tit­kárával és Mieczyslaw Ra- kowskival, a Minisztertanács elnökhelyettesével. Találko­zott a rádió és televízió bi­zottság elnökével és vezető munkatársaival, beszélgetést folytatott a központi napi- és hetilapok főszerkesztőivel. A megbeszéléseken részt vett Biczó György, hazánk varsói nagykövete. Berecz János tegnap este hazaérkezett varsói látogatá­sáról. Országos megnyitó Győrött Könyv és politika M inden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és sze­rencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő” — mondotta 1830-ban megjelent ’ ’ művében, a Hitelben Széchenyi István, Marx és Engels kortársa. A Hitel írója persze messze állt a Világ proletárjai, egyesüljetek! — gondolatától, de tud­juk, hogy a társadalmat formáló egyéniségek, a hala­dás zászlóvivői a kiművelt emberfők. A legnagyobbak a legjobb példát mutatták erre: Marx, Engels és Lenin rengeteg ismeret, igen alapos műveltség révén látta meg az emberiség történetének leglényegesebb össze­tevőit, vált képessé a jövőt Is meghatározó törvény- szerűségek megállapítására. A könyv és politika tehát elválaszthatatlan egymás­tól még ma is, amikor a rendszerezett ismeretek szer­zésének már nem az olvasás az egyetlen módja. A szé­les látókörű, olvasott ember tájékozottsága révén job­ban eligazodik napjaink politikai viszonyaiban, hama­rabb megérti az események hátterét, de az sem lényeg­telen előny, hogy szókincse gazdag, árnyaltan tud be­szélni a bonyolult kérdésekről. Ez a képesség pedig igen fontos a politizáló ember számára, különösen ak­kor, ha tisztsége is kötelezi a párt politikájának hir­detésére, magyarázására. Politikai könyvkiadásunk eleget tesz legfontosabb feladatának: közreadva a marxizmus—leninizmus klasszikusainak műveit, hozzájárul ahhoz, hogy a mar­xista ideológia meghonosodjon, beépüljön népünk mű­veltségébe. Színvonalas és időszerű művekkel a törté­nelmi múltba hatolva szól a jelenről, a jelenhez. Az 1985. évi politikai könyvnapok újdonságai közül több műre is jellemző, hogy egy-egy korszakhoz, vagy sze­mélyiséghez fűződik, és ez lehetőséget nyújt történel­mi sorsfordulók részletes elemzésére, napjainkban is érvényes tanulságok levonására. Korszakhatárnak bizonyult sorsfordulót, 1945-öt, és az azt követő esztendőket kísérli meg elemezni Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér című esszésorozatában, amely azt mutatja be, hogy az „írástudó”, Lukács György visszatért hazájába, szülővárosába, magyar kommunistaként a pártba. Visszatért európai léptékű gondolkodóként a filozófiához, marxista teoretikusként a marxizmus, a szocializmus előrevivő útját, a torzu­lásoktól való megszabadulást keresve a klasszikusokhoz, a tiszta forráshoz —, amint a szerző a könyv előszavá­ban írja. Ugyanezt a korszakot mutatja be egészen más szem­szögből A SZÍT, 1945—1950 című dokumentumkötet, amely a Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom létrejöttét, szervezeti kibontakozását, szerepét ismer­teti, részben először közölt dokumentumok tükrében. A felszabadulást követő ifjúsági mozgalom történetét bemutató sorozatnak érdekes része ez a kötet. A választékból kiragadott két jellegzetes példa után a jelent boncolgató művek közül említésre méltó töb­bek között a Nők és férfiak című tanulmánykötet, melynek szerzői közül Czeizel Endre hangsúlyozza, hogy elérkezett már az idő a nőkkel és férfiakkal kap­csolatos biológiai és társadalmi ismeretek tárgyilagos elemzésére, és a szükséges szintézis megkísérlésére. Alapvetően fontos kiadványa az idei politikai könyv­napoknak a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának jegyzőkönyve, amely a dokumentu­mok mellett időrendben közli valamennyi felszólalás szerkesztett szövegét is. A politikai könyvnapok országos megnyitására az idén Győrött kerül sor. Az esemény ma dél­után fél háromkor kezdődik a Széchenyi István Művelődési Központban. Az ünnepi szónok Be­recz János, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra lesz. A politikai könyvek ünnepe alkalmából kitün­tetéseket adnak majd át kiváló terjesztőknek, s a mű­velődési központ földszinti kiállítótermében politikai könyvkiállítás nyílik. ■ Ü.i ABO-iizIetet mutatott be a szakembereknek a Győr Sopron Megyei EMmiszer-ke- reskedeimi Vállalat a megyes -' h lyen. A Kun Bél 'akóíclep és a nyugat-nádorvárosi vá­rosrész halárán elkészült üzlet ma reggel hat órakor nyílik meg a vásárlók előtt (Bemu­tató írásunk lapunk 3. oldalán.)

Next

/
Thumbnails
Contents